LEDEN 2022

Ročník XXVIII., číslo 1.                                                                                                                   leden 2022

Obsah: kard.Sarah,Jak žít v pravdě, Profily svatých, J.Zahradníček,Tělo, TB, El.ukřiž.lidstva, Samovazba, J.Deml, Proč…, Sarah, Co je kontemplace, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika KuželyOP, Zahradníček,Slunce v cele, Březina, Pohyb němých úst, Deml, Ježíši, ___

JAK ŽÍT V PRAVDĚ

Kardinál Sarah odpovídá: Víra se podobá odpovědi dvou snoubenců. Slovem „ano“, kterým se zavazují na celý život, dva lidé posvěcují svou lásku. Tento cit lásky spočívá na vzájemné víře, která důvěřuje druhému a do budoucna počítá s jeho věrností. Dva lidé se tak stávají jedním tělem. V lásce se každý z nich pokorně sklání před tím druhým, otevírá se mu a roste v něm. „Láska rostla se mnou!“ řekla sv. Terezie z Lisieux s bázní a současně energicky. Ve víře a v lásce Bůh ve mně roste a táhne mě k sobě. Víra je však také darem Božím, neboť člověk odpovídá na volání nebe vždy svobodně. Nejde o nějakou teoretickou odpověď, ale o osobní zkušenost s Bohem takovým, jaký je.

Když odpovídáme Bohu, zakládáme svůj život na Něm a Otec v nás vkládá svou naději. Bůh chce vždy utvářet člověka ke svému obrazu a podobě. Důležité je chápat, že víra je poutem lásky, která způsobuje, že se s milovanou osobou stáváme jedinou bytostí...

V knize Jonášovo znamení se Thomas Merton táže, zda lze tvrdit, že „láskou dostává duše pravý ,tvar‘ Boha“. Řečeno jazykem sv. Bernarda, tato forma, kterou si můžeme spojovat s Boží podobou, představuje identitu, k níž jsme stvořeni. Proto můžeme říci: „láska je toto vidění, tato podoba lásky“. Láskou se bezprostředně podobáme Bohu a v mystické lásce Ho „vidíme“ už na této zemi v tom smyslu, že již máme zkušenost s Bohem takovým, jaký sám v sobě je.

Víra je nejkrásnější zkušeností Boha. Mimořádný příklad nám dal Abrahám. Uslyšel volání a s důvěrou se vydal na cestu. My jsme synové Abraháma, našeho otce ve víře, a náležíme k linii potomků lidu Exodu, který putoval pouští. Stejně tak jsou křesťané dětmi Ježíšových učedníků, kteří Ho následovali. Víru lze tedy definovat jako duchovní cestu, kterou řídí a vede jedině Boží hlas. Ještě jinak bych řekl, že víra je přilnutí ke slovu, o němž je člověk přesvědčen, že pochází z dálek a výšin, které ho přesahují. Celá Bible tento Boží dar bez ustání rozvádí.

Protože Abrahám musel přijmout obětování Izáka, syna podle zaslíbení, je víra aktem, který nás radikálně mění. Po zkoušce, kterou obětování syna představovalo, už Abrahám ani Izák nejsou stejní: Izák už pro Abraháma není tímtéž synem. Byl Bohem dán a Bohu vrácen, a stal se tak znamením jiného synovství. Právě tak Abrahám už nežije jen jako muž, který přijal dar od Boha, dar syna Izáka. Je tím, jenž přijal skutečnost, že byl tohoto daru zbaven a získal ho zpět jako duchovní dědictví.

Víra je ve skutečnosti vždy velikonoční cestou dědiců Abrahámovy věrnosti a poslušnosti za hledáním Otcovy vůle až k oltáři obětování syna Izáka. Sv. Pavel definuje víru jako poslušnost Otci (Řím 1,5; 16,25). Musíme však chápat, že poslušnost nás může vést až na obětní horu. Cesta víry je tedy cestou souhlasu člověka s Boží vůlí. Otcova přikázání jsou vždy chartou života, která od nás vyžaduje souhlas lásky. Víra spočívá vtom, chtít to, co chce Bůh, milovat to, co miluje Bůh, i když nás to vede až na kříž.

Svou víru vkládáme v Ježíše Krista. O Něj se opíráme, neboť „od Něho naše víra pochází a On ji vede k dokonalosti“ (Žid 12,2). Skrze Něho voláme amen k Boží slávě (2 Kor 1,20). Slovo amen v hebrejštině se vztahuje k něčemu pevnému a hodnému důvěry. Toto slovo proto vyjadřuje věrnou odpověď člověka na Boží věrnost v Ježíši Kristu. O Boha se můžeme opřít jako o skálu, s přesvědčením a jistotou, že se nezřítí ani z okraje propasti. Ve vztahu víry je Bůh mou tvrzí, mou pevností a mou skálou.

Víra nepředpokládá záruky. Věřící kráčí nocí jako poutník hledající světlo. To, co ví, vidí jen ve večerním pološeru a jde kupředu s pomocí cognitio vespertina (večerního poznání), nikoli ještě cognitio matutina, ranního poznání, řečeno krásnou terminologií sv. Augustina a sv. Tomáše...

Člověk, který věří, souhlasí jako Abrahám s tím, že se stane zajatcem neviditelného Boha. V učenlivém naslouchání přijímá v poslušnosti srdce a ve světle rozumu, že patří Otci. Cesta k Bohu znamená souhlas a odevzdanost, aniž bychom očekávali, že se nám dostane uklidňujících záruk. Sv. Pavel nám dal tento úžasný program: „Ze všech sil se snažím to uchvátit, protože i mne samotného uchvátil Kristus Ježíš“ (Flp 3,12)...

Apoštol Pavel píše Soluňanům: Nesmíte se ,rmoutit jako ti, kdo nemají naději (1 Sol 4,13). I zde se křesťané odlišují tím, že mají budoucnost: ne že by do nejmenších podrobností věděli, co je čeká, ale obecně o životě vědí to, že neústí do prázdnoty. Budoucnost jako pozitivně jistá skutečnost zakládá životaschopnou přítomnost. Nyní tedy můžeme říci: křesťanství nebylo jen „dobrou zvěstí“ - sdělením do té doby neznámých obsahů. Řečeno dnešním jazykem, křesťanské poselství nebylo informativní, nýbrž „performativní“. To znamená, že Evangelium není jen pouhým sdělením čehosi, co je možné se dozvědět, ale jde o sdělení, které účinně působí, vytváří skutečnosti a mění život. Temná vrata času, budoucnosti, byla otevřena dokořán. Kdo má naději, žije jinak; byl mu totiž darován nový život.“

Proč tedy není křesťanská radost lépe pochopena?

Pro sv. Pavla je radost charakteristikou křesťana. Vzpomeňte si, že rád napomínal křesťany takovýmito slovy: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. O nic nemějte starost, ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním“ (Flp 4,4-6). Bez modlitby skutečná radost neexistuje. Pavel také prohlašuje: „Hlavně, že se hlásá všemi možnými způsoby Kristus [...] Mám z toho radost a budu mít radost i nadále. Vím přece, že se moje věc obrátí k dobrému, když se za mě budete modlit“ (Flp 1,18-19). Modlitba je zdrojem naší radosti a pokoje, protože nás spojuje s Bohem, s Tím, který je naší silou. Smutný člověk není Kristovým učedníkem. Ten, kdo se spoléhá na vlastní síly, je vždy zarmoucen, když selhávají. Člověk, který věří, se naopak nemůže trápit, neboť jeho radost pochází pouze od Boha. Duchovní radost však závisí na kříži. Když pro lásku k Bohu začínáme zapomínat na sebe, nalezneme Jeho, alespoň ve skrytosti. A protože naší radostí je Bůh, je přímo úměrná našemu sebeobětování a našemu spojení s Ním.

Sám Ježíš nás zve k životu plnému velkodušnosti, dávání, ale také radosti...

Křesťanskou radost mohou ničit mnohé žádostivosti světa. Lze dokonce říci, že světské radovánky křesťanskou radost nemohou obsahovat. Je třeba za všech okolností zůstat šťastný v následování Krista. Boj je to vždy těžký a o strasti v něm není nouze. Není samozřejmé se usmívat, když čelíme utrpení a zklamání. Patříme-li skutečně Bohu, zůstává-li v nás Kristus, vždycky přichází radost.

Radost nelze přikázat; prýští sama od sebe z vnitřního zdroje, jímž je Bůh. Jeho láska bez ustání přináší skutečné štěstí. Proto jsou lidé z bohatých zemí, kteří opustili Boha, stále smutní, zatímco chudé věřící národy vyzařují skutečnou radost. Nemají nic, ale Bůh je jim trvalým světlem, neboť přebývá v jejich srdcích... (R.Sarah Bůh, nebo nic, VII)

+++

PROFILY SVATÝCH

Otec Tomáš: Otče Jiří, když jsme jednou mluvili o prvních křesťanských stavbách, tak jste se zmínil, že nebyly zdaleka dílem křesťanů, nýbrž také pohanů. Jak to tedy je?

Otec Jiří Maria Veselý: To máš tak, synku, ve starověkém - archaickém období do 6.st.př.Kr. vybudovali řečtí stavitelé dokonalou svatyni jako příbytek božstva. Tam už byla cela, lodi, podloubí sloupoví, sochy. To zůstává dědictvím a vzorem, modelem pro evropskou bohoslužebnou stavbu.

V klasickém období řeckého umění ve 6.-4. stol. př. Kr. se umělci nesnažili znázornit podobu jednotlivého božstva, nýbrž hmotný výraz božského rodu /genos/, a to pomocí lidského těla. V době vrcholně klasické a pozdně klasické-helenistické /5.-3. st. př Kr./ se znázorňované lidské tělo uvolňuje, „naturalizuje“ /Homérův portrét je starý slepec/; božstva jsou majestátní, vznešená a zároveň nadaná lidskými vášněmi. Vedle těla nahého muže objevuje i obnažené tělo ženy; tím zde mizí rozdíl mezi nahotou a oděvem. Feidíův reliéf /asi 400 př. Kr./, kde se Orfeus loučí s Euridikou, kterou odvádí Hermés do Hádu, do podsvětí, vyjadřuje trýznivé drama konce pozemského života. Tehdejší náhrobní kameny, „stély“, třeba v Athénách, vykazují nepotlačitelnou tesknotu a smutek. Je to však snášené s důstojným odevzdáním. Z umění helenismu pochází „mausoleum“, které dala postavit královna Artemisia z Halikarnassu /asi 350 př. Kr. pro svého zemřelého manžela Mausola. aby mu aspoň tak zajistila nějaké „přežití“.

Otec Tomáš: Takovou starověkou stavbu kopírovali bolševici, když budovali mausoleum pro nabalzámovaného Lenina.

Otec Jiří: Bolševici kopírovali mausoleum podle stavby v Pergamu. Kopírovali ji nejen kvůli jeho zvláštním stavebním tvarům, nýbrž proto, že se to místo stalo satanovým příbytkem, jak o tom svědčí svatý Jan v Apokalypse: A andělu církve v Pergamu napiš:… Vím, kde bydlíš-tam, kde je trůn satanův. /Zj 2,12-13/ Budovalo se to z podnětu Stalina, který byl o tomto ďáblově příbytku důvěrně zpraven od svého pobytu v klášteře, odkud byl posléze vyloučen kvůli šíření Darwinova učení.

Ohledně dalšího vývoje umění po roku 400př.Kr. tvoří Praxitelés /370-330/ Afroditu z Knidu: nahá lidsky představovaná bohyně se chystá ke koupeli. Je krásná, mladá a zachovává si jistý vznešeně „božský“ odstup od diváka, zároveň je však plně lidská - symbol božské i lidské krásy a lásky a snad víc jenom lidské: hetera, družka, ale ne pouze družka! Stala se typem ženství pro helénistické umění. U Praxitela a pozdějších tvůrců postrádají však božstva uměřenou ušlechtilost a vznešenost výhradně olvmpskou. Jejich božství je totožné s dokonalým, ideálním lidstvím.

Otec Tomáš: Takže jde o zlidšťování božství anebo zbožšťování lidství?

Otec Veselý: Obojí. Jsme v době, kdy filozof a moralista Sokratés je odsouzen k smrti vypitím jedu, protože je obviněn jako „a-theista“, „bezbožný“, neboť odmítá hlavní olympské „bohy“; jeho žák Platón, filozof a básník se zachraňuje přenesením skutečné lidské a božské skutečnosti do světa pomyslných „idejí“; Platónův žák Aristotelés, filozof a vědec, po zjištění nicotnosti těchto „bohů“ dospěl k pojmu logické nutnosti jsoucnosti nejvyšší, čisté a dokonalé dovršené skutečnosti /entelechia/; zemřel - snad sebevraždou? - závratnou, leč beznadějnou touhou se k ní dostat. Také on byl podezříván z „a-theismu“, jako ostatně sám Pán ežíš Kristus a všichni křesťanští mučedníci, odsouzení jako bezbožníci a „rouhači“ – odmítající božství césarů.

Helénistické umění se dál vyvíjelo v tomto „rizikovém“ prostředí pozemském a stalo se podněcovatelem hlubokého neklidu a úzkostného hledání lepší naděje na řešení.

Ikonografie období anticko-klasického je bohatá, ale plně ve službě stavitelství, a to ještě nemluvíme o podivuhodných ozdobách nádob! Asi v roce 450př.Kr. se začíná v umění projevovat perspektiva. V Arkádii byl asi roku 420př.Kr ozdoben Apollonův chrám sloupy s hlavicemi  tvarově složenými z  listů rostliny acanthus/česky paznechtík/, kterým se říkalo korintské, ač byly zřejmě athénského původu. Vzorem stavitelství, sochařství, malby, sjednocených v jediném celku, zůstává Parthenon na athénské Akropoli z 5.st.př.Kr. Bohyně Athéna je parthenos -Panna, tj. bez osobních, soukromých svazků - volná pro všechny! „Neznámý bůh“  na blízkém vrcholku Areopagu je sám řecký člověk. Kdežto na spodním „náměstí-agora“ vládne běžným občanům plodná Demeter - matka.

Vcelku bych řekl, že klasické období řeckého umění dosáhlo vrcholu tvořivosti: harmonický, souladný, božský řád nebrání svobodě člověka a lidská postava je pojímána a utvářena ve stejném duchu jako „svatostánek bohů“. Ideální společnost /polis/, demokratická pro svobodné občany, nikoli pro otroky, dochází k nadosobní etice. V ní se projevuje a uskutečňuje velikost a tajemství hodnoty svobodného člověka /kalokagathia/. Všechno se to představuje jakoby mimo čas a prostor, ve vzájemném splývání božského Olympu s lidskou Zemí. Nakonec se však „lidské“ stává hodně zhmotnělé, snad až příliš, a tím zvyšuje neklid. Malba barvami a hrou světla a stínu dokáže vytvořit iluzi - hru snů - a otevřít období postklasické, helénismus.

„Hra snů“ se stane skutečností v křesťanství: Boží láska připravuje člověka na své dary tím,  že po nich v člověku vzbuzuje touhu.

Otec Tomáš: To jste, otče Jiří, vzal jste ten helénismus jen tak nějak narychlo. Nechcete se o tom ještě zmínit?

Otec Veselý odpovídá: Dějepisně začíná helénismus rozpínavými výboji Alexandra Velikého. Řecká kultura opouští místní obec „polis“ a stává se „světovou“, obecně „lidskou“, přirozeně ovšem ve smyslu tehdejšího známého lidstva, soustředěného do Středomoří Rozšíření jednotné vzdělanosti a jednoho jazyka usnadní později také šíření křesťanství, chráněné politickou jednotou Římské říše: také zde jasně vyniká Boží prozřetelná Láska.

„Barbar“ už není „ne-Řek“; ale „ne-vzdělaný“. Nadto se Sokratem, Platónem a Aristotelem se tvoří skutečně vědecká úvahová filozofie /sylogismus/; ve vědě s Pythagorou, Euklidem - geometrie; s Archimédem - mechanika; s Eratosthénem - zeměpis, atd. Z Pergamu se šíří užívání „papíru“ - pergamenu. S požitkářským epikureismem a poněkud zaraženým stoicismem se stále úzkostlivěji dostává do středu mravního zájmu „šťastný člověk“; ale jejich nabízené štěstí ho neuspokojuje. A tak jako velký soupeř vznikají náboženství, kde však chladné a prázdné uctívání olympských božstev ustupuje božstvům východním, v nichž účast na „tajemstvích“, mystériích, poskytuje závratné zážitky, nakonec však zrůdné, orgiastické. Jde obvykle o kulty takzvané „esoterické“, spásonosné /soter = spasitel/, v nichž „zasvěcení“ hledají „spásu“, tj. únik z utrpení, jak tělesného, tak mravního /zla/, aspoň na jeden závratný okamžik nebo soustavným mravním úsilím /mithraismus aj./. Tyto „bohoslužby“ hlásají posmrtný život, v němž bude dobro odměněno a zlo potrestáno. Způsob „spásy“ přitom závisí na „eklekticismu“, na výběru z esoterických proudů řeckých, východních nebo egyptských. Nepřekročitelný však zůstává dualismus, rozdíl, či dokonce rozpor mezi dobrem a zlem, mezi božským a lidským. Božské zůstává vzdálené, avšak čím se zdá nedosažitelnější, tím je žádoucnější. Podle Vergilia se pravý „spasitel“ narodí z „panny“. A do této atmosféry se narodí jako Spasitel Mesiáš Ježíš Kristus. Syn Boha a Panny Marie.

Snad byste se ještě mohl více zmínit o helénistickém umění, prosí otec Tomáš, Vždyť právě tam jsou důležité podněty pro budoucí rozvoj stavebnictví a vůbec umění prvních křesťanů.

Otec Veselý: Vcelku sledujeme v helenismu tři úseky: počátek /350-250př.Kr./, zrání /250-150př.Kr./; pořímštění /150-30př.Kr./.

Hluboké protiklady v helénistickém smýšlení ovlivňují také umění. To je na jedné straně tajemné - mystické /viz vilu tajemných záhad v Pompejích/, ale na druhé straně se polidšťuje, zesvětšťuje a zkrášluje. Vrcholu se dosahuje v období 250-150 př. Kr., pak se buď pokračuje v hledání novotářského umění / nebo uvázne v dosavadním umění klasicizujícím. Nejbohatší doklady se zachovaly v sochařství. Naturalismus je téměř drásající a vyjadřuje i různé záporné stránky života: stáří, ženské opilství, smrtelný zápas a smrt. Daidales tvoří Afroditu, ovšem už ne jako „bohyni“ lásky, ale jen jako překrásnou zralou ženu, velmi „přirozenou“. „Nadpřirozené“ mizí.

V architektuře roste zájem o velké vnitřní prostory, „auly“, zvláště o soudní síně a svatyně. V „chrámu mystérií“ na ostrově Samothraké byl na počátku 3.st. př. Kr. kromě auly také jakýsi presbytář s absidou, kde byla obětní jáma. Před vymezením absidy /s jámou/ byla „příčná loď“ se dvěma bočními vchody. Šlo zřejmě o prostor, rozšířený pro tajemný úkon „bohoslužby“. Zde se setkáváme se všemi podstatnými prvky budoucí stavby budovy křesťanské eucharistické oběti: kněžiště, presbytář, absida, obětní jáma - krypta - oltář, oddělení kněžiště od lidí příčnou lodí s bočními vchody. Jiný důležitý jev pro příští křesťanské umění je vznik basilik ve 2.st.př.Kr., které s jistotou odhalujeme v Římě a Pompejích. Již jméno „basiliky“ prozrazuje jejich původ ve světě helénistických monarchií, kde panoval „král“ - basileus.

Asi v letech 180-160 př. Kr. vytvořila pergamonská škola reliéf pro Diův oltář, na němž byla znázorněna gigantomachie /tj.boj gigantů s olympskými bohy/. Giganti, kteří byli od pasu dolů hadi, bojují zoufale proti všem bohům: proti bohům nebes, bohům země, bohům vod a pekla, za přítomnosti Dia, Athény, Niké. U nohou Athény se ze země vynořuje bohyně Gaia, matka Země, jejímiž syny jsou giganti. Gaia hořce pláče nad porážkou potomků, kteří se odmítají vzdát; na jejích tvářích se výrazně projevuje vztek i smutek plný nenávisti... Četné gigantomachie jsou snad symbolem, náznakem rozervaného helénistického svědomí, které je zklamáno mnohobožstvím a už odmítá uznávané olympské bohy, ale nedokáže se od nich osvobodit. Jako i Láokoón usmrcený „hady“ /sousoší z doby kolem roku 50 př.Kr./ .

Táž rozervanost je patrná i z obrazů. V ikonografii si „portrét“ udržuje velmi významné místo a snaží se výrazně vyjádřit neopakovatelný charakter jedince. „Osobnost“ je vyjadřována celým tělem a ne pouze hlavou, jak uvidíme u Etrusků. Zobrazení jedince však neodvratně směřuje k „heroizaci“, k oslavení jedince. a tak zároveň ho představuje jako „typ“ - vzor určitých hodnot: u panovníka - vznešenost; u filozofa – genialita; u umělce zanícení, vytržení. Tuto snahu vytýčit určité ctnosti najdeme později i v ikonografickém výtvarném umění byzantského křesťanství!

Vedle postav se objevují také výzdoby: girlandy, ptáci, zvířata, krajina... Helénistické umění už není výhradní výsadou veřejné autority „polis“ – státu. Patří i soukromníkům, např. v mauzoleích /později i křesťanských/. Rozvíjí se nejen ve „městě“: polis - urbs; ale i u soukromníků: domus - villa... Je prostě součástí vyspělosti „civilizace“ - a dokonce jejím plodem. To je v protikladu k umění etruskému, které zůstává velmi „barbarské“, aspoň pokud jde o „portrét“, což dokládá ve svých skriptech i archeolog Pelikán z univerzity Jana Ev.Purkyně v Brně.

Otec Tomáš: Pelikána jsem znal.

Otec Veselý: Jak je ten svět malý!

Otec Tomáš: vystudoval jsem sociologii, ale i kunsthistorii. To nešlo bez archeologie. Pelikánova skrypta byla velmi strohá. A Pelikán? Škoda mluvit. Přednášet neuměl a zkoušky byly otřesné. Voda v botech byla příjemnější.

Otec Veselý: To už tak bývá s učiteli. O mně se taky říkalo, že jsem moc přísný, ale myslím, že to nebylo tak zlé. „Klasické řecké umění“ bylo výsadou osobního nadání a obracelo se k bohům, zatímco v helénismu zasahovalo všechen život a nabízelo se všem lidem, tím, že sestoupilo z Olympu do všedního lidského života a světa. Velká „výrobní“ umělecká ústředí se snažila uspokojit poptávku „masy": nahromadila se tak obrovská bohatství, ale množství „výrobků" snížilo jakost. Požívačný způsob života však nedokázal odstranit úzkost ducha; ani neřešitelnou srážku mezi tím, co člověk má, ale co mu nestačí - a tím, co si přeje, ale co nemá... v tomto smyslu helénismem začíná problematika moderního člověka. Jaké bylo jeho setkání s Kristem? (Z hovorů s o.Jiřím Maria Veselým OP zaznamenal Tomáš B.)

+++

TĚLO

NAD TĚLEM SVÝM JIŽ TRUCHLIT NEBUDU

PŘIJAL JSEM JE JAK NEDOSNĚNÉ SNĚNÍ

MÉ TĚLO PODOBÁ SE OSUDU

A TESKLIVĚ JDE K SVÉMU NAPLNĚNÍ

 

I KDYŽ JSEM V NĚM HOŘKÝ A BOLAVÝ

A ZE SVÉ TÍHY ODCHODU JSEM PLNÝ

JÍM HLOUBKY STOUPAJÍ MI DO HLAVY

JE OTEVŘENO PRO VÍTR A VLNY

 

I KDYŽ NĚKDY JAK Z OTRÁVENÝCH MĚST

JSEM VYHNÁN Z JEHO SLABOSTI A SÍLY

CHCI JE Z PODNEBÍ DO PODNEBÍ NÉST

I S VEČERY JEŽ K SRDCI SE MI CHÝLÍ

 

MÁ KREV JE MDLÁ A TĚŽKÁ JAKO RTUŤ

A PROPASTI JI PRÁZDNEM PŘITAHUJÍ

TU BÍLÝ MRÁČEK PROMÁČKNE MOU HRUĎ

A ANDĚLÉ JÍ TIŠE PROLETUJÍ

 

MÉ BDĚNÍ PRODLUŽUJE SLADKÝ STON

SPÁNEK MĚ ZALÉVÁ JAK MOŘE SKÁLU

A KREV ZNÍ JAKO PURPUROVÝ ZVON

A SMYSLY BUDUJÍ SVOU KATEDRÁLU

Jan Zahradníček

+++

„Raději zemřít v boji za svobodu, než být vězněm do konce svého života.“

 Bob Marley

+++

ELEKTRONICKÉ UKŘIŽOVÁNÍ LIDSTVA

Je hrozivá perspektiva lidstva, elektronicky ukřižovaného pomocí mobilů, čipů, džípíesek, elektronických průkazů či bankovních karet, které poskytují ďábelskému vládci světa nejen evidenci všech postižených, nýbrž také řízení jejich tužeb, vášní, nálad, citů a emocí. Přesto věříme s apoštolem Pavlem, že těm, kdo milují Boha, všecko napomáhá k dobrému (Řím 8,28). Prolhaný vládce světa, ten starý vrah našeptává, že tohoto cíle má být dosaženo při postupném omezení a vyloučení přirozené odolnosti člověka vůči nemocem a různým degenerativním poruchám. Prosazování umělé imunity vede ke zmrzačení Stvořitelem přirozeně nadaného člověka. To znamená rozsáhlé omezení velikosti takto elektronicky ukřižovaného lidstva, obnaženě vydaného napospas nejrůznějším křižujícím infekcím a degenerativním změnám.

Jako byl Kristus napevno přibit ke kříži, tak ještě pronikavěji se děje elektronické přibití lidstva ke kříži. Kde kanula přesvatá Krev Páně z jeho těla rozbitého vnějším bičováním, korunováním trním, hřeby a kopím, tam zasahuje dnešní elektronické křižování dovnitř, do samé genetické skladby člověka. Záludný pokus ďábla a jeho bioinženýrských poskoků navozuje přibití člověka ke kříži nejen za ruce a nohy, nýbrž za každou buňku lidské kůže a celého ústrojí, prošpikovaného nanočipy s jedinečným elektronicky označeným čárovým kódem, jenž působí, že kříž je doslova obtočen geneticky upravenou, ve skutečnosti pohmožděnou a znetvořenou lidskou spirálou DNA. Člověku dokonale znehybněnému uměle navozenými genetickými poruchami zevnitř a zhoubnými infekcemi zvenčí zbývá už pouhé Kierkegaardovo vyslovení BUĎ ANEBO. Třebaže je takto ďábelsky poznamenaný člověk podřízen ve své vegetativní a senzitivní stránce elektronické evidenci, sledování, kontrole a řízení, přesto není tímto způsobem zotročen ve svém myšlení a svobodném rozhodování své vůle, protože je to záležitost jeho duchové duše. Mohou zabít tělo, ale nikoli duchovou duši. Samozřejmě, že člověk v přemítavém myšlení vychází od počitků získaných smysly. Přesto ve vyšší činnosti rozumu, totiž v kontemplaci, se vymyká smyslovým podnětům. Také svobodné rozhodování vůle může být ovlivněno odporem, strachem, zoufalstvím a jinými vášněmi, které mohou být vyvolávány neviditelnými podněty elektromagnetické povahy. Avšak ten, kdo soustavně rozjímá tajemství spásy a spojuje své elektronicky způsobované utrpení s Kristovým Křížem, nemá nikdy tak omezenou svobodnou vůli, že by se byl totálně zotročen. Po Kristu už nikdo nemůže být absolutně zotročen. V tomto ohledu mohou zvítězit nad tělem, světem a ďáblem pouze jedinci, kontemplativně povznesení v Krista.

Do utrpení jsme ukřižováni všichni od narození. Záleží na nás, zda snášíme svůj životní kříž zoufale jako rouhající se lotr, nebo smysluplně jako lotr kajícný, jemuž se dostává od Pána ujištění: Ještě dnes budeš se mnou v ráji.

Dnes to však znamená zablokování lidstva na křižovatce dějin, kdy se tato křížová cesta na Golgotě už skoro bezprostředně dělí mezi nebeské království či superspolečnost Boží v Kristu a pekelnou totalitu Zlého. Také zde se naplno uplatňují slova Páně: Já jsem s vámi až do konce světa (Mt28,30). Záměrně uvádím slovo „skoro“, protože zablokování lidstva na této křižovatce nemůže být docela naprosté. Fakt je, že ďábel zatím dokonale ovládá jisté předhistorické místo, kam byl sražen hned po svém pyšném prohlášení NEBUDU SLOUŽIT! Opakovaně tam byl spoután věčně vítězným Ježíšem Kristem. Na rozdíl od antikrista ovládá Kristus veškerou minulost, přítomnost i budoucnost lidstva a světa.

Každé nové křižování lidstva je sice rozsáhlejší, totiž masovější než předchozí, ale trvalost ukřižování je den ode dne kratší a kratší. Bůh už nedopřává ďáblu tolik času na jeho zběsilé výstřelky. Ďábel nemá už skoro žádný čas.

Současně však dnešní pekelný incident znamená velkou zkoušku, a následně drastickou redukci velikosti lidských struktur Církve. Lidská normalizace poměrů ve strukturách Církve a řádů, jakou jsme zakoušeli podle dosavadních evropských zvyklostí za posledních přinejmenším třicet či více let předstírané svobody, tím bere za své. Marně se moderní snílkové snažili v Církvi klást na zelené louce jiné než Boží základy. Díky Bohu jsme v dnešní zkoušce uváděni k výchozímu stavu vykoupeného Božího lidu.

Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Odnímá se mne každou ratolest, která nenese ovoce. (Jan 15,1-2) Ježíš posílá učedníky do celého světa šířit evangelium. Postupně tu však rozbujela větev evropská, jako by evangelium bylo především evropské. Růst této neplodné větve vyvrcholil začátkem třetího tisíciletí, kdy na Kristově kmeni rozbujela neplodná větev eurofašistů. Lidsky nahromaděné nánosy podléhají božské očistě a úklidu. Mnohé lidské struktury a jejich nositelé se v Církvi prakticky vyřazují z běhu božských věcí, když se trpně podřizují vládci světa. Tím na nich jasně vyniká znamení 666 a oni se sami odsekávají od Kristova Těla. Mocnosti pekelné Církev nezničí. Nemohou ublížit Tělu Kristovu. Neposkvrněné Srdce Panny Marie je sice probodené, ale tím se jen odhaluje smýšlení mnohých pekelníků v beránčím rouchu a Církev se v Duchu svatém očišťuje. Podzemní Církev zůstává zbytkem lidstva, uchovávajícím si stvořenou přirozenou imunitu s hrdinským odoláváním všem ďábelským pokusům o její snížení, ba až vyloučení pomocí vnějších otravných a degenerujících zásahů, znetvořujících stvořenou lidskou DNA. Nelze se vzdát přirozeného dědictví našich otců a matek, jakou je přirozená imunita, a na které má být jako na zdravý kmen naštěpován výhonek ušlechtilejšího života, života milosti, života nadpřirozeného.

Buď budou duchovní osoby v Kristu kontemplativní, nebo vůbec nebudou. Vůbec jim nepomohou jakékoli organizační a technické změny. Usilujte především o Boží království, o kontemplaci, a všechno ostatní vám bude přidáno. Boží království a kontemplace je Boží dar, ale každý o ně musí soustavně přednostně usilovat. Jinak chátrá, živoří a odumírá, až jeho plamen vyhasne, a Církev se očistí od hříšného nánosu.

Předpokladem kontemplativní obnovy Církve v katakombách je hrdinství v odříkavosti. Nyní se ukazuje směšnost někdejšího lidsky vysněného sametového podzemí. Nynější elektronické podzemí znamená odpoutanost duchovního člověka ode všech zdánlivě samozřejmých vymožeností, jako je rozhlas, televize, počítač, mobil, GPS, platební karta, atd. Dávají člověku iluzi informovanosti a svobody, ale pouhou iluzi. Jimi je totiž člověk zchytralým vládcem světa kdykoli kdekoli lokalizován, sledován, kontrolován, nahráván, ale také řízen a ovládán ve všem, v čem člověk závisí na svém těle a světě. To jsou ta ďábelská tykadla nastrčená až hradu tvého JÁ. Stačí však jediná kapka Krve Kristovy a celá ta falešná struktura zdánlivé svobody a in-deformovanosti se rozsype jako domeček z karet. Kašpárkovi stačí malé stříknuté svěcené vody a obludná strašidla se propadají do pekel. K tomu, aby to nebyla jen pohádka, je nutný nejtvrdší zápas s vlastním JÁ, drsný sebezápor. To neznamená útěk od elektronických vynálezů do jeskyně. Stačí zbavit se závislosti na nich a na jejich používání. Osvobodit se od nich neznamená jejich odhození, nýbrž vymanit se závislosti na nich a umět jich používat s rozumem. Když jdeš duchovně sloužit do církevní buňky, musíš vyjmout z mobilu baterii, smíš platit jen hotovými penězi, anebo ještě lépe –službou a obětí v Kristu. Nekontemplativní část Církve není snad mrtvá, ale rozhodně není živoucí; spíše je živořící, patrně zakouší agónii anebo třídenní sestup Krista do pekel, aby zakusila někde jinde Vzkříšení Páně, protože mocnosti pekelné Církev nikdy nepřemohou.

Pokud byl někdy v Církvi okrajově připouštěn žebravý způsob života, tedy se nyní stává jediným možným východiskem stejně jako dobrovolné sliby chudoby, čistoty a poslušnosti Kristu. Je to úžasná cesta od teocentrického pojetí k pojetí naprosto kristocentrickému.

Orientace křesťana není horizontální, nýbrž vertikální, avšak nikoli na těch družicových a jiných kosmických létavicích, kterými se ďábel opičí po Kristu-Pantokratoru. Při všech těchto napodobeninách Božího díla se hříšní sluhové falešného vládce světa nedokážou libovolně pohybovat v prostoru a v čase. Pokud si někdy ďáblovi spiklenci někde v CERNu či jinde osvojí pohyb v čase, tedy výhradně směrem do minulosti, nikdy však do budoucnosti. Pokaždé dopadnou jako Faust, po němž zbývá jen černá díra ve stropě.

Je to situace apokalyptická, ale radostně apokalyptická. Slovo apokalypsis znamená vyjevení věcí skrytých. Pro skutečné křesťany znamená apokalypsa radostné povzbuzení, že jsou blízko otevřené náruči Ježíše Krista. Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne všem, včera, dnes i zítra. To se týká i Kristova tajemného Těla. Světový rozmach Kristovy Církve bude po této zkoušce nebývale velkolepý a kosmický. Maria nás spojuje růžencem s Kristem. Kristovo poselství míří do celého světa. Jsme na počátku velkého rozmachu. Tomáš Bahounek OP

+++

PROČ JSI TAK SMUTNÁ?

PROČ JSI TAK SMUTNÁ A PROČ PLÁČEŠ,

MATKO NAŠEHO PÁNA?

JAKÁ JE ,PŘÍČINA TVÉHO ŽALU,

JAKÁ JE TVOJE RÁNA?

 

SLYŠTE MNE TEDY, MUŽOVÉ ŽENY,

COŽE MNE DĚSÍ.

NADÁVNO JEŠTĚ JEŽÍŠE VÍTALY,

TEĎ LETÍ DO PROKLETÍ.

ZA NAŠÍ PŘÍKLADEM JDOU

A CO SVĚTÍ?

ŽALUDEK, JAZYK A SVALY.

JSOU BEZ OBĚTÍ.

NERADOSTNĚ ŽIJÍ

LHOSTEJNĚ KE VŠEMU,

NEMAJÍ CÍLE.

ODVYKLY SI KLEKAT

A NESMYSLNÁ JEST JEJICH PÍLE.

 

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT.

VIZTE TEDY:

LÍTO MNĚ DĚTÍ.

NEDÁVNO JEŠTĚ ZA JEŽÍŠEM SPĚCHALY

TEĎ UŽ JEN LETÍ DO PROKLETÍ.

JAKUB DEML  1942

+++

SAMOVAZBA

MÁM SOUSEDY VPRAVO A SOUSEDY VLEVO.

A TAKÉ POD NOHAMA A NAD HLAVOU. TAK BLÍZKO

A PROPASTI MEZI NÁMI TĚCH STROPŮ, TĚCH STĚN.

 

JSME KAŽDÝ SÁM.

KAPKA Z HUČÍCÍ ŘEKY VEŠKERENSTVA.

A KDYŽ NA SEBE KLEPÁME,

JE TO KLEPÁNÍ HORNÍKŮ ZASYPANÝCH MNOHO SET METRŮ POD ZEMÍ.

 

JSOU TO SIGNÁLY Z MARSU.

NIKDY JSME SE NEVIDĚLI, NESMLUVILI JSME ZNAMENÍ

NEBO KLÍČ,

PODLE NĚHOŽ BY DEŠIFROVAT SE DALY TY DEPEŠE VZÁJEMNÉ.

A TAK JENOM SE DOHADUJEME, ŽE TAM ZA STĚNOU ČEKÁ

STEJNÉ JÁ,

STEJNÝ CHUCHVALEC NADĚJE ZOUFALÉ

ZMÍTAJÍCÍ SE MEZI MINULOSTÍ A BUDOUCNOSTÍ

MEZI DVEŘMI A OKNEM, JEŽ MŘÍŽÍ SVOU KŘIŽUJE NÁS.

 

NEVÍME KDE. NEVÍME KAM.

JEN VZDÁLENÝ ŠTĚKOT PSŮ, MUCH BZUKOT NÁS UTĚŠUJE,

ŽE JSME NEBYLI DEPORTOVÁNI NA NĚKTEROU JINOU OBĚŽNICI,

ŽE NEJSME NA MARSU ANI NA MĚSÍCI,

ŽE NA ZEMI DOSUD JSME.

 

JE V TOM NADĚJE NÁVRATU.

 

JE V TOM KUS ÚTĚCHY,

KDYŽ PO RÁNU SLUNCE VSTUPUJE STEJNĚ DO VŠECH CEL.

A POTOM PO CELÉ DOPOLEDNE

JEHO ZLATÁ IKONA POSOUVÁ SE S BOHOSLUŽEBNOU VÁŽNOSTÍ

Z KOUTA DO KOUTA

PO TĚCH PRÁZDNÝCH STĚNÁCH,

PO TOM BĚDNÉM NÁBYTKU VĚZEŇSKÉM.

 

TO ZEMĚ S NÁMI TAK OTÁČÍ SE. TO V NESMÍRNÉ DÁLCE

NA KAVKAZ

OD HIMÁLAJÍ POLEDNE ZVOLNA POSTOUPILO,

KDE VŠUDE MILIONY VĚZŇŮ MU ZPÍVAJÍ DUMKU SVOU.

A PAK PŘEKRAČUJÍC VELIKÉ ŘEKY VÝCHODU

BLÍŽÍ SE K JINÝM POHOŘÍM, K JINÝM ŘEKÁM

K NÁM.

 

A ZATÍM

NA DRUHÉM KONCI SVĚTA

KŮŇ PŮLNOCI,

JAKO BY TÁHL SLUNCE VZDÁLENÉ,

UHÁNÍ PRÉRIÍ OD OCEÁNU ATLANTICKÉHO K OCEÁNU TICHÉMU

A VE VŠECH MĚSTECH MEZI BOSTONEM A SAN FRANCISKEM

POSTUPNĚ

SPOUŠTĚJÍ ŽALUZIE, SPOUŠTĚJÍ VÍČKA ZNAVENÁ.

A OBĚ AMERIKY JAK LODĚ SPÍCÍCH TMOU PLUJÍ

SVĚTLA ELIÁŠOVA NA STOŽÁRECH KORDILIÉR,

NA STOŽÁRECH AND.

 

TAK NA ZEMI DOSUD JSME, A PŘECE TAK MIMO ZEM.

NEMÁME ZPRÁV O TĚCH PŘESKAKUJÍCÍCH JISKRÁCH NAPĚTÍ

MEZI NÁRODY VÝCHODU A NÁRODY ZÁPADU. ŤUKÁME

NA SEBE,

JENOM ABYCHOM SE NAVZÁJEM UJISTILI,

ŽE PATŘÍME K TĚM DVĚMA MILIARDÁM VYHNANÝCH SYNŮ EVY.

A Z OBOU STRAN SVĚTA ROZTRŽENÉHO JAK OPONA CHRÁMOVÁ

ÚPĚNÍ NEVÝSLOVNÉ PRORŮSTÁ NÁMI AŽ V TMU ÚST

A BŮH JE SLYŠÍ.

Jan Zahradníček

+++

CO JE KONTEMPLACE

Kontemplativní činnost je nejvyšším úkonem člověka na této zemi. Kontemplace tedy představuje opak praktické činnosti a je nejdůležitější chvílí v lidském životě. Moudrost kontemplativního člověka obsahuje úžasné radosti, stejně tak pokud jde o jejich čistotu, jako o jejich trvalost. Kontemplaci se mudrc může věnovat i o samotě. Čím větší je jeho moudrost, tím důležitější místo zaujímá kontemplace v jeho životě. Mudrc má povinnost vést ke kontemplativní činnosti i další osoby. Je předzvěstí pouštních otců a všech kontemplativních mnichů, kteří se rozhodli zasvětit svůj život Bohu, Moudrosti a zdroji veškeré moudrosti. Božské skutečnosti, o nichž mluví Aristotelés, jsou samozřejmě velmi vzdálené našemu Bohu a Kristu. Filosof tak nazýval prostě pozdvižení ducha a srdce.

V člověku je nějaký druh stesku po Boží společnosti. Máme v sobě hlubokou touhu a vůli být Bohu tváří v tvář. V křesťanství je kontemplace skutečně setkáním s Bohem od srdce k srdci v tichu a samotě. V ruchu světa není možná, tím méně pak při rozptylování vnitřním hlukem. Ruchem, který je nejobtížnější zvládnout, zůstávají naše vlastní vnitřní bouře.

S Kristem se kontemplace podobá radosti dvou zamilovaných, kteří se na sebe mlčky dívají. Často myslím na prostého venkovana, který přicházel každý den do kostela v Arsu. Dlouhé chvíle trávil před svatostánkem v naprosté nehybnosti. Svatý farář arský se ho jednoho dne zeptal: „Co tam děláte, milý příteli?“ On mu na to odpověděl: „On se dívá na mě a já na Něj.“ Ten prostý venkovan neříkal nic, protože nepotřeboval mluvit, aby Kristu řekl, že Ho miluje. Nepotřeboval na oplátku žádné zjevení Syna Božího, poněvadž věděl, že je Jím doopravdy milován. V lásce nejsou slova nutná. Čím intenzívnější je život v tichu, tím víc je duše sama s Bohem. A čím čistší duše je, tím víc se odvrací od shonu světa.

Nesmíme si nicméně myslet, že kontemplace Boha je možná jen v tichu kláštera či kostela nebo v samotě pouště. Svatý Jan Pavel II. vyzýval křesťany, aby byli „kontemplativními lidmi v akci“. V komentáři svatého Tomáše k Janovu evangeliu najdeme jednu pasáž, která to zvlášť dobře objasňuje. Ježíš se obrací k Ondřejovi a Janovi, kteří se ho ptali: „Rabbi - to přeloženo znamená Mistře -, kde bydlíš?“ On jim odpověděl: „Pojďte a uvidíte!“ Svatý Tomáš zde dává mystický smysl slovům, která skutečně znamenají, že jen osobní setkání a zkušenost nám mohou dát poznat Krista. Toto zkušenostní poznání Boha v nás je jádrem kontemplace. Svaté Kristovo lidství je stále cestou, která vede k Bohu: nechat Ho mluvit v tichu, před Nejsvětější svátostí, před křížem, v přítomnosti nemocného, který je druhým Kristem, Kristem samým. Každá duše má jistě svou cestu. Jan Pavel II. říkal, že někdy se cítil zralý na to, aby Boha o něco žádal, a jindy tomu tak nebylo.

Podle svatého Tomáše mezi kontemplací a činností prakticky neexistuje rozpor. Mnich tak může čelit duchovní bouři ve své cele nebo v klášterním kostele a znovu najít Boha po práci na poli... K Otci ho může přivést oběť, poslušnost, umrtvování. Intenzivní intelektuální či manuální práce očišťuje ducha od starostí, které vědomé spojení s Bohem znemožňují. Heslo „modli se a pracuj“ shrnuje dvě cesty ke kontemplací, které se nabízejí nejen mnichům, ale všem Kristovým učedníkům.  (R.Sarah, Bůh anebo nic,VII)

+++

PROMĚNĚNÍ

NĚKDY JSOU SMYSLY JAKO KRAJINA

JÍŽ PODZIM PŘICHÁZÍ AŽ KE MNĚ

NEVÍM KDE TĚLO MÉ SE ZAČÍNÁ

A KDE SE KONČÍ OBLAKA A ZEMĚ

 

ZEM TOHO KDO MNOU PROCHÁZÍ JAK MRAK

A VEČEREM MŮJ ÚSMĚV ZAHALUJE

K NĚMUŽ SE POZVEDÁM AŽ DO OBLAK

A KLESÁM POD SMYSLY KDE JEHO OBRAZ PLUJE

 

A PAK JSEM JAKO V LISTOPADU STROM

ZETLELÝM LISTÍM PROSTÍRÁM SE NA ZEM

A BŮH JDE PO MNĚ JAKO PO NĚKOM

KDO ROZKVETL A SEŽEHNUT BYL MRAZEM

 

PROTO JIŽ BUDU VE SVÉM TĚLE RÁD

TĚLO SE PROMĚNÍ A BUDE KATEDRÁLA

NEBOŤ MĚ PROMĚNIL JIŽ TOLIKRÁT

MŮJ TICHÝ BŮH JENŽ Z NOCI DO MNE SÁLÁ

Jan Zahradníček

+++

Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely

/pokr./ KŘIŽOVATKA

 

 

KDYŽ JÁ VÁM POVÍDÁM

ŽE JE NEBE NA ZEMI

PRAVDU MÁM VĚŘTE MI.

ZA ŽIVOT ŽIVOT DÁM

I KDYŽ NERAD UMÍRÁM

NEJSEM SÁM VĚŘTE MI.

JE NA SVĚTĚ PLNO KRÁS

PRO TOHO KDO CHCE ŽÍT

A Z TĚCH KRÁS NEBE MÍT

ZÁLEŽÍ JENOM NA VÁS.

JEN NA VÁS VĚŘTE MI

ZÁLEŽÍ KDY PŘIJDE ČAS

KDY PRO NÁS

ZAČNE NEBE NA ZEMI.

 

Donedávna se to ozývá Osvobozeným divadlem, třebaže se neví, kde že si to nebe na zemi mohou lidé sami zařídit, a najednou –ŘACHCH! – a zpěváčkům dochází dech. Prostě, člověk míní, a Pán Bůh mění.

Jinému zase slovo zadrhuje v krku, když si stýská na Těžký život dobrodruha. A Oldřich Nový, vyznávající, že jen pro ten dnešní den stojí za to žít, si přece jenom nechává pootevřená nějaká zadní vrátka pro zítřek.

Dvě přerostlá dvojčata s buclatou temnější usedlostí si pokojně vysedávají a hoví na travnatém svahu jakési vyvýšeniny, která si pro nedostatek větších soupeřů říká prostě Kraví hora. Před pár léty tady nachází útočiště pět stovek studentů, ale dneska je tu větší ruch.

PRÁSK! - PRÁSK! - PRÁSK! – Otřásá se vzduch.

Spáči v okolních domech se otřesou, zvedají se z lůžek, aby nervózně vyhlédli do tmy. Pak zase zklamaně stahují roletu, protože zatemnění je teď už přísné.

Uacchch! – Zakvílí temnou nocí postřelený bengálský tygr. Takový panthera tigris tigris je nejpočetnější poddruh džunglového tygra, jaký se běžně Vyskytuje se v okolí ústí řeky Gangy. Jenže co tady, uprostřed Evropy? – Tuhle imitaci má na svědomí motor tůrovaného nákladního vozu. Když vůz naposledy hekne, vypadne z něho bednovitě tyčící se postava bez tváře, ale zato s hlásnou troubou – aspoň to tak zní:

Nächste Ansatz!

Železný plot, kudrnatě zahuštěný živou zelení, překrývající několik vedení ostnatého drátu, se otevírá k přijetí další dávky. Na okolním chodníku si místo zasněných dostaveníček studentských lásek rázně přidupují okované boty temných postav.

Ani jeden paprsek světla tady nemá místo, protože vláda noci si to nepřeje. A přesto se dá občas zahlédnout po obloze zášleh světelného kužele. Přichází od Kounicových kolejí. Za dne padají zvědavé otázky:

Co to je?

Vládne přísný zákaz přibližovat se k oknům, která jsou - Vida, už to vidím! - zabílena vápnem. Když má domácí pán v noci dojem, že se někdo přiblížil k oknu, zablýskne nenadále silným reflektorem. Stráž ovšem smí také bez podezření osvětlovat budovu a zjišťovat, je-li všechno v pořádku. Jde z toho hrůza.

Plachta na korbě se odkrývá a valník vydává nové zásoby.

SCHNELL! SCHNELL!

Těsto se valí po schodech do prázdných formiček. Pouhý materiál, kterému prý jedině velký Vůdce dokáže vtisknout správný tvar.

Konečně spánek – kam kdo padne, tam zůstává. Bezedným spánkem se nesou šepotavá slova:

Vzpomeň si, bratříčku Patriku, jak sama prožívám tu temnou noc.

Hledá-li mé srdce, znavené takovou temnotou, klid v posilující myšlence na příští věčný život, moje muka se zdvojnásobí. Je mi, jako by si stíny vypůjčily hlasy nevěrců a posměšně na mne volaly: ,,Sníš o světle, o domově, plném jasu a vůně, o tom, že budeš věčně mít Stvořitele všech těchto divů; doufáš, že budeš jednou vysvobozena z těch mlh, v nichž hyneš touhou. Dobře, dobře - jen se těš na smrt, jež ti nepřinese nic z toho, cos očekávala, nýbrž jen ještě temnější noc, noc nicoty . . .

Toto vylíčení mé zkoušky je tak nedokonalé jako náčrtek proti modelu. A přece nechci psát víc. Bála bych se, že urazím Pána Boha. Už teď si myslím, že jsem řekla příliš mnoho. Bůh mi odpusť! Vždyť on ví, že i když nemám pocit radosti z víry, přece se snažím, abych konala skutky víry. V posledním roce jsem vzbudila více úkonů víry než v celém dřívějším životě.

Při každé nové příležitosti k boji, k němuž mě nepřítel vyzývá, si počínám jako statečný rek. Protože vím, že souboj je zbabělost, obracím se k protivníku zády a neuznávám jej hodného pohledu. Zato ihned spěchám k svému Ježíši a říkám mu, že jsem ochotna za pravdu, že je nebe, prolít svou krev do poslední kapky. Říkám mu, že jsem šťastna, že to krásné nebe, jež mne očekává, nevidím teď na zemi duševním zrakem, jen když se za to na věky otevře ubohým nevěrcům.

A tak mohu volat i ve zkoušce, jež mě zbavuje pocitu útěchy: „Potěšuješ mě, Pane, svými skutky!“ Copak je větší radost než trpět pro tvou lásku? Čím je utrpení větší a čím méně je zjevné očím bližních, tím vlídněji na mne patříš, můj Bože!

Mnoho trpím, ale cítím, že mohu snést více. Má žízeň po utrpení byla ukojena, ale bolest měla pro mne stále stejnou přitažlivost. Brzy se k útrapám srdce přidružila muka duševní. Má vyprahlost se vzmáhala, nenalézala jsem útěchu v nebi ani na zemi. A přece jsem byla nejšťastnějším tvorem i uprostřed těchto vod soužení, jež jsem si přivolala vroucími tužbami.

Tady už nemám žádné knihy, dokonce ani breviář, povzdechne si Patrik, ale pak mávne rukou.

Aspoň si, panáčku, nepokazíš oči. – Pokouší se kdosi po kanadsku žertovat, zatímco se hlava na hlavě sardinkovitě pokojně hemejří v jedné kobkovité formičce.

Zato během dne je tady dost rušno. Kolem šibenic v atriu budov se pod sgrafitem svatého Václava povaluje něco, co by jindy člověkem úplně otřáslo, ale nyní to vypadá jako pouhý odpadový materiál, který odložili rozmařilí dělníci a u pytlů s pískem a dřevěných desek na zdi se toho vrší celé hromady. Temné masky likvidátorů se s přezíravou povýšeností upínají na to, jak baculatý kníže s korouhví opatřenou nápisem: NEBEJ ZAHYNOUT, NÁM, NI BUDOUCÍM! působí nad hlavami bezduchých obětí. Jenže jak působí? Opravdu výsměšně? Anebo jako ten, kdo otvírá nebeskou bránu každému, kdo vyznává kříž Páně místo sevřené pěsti, hákovitě zalomené do kříže? Bůh ví.

ACHTUNG! ACHTUNG! Pouhé tři marky za podívanou! Přijďte a uvidíte, jak se ten český ksindl hroutí pod salvou z pušek! To stojí za to, ne? – Provolává dvojka kamelotů na hlavním náměstí, div že nevyplivne mandle. A už se tlačí zájemci o vstupenky do kounicovského cirkusu. Chudák starý hrabě Kounic by se asi v hrobě obracel, kdyby viděl, jaký neronovský cirkus se provozuje z jeho odkazu. Jeden by řekl, že takový vypečený párek počmáraných šašků, jaký právě jančí a tajtrlíkuje po náměstí, musí přijít na buben. Jenže to by neznal úchylnou touhu tolika jelimánků po krvi. Zanedlouho jim zástupy div neutrhnou ruce. A ti, kterým je líto tří marek za vyhlášenou podívanou, si užívají dost poslechem průkopníků zaručeně metalové hudby, když se ozvěna salv zarývá do uší celého města.

SCHNELL! AUFLADEN ABFALL! SCHNELL!– Štěká smečka hladových sibiřských vlků, kteří konečně dohánějí trojku a zjišťují, že v ní není ani jeden mužik. Taková věc jednoho dokáže naštvat. Když je hladovým vlkem, samozřejmě. Tváře jim ocelově tvrdnou a celá jejich bytost se potahuje jinovatkou, místy až tenkou vrstvou ledu. Citlivější jedinec by se začal shánět po teplejším oblečení, nikoli však Patrik. Ten už má dávno za sebou takové holomrazy.

Musím vytrvat v chladném mlčení vůči odchovancům železného Bismarcka! - Umiňuje si mládenec.

Ve tvářích si uchovávají onen tvrdý a nekompromisní výraz, kterým se vyznačují policisté, uvyklí dělat svoji práci bez slitování a drtit zločince podpatkem služební obuvi jako odporného plaza.

SCHNELL! SCHNELL! – Popichují říšští pochopové tvárnou masu s takovou citlivostí, že div nepraskají okenní tabulky.

Patrik nějakou dobu váhá s úklidem odpadků velkoněmecké říše.

Seš moc outlocitnej, mladej! – Vrčí Patrikovi za zády nějaký poskok od jatek: Dyť jsou to akorát lidský futrály. Za chvíli vylítnou komínem.

Futrály? – Asi na duši. – Bleskne hlavou bohoslovce.

Pak splývá s ostatní masou a spěšně nakládá futrál za futrálem na korbu nákladního auta, aby si komíny nestýskaly.

Jak skvělá příležitost k úvahám o pomíjivosti pozemského lidského hemžení! – Vtírá se mu do mysli, zatímco mu Tomáš Kempenský klade na srdce:

Jak šťastný a opatrný je člověk, který se snaží být v životě takovým, jakým si přeje být shledán v hodince smrti! Velikou důvěru, že šťastně umře, mu bude dávat dokonalé pohrdání světem, horlivá touha prospívat ctnostmi, milování kázně, námaha kajícného života, ochota v poslušnosti, zapírání sebe a snášení jakéhokoli protivenství z lásky ke Kristu. Mnoho dobrého můžeš konat, dokud jsi zdráv; ale až onemocníš, nevím, co dokážeš.

Málo lidí se polepšuje v nemoci; stejně málo se polepšuje těch, kdo mnoho putují, jen zřídka se posvěcují.

Nespoléhej se na přátele a známé, protože rychleji lidé na tebe zapomenou, než se domníváš. Neodkládej svou spásu do budoucna.

Lépe je nyní se včas zaopatřit a něco dobrého poslat před sebou, než spoléhat na pomoc jiných. Jestliže se sám o sebe nyní nestaráš, kdo se bude o tebe starat v budoucnosti?

Nyní je čas svrchovaně vzácný. Nyní jsou dny spásy, nyní je čas příjemný. Je však smutné, že toho času nevynakládáš užitečněji, ačkoli by sis v něm mohl zasloužit věčný život! Přijde chvíle, kdy si budeš přát jediný den nebo jedinou hodinu k svému polepšení; a nevím, zdali toho dosáhneš.

Sleduj, můj milý, z jakého velikého nebezpečí by ses mohl vysvobodit, jakému velikému strachu bys mohl ujít, kdybys nyní vždycky žil ve spasitelné bázni a stále očekával smrt! Snaž se nyní žít tak, aby ses v hodinu smrti mohl spíše radovat, než se bát. Nyní se uč umírat světu, abys potom započal být živý s Kristem. Nyní se uč vším pohrdat, abys tenkrát mohl svobodně spět ke Kristu. Trestej nyní své tělo kajícností, abys jednou mohl mít pevnou důvěru.

Ach, bláhový člověče, jak si můžeš myslit, že budeš dlouho živ, když zde nemáš jistý ani jediný den? Jak mnozí byli oklamáni takovým myšlením a vytrženi z těla mimo nadání! Kolikrát jsi slyšel povídat, že někdo padl mečem, jiný se utopil, další si pádem z

výše zlámal vaz, onen byl raněn při jídle mrtvicí, ten dokonal při hře!

Jiný ohněm, jiný mečem, jiný morem, jiný lupiči zahynul; a tak konec všech lidí je smrt, a náš život míjí mžikem jako stín.

Kdo bude na tebe vzpomínat po smrti? Kdo se bude za tebe modlit? Nyní, nyní, můj milý, dělej, co můžeš dělat, neboť nevíš, kdy umřeš; také nevíš, co tě čeká po smrti.

Dokud máš čas, shromažďuj nesmrtelné bohatství. Nemysli na nic jiného, kromě své spásy; pečuj pouze o to, co je Boží.

Nyní si získávej přátele, měl v úctě svaté Boží a následuj jejich skutky, aby tě, až pomine tento tvůj život, přijali do věčných stánků.

Chovej se na zemi jako poutník a host, jehož se vůbec netýkají světské záležitosti. Zachovávej si svobodné srdce, namířené vzhůru k Bohu, neboť tu nemáš trvalou vlast. Tam obracej den co den modlitby a své lkání se slzami, aby si tvůj duch zasloužil po smrti šťastně přijít k Pánu. Amen.

Franz Kuzela! Zu Verhör! – Řve gestapák hlasem, při němž praskají okenní tabulky a kácejí se vázy.

Obyčejně se každému takto důrazně oslovenému ježí vlasy na hlavě jako přerostlé roští, ale v tomto případě se děje něco úplně jiného. Patrik pevně čelí těkavému pohledu šelmy a shledává, že oči stvůry míří jaksi do prázdna, jako by byly mimo čas. Když jednomu naordinují předběžným stěhováním lidských futrálů takovéto grogy-kapky a drží ho v zasmraděné temné kobce a eintopf mu přilétá skrz mříže z rukou bývalého chovatele divoké zvěře od cirkusu, kterého mohla stěží kdy milovat i jeho rodná matka – tedy o takových zkušenostech se dá konstatovat, že obvykle ostýchavého a zakřiknutého mladíka zocelí k životním bitvám jako máloco jiného. Když Patrik poprvé nahlíží do temného ústí lovecké dvouhlavňovky pod huňatým obočím, pokoušejí se o něj mrákotné stavy. Nyní ho však už nějaké dvě temné střílny kulometného hnízda pod smetákovitým obočím nemohou rozházet. Prožívá pocity essenské oceli těsně po modravém zakalení. Zatímco jinému stéká ledový pot po zádech, když ho tam šimrá nasazený bodák, který ho doprovází k výslechu, Patrika napadá, že s ním Pán pohrává opravdu roztomile, a nanejvýš přesvědčivě.

A už je tu kancelář. Jak působivá laboratoř! Kde zůstal doktor Caligari se svým expresionistickým Kabinetem? Tentokrát je to úřadovna velkého mocipána, kterého právě vynáší vlna nacistické zvůle skoro až do oblak, kde může prožívat úžasné opojení z moci, a to způsobem elegantnějším než Arséne Lupin, lupič gentleman a v převleku tajemnějším než znal doktor Mabuse.

Za psacím stolem se mohylovitě tyčí temná postava s maskou a podivně vypouklýma očima bez jiskry života. Bazedowsky vyvalené zrakové bulvy by leckterý odborník v oboru pracovního lékařství mohl označit za chorobu z povolání.

Je s podivem, že netřímá v pravačce žádnou sekeru s odkapávající krví, ale jen úřední razítko a stříbrné plnicí pero. Čas od času přitom probíhá přítomnou rozložitou tělesnou schránkou, přesněji tělesnou bednou povýšence jakýsi impulz, jakoby člověk neandertálský neúpěšně křesal oheň pomocí pazourku. Pak se mu to ale pojednou podaří, protože srdce čerstvého oslavence zatančí rozverný třasák. Nasazuje roztěkaný výraz jako při prudkém záchvatu tance svatého Víta. Během skoro nepostřehnutého okamžiku zcela bezúčelně přerovnává na stole před sebou všechny věci.

Za touhle ikonou říše s tisíciletými ambicemi se táhne až ke stropu do očí bijící krvavá vlajka. Uprostřed mohutný bílý terč s černou svastikou a za tím černo-bílý kříž, a to vše v tom krvavě rudém poli. Jakoby tento polámaný kříž hodlal přebíjet kříž Páně. Vláda ďábla, roztahující ve světě, se projevuje v orientální svastice, jednou překované do kladiva a srpu, zde však ve zjednodušeném hákovitě zalomeném kříži v krvavě rudém poli. Dneska vystupuje v postavě zběsilého tapetáře s knírkem pod nosem a do boku přes čelo odhozenou kšticí. Před tím, do očí bijícím pestrým divadlem světa, zůstávají celé zástupy zkoprnělé a jen mechanicky máchají pravačkou nahoru a dolů jako splašený semafor v divokém halasu SIEG HEIL! SIEG HEIL!, až uši brní. (Pokr.z knihy T.J.Bahounek OP, Královská jízda – Patrik Kužela, Brno 2011)

+++

SLUNCE V CELE

NAČ JANTAREM SVĚTLA VYKLÁDAT

TU SCHRÁNKU TMY, BÍDY, ÚZKOSTI ZOUFALÉ.

K ZALKNUTÍ PRÁZDNO JE TADY TAK JAK TAK.

NESLUŠÍ SLUNCE CELE MÉ.

 

NAČ OŽIVOVAT STĚN ŠPINAVOU ŠKRÁBANICI,

V TOM BŘIŠE HROBU PŘIHLÍŽET MOTANICI

HAVĚTI, JEŽ OHAVNĚ ROZLÉZÁ SE

PO ZDECH A PO PODLAZE.

 

ODKUD JSOU, NEVÍM. BŮH ODPÍRÁ VIDĚT V NICH VLASTNÍ TVORY,

V TĚCH DĚTECH ŽÍŽAL S MRAKY,

V TĚCH KŘÍŽENCÍCH SLOV OPLZLÝCH S TMOU A ŠKVORY.

JSOU TO JEN ČMÁRANICE. JSOU TO JEN KLIKYHÁKY.

 

A PŘECE ŽIJÍ A NASKAKUJÍ ZDE ZE SKVRN A PUPENCŮ.

TAK VALÍ A PŘELÉVAJÍ SE DAVY TĚCH ZÁJEMCŮ

O KREV TVOU. TLAMA ZA TLAMOU TMOU ROZVÍRÁ SE A ŠKLEBÍ.

V TŘESKUTÉM TICHU ŘEV ROUHÁNÍ JEJICH SE NESE K NEBI.

 

MEZI JAKOU ZAŠLOST A PŘIŠLOST TY VTLAČEN SEM

CIVÍŠ NA TEN REJ MAZANIC NA OMÍTCE,

NA TU SPLEŤ ÚDŮ, JEŽ V KANKÁNU ŠÍLENÉM

NESTOUDNĚ VZDOUVAJÍ SE.

 

NA PODOLCÍCH STĚN PANNY MOŘSKÉ, KONÍCI BRADAVIČNÍ.

TA ZVÍŘENA Z ULICE BARTOLOMĚJSKÉ A Z ULICE PŘÍČNÍ,

SÁM PAŘÁT, CHŘTÁN, V TVÁŘI DIVOKOST ASYRSKÁ SE NA TEBE SÁPE.

A TY SPÍŠ, PROBUDIT NEMŮŽEŠ SE TÍM HROZNÝM SNEM TRÁPEN.

SPÍŠ, PROBUDIT NEMŮŽEŠ SE. SUP ZOBANEM V LEBKU TLUČE

TAM NA FRESCE ZDI. A TY PO CELÉ MĚSÍCE

V MLASKÁNÍ RTŮ ODULÝCH TEN DUTÝ ZVUK SLYŠÍŠ ZMUČEN.

SLYŠÍŠ? TO HODUJÍ NA NÁS TAM DOLE. NÁM SMĚJÍ SE. -

 

Ó PANE, JENŽ KACHŇÁTKA V SÍTÍ A PSÍKY CHUNDELÁČE

PRO RADOST CHLAPEČKŮ STVOŘIL JSI, VZBUĎ SPÁČE, VZBUĎ SPÁČE,

AŤ Z TMY PŘÍŠER, JEŽ NEJSOU, DO TRÁVY VRŽEN NA TVŮJ BŘEH,

Z VĚCÍ ROUSNATÝCH RADUJE SE, Z JITRA, JEŽ ROSOU VŘE.

Jan Zahradníček

+++

 

POHYB NĚMÝCH ÚST

Z VÝSLUNÍ TAJEMNÉHO ŽÁR DO MÉ DUŠE DÝCH,

JAK UPOMÍNKA SVĚTLA DO ZRAKŮ VYHASLÝCH.

A Z MLČENÍ, JEŽ VÁLO V MÝCH STÍNŮ ČERNÝ VZRŮST

SE TŘÁSLA MARNÁ SDÍLNOST, JAK POHYB NĚMÝCH ÚST.

 

ZLÁ ŽÍZEŇ Z HLUBIN VĚCÍ MI V TVÁŘE ZADECHLA?

ČI BLÍZKOST VĚČNÝCH VICHRŮ MÁ TOUHA ZASLECHLA?

ŽEH NOCÍ STRAVUJÍCÍCH JSEM V DUŠI UCÍTIL

A Z MRAKŮ POTRHANÝCH DEN VĚČNÝ ZASVÍTIL?

 

-ČI ZNOVA, SESTRO DÁLKY, MŮJ PŘÍZRAK, BLED A TICH,

SLOV PŘÍŠTÍCH TÍŽI NA RTECH, ŠEL ZÁŘÍ ZRAKŮ TVÝCH

A VÝKŘIK NĚMÉ BÁZNĚ, JENŽ VSTŘÍC MU LETĚL TMOU,

Z NIV MRTVÝCH TICHA TVÉHO JSEM SLYŠEL DUŠÍ SVOU?

 

PRACH SINÝ JINÝCH SLUNCÍ SE SKLÁDÁ NA VŠECH SNECH

A LÍLIJÍ VŠECH VŮNĚ MÁ SMRTI SILNÝ DECH,

A NEJHLUBŠÍ HLAS DUŠE, KDYŽ ZAZNÍ TOUHY PLN,

V SVÉM ZÁDUMČIVÉM CHVĚNÍ HRÁ HUDBOU VĚČNÝCH VLN.

Otokar Březina

+++

JEŽÍŠI, BOŽE, KRÁLI NÁŠ,

TY JSI NÁS PRAVÝ MESIÁŠ!

NEMÁME STRACHU. TY TU JSI

OD ZAČÁTKU NOCI AŽ DO ÚSVITU

 

A OD ÚSVITU AŽ K VEČERU

TY VYPLŇUJEŠ KAŽDOU MEZERU.

KAŽDOU MĚZERU A KAŽDÉ PŘÁNÍ NÁRODA –

TY JSI VŠECH NADĚJÍ NAŠICH VELKÁ ÚRODA.

 

LIDÉ NÁS ZRADILI, LIDÉ NÁS POTUPNĚ ZKLAMALI,

ALE TY I K SLABOSTEM NAŠIM JSI VŽDYCKY UZNALÝ,

JAKO ŽEBRÁCI MUSELI JSME OPUSTIT SVŮJ DŮM A SVŮJ BYT,

ALE TY SÁM JSI V CHLÉVĚ A NEMÁŠ KAM HLAVU POLOŽIT.

 

TY TŘESEŠ SE ZIMOU, BOŽÍ SYN,

OSEL A VŮL SVÉ SRDCE TOBĚ, PÁNU, OTVÍRÁ

A MY TĚ NEVIDÍME PRO MNOŽSTVÍ SVÝCH VIN,

NAŠE ZLÁ DUŠE TEBE ZAPÍRÁ.

 

Ó JEŽÍŠI, TY JENŽ DOBŘE ZNÁŠ

POČET VŠECH PTÁKŮ A VŠECH HNÍZD,

A KAŽDÉMU PROSEBNÍKU POŽEHNÁŠ,

DEJ SVÝM HLADOVĚJÍCÍM DĚTEM JÍST!

 

VŠECKO N ÁM VZALI, CO SE VŮBEC VZÍTI DÁ,

HOŘKO JE NÁM NA SMRT, KRÁLI, JEŽÍŠI,

ALE TAKOVÁ JE NAŠE KOLEDA

A TVÉ NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JI USLYŠÍ:

 

JEŽÍŠI, BOŽE, KRÁLI NÁŠ,

TY JSI NÁŠ PRAVÝ MESIÁŠ!

VŠICHNI NÁM SLIBOVALI A NIC NEDALI,

Ó BOŽE, DÍTĚ, BUĎ TY UZNALÝ.

Jakub Deml 1938

+++

vydává: První sdružení přátel blah.Hyacinta Maria Cormiera OP v Brně, IČ: 70824118,

Tisk:Olprint, Brno, bank.spoj.: 3221012105/6800 Kontakt: info@cormierop.cz 737857272