KDO JSOU PŘÁTELÉ BL.CORMIERA

KDO JSOU  PŘÁTELÉ.BL.HYACINTA MARIA CORMIERA

        Když se po převratu roku 1989 vrátil dominikán Otec Jiří Maria Veselý, archeolog a člen zahraničního odboje z Angelika v Římě do vlasti, rozhodl se usadit v Brně. Přitom vyzval své příznivce – katolíky, ale ostatní křesťany k založení zvláštní expozitury římské dominikánské univerzity zvané Angelikum. Přál si, aby se toto Brněnské Angelikum stalo ohniskem duchovní, mravní a kulturní obnovy společnosti. Okolnosti mu však zabránily v provedení tohoto záměru. Přesto stál u zrodu tohoto projektu jako autorita dominikánského řádu.
 Mezitím se vyvrcholil duchovní boj Otce Hyacinta Maria Cormiera za obnovu řádu a celé společnosti. Otec Cormier stál u vzniku Univerzity sv.Tomáše v Římě, zvané Angelikum, kde se učí od roku 1909. Roku 1905 obnovil samostatnou českou dominikánskou provincii, roku 1907 dosáhl blahoslavení první české dominikánské terciářky, Zdislavy z Lemberka, r.1908 zřídil Kongregaci dominikánek III.řádu, v letech 1907-9 přijal do III.řádu bratra Tomáše, pozdějšího kardinála, Josefa Berana. Konečně roku 1955 vyprosil Otec Cormier zázračné uzdravení  ze smrtelné otravy krve Otci Jiřímu M.Veselému v Želivě. Roku 1994 byl Otec Cormier vyhlášen za blahoslaveného.
 Dne 5.října roku 1999 se shromáždili bratři a sestry v Brně. Už řadu let se scházejí k pravidelnému duchovnímu setkání s Bohem. Věnují se evangelizaci světa zejména pomocí umění a osvěty, avšak i péči o nemocné. Vede je Otec Tomáš Jiří Bahounek OP v duchu bl.Otce Cormiera. Tato komunita byla v letech 1994-1999 požehnána velkými milostmi výslovně na přímluvu bl.Hyacinta M. Cormiera OP (četná obrácení, řada případů vyslyšení v závažných životních obtížích, několik případů uzdravení z těžké nemoci, velké milosti v každodenním životě a práci lidí, četné případy povolání do duchovního stavu)
Toto zřízení Sdružení přátel bl.otce Cormiera je potvrzením spontánně vzniklé a dlouhodobě trvající komunity. Toto soukromé křesťanské Sdružení se ve svém programu duchovně shoduje se záměrem ctihodných Otců (Innocenzo Venchi OP, Alfred Wilder OP, Alce Venturino OP, Stjepan Krasic OP a Jiří Maria Veselý OP), vyjádřeném v jejich společném díle "Znamení času", vydaném také česky (Nakl.Arca JiMfa Třebíč 1997), kteří společně chovají upřímné přátelství vůči bl.Otci Cormierovi a pokračují v Brně v jeho bohulibém díle.
Roku 2000 schválil brněnský biskup stanovy tohoto laického sdružení, které je otevřeno všem křesťanům dobré vůle. Věnuje se pravidelné společné modlitbě, péči o nemocné, kulturně tvořivé a vzdělávací činnosti.  Organizuje setkání pomocí křesťanského umění v prvním patře prostoru u kostela svatého Michala v Brně. Tak se toto "Brněnské angelikum" stává vyhlášeným místem setkávání křesťanů, ale také lidí upřímně hledajících pravdu. Toto sdružení je otevřeno všem křesťanům dobré vůle. Spojuje zejména umělce a jejich spolupracovníky a zájemce o umění, které  sbližuje křesťanská víra a zvláštní úcta k bl.Hyacintu Maria Cormierovi. Sdružení se věnuje pravidelně (1 x týdně) společné modlitbě , ale také k péči o nemocné a trpící, a k nejrůznější kulturní a vzdělávací činnosti. Věnuje výtvarné tvorbě a dramatické činnosti divadelní v České republice i v cizině
Sdružení vydává vlastní časopis pro duchovní život, Rosa mystica. Průměrný rozsah měsíčníku je 28 stran. . Časopis je určen hlavně studentům. Cena je dobrovolná. Je velmi vyhledáván od duchovních pastýřů, protože je to jediný časopis v České republice, věnující se speciálně duchovnímu životu. Časopis otiskuje také básně a prózu mladých křesťanských umělců.
        Sdružení vydává knihy vlastním nákladem a zdarma je distribuuje zejména mezi studenty. Vydává je v počtu 1000 – 1500 výtisků. Sdružení už vydalo tyto knihy:
Jaký je tvůj osud, 170 stran, Rosice 1999 Gloria
Zavoláš srdce mé, 96 stran, Brno 2000 Olprint
Andělské dobrodružství, 250 stran, Rosice 2000 Gloria
Kapesní průvodce po vlastním osudu, Brno 2001 Olprint
Loteránské meditace, Rosice 2001 Gloria
Proč věřím, Podle sv.Tomáš VKV., Collationes super Credo in Deum, 79 stran, Rosice 2001 Gloria
Sociologický systém sociální nauky církve, T.Bahounek,Brno 2001 
Novéna k poctě bl.Hyacinta Maria Cormiera, 24 stran, Brno 2002 
Pane, nauč nás, Podle sv.Tomáš Akv., Výklad modlitby Otčenáš, 24 stran, Brno 2002 
Dopisy z Lemberka, 80 stran, Brno 2002 
Vznešenost růžence, 20 stran, Brno 2003 
Tři kroky do nebe, 116 stran, Rosice 2003 
Volání Královny růžence, 48 stran, Brno 2003 
Deset vzkazů pro tebe, 48 stran, Brno 2004 
Martin od lásky, Posel věčného života, Život sv.Martina de Porres, 68 stran, Brno 2004.
        Všechny knihy mají ilustrace. Na zadní obálce těchto knih bývá obrázek bl.Hyacinta Maria Cormiera.
        V roce 2000 zajistilo sdružení překlad knihy Tomáš Bahounek O.P., Křesťanská sociologie pro každého do ruského jazyka. Sdružení věnovalo překlad ruské pravoslavné církvi, která tuto publikaci právě naléhavě potřebovala.
        Sdružení organizuje 3x – 4 x za rok výstavy křesťanského umění, dále recitály a divadelní představení  v Brněnském angeliku. Konají se tu i přednášky o křesťanském umění. Tak se toto Brněnské angelikum stává vyhlášeným místem setkávání křesťanů, ale také lidí upřímně hledajících pravdu. Sdružení se také věnuje dramatické činnosti, provozované v kostelech v České republice i v cizině, dokonce i v USA. Jedním ze zakládajících členů tohoto sdružení je bratr III. řádu O.P. Gabriel Miroslav Částek.

Všechny tyto a další činnosti Sdružení přátel blah.Otce Cormiera vznikají jako výsledky lásky a úcty k tomuto světci. Jsou to doklady šířící se úcty k blah.Otce Cormierovi.
www.cormierop.cz,  
_____________________________________________________________________________________
Eng.vers.:

      At the year 1989 came Dominican father George Maria Veselý from exile to the Czech Republic. He introduced here variety of lectures and cheered his listeners to veneration of B.Cormier. On his instigation painted Veronika Kamila Planerova III. OP five portraits of  B.Cormier. Two portrets (1993) are on PUST Angelikum in Roma, third (1996) is in chapel Dominican cloister in Olomouc, fourth (1996) into an altar in Dominican church in Uherský Brod, fifth (1997) is in Brno.
      After beatification of father Hyacint Maria Cormier in the year 1994 bring father Veselý small shrines with remains of B.Cormier. One of themselves dedicated to painter Veronika Kamila Planerová and father Tomas Bahounek O.P. Here they are both shrine object cult not only private, but also public.
      Since 1989 appeal father Veselý her listeners to organize centrum for evangelization and education in Brno, that would was called Angelikum according to design in Roma. He wished this „Brněnské Angelikum“ as foci of spiritual, moral and cultural renewal of society.
      At the day 5.10.1999 gathered brothers and sisters in Brno to establish „The first association friends of B.Hyacint Maria Cormier". Already year with want to regular spiritual meeting with God. They keep evangelization especially by the help of art and enlightenment, however care of patients. Faces is father Thomas Bahounek OP in spirit of B.Cormiera. This underprivileged community not be as young as one was 1994-1999 blessing big grace faithfully on intercession B.Hyacint M. Cormier OP (numerous converting, series case incline one's ear in weighty life inconvenience, heavy expenses grace in daily life and work men, two cases occupation to the spiritual state, etc.). 
       This institute association friends of B.Cormier bear to unwillingly arose and in the long term present underprivileged community. This private Christian partner in his programme mentally agree animo venerable father (Innocenzo Venchi OP, Alfred Wilder OP, Alce Venturino OP, Stjepan Krasic OP and George Maria Veselý OP), formulation in their common part "Sign time", published also in Czech (Arca JiMfa 1997 Třebíč), who together behaviour sincere friendship in face of B.Cormierovi and continue in Brno in his part.
         Friends of B.Cormier put together articles for this association. at the day 16.3.2000 adopted rules harness bishop, Mons.Vojtech Cikrle below file number Ep/1600/99/. Letter below file number Ep/1600/1/99 bestow harness bishop those association law inwardness according to provision can.322 § 1 CIC. From 21.4.2000 is this association enlistment to the accounting juridical men according to law issue 308/1991 code Czech republic.
         This association is oecumenically open to all Christian with good will. It links especially artists and their collaborators, that have links Christian belief and special veneration of B.Hyacint  Maria Cormier. Association inscribe to regularly (1 x a week) to common devotions St.Rosary, solicitude for pateints, culturally creatives and educational activities.
        Association drawing periodical for spiritual life, ROSA MYSTICA. Average range periodical is 28 as regards. Periodical go out 1 x monthly at a cost of 1000 printed copy. Periodical is addressed mainly for students. Price is voluntary. Is very searching from spiritual persons, because is it only periodical in Czech republic, intent especially on spiritual life. Periodical mark too poetry and prose of young Christian artists.
         Association drawing books cost to the enterprise and free is distribute especially among students. Drawing is in of the number of 1000 – 1500 printed copy. Association already published these books:
Jaký je tvůj osud (What is the yours fate), 170 pages, Rosice 1999 Gloria
Zavoláš srdce mé (Call heart of mine), 96 pages, Brno 2000 Olprint
Andělské dobrodružství (Angelic´s adventure), 250 pages, Rosice 2000 Gloria
Kapesní průvodce po vlastním osudu (Vest-pocket guide-book to personal fate), 78 pages, Brno 2001 Olprint
Loretánské meditace (Loteran´s  meditations), 123 pages,Rosice 2001 Gloria
Proč věřím (Why I believe), according to St.Thomas VKV.., , Collationes super Credo in Deum, 79 pages, Rosice 2001 Gloria
Sociologický systém sociální nauky Církve (Sociological system of the social doctrine of the Church), T.Bahounek, Reprint of habilitation work of CMTF UP Olomouc 1994, 398 pages, Brno 2001 Olprint
Novena k bl.Hyacintu Maria Cormierovi (Novena to B.Hyacint Maria Cormier, 24 pages, Brno 2002 Olprint
Pane, nauč nás (Our Lord, teach us), according to St.Thomas Akv. interpretation devotions Lord's prayer, 24 pages, Brno 2002 Olprint
Dopisy z Lemberka (Letters from Lemberk), 80 pages, Brno 2002 Olprint
Vznešenost svatého Růžence (Nobleness St.Rosary), 20 pages, Brno 2003 Olprint
Tři kroky do nebe (Three steps to heaven), 116 pages, Rosice 2003 Gloria
Volání Královny Růžence (Calling Queen of Rosary), 48 pages regards, Brno 2003 Olprint
Deset vzkazů pro tebe (Ten messages to zou), 48 pages, Brno 2004 Olpint
Martin od lásky,  Posel věčné lásky, Život sv.Martina de Porres (Martin from love, Messenger of eternal life, Life of  St.Martin de Porres, 68 pages, Brno 2004 Olprint.
        All books shall they illustration from sister Veronika Kamila Planerová. On rear cover these books is picture B.Hyacint Maria Cormier.
        In the year 2000 ensure association translation books Thomas Bahounek O.P., Christian sociology for everyone (375 pages) to the Russian language. Association inscribe to translation Russian orthodox Church, which this publication very have need of.
        Association organize 3x – 4 x per annum show Christian art in bookcases churých of St.Michael in Brno. At the same time with practised lecture on Christian art. So with this Brnenske angelikum becomes renowned places get-togetherness Christian, also men sincerely seeking truth. Partner too inscribe to dramatic activities, operate in church in Czech republic and abroad, even and in USA. Some from constituent full member hereof association is our brother from III.O.P. Gabriel Miroslav Částek. The exercises of his „Theatre one's jade", rather musical recitals in churches. Yearly carry out c. 200 introduction.
       About activities of association friends of B.Cormier are for disposal web pages below Internet´s device:
http://www.
cormierop.cz/
_____________________________________________________________________________________
ital.vers.:

           Nell´anno 1989 è tornato in Repubblica Ceca dal suo esilio Padre Jiří Maria Veselý. Ha tenuto qui varie conferenze su Padre Cormier ed ha intimato suoi ascoltatori alla venerazione verso detto Padre. Sotto il suo impulso la Suora Veronika Kamila Planer, III. ordine OP, ha dipinto cinque portreti del P. Cormier. Due (1993) si trovano oggi sulla Università Papale di San Tomaso – Angelico a Roma, il terzo (1996) è collocato nella capella del convento OP a Olomouc, il quarto (1996) si trova nella chiesa dei domenicani a Uherský Brod, e la quinta, la abbiamo a Brno.
          Dopo la beatificazione di Giacinto Maria Cormier nell´anno 1994 ha portato Padre Veselý due custodie con reliquie del Beato. Una è stata donata alla pittrice Veronika Kamila Planer, l´altro poi al Padre Tomáš Bahounek, OP. Le custodie di reliquie sono qui oggetto non soltanto di venerazione privata, ma pubblica.
          Dal 1989 Padre Veselý esortava i suoi ascoltatori a fondare a Brno un centro di evangelizzazione e di istruzione con l´intenzione di chiamarlo, similmente come quello a Roma, Angelico. Desiderava di fare da questo Angelico di Brno un centro di rinnovazione spirituale, morale e culturale della società
          In data di 5/10/1999 si sono radunati i Frati e le Suore di Brno per fondare la «Prima Associazione dei devoti al b. Giacinto Maria Cormier OP». Da quel tempo s´ incontrano regolarmente, dedicano le loro attività alla evangelizzazione, sopprattutto tramite l´arte, per mezzo della pubblica istruzione e servizi ai malati. La gestione viene eseguita da parte del Padre Tomáš Jiří Bahounek nello spirito del B. Cormier. Nello spazio di tempo degli anni 1994-1999 la detta comunità aveva ottenuto grandi grazie, espressamente per l´intercessione del Beato Giacinto Cormier OP (molte conversioni, casi di esaudimento nelle gravi difficoltà, grazie ampie nella vita d´ognigiorno, due casi di vocazione alla vita consacrata, ecc.).
           Questa Associazione d´amici del Beato Cormier conferma la comunità spontaneamente fondata e da tempo esistente. Nei suoi programmi entrano le intenzioni dei venerabili Padri (Innocenzo Venchi OP,Alfred Wilder OP, Alce Venturino OP,Stjepan Krasic OP a Jiří Maria Veselý OP), proclamate nella loro opera comune „Segno del tempo“, edita anche in lingua ceca (Casa Ed. JiMfa Třebíč 1997), i quali dimostrano la loro amicizia sincera verso il Beato Cormier e continuano qui a Brno nelle sue opere pie.
          Gli amici del B. Cormier hanno elaborato le Costituzioni della Associazione. In data di 16/3/2000 le Costituzioni sono state collaudate da parte del vescovo Mons. Vojtěch Cikrle sotto il N° della pratica Ep/1600/99. Con il Decreto N° Ep/1600/1/99 il vescovo di Brno ha concesso alla Associazione la soggettività giuridica ai sensi del can. 322, § 1 CIC. Dalla data di 21/4/2000 la Associazione è stata evidenziata ai sensi dela legge 308/1991 Registro Leggi della Rep. Ceca.
          L´Associazione è aperta nello spirito ecumenico ai tutti i cristiani di buona volontà. Unisce soprattutto artisti e loro collaboratori, i quali vengono legati per mezzo della loro fede cristiana alla venerazione particolare verso il B. Giacinto Maria Cormier. L´associazione pratica regolarmente (1 volta in settimana) la recita comune del rosario, svolge le sue attività nell´ambito della cura per i malati, e si dedica alle attività creatrici prestando l´istruzione.
          L´associazione pubblica la sua propria rivista dedicata alla vita spirituale, Rosa mystica. In media la rivista contiene 28 pagine. Esce 1 volta al mese in tiratura di 1000 esemplari. È destinata prima di tutto agli studenti.Il prezzo è volontario. La rivista viene apprezzata soprattutto da parte delle guide spirituali, dato che nella Repubblica ceca si tratta di rivista unica del genere, occupante si con la vita spirituale. Nella rivista vengono pubblicati articoli di prosa e poemi di giovani artisti cristiani.
          Dai suoi mezzi finanziari la Associazione pubblica anche libri e li distribuisce gratis soprattutto fra gli studenti e ciò in quantità fra 1000 – 1500 esemplari. Finora ha pubblicato seguenti titoli:
Quale é il tuo destino (Jaký je tvůj osud), 170 pp, Gloria Rosice, 1999
Chiamerai il mio cuore (Zavoláš srdce mé), 96 pp, Olprint brno, 2000
L´avventura d´un angelo (Andělské dobrodružství), 250 pp, Gloria Rosice, 2000
Guida tascabile per il proprio destino (Kapesaní průvodce po vlastním osudu), Olprint Brno, 2001
Meditazioni loretane (Loretánské meditace), Gloria Rosice, 2001
Perché credo (Proč věřím) secondo S. Tommaso d´Aquino, Spiegazione della preghiera Padre nostro, 24 pp, Olprint Brno 2002
Le lettere da Lemberk (Dopisy z Lemberka), 80 pp, Olprint Brno, 2002
La nobiltà del rosario (Vznešenost růžence), 20 pp, Olprint Brno, 2003
Tre passi verso il cielo (Tři kroky do nebe), 116 pp, Olprint Brno, 2003
Grida della Regina del rosario (Volání Královny růžence), 48 pp, Olprint Brno, 2003
Dieci messaggi per te (Deset vzkazů pro tebe), 48 pp, Olprint Brno, 2004
Martino dell´amore, Messaggero della vita eterna, La vita di San Martino di Porres (Martin od lásky, Posel věčného života, Život sv. Martina de Porres), 68 pp, Brno 2004
          Tutti i libri soppra elencati sono stati illustrati da parte della Suora Veronika Kamila Planer. Il retro d´ogni libro porta l´effigie di B. Giacinto Maria Cormier.
         Nel corso dell´anno 2000 la Associazione ha procurato la traduzione del libro di Tomáš Bahounek OP La sociologia cristiana per ognuno in lingua russa. La Associazione ha donato la traduzione alla Chiesa ortodossa, la quale ne ha avuto bisogno urgente.
          La Associazione organizza da 3 entro 4 volte all´anno una esposizione dell´arte cristiana nella biblioteca della chiesa di San Michele a Brno. Nel corso della esposizione vengono tenute conferenze sull´arte cristiana. Così L´Angelico di Brno diventa un luogo rinomato del convegno dei cristiani, ma anche della gente che sinceramente cerca la verità. La Associazione dedica l´attenzione anche alle attività drammatiche, svolte nelle chiese sia nella Repubblica Ceca, sia all´Estero, persino negli Stati Uniti d´America. Fra membri fondatori dell´Associazione si trova anche il Frate del III. ordine OP  Gabriel Miroslav Částek, il quale pratica „il teatro d´un artista“, precisamente detto si tratta di recite musicali nelle chiese. Ogni anno vengono organizzate all´incirca 200 di spettacoli.
           Sulle attività della Associazione amici di B. Cormier informano le pagine dell´Internet sotto la domena :
http://www.cormierop.cz/