ZÁŘÍ 2009

 

Ročník XII.,číslo 9.                                                                                                                                   září 2006

Obsah: O JEDNOTĚ CÍRKVE, Nová evangelizace = obnova řádu v Církvi (9), TOP, Profesionál v nejvyšších službách (6), BESEDNÍ ŘEČI podle Tomáše ze Štítného, fra Moti, Nebojte se globální totality! (4), Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely,_______________  _______________________________________________

        O JEDNOTĚ CÍRKVE

Když pomáhám jiným vrátit se zpátky do našeho otcovského domu Církve, jak se přitom mám ubránit, abych sám nezabloudil, třebaže jsem tvůj vyznavač, Pane Ježíši?

Nediv se tomu, že i z mých vyznavačů se někteří dopouštějí hrozných věcí, neboť hřeší stejně tak těžce jako zločinně.

  Dokonce ani tvé vyznání tě nečiní nedotknutelným před ďáblovými nástrahami. Nechrání tě ani před pokušením a nebezpečím, ani před dorážením a světským výpadům. Neposkytuje ti věčnou záruku nezvratnosti, dokud jsi na světě. To bys jinak nikdy nenašel na mých vyznavačích ani lsti, ani smilstva, ani cizoložství, jak to nyní s bolestí a smutkem shledáváš. Ať je to kterýkoli vyznavač, jistě není větší či lepší ani mně milejší nežli Šalamoun. Dokud plní má přikázání, podržuje si mou milost.

 Proto "se drž toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze" (Zj 3,11). Nikdy bych ti nehrozil možností odnětí koruny spravedlnosti, kdyby tě s odchodem spravedlnosti nutně neopouštěla i koruna.

Povolávám mezi apoštoly také Jidáše, a přece mně Jidáš posléze zrazuje. Přesto však víra a pevnost apoštolů neochabuje ani odpadem Jidáše od mého hloučku.

  Dodnes tím není rázem zmenšena svatost a důstojnost mých vyznavačů, když se v někom pohasne víra. Apoštol Pavel to potvrzuje slovy: "A co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Naprosto ne! Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale každý člověk je lhář" (Ř 3,3).

 Ty však s Mými vyvolenými pevně vytrváš v síle své víry a v pravdě mého učení. Od jednoty Církve neodpadneš, když si uvědomíš, že z Mé milosti dosahuješ v Církvi omilostnění. Tím větší chvály za svou víru dosahuješ, když se odděluješ od věrolomnosti svých někdejších souvěrců a vzdaluješ se nákaze hříchu. Jasně mezi nimi vynikáš chvályhodným zachováváním mého pokoje a vítězstvím nad ďáblem.

Vyznání je počátek slávy, ne zásluha koruny. Nedovršuje chválu, nýbrž začíná blahoslavenství, neboť "kdo vytrvá až do konce, bude spasen" (Mt 10,22). Všechno před koncem je pouze stupeň, po kterém stoupáš k vrcholu spásy, a ne cíl, kterým bys už dosáhl samotného vrcholu.

 Sice jsi vyznavačem, ale po vyznání jsi více ohrožen, protože protivník je více upozorněn. Jsi vyznavačem, ale musíš se ještě víc přidržovat mého evangelia, protože skrze ne dosahuje ode mne slávy. Pamatuj, že "komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více" (Lk12,48).

  Kéž nikdo neupadne kvůli špatnému příkladu nějakého vyznavače! Kéž se nikdo ze špatného chování nějakého vyznavače nenaučí nespravedlnosti, ani zpupnosti, ani zradě! Proto buď pokorný a pokojný, ve svých činech ukázněný a skromný. Když mě vyznáváš, tak mě napodobuj!

  Říkám ti, že "kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen" (Lk 18,14). Když jsem sám povýšen od našeho Otce kvůli mému ponížení pro Slovo, Ctnost a Moudrost Otce, copak mohu milovat chlubivost, když ti ukládám pokoru a sám jako odměnu za ni přijímám nejvznešenější jméno?

  Zůstáváš mi věrný, když posléze nezlehčuješ mou vznešenost a důstojnost. Tvůj jazyk, který mě vyznává, ať není zlolajný, nepůsobí zmatek, ani nesoptí hadím jedem proti slovům chvály sboru mých vyvolených, a kéž se neozývá v hluku nadávek a sporů!

  Když se totiž nějaký můj vyznavač proviňuje a počíná si hanebně, pokud zrazuje své vyznání špatným obcováním, když poskvrňuje svůj život strašnou hanebností, když posléze opouští naši Matku Církev a porušuje jednotu svornosti, a zaměňuje počáteční víru za nevěru, pak si už nemůže lichotit vyznavačstvím, jako by byl vyvolen k odměně slávy, když si sám přivozuje trest. (Podle Sv.Cypriána, De unitate ecclesiae, 20-22) (Pokr.)

+++

Nová evangelizace=obnova řádu v Církvi (9)

Co si mám, Otče Dominiku, jako terciář pamatovat o svátosti smíření?

Svátost smíření neboli svátost pokání či zpovědi v tobě posiluje kajícného ducha. Jako terciář se snaž chodit svátosti smíření pravidelně a často. Nejde jen o tvé očišťování od hříchů, ale také o tvé posvěcování, o tvůj duchovní růst, o posilování tvého kajícného ducha jako dominikánského terciáře. Při každé nově přijaté svátosti smíření se tajemně prohlubuješ jako nádoba pro Ducha svatého, takže ho může pokaždé přijmout víc než předtím.

 

Zvol si trvalého zpovědníka a nepřecházej od jednoho zpovědníka ke druhému. Zejména se vyvaruj toho přecházet od zpovědníka, který už dobře zná tvé nitro, takže tě může lépe duchovně vést a ukládat ti vhodnější pokání, k jinému zpovědníkovi, který tě nezná.

Při vyznání hříchů uváděj nejen své těžké hříchy, nýbrž i lehké hříchy, a jak časté je tvé upadání do nich, ale i za jakých okolností do nich upadáš.

 Vyznávej i každé své vnitřní nesprávné hnutí mysli, hlavně pokud jde o to, jak čistý nebo hříšný byl při tom tvůj úmysl.

 Uváděj i to, čím jsi dával nebo mohl dát pohoršení jiným terciářům, ale také ostatním lidem, třeba i hledajícím, jak slovy, tak skutky které jsi měl vykonat.

Vyznávej, zda jsi ten či onen dobrý skutek opomenul vykonat z pohodlnosti, zbabělosti či z lehkomyslnosti.

Žaluj na sebe také to, zda jsi mlčel, když jsi měl pozvednout hlas na obranu Církve, řádu, papeže, biskupa, kněze, bližního ohroženého na majetku nebo pomluvou.

Vyznávej, zda jsi nenaslouchal řečem a pomluvám lidí v okolí nebo ve sdělovacích prostředcích, a pohotově jsi je nezarazil, ba zda jsi je dál neopakoval a nešířil, a nebudil tak ještě další pohoršení.

Uváděj také, zda jsi se jako člen třetího řádu čili kajícího voje Kristova nezdráhal mlčky a pohotově vzít na sebe, zkrátka vytrpět nějaké příkoří, podstoupit utrpení, snášet bolesti za sebe i za obrácení bloudících, a proč – ze své pohodlnosti, změkčilosti, lhostejnosti, pýchy? Jak jsi splnil minulé pokání?

Vyvaruj se rozčilení a zmatku, když se zdá, jako bys nemohl hned vzbudit upřímnou lítost nad svými hříchy a chybami.

Řiď se doslovně a věrně tím, co ti radí zpovědník. Pamatuj, že i sebe kratší rada ve sv. zpovědi udělená má neobyčejnou důležitost a působivost, protože je spojena s touto svátostí pokání.

Vykonávej uložené pokání co nejdříve, usebraně, v duchu kajícnosti a pečlivě.

Pros o generální absoluci v ty dny, kdy se obyčejně uděluje.

Jak mám jako dominikánský terciář růst v duchu kajícnosti?

Předně přistupuj ke svátosti smíření čili pokání pravidelně, a to častěji než ostatní věřící. Důsledně prožívej všechny části svátosti smíření, včetně posledního úkonu, kterým je zadostiučinění, kterým se tvoje svátostné pokání dovršuje. Skutky tvého zadostiučinění jsou známkou tvého osobního závazku, který bereš před Bohem na sebe, abys začal nový život. Ukazují ti, že po rozhřešení můžeš spojit vlastní umrtvení těla a duše, které si sám uložíš nebo je aspoň přijmeš, s utrpením Ježíše, které ti odpuštění vydobývá. Ukazují ti také, že po rozhřešení v tobě zbývá něco z temnoty jako poranění způsobené hříchem, nedokonalost lásky v pokání, ochablost duševních schopností, v nichž dosud žije jakési nakažlivé semeniště hříchů, proti němuž musíš vždy bojovat umrtvením. To je známka tvého pokorného a upřímného zadostiučinění (Jan Pavel II. Reconciliatio et paenitentia, 31,III, 1984).

Navykni si přidávat k pokání uloženému zpovědníkem ještě nějaké své vlastní pokání. K uplatňování prostředků k podpoře pokání můžeš docházet jak starými způsoby, tak metodami novými, včetně dialogu. (Tamtéž, 24). Kromě modliteb a pokání za sebe mysli ještě na ostatní. Na světě je mnoho odloučených bratří, bloudících a hledajících, pro které je Krev Páně prolévána nadarmo. Modli se za jejich obrácení, ale také pro to něco vykonej, obětuj almužnu, mši svatou, a kde končí tvé síly k jednání, následuj Pana Ježíše, který za tebe jako za všechny umírá na kříži, konej před Bohem pokání postem a umrtvováním těla za bloudící a hledající. Kromě toho je i mnoho těch, kteří už opustili svět a jejich duše trpí v očistci. Také za ně se modli, obětuj za ně mše svaté, a konej za ně pokání. Lidstvo stále trpí válkami, terorismem, bídou, hladem, umělou sterilizací pomocí antikoncepce, umělým přerušováním počatého života. Také zde je místo pro tvou modlitbu, a k tvému zapojení se do tohoto úsilí jednáním obráceným navenek i proti tvému tělu – postem, umrtvováním těla. Nevystavuj se přitom na odiv, abys nebyl pro svou kajícnost obdivován a tak pokoušen k zbožné pýše křesťanského farizeje, nýbrž konej pokání v ústraní. (Pokr.)

+++

Profesionál v nejvyšších službách (6)

Synové ženy podle míry kosmu

Profesionální zasvěcení tě činí, Moje dítě, zvláštním způsobem milé naší panenské Máti, jakož i Otci, s nimiž nepřetržitě slavím své vítězství. Stáváš se mým dokonalým nástrojem, mým prostředníkem v Mé dokonalé oběti, kterou podávám věčné zadostiučinění, vzdávám navěky úctu, slavím věčnou a jedině dokonalou hostinu lásky a přináším a sděluji jedinou lásku hodnou a důstojnou mne.

Říkává se, že slib při slavném přijetí profese dává Mému dítěti dokonalé zaslíbení a úplnou proměnu. Jenže zvláštní profese v nejvyšších službách dává víc, dokonce ještě víc než okamžitý úkon mučednictví. Mučednictví obětuje okamžik, kdežto slavně zaslíbenou profesionální službou se Mi dáváš, moje dítě, pro celou svou životní dráhu dokonale a naprosto za nástroj. Tak už jako profesionál nepatříš sobě. Náležíš Mé vrcholné profesi, takže si nemůžeš říkat: Jsem profesionálem jenom při slavné hostině lásky, kdežto ve všedním životě jsem zase jenom laikem. Pro tebe, jako Mého zvláštního spoluvykupitele už není žádný den všední. Ve tvém životě už není žádný rozdíl mezi životem svátečním a všedním životem. Jako zvláštní profesionál v nejvyšších službách jsi stále Můj spoluvykupitel. Jako Můj dokonalý a naprostý nástroj jsi Mým spoluvykupitelem obnovy a vrcholného zdokonalení lidstva a světa tak, jako je naše panenská Máti Mou první nejbližší spoluvykupitelkou. Přes všechna skutečná nebo smyšlená pohoršení prožívá obnovené a zdokonalené lidstvo důstojnost mého zvláštního spoluvykupitele, takže v něm stále uznává mého zástupce. Úcta, které se v Mém tajemném Těle dostává Petrovu nástupci a nástupcům Mých apoštolů, pramení právě z tohoto ještě těsnějšího vztahu k Mé vrcholné profesi. Dostává se jim úcty jako těm, kdo toto slavné zaslíbení a náležité vybavení v lidstvu udržují a dále předávají.

Jako speciální profesionál v nejvyšších službách máš účast na mém významu pro obnovu a zušlechtění lidstva, protože svým posláním jsi těsně spojen s obnovou a nekonečným zdokonalením lidstva. Proto jsi k tomu svému úkolu náležitě vybaven. Každého jednoho z vás vždy patřičně vybavuji, úměrně k úkolům jeho povolání a místu, které má v Mém tajemném Těle.

Jako je ve Mně moje osobní a nedílné spojení lidské přirozenosti s přirozeností našeho spravedlivého Otce zdrojem veškeré výbavy, jimiž je Mé dokonalé člověčenství opatřeno, podobně je také charakter zvláštního profesionála v nejvyšších službách zdrojem veškeré výbavy, které se mu ode Mne dostává. Protože charakter zvláštního profesionála tě tak těsně spojuje se mnou, původcem veškeré potřebné výbavy, proto ti dávám zvláštní právo na jedinečnou účast na této výbavě. Nezrušitelným znamením se zvláštní profesionál v nejvyšších službách stává nástrojem Mé dokonalé profese a Mé dokonalé profesionální činnosti. Podobně jako Moje Tělo a Krev pod způsobou tvé všední obživy zprostředkuje zvláštní výbavu tobě, kdo se těsně spojuješ se Mnou, tak působí také tato moje vymoženost pro tebe, která tě jako zvláštního Mého spoluvykupitele tak těsně a důvěrně spojuje s Mým velkým úkolem - obnovy a vrcholného zdokonalení lidstva a světa.

Kromě toho mám zvláštní vybavení jako hlava obnoveného, zdokonaleného a stále se zdokonalujícího lidstva. A ty, jako speciální profesionál v nejvyšších službách, jsi svým jedinečným profesním charakterem a svým slavným zaslíbením a příslušným vybavením zvláštním služebníkem a spoluvykupitelem Mne jako Hlavy nového lidstva. Proto máš také zvláštní podíl na této zvláštní přednosti a službě. Ovšem tvou první výbavou jako zvláštního profesionála v nejvyšších službách je už samo tvé vyvolení za služebníka a spoluvykupitele Mojí vrcholné profese.

Růstem tvé výbavy z nejvyšších míst pokračuješ jako jedinečný profesionál ve svém sjednocování se se Mnou. Z dané výbavy vyrůstá další přínos, totiž následná výbava, která vyplývá z tvé profese jako stavu. Opatřuje ti jako jedinečnému profesionálovi dokonalý "interiér". Ten tě uschopňuje k dokonalému vykonávání své spolupráce se Mnou na obnově a vrcholném zušlechtění lidstva a světa, k správnému udělování a rozdělování vrcholných tajemství, k patřičnému uplatnění se jako prostředníka a spoluvykupitele Mé svrchované profese. Tato výbava ti pomáhá právě jako jedinečnému profesionálovi, abys v sobě dokonale uskutečnil oběť sebe sama, když jsi přece obětovatelem mne, jenž jsem dokonalým ztotožněním obětovatele a oběti. Tato výbava dále upevňuje v tobě jako v jedinečném profesionálovi tvé zvláštní sjednocení se mnou, sjednocení také subjektivní, a zachování tohoto sjednocení až konce života. Pokud jsi jako jedinečný profesionál ve spojení s Mým tajemným Tělem, potud máš stále právo na tuto zvláštní výbavu, kterou mám já sám od sebe jako vrcholný profesionál. I kdybys ztratil tuto výbavu, přesto ti tvé spojení se mnou dává vždycky právo k návratu a opětovnému přijetí této výbavy.

Ovšem charakter každého Mého bratra a zvláštního profesionála v nejvyšších službách se tím spíš uděluje pouze v té míře a v tom rozsahu, jak má k tomu otevřeno nitro. Proto je důstojnost zvláštního spoluvykupitele pouze stínem Mé svrchované důstojnosti a důstojnosti Mé spolupráce s naším věčným Otcem. Jako je zde nezrušitelné znamení zárukou bohaté a zvláštní výbavy, tak je i na nejvyšších místech zárukou zvláštní slávy, která je zvláštním spoluvykupitelem připravena pro jejich jedinečnou příslušnost ke Mně a jejich zvláštní slavné zaslíbení se pro Mne.

Toto nezrušitelné znamení ti dává i podíl na ovoci Mé vrcholné profese, a tím je Moje zvláštní sláva. Moje potvrzení tvé zvláštní spolupráce se Mnou na obnově a vrcholném zdokonalení lidstva a světa je především kvůli zprostředkování ovoce obnovy a zdokonalení lidstva a světa dokonalou obětí. Proto je slavně zaslíbená profese podobně jako manželství ustanovena především pro společenství a pro obnovenou a zušlechtěnou či kultivovanou společnost, jež má být slavnou a dokonalou obětí očištěna, posílena a povznesena a kultivována k vrcholné dokonalosti. Tak je zvláštní profese spoluprácí se Mnou na dosažení největší a nejsvětější jednoty lidí na zemi, protože v Mé Krvi, které máš jako Můj zvláštní spoluvykupitel sloužit, se všichni stáváte jedno ve Mně a v našem svrchovaném Otci. Stáváte se spoluúčastníky téhož nejvyššího života, jenž je nejdokonalejší jednotou, a který má také spojit ti, kdo jej přijímají, k největší jednotě. Kromě toho je Moje tajemné Tělo a Krev pod způsobou chleba a vína dokonalou hostinou nejvyšší lásky. Tak jsi jako zvláštní profesionál touto službou dokonalé slavnosti lásky ještě těsněji spojen s celým lidstvem. A jako je spojení Mého dítěte se mnou tvoje zde nejvyšší dosažitelná dokonalost, tak je také vyvrcholením zvláštní spolupráce se mnou a celé vznešenosti proměňování mého Těla a Krve.

K tomu, abys mohl plnit tuto další službu, totiž připravovat lidstvo na tuto slavnost a hostinu lásky, máš jako zvláštní profesionál a můj důvěrný tajemník podíl na Mém učitelském a vládním poslání. Dostává se ti vládní pravomoc klíčů. Z Mých rukou obdržíš lid a svěřenou část pravomoci nad ním. Jemu udílel a rozděluj to, co ti opatřuji! Hlásej Mé Slovo! Tímto slovem zjevuji poklady pravdy, v níž vrcholí láska Mne a naší panenské Máti k tobě spolu s celým lidstvem. Tak očisťuj pravdami lidstvo a uč je žít podle nich!.

Tak se dostává tobě, zvláště se Mi slavně zaslibujícímu spoluvykupiteli dvojí odpovědnost. Předně odpovědnost za čest a slávu na nejvyšších místech, která ti připravuji. Dále odpovědnost za ty, které ti svěřuji, aby dosáhli nezvratné dokonalosti. Přesněji řečeno, máš odpovědnost za slávu na nejvyšších místech tím, že tam přivedeš také ty, které ti svěřuji. Slavným zaslíbením se tomuto poslání se Mnou a přede Mnou stáváš se Mým a jako takový bys měl být v příbytku, který je příbytkem Nejvyššího. Potřebuji a chci mít zvláštního spoluvykupitele, aby Moje tajemné Tělo, shromáždění Mých dětí, dorostlo a dosáhlo plné dospělosti. Profesionálovy ruce mohou a mají napomoci tomuto vzrůstu. Mohou mu však také škodit. Mohou tento růst brzdit a poškozovat jej. Rozvoj mého tajemného Těla, obecného shromáždění Mých dětí, je značně vázán na oddanost profesionální službě, na lásku a horlivost profesionála. Profesionál je zde pro společenství lásky, pro obec, pro shromáždění Mých dětí, pro věřící, pro chudé, trpící a nepatrné ve shromáždění Mých dětí .

Těžké břemeno prostředníka a zvláštního profesionála v nejvyšších službách pro lidstvo mezi nebem a zemí překonává všechna tvá soukromá přání, žádosti a nároky. Takový profesionál přece odevzdal celou svou osobu a všechno užívací právo Mojí navěky dokonalé profesi, našemu nejvyššímu Otci a naší společné slavné Máti, jakož i obnovenému a k dokonalému růstu otevřenému lidstvu. Už nepatříš sobě. Nepatří ti ani hodina, ani okamžik, ani síla, ani jedna tvá schopnost, ani jedno tvé přání. I tvé zdraví a čas patří zvláštním způsobem Mně, jakož i naší společné Mamince, kterou povznáším k Mé slavné vládě nade vším stvořením. Proto si tě zvláštním způsobem vyčleňuji z ostatního lidstva, a odděluji ze souvislosti s tělem a krví. Vytrhuji tě z výlučného nároku jednotlivých lidí, abych tě uvolnil jedině pro svou obecnost. Co to pro tebe znamená? Být navěky osvobozen pro mne, odpoutaným pro nejvyšší službu, uvolněným pro záměry naší Máti, Královny všech speciálních profesionálů v nejvyšších službách, pro nejtěsnější spolupráci se Mnou a naší Máti. Pavel nazývá takového profesionála "doulos", tedy služebníkem. Já se ovšem nespokojuji s tím, abych v tobě měl služebníka, protože služebník neví, co dělá jeho pán, ale nazývá tě důvěrným přítelem. "Ježíši, tobě žiji, Ježíši, tobě umírám, Ježíši, jsem tvůj život i ve smrti." To je tvůj životní ideál, jako každého Mnou zvláště vybraného a slavně Mi se zaslibujícího bratra, přítele a spoluvykupitele světa.

Tak velké je břemeno této zvláštní spolupráce s Nejvyšším a tak velká je její důstojnost. Profesionál je zavázán ke stavu vyšší dokonalosti svým zvláštním jedinečným postavením ve shromáždění Mých dětí. Zasvětit se spolupráci s Nejvyšším znamená především vrcholné zdokonalování bližních slavným představování svrchované lásky, protože bez zvláštního spoluvykupitele bych nemohl slavně předkládat své proměněné a oslavené Tělo a Krev dávající lidstvu duchovní život. Tato objektivní dokonalost profesionála vyžaduje vnitřní soulad dokonalosti také subjektivní. Nejúspěšnějším profesionálem v nejvyšších službách jen vždy jen ten nejdokonalejší. Je to stará zkušenost, že nepůsobíš na své bližní tím, co říkáš, ani tím, o co se svým jednáním snažíš, nýbrž především tím, kdo jsi. Bez ohledu na to, co učitel říká svým žákům, žáci jako houba natáhnout do sebe to, čím jejich učitel opravdu je. Jako profesionál jsi mým opravdovým spoluvykupitelem, když žiješ a umíráš pro lidstvo jako profesionál v nejvyšších službách.

Ani ten největší humanista není takovým dobrodincem lidstva jako ty - profesionál, když se Mnou obětuješ své tělo, když dáváš rozhřešení, když podáváš Mé Tělo. Žádná služba není tak důležitá pro nejvyšší vládu jako povolání být zvláštním služebníkem a tajemníkem Nejvyššího. Jako profesionál pokračuješ a zpřítomňuješ mou oběť a ovoce Mé oběti, totiž obnovu a naprosté zdokonalení, protože to prostě předáváš dál. (Pokr.)

+++

BESEDNÍ ŘEČI podle Tomáše ze Štítného (6)

 

6. Jak to, že mnozí mudrci poznali Boha, ale nevytrvali v tom, když ve svém rozumu pochybovali.

Děti se ptají: Poslouchej, tatíku! Kdyby někdo neslyšel o Bohu, mohl by svým rozumem poznat Boha?

Otec: Sv.Augustin uvádí, že všechno stvoření volá, že Bůh je, ale mnozí ohluchli hlukem světské marnosti. Třebaže by i přesto

mohli také porozumět, když vidí stvoření, jak je, nedbají na to. A tak uvádí sv. Pavel, že člověk může poznat neviditelné věci Boží, když přemýšlí o jeho díle, které je stvořeno (Ř 1,20). Ač jsou slova v řeči sv.Pavla skrytější, přesto míní to, co jsem řekl. Neboť, jak uvádí mistr Hugo: Bůh učinil svět takový, aby mohl sloužit nevinnému člověku, ale ne, že by mohl vyléčit nezdravého. A tak člověk, nad něhož není pod nebem ani jedno stvoření důstojnější, kdyby byl hříchem toto své zdraví neztratil, a kdyby byl vytrval v Božím přikázání a kdyby byl neztratil svou původní spravedlnost a pravdu ve své tělesně-duchové přirozenosti, a tak by měl jasný rozum, uchovávající paměť a chtěl by vždy v milosti hledat a držet se Boha, svého Stvořitele. A ke své útěše by byl mohl mít to, že by z nerozumného stvoření poznával Boha jako po stopě, po své duši jako po obrazu a po andělech jako po té věci, jež ukazuje Boha ještě podobněji než duše jako obraz Boží. Až by pak někdy přišel do nebeského příbytku, protože by nebyl umíral, tak by byl svět sloužil člověku. Když však upadl do hříchu, je z velké části v rozumu oslepen, žádost ho táhne k nehodnému, a paměť je plná sporů tak, že nepřekoná žádné rozbroje tohoto světa, aby člověk milostí nepřilnul k něčemu, kvůli čemu by měl Boha hledat, po Bohu se ptát, ani Boha dbát. A tak hlas všeho stvoření, jež ukazuje Boha, je němý, neboť volá jen k tomu, kdo ho dovede zaslechnout. Kdo se však poddal svodům stvoření, ten ho nemůže zaslechnout, ani se už neptá po Bohu.

Tak nejprve upadli pohané, a tak upadají i křesťané, že, ač slyší anebo ač rozumějí jako ze snu, že Bůh je, dále o něm však odmítají vědět a nedbají na to, že by se o něm mohli dozvědět. Někteří, hledající omluvu, řeknou, aby se ukázali pravými, když odmítají poznat pravdy o Bohu: nepotřebujeme víc, stačí nám prostě věřit. Netvrdím, že by prostému a nerozumnému k spáse nebylo dost prostě věřit, jak věří církev svatá. Avšak co lidé nejvíce milují, jsou-li rozumní, o tom rádi myslí a mluví, a vyslovují nejvíce to, co přísluší k chvále té věci. Je jim milé o tom vždy slyšet i ptát se na to, jak je Bůh mocný, moudrý, dobrý. A také dokud někdo slyší něčí chválu, dotud o něm rozmlouvá s jinými, a dotud o něm přemítá v mysli, až si ho oblíbí, zamiluje a utvrdí se v jeho milosti. A co říkají o Bohu svatí učedníci, co by nebyla jeho chvála? Mám za to, že to, co mluvím nebo píši o milém Bohu, neodděluji od úmyslu svatých a křesťanských mistrů. Neboť jsem od svého mládí často rád o tom četl a naslouchal mistrům. Stále je mi milé o tom přemýšlet a být také pro jiné příčinou toho myšlení, i kdyby to nebyli i latiníci. Komu se nelíbí, že píši, neobviňuj mě, ani mi nekřivdi, jako bych řekl to, co jsem neřekl, ani co mé knihy neobsahují a nezáviď, že někdo z nich porozumí něčemu pravému, čemu dříve nerozuměl. Kam jsem se to ale dostal? Už je toho dost!

Tak se vracím k původní řeči: Že by člověk mohl rozumem poznat, že Bůh je a že je to znamenitější čin než cokoli jiného. Přesto nepřichází k tomu poznání o Bohu, jak nám jej zjevením jeho milosti ukazuje zvláště křesťanská víra. Neboť v naší přirozenosti už porušené je náhled našeho rozumu tak zatemnělý, že by snáze sova spatřila a rozeznala slunečný kruh v jeho záři svým mdlým okem, než my zář Božské jasnosti svým rozumem. Takže pohanští mudrci, kteří se dali do toho, aby poznali skryté a vysoké věci, si s tím dali práci, a užitek toho je pro nás uchován. Začali poznávat, že je něco, od čeho pochází vše, a to, od čeho je vše, že je nade vše. Největší filosofové pak, podle sv.Augustina, porozuměli, že Bůh není tělo. Proto minuli nejrůznější hrubá těla i ona světla, jako jsou slunce a hvězdy, a hledali dál, co Bůh je. Také poznali, že to, co podléhá proměně, není vždy jednostejné. Nemůže to být počátkem všeho, nýbrž je to od toho, jenž je v sobě bez jakékoli proměny tak, jak je nejlépe být. Tak předběhli navíc i andělské duchy, když porozuměli té proměně v andělech, že mohou být andělé zlí nebo dobří. Porozuměli, že andělé nemají své dobro sami od sebe, nýbrž jejich dobrem je spočívat v té nejvyšší pravdě, od níž všechno je, třebaže není všechno dobré, a zlo patří k těm duchům, kteří v té pravdě nespočívají. Také rozuměli, že duchovní přirozenost je důstojnější než tělesná a že to pak přesahuje vyšší přirozenost, neboť obojí je to od ní stvořeno. Pochopili také to, že tělo zdobí něco jiného než ducha, a že jedna těla mají více své krásy a ozdoby než druhá. Také jedni andělští  duchové nebo lidské duše mají svou duchovní ozdobu a krásu větší než jiní. A tak rozuměli, že to je Bůh, od něhož a skrze něhož je všechno to, v němž je první nepomíjivá krása.

Filosofové to poznali. Neboť, jak uvádí sv.Pavel (Ř 1,19-25), Bůh se jim dal tak poznat, že jim dal důvtipně označovat stvoření a to, co přirozenost ukázala. Protože však, jak dodává sv.Pavel: když poznali Boha, nectili ho jako Boha. Tak uvázli Božím dopuštěním ve svých výmyslech: Bůh je nechal upadnout do bláznovství, do převrácení mysli, takže pak tu čest, jaká přísluší samému Bohu, vzdávali stvoření, modlili se ke stvoření, skláněli před stvořením své hlavy a doufali ve svou spravedlnost, jež naopak už spravedlností nebyla, totiž po ztracení oné první spravedlnosti, kterou měl člověk mít, v níž ho Bůh stvořil. Nežádali, aby Bůh ze svého milosrdenství poslal na svět Spasitele, jenž by vyvedl a opravil lid z toho lidského porušení a navrátil k spravedlnosti, a učinil novou a neslýchanou věc na zemi. Nečekali na jeho příchod. Nežádali to, co svatí Otcové a my křesťané věříme, že se to už stalo, že Spasitel světa už přišel na svět a ukázal cestu ke spáse, kterou nechtějí pyšní a lakomí a ti, kteří si nade vše váží tělesné rozkoše.

A tak oni filosofové zahynuli a navěky nepřijdou k poznání plné pravdy a k navrácení té spravedlnosti předem Bohem dané člověku a k úplně jasnému vidění Boha, v němž záleží blažený život, k němuž není jiné cesty než Pán Ježíš Kristus. Spoléhali jenom na smysly. Pokud z něčeho poznali Boha, tak ho nectili jako Boha. Také židé jako synové svatých Otců, patriarchů a proroků byli v své pýše a ve svém lakomství tak oslepeni, že sice měli za to, že bude poslán světu Spasitel, jehož mají jako Mojžíše poslouchat, že totiž dá zákon Nový, jako dal Mojžíš zákon Starý, avšak nepřijali Spasitele, když přišel, protože nepřišel a neučinil to tak, jak oni chtěli. Tak ve svém bludu ještě čekají a říkají: Má přijít, tohle nebyl on. Ale Pán, spravedlivý a milosrdný k pokorným, zavrhuje tvrdé, (Jk 4,6) vyvoluje si pokorné a zjevuje jim spásu světa, svého Syna, skrze něhož lze přijít k poznání Božství, činí z nich apoštoly, (Lk 6,13) a posílá je do světa, aby tu dobrou novinu všude zvěstovali. A kdo uvěří a přijme očištění ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, ten bude spasen (Mk 16,16), a přijde k poznání a k vidění Boha v Nejsvětější Trojici skrze Krista Ježíše, našeho Pána. V tom vidění a nazírání Boží velebnosti spočívá blažený a věčný život. Proto Kristus jednou v svém člověčenství nadšeně praví: Velebím tě, Otče, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým, neboť se ti tak zalíbilo (Lk 10,21).

Proto, děti, nebývejme v svých srdcích pyšní, nýbrž buďme malí ve svých očích, nedůvěřujme světské moudrosti, a zjeví nám ve svých maličkých to, co potřebujeme, k čemu povýšení a pyšní nemohou sami od sebe dojít. Také mějme na paměti, abychom, když poznáváme Boha, vzdávali mu chválu jako Bohu a ctili ho jako Boha, abychom jeho dopuštěním také neupadli a nezamotali se do nějakých svých výmyslů a nezhynuli. Taková je chvála i čest, jakou máme chválit a ctít svého Pána Boha, abychom, když ho jeho darem poznáváme nade vším jiným, také ho nad všechno milovali, a jako ho známe, že je Pánem všeho, že je nade vším, abychom si ho nade vše draze vážili, milovali a v lásce zachovávali, co je mu milé.

+++


 

Rozpoznat, co je beznaděj,

co strach - to liší se

jak zkázy okamžik

od chvíle po zkáze,

kdy mysl je tak klidná

a spokojeně dlí

jak oči, jež na čelech byst

vědí, že nevidí.


 

Edek

+++

Nebojte se globální totality! (4)

Výzva vojenských a civilních vědců

V lednu 1998 se v Paříži konala výroční schůze francouzské národní komise pro bioetiku. Její předseda Jean-Pierre Changeux, na ní varoval, že pokroky v neurobiologii otevírají nezměrné možnosti pro zásahy do lidského soukromí, že potřebné zařízeni se stane snadno dostupným, bude moci být použito na dálku a umožní omezování osobní svobody, ovládání lidského chování a vymývání mozku. Řekl, že nejde o obavy, které by spadaly do oblasti science-fiction, nýbrž o vážné nebezpečí pro společnost.

V říjnu 1992 zveřejnil ruský týdeník Stolica článek o vývoji psychotronických zbraní. Píše se v něm i o výzvě akademika Kazancejeva, který podepisoval za Sovětský svaz dohodu 20 států, že tuto technologii nebudou proti sobě používat. O tom, že v tuto dohodu nemá velkou důvěru, však svědčí to, že píše o psychických válečných operacích, kterých může armáda použít k tomu, aby zlomila vůli jiných lidí a ”proměnila je v povolné otroky". Akademik Kazancejev žádá, aby byl tento výzkum podroben mezinárodní kontrole.

V červnu 1995 vyšel v časopisu Perception and Motor Skills článek “O možnosti vstoupit do každého lidského mozku elektromagnetickou indukcí základních algorytmů” od M.Persingera z Laurentiánské univerzity v Kanadě. Paul Tyler se ve své přednášce na konferenci o nastupujici elektromagnetické medicíně zmínil o jeho pokusu, při kterém vystavil studenty magnetickému poli o 5 Hz. To mělo za následek úbytek potivosti, sucha v ústech, bolesti žaludku a zvýšený stav relaxace. V roce 1997 vydal M. Persinger v časopise Perception and Motor Skills článek: "Ovládání "výběru" použitím elektromagnetických ekvivalentů mluvených slov; zprostředkování citovými významy spíše než jazykově. ". Persinger se podílel na projektu americké armády “Spící kráska”, zaměřeném na vývoj elektromagnetických zbraní ovlivňujících mozek. V článku rozebírá Persinger možnosti překlenutí frekvenčních rozdílů mezi jednotlivými lidskými mozky tak, aby bylo možno zasáhnout radiovými frekvencemi celé skupiny lidí. V závěru píše: “Během posledních dvou desetiletí… se objevil potenciál, který byl nepravděpodobný, nicméně nyní je reálný. Timto potenciálem je technická schopnost ovlivnit přímo většinu z přibližně 6 miliard mozků lidského druhu bez zprostředkování smyslovými modalitami, vyvíjením nervové informace uvnitř fyzického média, ve kterém jsou všichni příslušníci druhu ponořeni… Omezení nepřiměřeného použití těchto technologií vyžaduje otevřenou diskuzi o jejich skutečné použitelnosti a důsledcích, jak ve vědecké oblasti, tak na veřejnosti”.

Této diskusi se ale americká i ruská vláda brání uplatňováním zákona o zachování státního tajemství.  Pokyn amerického ministerstva spravedlnosti z 1. ledna 1995, zřizující Výbor pro nesmrtící zbraně při ministerstvu národní obrany, ukládá tomuto výboru: “vydávat bezpečnostní a utajovací pokyny o programech nesmrtících zbraní”. Cestou, jak si lze takovou diskusi vynutit, je seznámení co nejširší světové veřejnosti s fakty, která jsou sice sdělovacím prostředkům dostupná, ale sdělovací prostředky je nezveřejňují. V článku "Mozek nemá ochrannou zeď proti zbraním k ovládání psychiky" (Parameters, čtvrtletník americké vojenské vysoké školy, jaro 1998), Timothy L. Thomas píše: "Podle ruského televizního vysílání zahájily ruské strategické raketové sily výcvik proti mimosmyslovému vnímání… aby vybudovali obrannou zeď kolem hlav operátorů…Přišel čas, abychom se ptali, proč se zdá, že ignorujeme operátory našich soustav…jde o to působit na signály, vlny a impulsy, které mohou ovlivnit prvky zpracování, ať už se jedná o počítače nebo lidi, nebo chránit se před nimi." Podle zprávy ruských novin Segodnja z 11.2.2000 se obranou proti "psychotropickým zbraním" zabývala ruská Státní duma. Hodlají se armády Ruska a USA bránit proti neexistujícím zbraním? V odpovědi na dopis Eleanor White z Kanady píše Joan K. Christensen , členka parlamentu amerického státu New York: "Děkuji Vám, že jste se na mě obrátila se svými obavami ohledně nervy narušující elektronické zbraně, kterou jste popsala ve svém dopise". Bohužel informace o tom, o čem jste v něm psala, jsou vysoce utajené a nesmím tuto informaci sdělit veřejnosti."

V r. 1969 Jose Delgado napsal: "V minulosti mohl jedinec čelit rizikům a nátlakům se zachovanou vlastní totožností. Jeho tělo mohlo byt mučeno, jeho názory a touhy mohly byt ohrožovány úplatky, emocemi a veřejným míněním a jeho chování mohlo být ovlivňováno okolnostmi jeho okolí, ale vždycky se směl rozhodovat o svém údělu, zemřít pro ideál, aniž by změnil názor. Nová neurologická technologie má však velkou účinnost. Individuum je bezbranné proti přímému znásilňování mozku, protože je zbaveno svého nejintimnějšího mechanismu biologické reaktivity."

Signály v nervových buňkách mozku a celého těla probíhají jako slabé elektrochemické děje. Už od 30. let vědci zkoumali umístění jednotlivých mozkových center u zvířat i lidí zaváděním tenkých drátků (elektrod) do mozku. Pouštěli do nich kmity slabého elektrického proudu a dařilo se jim tak vyvolávat reakce podobné těm, které normálně vyvolávají smyslové vjemy nebo děje probíhající v organismu. V r.1969 publikoval Jose Delgado, knihu "Fyzikální ovládání mozku, na cestě k psychocivilizované společnosti", která shrnovala tyto výzkumy. Když byl člověk, u kterého bylo navozeno ohnutí ruky, požádán aby ji narovnal, řekl: "Myslím, že vaše elektřina je silnější než má vůle" . Kočka, u které bylo během skoku navozeno ohnutí zadní nohy, špatně doskočila. Byl ovlivněn tep srdce (který se podařilo i zastavit), rytmus dýchání, vyměšování žaludečních šťáv a funkce většiny vnitřností. Podněcování míst v mozku, kde se soustřeďují city a pocity, vedlo k rozhodnutím. Pasivní, zklamaná žena, u které bylo uměle podněcováno centrum vzteku, roztrhala kus papíru a potom řekla: "Chtělo se mi vstát a trhat. Neovládala jsem se." U opice bylo vyloučeno mateřské chování k jejímu novorozeněti atd.

O ovládání mozku rádiovými vlnami nebyla takto shrnující publikace nikdy uveřejněna. Už v r.1831 dokázal M.Faraday, že pohybující se elektřina vyvolává magnetismus a naopak pohybující se magnetismus vyvolává tok elektrického proudu. Radiové vlny, které jsou svou povahou elektromagnetickými vlnami, tak mohou vyvolat v nervových vláknech tok elektrického proudu, pokud jsou vyladěny na frekvence, na kterých pracují nervová vlákna. Například elektromagnetické vlny o frekvenci 2-3 Hz vyvolávají u člověka spánek. Většina nervových center v mozku vyvolává svou činností elektrická napětí o kmitočtech od 0 do 100 Hz. Ta, jako velmi dlouhé vlny (vlna o frekvenci 10 Hz je dlouhá zhruba 30.000 km), se v přírodě šíří bez překážky a bez potíží pronikají vodou, zemí i tkání lidského organismu. Znásilňování lidského mozku usnadňuje skutečnost, že různá mozková centra nepracují na stejných frekvencích a mezi jednotlivci existují individuální rozdíly ve frekvencích těchto mozkových center. Podmínkou je, že elektrické impulsy, vyvolané těmito vlnami, několikanásobně převýší intenzitu elektrických impulsů běžných uvnitř lidského organismu. Vzhledem k tomu, že práce s velmi dlouhými vlnami je obtížná, používalo se v publikovaných pokusech mikrovln ve frekvencích velmi dlouhých vln. Mikrovlny o frekvenci 100 MHz pronikají do tkáně do hloubky 6,66 cm. Skupina vědců vedená Rossem Adeym pokusně ověřila, že mikrovlny (47 resp. 450 MHz) pulsované ve frekvenci velmi dlouhých vln (6-10 resp. 16 Hz), zvýšily odplývání kalcia z nervových buněk. Podle R.Adeyho by toto odplývání kalcia mělo u lidí znemožnit soustředění na komplexní úlohy, vyvolat poruchu spánku a jinak měnit mozkové funkce.

V r. 1962 publikoval Allan N. Frey v časopise Journal of Applied Physiology článek o vyvolávání sluchových halucinací pomocí elektromagnetických vln, vysílaných do mozku anténou vzdálenou až několik set metrů, a to i u neslyšících. V článku také napsal: "S použitím trochu rozdílných parametrů můžete vyvolat vjem zdrcujícího úderu do hlavy. Když parametry snížíte, můžete vyvolat pocit mravenčení". V r.1973 si Joseph C. Sharp, v armádním výzkumném ústavu Waltera Reeda, v rámci projektu Pandor a, nechal vysílat do hlavy "mikrovlnné audiogramy" - zvukové vibrace mluvených slov převedené na mikrovlny - a byl schopen rozumět vysílaným slovům. R. O. Becker, dvakrát navržený na Nobelovu cenu za výzkumy účinků elektromagnetických polí na lidský organismus, napsal v knize "Elektrické tělo", v komentáři k tomuto pokusu, že této metody může být zjevně použito při tajných operacích zaměřených na to dohnat člověka k šílenství tím, že bude slyšet "hlasy". Ve stejné knize píše i o pokusu, který v roce 1974 výzkumník J.F. Schapitz uvedl slovy: "V tomto pokusu bude ukázáno, že mluvené slovo hypnotizéra může být také sděleno modulovanou elektromagnetickou energií přímo do podvědomých částí lidského mozku, aniž by osoba, vystavená takovému vlivu, měla možnost vědomě kontrolovat ukládání informace."

V r.1932 předložil Patrick Flanagan americkému patentovému úřadu neurofon, vynález, který umožňuje neslyšícím, s nepoškozeným centrem sluchu, slyšení. V doprovodném textu píše: "Přítomný vynález zahrnuje objev, že určité elektromagnetické vlny indukují reakce v nervovém systému savců. Každý individuální nervový systém je přinejmenším do jisté míry odlišný pokud jde o frekvence, na které nejvíce reaguje." Když po 6 letech názorně přesvědčil nevěřící pracovníky patentového úřadu, že takový systém může fungovat, vylepšil patent technicky a podal ho pod novým číslem 3,647,970. V doprovodném textu přidal věty: "Řeč, převedená do zjednodušené vlnové formy, může být vysílána přímo skrze vodu a zemi a být vnímána: Zjednodušená vlna může být snadno zakódována, aby umožnila bezpečné hlasové komunikace." Podle jeho úvahy mu kvůli těmto větám americká bezpečnostní agentura na dalších pět let zakázala o patentu mluvit.

V roce 1983 uspořádal Ross Adey, jeden z prvních pracovníků na projektu Pandora (oficiálně byl tento projekt zaměřen k výzkumu radiofrekvenčního záření vysílaného na americké velvyslanectví v Moskvě koncem 70. let), vědeckou konferenci na téma "Nelineární elektrodynamika v biologických systémech". Na konferenci byl široce pojednáván i vliv radiofrekvenčního záření na lidský mozek. V závěrečné řeči přirovnal Samuel Koslov situaci k roku 1939, kdy bylo demonstrováno štěpení atomového jádra a vyzval účastníky konference k sepsání podobného dopisu jaký tehdy napsal Albert Einstein prezidentu Roosveltovi.

V prosinci 1980 vyšel v měsíčníku americké armády Military Review článek Johna B. Alexandera, donedávna ředitele výzkumu nesmrtících zbraní americké Národní laboratoře v Los Alamos, ve kterém mimo jiné napsal: "Existují zbrojní systémy, které působí na schopnosti mozku, jejichž ničivá schopnost již byla demonstrována. Schopnost uzdravovat nebo způsobovat nemoci může být přenášena na dálku a způsobit tak nemoc nebo smrt bez zjevné příčiny. Tato schopnost by mohla umožnit programovat agenty, aniž by si to uvědomovali." V poznámkách odkazuje J.B. Alexander na neutajené dokumenty americké kontrarozvědky o sovětském výzkumu. O americkém výzkumu přitom říká pouze, že výzkumné projekty hrazené americkou vládou nebyly zveřejněny. Existenci amerického výzkumu potvrzuje zpráva amerického vojenského letectva o biotechnologii z r.1982, kde se říká: "...specificky generovaná radiofrekvenční pole mohou znamenat mocnou a revoluční vojenskou hrozbu proti jednotlivcům... rozšiřující se poznání mozku jako elektricky fungujícího orgánu naznačilo reálnou možnost, že vnucená elektromagnetická pole mohou narušovat účelnost jednání a mohou být schopná toto jednání řídit nebo vyslýchat. Navíc průchod přibližně 100 miliampér myokardem může vést k srdeční zástavě a smrti. Rychle skanující systém radiofrekvenčního záření může poskytnout účinnou schopnost ochromovat nebo zabíjet v rozsáhlých oblastech". V závěru citovaného článku píše J.B.Alexander: "Komu se podaří jako prvnímu dosáhnout úspěchu na tomto poli, získá výrazný náskok před svým protivníkem, výhodu srovnatelnou s tím být výlučným vlastníkem atomové zbraně."

V r.1991, těsně po pokusu o puč proti Gorbačovovi, předal Viktor Sedleckij, hlavní konstruktér centra Forma a viceprezident ligy nezávislých vědců SSSR prohlášení Komsomolské pravdě, ve kterém píše: "Jako odborník a právnická osoba prohlašuji: v Kijevě byla zahájena sériová výroba psychotronických generátorů a jejich zkoušky. Nemohu tvrdit, že během puče byly použity právě kijevské generátory. Nicméně skutečnost, že byly použity je pro mne evidentní. Co to jsou psychotronické generátory? Je to elektronické zařízení, které vyvolává v lidském organismu efekt řízené kontroly. Zejména působí na levou a pravou hemisféru kůry hlavního mozku. Na tom je založen projekt USA Zombie 5. Vycházím z osobní zkušenosti a mohu říci, že jsem sám také autorem podobného generátoru." V reakci na toto prohlášení ruský tisk publikoval části vládního projektu tohoto výzkumu a vynaloženou rozpočtovou částku půl miliardy sovětských rublů. Existenci nebo používání těchto zbraní však už nikdo nepotvrdil. V letech 1993-94 publikovalo několik amerických týdeníků. zprávu převzatou od FBI, že ruský akademik Igor Smirnov předváděl odborníkům z FBI a CIA přístroj, který byl schopen přenášet cizí myšlenkové pochody do podvědomí lidí a tak ovládat jejich jednání. (V pozdějším interview pro Newsweek I. Smirnov uvedl, že od něj tento přístroj chtěla koupit ruská mafie. To je zřejmě důvod, proč jedině v Rusku (a v Bulharsku) existuje zákon zakazující používání této technologie soukromým organizacím.

V reakci na zveřejnění této informace v americkém tisku publikoval ruský tisk mimo jiné článek o amerických nesmrtících zbraních, ve kterém se píše:

"V r.1994 zkoumala FBI možnost použití nesmrtících technologií proti vůdci sekty fanatiků Davidu Koreshovi. FBI dokonce informovala Rusy o technice, která jim umožňuje vysílat Koreshovi podvědomé signály. Tímto způsobem chtělo FBI hrát roli božího hlasu "

V roce 1992 publikoval nezávislý Moskevský ústav zahraniční politiky v týdeníku Stolica sdělení Viktora Sedleckého, že v Rusku v roce 1982 začal vývoj úplně nového radarového systému, který umožňuje ovládat kterékoli místo na zeměkouli a že toto zařízení by mohlo být použito k vytvoření "psychotronického pole pro ovládání mozku".

Andrija Puharich (který už v době studií ve 40. letech vyslovil teorii, že neurony jsou druhem radiového vysílače a přijímače a v pozdějších letech byl spolu s J.B.Alexanderem zaměstnán na projektu Scanate, zaměřeném na využití telepatie k vojenským účelům) namluvil v roce 1987 audiokazetu Elektromagnetická konference", kde vypráví, jak v roce 1977 změřil signál o velmi nízké frekvenci přicházející z Ruska a jeho psychoaktivní charakteristiky a telefonoval všem americkým výzvědným službám, aby je o tom uvědomil.

Vypráví: "Nakonec souhlasili, že mám pravdu a v r. 1981 vstoupila americká vláda do války extra nízkých frekvencí a postavili velké vysílačky v Austrálii a v Africe atd. atd. a teď jsou v tom a všechno je tajné a nemůžete o tom nic říct." Toto tvrzení A. Puhariche podporuje i skutečnost, že v r.1976 se americké vládní kruhy poprvé pokusily v tisku vyzradit ruský pokrok v tomto výzkumu, když americká vojenská kontrarozvědka odtajnila zprávu o "rozsáhlém sovětském výzkumu mikrovln, který může vést k zmatení lidského chování, nervovým poruchám a dokonce srdečním mrtvicím" Od té doby se tyto pokusy o zveřejnění ruského tajemství v americkém tisku opakovaly. Přítomnost ruského signálu v USA od r.1976 potvrzuje ve své knize i R.O.Becker. Píše v ní také o americkém reportéru Stefanu Rednipovi. Ten v r. 1978 potvrdil, že se mu dostaly do rukou dokumenty CIA o operaci Pique. Zahrnovala odrážení radiových signálů od ionosféry s cílem ovlivnit mentální funkce lidí ve vybraných oblastech včetně východoevropských nukleárních zařízeních.

V USA na Aljašce byl uveden do provozu systém HAARP, který je podle oficiálního popisu určen k mírovému využití elekromagnetických vln. Autoři knihy "Andělé nehrají na tuto HAARP" ale mezi 12 patenty, které se k tomuto systému vztahují, shledali několik patentů, vztahujících se k jeho vojenskému využití. Přitom k vyhledávání minerálních ložisek pod zemí používá systém HAARP velmi nízkých frekvencí, které lze použít k ovládání mozků. Navíc je systém HAARP, stejně jako ruský systém, schopen pomocí manipulace ionosféry odráženým radiofrekvenčním zářením zasáhnout kteroukoli oblast na zeměkouli.

Ve své knize z r. 1969 Jose Delgado napsal: "Věrnost naší citové a intelektuální minulosti dává každému z nás pocit přesažné stálosti a nesmrtelnosti, která je nám dražší než sám život. Nová neurologická technologie má nicméně vysokou účinnost.“ Dospívá k závěru, že "naděje že nová moc získaná vědou o chování se omezí na vědce nebo nějakou dobročinnou elitu nevzbuzuje ani dávná ani nedávná minulost" a navrhuje vytvoření "psychocivilizované společnosti"

Samozřejmě, že vnějšími elektromagnetickými prostředky možno ovlivňovat lidské tělo a mozek, a ty psychické procesy, které závisejí na tělesných a mozkových procesech. Protože však rozum a svobodná vůle jsou podstatně založeny na duchové duši člověka, proto jsou v této podstatě nezávislé na těle. Proto nelze ani elektromagneticky ovlivnit činnost rozumu v jeho nejvyšší duchovní činnosti, ani zásadně změnit svobodné rozhodování lidské vůle. Je však možno rozum zatemnit vášněmi a jinými procesy, závislými na těle, stejně tak jako lze omezit svobodu vůle třeba strachem, navozením únavy, a jinak. A v tomto směru lze na člověka působit i proti jeho vůli, i v jeho podvědomí. Ve třetím tisíciletí se na obzoru dějin lidstva se vynořuje výhled na společnost, v níž budou dokonale zvenčí manipulováni ti, kdo nebudou duchovně ovládat své tělo a všechny jeho vášně a na nich závislé psychické projevy svými ctnostmi, a kdo svůj rozum a vůli dokonale nepodřídí Prozřetelnosti a vůli Boží. Kdo se nestane bezvýhradným služebníkem Krista, ten bude zotročen antikristem.

V r.1970 publikoval Zikmund Brzezinski, pozdější poradce prezidenta Cartera pro otázky národní bezpečnosti, knihu, kde píše: "Geofyzik J.F. Mac Donald, znalec v oblasti vojenství,  říká, že vyvolané elektronické pulsy mohou vést k vytvoření vzorce oscilací nad velkými oblastmi zeměkoule. Tímto způsobem lze vážně poškodit mozkovou činnost na déle trvající období...". Brzezinski uvádí, že se vytváří společnost ovládaná elitou, která,"bez ohledu na tradiční svobodomyslné hodnoty, nebude váhat dosáhnout svých politických cílů použitím nejnovějších technik na ovlivňování chování veřejnosti a udržovat společnost pod dohledem a kontrolou"

V roce 1994 vydal výzkumný ústav strategie při americké Vysoké škole vojenské knihu "Revoluce ve vojenských záležitostech a konflikt blížící se válce" Autoři Steven Metz a James Kievit to vymezují takto: "Spor blížící se válce je nejčastěji vyhrán nebo prohrán manipulací představ, věr, postojů a vjemů. Tyto věci jsou hlavními vojenskými cíli. To činí psychologickou technologií mnohem důležitější než technologii vojenských úderů". Autoři pak rozebírají možnosti zavedení této nové psychotechnologie do života americké společnosti. Jsou si vědomi toho, že hlavní překážkou jsou její liberální hodnoty: "morální a politická revoluce může být nezbytná k tomu, aby se uskutečnila revoluce ve vojenství". Tato revoluce by znamenala skryté uchopení moci elitou. Přitom upozorňují, že k této revoluci může dojít i postupným vývojem: "Stejně tak může revoluční změna nepřímo nastat při řešení domácích problémů, jakými jsou kriminalita a drogy. Jestliže dojde během těchto bitev ke změně našeho tradičního chápání soukromí a veřejné bezpečnosti bude snadné změnit náš postoj vůči intervenci do záležitostí a psychiky zahraničních nepřátel."

Jedním z autory navrhovaných revolučních politických kroků je propojení armády s justicí. To je však v rozporu s americkou ústavou. V pokynech amerického ministerstva obrany, zřizujících Řídící výbor pro nesmrtící zbraně z 21.července 1994, se uvádí: "Pojem protivník je výše použit v nejširším smyslu a zahrnuje i ty, kteří nejsou prohlášeni nepřáteli, ale kteří se zapojují do činností, které si přejeme zastavit. Tato politika nevylučuje zákonem schválené domácí použití nesmrtících zbraní americkou armádou na podporu dodržování zákona."

Mezi metody boje s odpůrci zahrnují Metz a Kievit "počítačovou simulaci osobnosti". Podle ředitelky Nadace za svobodu myšlení, Cheryl Welshové, je v USA doloženo přes 500 lidí, kteří tvrdí, že se stali obětmi pokusů, zaměřených na ovládnutí lidského mozku. Statisticky je počet těchto lidí v USA vyšší než v jiných zemích. Také v Rusku byla ustaven "Spolek obětí psychotronických pokusů"

V červnu 1995 vyšel v časopise Perception and Motor Skills článek prof.Persingera, který údajně pracoval na projektu americké armády "Spící kráska", zaměřeném na vývoj elektromagnetických zbraní ovlivňujících mozek pro použití ve vojenství. Článek se jmenuje "O možnosti vstoupit přímo do každého lidského mozku elektromagnetickou indukcí fundamentálních algoritmů". Autor v něm rozebírá možnosti překlenutí frekvenčních rozdílů mezi jednotlivými lidskými mozky a v závěru píše: "Během posledních dvou desetiletí se objevil potenciál, který byl nepravděpodobný, ale který je teď rozhodně reálný. Tímto potenciálem je technická schopnost ovlivnit přímo většinu z přibližně 6 miliard mozků lidského druhu bez zprostředkování smyslovými modalitami, generováním nervové informace uvnitř fyzického media, ve kterém jsou všichni členové druhu ponořeni. Kdykoli se v historii vynořily takové nové možnosti jako byl střelný prach nebo štěpení atomového jádra, vyplynuly z toho významné změny v sociálním vývoji. Omezení rizika nepřiměřeného použití těchto technologií vyžaduje otevřenou diskuzi o jejich reálné použitelnosti a implikacích, jak ve vědecké oblasti tak na veřejnosti.".

Podobnou výzvu vydal i akademik Kazančejev z Novosibirska. Píše o psychických válečných operacích, kterých může armáda zneužít k tomu, aby narušila či změnila vůli jiných lidí a proměnila je v poslušné otroky a žádá, aby byl tento výzkum podroben mezinárodní kontrole.

V listopadu 1993 se v Marylandu, na univerzitě Johna Hopkinse (zapojené do výzkumu mozku) konala tajná konference, pod záštitou Národní laboratoře v Los Alamos, jejímž záměrem bylo "zorganizovat setkání průmyslu, vlády a akademických kruhů s cílem vytěžit potenciál nesmrtící obrany." Jak je uvedeno na pozvánce ze setkání měl těžit zvláště průmysl. Dne 17. listopadu se konala v 9 hod přednáška o "radiofrekvenčních zbraních" a v 11.10 přednáška o "Aplikaci elektromagnetických polí o extranízkých frekvencích u nesmrtících zbraní." Lze tedy předpokládat, že v USA, stejně jako v Rusku, probíhá sériová výroba těchto zbraní.

Již citované pokyny amerického ministerstva obrany ukládá řídícímu výboru pro nesmrtící zbraně "vydávat bezpečnostní a utajovací pokyny o programech nesmrtících zbraní."

Dokud je existence těchto zbraní předmětem státních tajemství, dotud trvá nebezpečí ohrožení demokracie a zavedení nového donucovacího režimu. Žádný donucovací režim se však po Kristu nemůže stát globální, tedy naprostý a všeobecný, nýbrž jenom dílčí, místně a časově omezený. Fra Moti

+++

Růženec obepíná celý vesmír - Bolestný růženec

2. který byl pro nás bičován.

Další krok na tvé cestě k dokonalosti spočívá v odřeknutí si tělesných potěšení a radostí. Předně se vzdej závislosti na vnějších hmotných dobrech. A dále se vzdej závislosti na těch lidech, kteří jsou s tebou nějak lidsky spojeni, pokrevně či příbuzensky. "Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, nemůže být mým učedníkem." (Lk 12,26)

Ze všech lidských svazků však nejvíce poutá tvého ducha manželská láska, takže člověk "opustí svého otce i matku, a přilne ke své ženě" (Gn 2,24). Když usiluješ o dokonalost, hleď se povznést nad závislost na manželství, protože v něm je tvé srdce rozdělováno (1Kor 7, 33). Moje Nejsvětější Srdce patří vždy nerozděleně našemu Otci nebeskému.

Turínské plátno ti názorně svědčí o tom, jak svět odpovídá na Mou odpoutanost od závislosti na ryze lidských vztazích. Takto jsem raněn kvůli tvé hříšné závislosti na pouze lidských vztazích.

K této Mé strašné trýzni přihlíží na veřejném místě, před veškerým lidem a celým světem, i naše panenská Matka. Jak krvácí její přečisté Srdce kvůli tvým hříchům jako důsledkům tvého využívání svých lidských práv bez ohledu na Mne

Popros naši panenskou Máti o přímluvu u Mne, a udělím ti více síly k tomu, aby ses podle Mého vzoru odpoutal od hříšné závislosti na lidech a zneužívání svých lidských práv, bez ohledu na Mne a proti Mně.

+++

SVATÝ RŮŽENEC V ČAS NEPŘÁTELSKÉHO VPÁDU

Který byl pro nás bičován

Lásko zneuctěná, zneužitá číše,

z věčných sudů džbány blýskavic

tvé víno sladké naléváno s výše;

pijí teď je ústa černých pijavic,

 

jak sukovitá réva sténáš tiše

pod nebem, už zrudlým lehounce,

když ostří po těle ti krví píše

seznam násilností bez konce.

To na kalichu vlasti neosychá

mastná skvrna smilstev, chlípných slin,

a krví měkne louka, les i lícha,

kde bičuje ji cizák chtíčem zlým.

Avšak pro nás nahá Láska vzdychá,

s námi vydána jest očím oplzlým. 1942 Jan Dokulil

+++

3. který byl pro nás trním korunován.

Odpoutat se od závislosti na lidech, ba i na sobě samém jako tvoru nadaném přirozenými lidskými právy je obtížné, ale dám ti to, budeš-li o to prosit.

Růst v dokonalosti je ztěžován ze strany těla, ze strany psychiky a od okolních tvorů. Pokud tvé tělo dychtí proti duchu, pocházejí z toho tělesné neřesti. Čím volněji dopřáváš svému tělu požitek, tím víc v tobě převažují takové touhy. K ovládání těla si začni odpírat potěšení, spánek a pokrm.

Postup na cestě k dokonalosti naráží také na psychickou překážku, pokud vázneš v uvolněných myšlenkách, v nespoutané obrazotvornosti rozbíhající se naprázdno. Ze všech marných myšlenek nejvíce svádějí k hříchu myšlenky na tělesné potěšení. Potěšení je ti přirozené a od mládí s ním rosteš. Když tedy myšlení předloží návrh potěšení, snadno následuje žádost, která tě svádí z cesty k dokonalosti. Každou žádost po potěšení přemáhej rozjímáním o bolestných tajemstvích tvé spásy. Zaměstnávej svou duši vznešenými myšlenkami, naplňuj volný čas tvořivostí.

Ze strany okolních tvorů překáží cestě k dokonalosti zejména světská reklama, užívajícího lidského těla. Nelze se snadno vyhnout takovému pohledu. Jako krajní prostředek očišťování přijímej své upadnutí do nemilosti u lidí, ocitnutí se v nespravedlivém obvinění, své vystavení zradě blízkých lidí, jejich pomluvám a pronásledování.

Pěstuj svou vnitřní odolnost vypěstovanou půstem, bděním, rozjímání bolestných tajemství tvé spásy.

Posledním výkřikem zla, jímž si velerada vynutila na Pilátovi Moje ukřižování, je Moje falešné obvinění z buřičství a vzpoury proti císaři. Na přímou otázku, zda jsem židovským králem, odpovídám: Ty sám to říkáš. Proto přijímám kříž jako židovský král, jako Mesiáš národa kdysi Mým Otcem vyvoleného. Tato Moje královská a mesiášská hodnost je podnětem vojákům, zalykajícím se nenávistí k židům, že své největší urážky soustřeďují na nejposvátnější smysl Mého vykupitelského díla.

Korunují Mne trním, posměšně Mne oblékají purpurovým pláštěm vládce a do ruky Mi vtiskují prut jako vladařské žezlo…

Vrcholem všeho je Moje předvedení jako zubožené lidské trosky před lid, kdy Mne Pilát představuje: Hle, to je váš člověk, váš král!

Pros naši panenskou Máti, aby tě pohled na Mou tvář, jasně vyhlížející z turínského plátna, ochránil ode všech hříchů a nepravostí, jimiž bys Mne znovu zraňoval! Tomáš B. (Pokr.)

+++

SVATÝ RŮŽENEC V ČAS NEPŘÁTELSKÉHO VPÁDU

Který  byl pro nás  trním korunován

Jaký to příval granátových krůpějí

se s Tvého čela řine?

Toť porod bouře, stále hustěji

šlehají k zemi blesky přímé,

 

a listí ticha rázem zvedá se,

pozouny hromu neslyšeny,

však strach již trne v zbledlém úžase,

soudu až dopadne hřmění.

 

Už zacílils. A škůdce dosud dýchá;

bezpečna v přilbici se leskne pýcha.

Než krve bomby tříštivé

padají kolmo v jícny vzteklé,

rachotem zmaru v tůni palčivé

dům hanby pochovati v pekle.

1942 Jan Dokulil

+++

Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

 

 

Podle čeho poznám, můj Pane, že je moje srdce dost odloučené?

Sleduj dvě znamení, podle kterých poznáš, zda tvé srdce dospělo k odloučenosti nutné pro

 

modlitbu srdce. Předně, když se nedokonalosti stanou pro tvou vůli křížem. Nedokonalosti, které by tě přitahovaly tak, že bys v nich nacházel zalíbení, nemohly by se pro tvé srdce a tvou vůli změnit ve kříž, kdyby srdce a vůle nezměnily svou tvářnost. Za druhé, je-li tvá vůle vždy připravena žádat ode Mne zbavení výstřelků vášní a nedokonalostí. Druhé znamení není méně směrodatné než první. Opravdové chtění, touha, prosba doprovází ochota dosáhnout věci za každou cenu. Podle Mne máš největší lásku, když dáš život za své přátele.

Svou lásku a blahovůli k osobě nebo věci poznáš podle velikosti oběti, kterou přinášíš. Tvoje srdce a tvá vůle jsou doopravdy odloučeny ode všech nedokonalostí přirozenosti, když je nejenže nechceš mít, nýbrž když Mne prosíš, abych tě jich zbavil za každých podmínek, které uznám za dobré.

Má modlitba citů nějaké výhody?

Ano, zrovna tak jako má své výhody jako modlitba konaná myšlením. Zkoumej své vnitřní založení či spíše pozoruj v sobě, kterou cestou tě chci k sobě přivést. Všechno závisí na Mně. Zaměř své úsilí k tomu, abys šel se Mnou a držel se na cestě, kterou tě vedu.

Jaké výhody má tedy tato modlitba?

Je snadná, nutná a záslužná. Je velmi snadná, neboť každý není stejně schopen hlubokého myšlení, ale skoro každý může snadno vzbuzovat city. Je nutná, protože důvod potřeby pěstování ctnosti není v rozumu, nýbrž ve vůli a v nižší dychtivosti. Snaž se posilovat jejich slabost a povzbuzovat je v činnosti. Tato modlitba je záslužná, neboť ji koná jen vůle. Vzbuzováním citů se vzbuzuje láska, jež je prvním hnutím srdce, které řídí všechna ostatní hnutí a je ze všech nejdokonalejší. (Pojednání o pravé modlitbě, 2,8)

Proč je modlitba citů snadná?

K této modlitbě jsou nejlépe způsobilé duše nejprostší, které znají jen hlavní zásady náboženství. Jsou uchváceny ryzí láskou a tak vydrží se Mnou celé hodiny a v různých rozmluvách Mi vyjadřují svou vroucnost. Jsi-li hodně vzdělán, tak tě vědomosti a ostatní bohatství ducha svádějí k tomu, abys vyvyšoval sebe, takže se hůře oddáváš Mému vedení a ztratíš zbožnost. Naopak prostá duše mívá větší zbožnost, pokud má víc pokory. Pokud Mi však podrobíš své vědomosti a ostatní přirozené dokonalosti, mohou podporovat a zvětšovat tvou zbožnost (STh II-II, 82, 3, k3). Pamatuj, že tvoje chyby nikdy nepocházejí z darů přirozenosti, nýbrž z jejich špatného užívání. Prostá víra s velikou vroucností postačí pro tuto modlitbu, i kdybys nebyl příliš vzdělaný. Postačí ti umět milovat Mou nekonečnou dobrotu jako tvého Otce a Stvořitele, Bratra a Spasitele, Ducha a Posvětitele, nebo se přede Mnou v žalu spojeném s důvěrou pokořovat a připomínat si svou ubohost a své ustavičné slabosti. Všechny předměty rozjímání musíš totiž spojovat s tímto dvojím hlavním: Moje dobrota a tvá ubohost, ode Mne přijatá a očekávaná dobrodiní a tvé ustavičné nedostatky, o jejichž vyléčení prosíš. (STh II-II, 82, a. 3, ad 3)

K čemu je tedy dobré tak četné přemítání, tolik vyvozování, tolik vědomostí, abys byl milován, můj Pane, který jsi tolik hodný lásky?

Tomu tě nenaučí vědomosti, nýbrž vlastní zkušenost. Proto vydržíš déle v modlitbě citů než v modlitbě přemítavé. Vůle se nevyčerpá tak snadno jako rozum. Nejlepším prostředkem k udržení pozornosti není nasbírat množství myšlenek, nýbrž udržovat city vůle. Tyto svaté city tě uchvátí mnohem víc než činnost rozumu. (Sv.Tomáš, ln 3, dist. 15, 2, ad 1) Proto nejbezpečnějším prostředkem k nabytí a udržení pozornosti v modlitbě je uvést vůli v činnost a často vzbuzovat city. Náležitě roznícená vůle zaujme ducha a přidrží jej ke svému předmětu, což je oporou i ovocem modlitby." (Pojednání o pravé modlitbě, 2,8)

Je modlitba citů opravdu nutná k pokroku v duchovním životě?

Učitelé duchovního života svorně uznávají, že úkony vůle jsou všeobecně nutné k vnitřní modlitbě. Tvůj duchovní úkon přece není pouhým badáním, ani pouhým teoretickým uvažováním. Podle některých duchovních učitelů je pro tebe modlitba citů dokonce nutná. Neber však toto tvrzení doslovně, tak, že bys ho bez výhrady užíval na každém stupni modlitby, kterým se nyní obíráš. Týká se to jenom některého stupně a za jistých okolností.

 

Druhým důvodem pro modlitbu citů je její potřeba. Potřebuješ spíše získat vůli, než přesvědčit svůj rozum. Obtížnost tvého pěstování ctnosti nepochází z tvé nevzdělanosti, nýbrž z nedostatku pokory a lásky, protože porušenost tvé přirozenosti je větší ve vůli než v rozumu.

 

 

Všechno poznání, každé uvažování, jakékoli vyvozování jsou léky proti prvnímu nedostatku přirozenosti, proti nevědomosti. Jenže vzdělání rozumu by ti bylo málo platné, kdyby tvá vůle byla slabá. Copak musíš dávat vinu sobě, když vidíš nebezpečí pádu a zbavovat se síly, kterou bys zabránil vlastnímu pádu? A neměl bys ještě větší vinu, kdyby ses sám vrhal do nebezpečí, jež vidíš, a dobrovolně se mu vystavoval? Slabost by tě zahubila, poznání by ti znemožnilo výmluvu. (Pokr.)

+++

ČERVÁNKY

Zacelené rány

Jizvy po nich zůstaly

Až s příchodem slunce

Jizvy červánkové

Úplně se zahojí

Tma jen tuží

Přikryje je

Ale nikdy nezhojí

http://eva.lopourova.sweb.cz

 

 

 

 

SVATÝ MICHAELI, ARCHANDĚLI,

OCHRAŇUJ NÁS V BOJI.

PROTI ZLOBĚ A ÚKLADŮM ĎÁBLOVÝM

BUĎ NÁM ZÁŠTITOU.

AŤ HO BŮH ZTRESTÁ, POKORNĚ PROSÍME.

A TY, KNÍŽE VOJSKA NEBESKÉHO,

SVRHNI SATANA A JINÉ DUCHY ZLÉ,

BOŽSKOU MOCÍ, DO PROPASTI PEKELNÉ.

AMEN