ŘÍJEN 2006

 

Ročník XII.,číslo 10.                                                                                                                               říjen 2006

Obsah: TOP, Profesionál v nejvyšších službách (7), Nová evangelizace=obnova řádu v Církvi (10), BESEDNÍ ŘEČI podle Tomáše ze Štítného, fra Moti, Nebojte se globální totality! (5), Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely (), O jednotě Církve     

___________________________________________________________________________________________________  

Svatý František

na svém počátku

byl obyčejný člověk.

Jako Já nebo Ty.

Prostý, ne však duchem.

Odevzdal se do rukou Božích

a nechal se vést.

Jeho cesta byla plná trnů,

ale taky krásných květů růží.

Rozuměl i zvířatům

snad právě proto,

že byl tím nejmenším,

ale srdcem blízek Bohu.

Nepovyšoval se

ani nad žebráka ležícího v prachu

uznával chudobu

protože věděl,

že majetek svazuje

a přichází strach

odděluje od těch co nemají

a chtějí mít

a tak se na Boha už nemohou soustředit.

Stačí tak málo

udělat první krok a jít.

Neočekávat splnění svých přání,

ale plně se radovat

z každého okamžiku cesty,

která je před námi.

Ladislava Lopraisová

http://www.seznam.cz

 

O JEDNOTĚ podle Sv.Cypriána -

Pomoz mi, Pane, sjednotit se s ostatními ve tvé jediné Církvi!

Přeji si, přimlouvám se a radím, aby pokud možno nikdo z bratří nezahynul. Kéž jednotné tělo svorného lidu uzavírá ve svém náručí naše společná plesající panenská Matka!

  Pokud by ani zdravá rozvaha nedokázala přivést zpátky na cestu spásy některé původce roztržky a rozkolu, setrvávající ve svém zaslepeném a urputném šílenství, kéž se aspoň ostatní odpoutají od klamných pastí, ať už podléhají jakési prostoduchosti nebo jsou svedeni bludem či omámení jakousi chytrostí klamné lstivosti! Kéž odvrátí své zbloudilé kroky od scestí bludu a vydají správným směrem nebeské cesty!

  Jinak bych musel listem apoštola národů ukládat: „Přikazujeme vám, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého, kdo vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali" (2 Tes 3,6), a dále: "Nenechejte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají. Proto s nimi nemějte nic společného" (Ef 6,6-7).

  Měj se na pozoru a počínej si bděle před těmi provinilci, pokud před nimi přímo neprcháš, abys možná sám nesešel z pravé cesty a neprovinil se stejnou vinou, kdyby ses k špatně jednajícím připojil a vydal se cestou bludu a viny.

  Jsem, který jsem, pouze jeden, a jsem jediný tvůj Spasitel a Bratr, jedna je i moje Církev a jedna víra a jeden lid, který spojuji v jedno celistvé tělo tmelem svornosti. Tato moje jednota je nerozborná, jako ani moje jedno tělo nemůže být rozděleno rozbíjením spojení, roztrháno na kusy rozerváním a rozdrásáním útrob. Kdokoli se odděluje od naší společné panenské Matky Církve, nemůže žít sám o sobě, ani dýchat, a ztrácí podstatu spásy.

 

Můj Duch tě napomíná ústy žalmisty: "Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra? Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbá se zlu a koná dobro" (Ž 34,13-15).

  Hledej a zachovávej pokoj jako přítel pokoje, zdržuj svůj jazyk od zla svárů, když znáš a miluješ pouto látky. Těsně před svým utrpením ti mezi své příkazy a spásná naučení přidávám: "Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám" (J 14,27).

  Přijmi tento odkaz a všechny dary podle mého příslibu v pokojném životě. Jako Můj dědic zůstávej v mém pokoji. Jako dítě našeho společného věčného Otce, zůstávej v pokoji. "Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími" (Mt 5,9). Jako dítě věčného Otce žij v pokoji, s pokorným srdcem, s upřímností v řeči a svorností v lásce, ve vzájemném spojení s ostatními svazkem jednomyslnosti.

 

Tato jednomyslnost panuje už od apoštolských časů. Tak si Můj vykoupený lid udržuje svou lásku, zachovává přikázání a vzájemně se miluje. Je to ve shodě s Písmem, kde je psáno: "Všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou" (Sk 1,14 Když tedy prosí v účinných modlitbách, s důvěrou dosahují všeho, co žádají od mého milosrdenství.

 

Jak se tato jednomyslnost zmenšuje, tak ochabuje i štědrost v jednání. Zpočátku prodávají domy a statky, a v zájmu nebeských pokladů, přinášejí všechen výnos apoštolům, aby je rozdělovali mezi chudé.

 Nyní jsou desátky považovány za překonané, a třebaže ukládám všechno prodat a výnos rozdat chudým, většina raději kupuje a rozmnožuje majetek. Jak v nich ochládá žár víry, tak ochabuje jejich horlivost. Proto každého povzbuzuji slovy: "Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?" (Lk 18,8) Moje předpověď se naplňuje - slábne víra, trpí spravedlnost a ochabuje láska. Málokdo pomýšlí na strašnou budoucnost, abych se nemusel hněvat. Zřídkakdo pamatuje na tresty, jaké na sebe uvaluje, kdo Mi proti svému přesvědčení o mé lásce odmítá uvěřit, a kdo si zradou určuje věčná muka.

  Toho všeho se tvé svědomí obává, když věří. Kdo nevěří, postrádá vznešenou bázeň. Jakmile však věříš, vyhneš se pádu, a když se vyhneš, vyvázneš.

  Kdykoli upadáš do spánku své zvykovosti, probuď se, milá duše, a bděle v plň a následuj mé příkazy! Kéž jsi, milá duše taková, jakou tě chci mít, když tě vyzývám: "Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat" (Lk 12,35-37).

  Opásej se tedy, ať nezůstaneš v pravou v chvíli bez přípravy a bez výbavy. Kéž jasně vyniká v tvých dobrých skutcích, aby tě přivádělo z noci světské pouti do světla věčného jasu! Bedlivě očekávej Můj náhlý příchod, abych tě při zaklepání, našel bdít ve víře a mohl tvou bdělost odměnit. Když to zachováš podle mého povzbuzení k poslušnosti, pak ani v přirozeném spánku nepodlehneš ďábelskému klamu, a dovolím ti jako bdělému pomocníku se mnou vládnout navěky. (Podle Sv.Cypriána - De unitate ecclesiae, Migne, 23-26)

 

KAMÍNKY DO MOZAIKY

 

Jsou přece tak nepatrné

ve svém osamocení

nepostradatelné

když navzájem se podpírají

v barevném souzvuku

 

A každého z nich

dotkla se ruka

skromné Popelky

 

I na nás je nepřehlédnout

pokorně se sehnout

a každý kamínek

do kapsáře uložit

tvořivých snů

Josef Veselý

 

Nová evangelizace=obnova řádu v Církvi (10)

Otče Dominiku, co si mám jako terciář pamatovat o svatém přijímání?

V  řádu bratří Kazatelů se odedávna se věnuje neobyčejná péče úctě k Nejsv. Svátosti, jednak proto, že je nejvznešenějším tajemstvím naší sv. víry, jednak že někteří svatí tohoto řádu vynikají neobyčejnou úctou k Nejsv. Svátost, zejména bratr Tomáš Akvinský. Jako terciář řádu se snaž kráčet ve stopách andělského učitele. Chceš-li však - jako Tomáš - nalézt v Nejsv.Svátosti takovou sílu a radost, řiď se těmito pokyny:

Předně se ze všech sil snaž, abys v srdci netrpěl náklonností k některému všednímu hříchu, ani ne k roztržitosti, protože náchylnost ztěžuje tvé učinné sv. přijímání, víc než se na pohled zdá.

Dále se připrav k svatému přijímání. Už v předcházející večer nějakým sebezapřením, úkonem kajícnosti nebo obětí, protože Nejsv.Svátost je památka na utrpení Páně. Přitom se řiď radou svého zpovědníka. Také je dobře, když si před svatým přijímáním oživíš a povzbudíš své poslední rozjímání

Při sv. přijímání se řiď myšlenkami a city, jež právě tvoří tvůj duševní stav. Pokud si v tom okamžiku uvědomuješ dobrodiní, jehož se ti dostává, tak si vzbuzuj a udržuj cit vděčnosti. Pokud si právě vzpomínáš na své hříchy, lituj jich, pokořuj se před Bohem. Trpíš-li nějak, pros o sílu a trpělivost. Prostě do ničeho  se nenuť, nýbrž pokaždé navazuj na svůj okamžitý duševní stav..

Po sv.přijímání odcházej k bočnímu oltáři nebo do odlehlé kaple, k pokojnému díkůvzdání. Toto tvé díkůvzdání je přijetím u nebeského dvora, nejvhodnějším okamžikem, kdy si můžeš vyprosit, co potřebuješ pro duši i pro tělo, pro sebe i pro jiné. Po celý den si pamatuj na to, že byl u stolu Páně a máš být jako živý příbytek Páně. To tě uchrání od mnoha poklesků;

Se svatou horlivostí přistupuj ke stolu Páně o svátcích řádových svatých a světic, potom v ty dny, kdy se slaví jednotlivá růžencová tajemství, a konečně o svátcích svatých apoštolů, kteří jsou sloupy naší sv. víry a mají být zvláštními vzory jako terciáře řádu, zvláště apoštolského.

Konečně uspořádej svůj život, myšlenky, city, řeči a skutky, i podstoupené oběti, abys měl všechno prodchnuto podobnými city jaké zakouší tvůj Bratr a Spasitel v onen okamžik, když se rozhoduje, že za tebe obětuje své Tělo prolije svou svatou Krev, a že ti nechává své Tělo na památku v nejsvětější Svátosti.  Jaké to byly pocity, to znáš z Písma svatého: vroucí přání, oslavit Boha, touha po oběti za tebe uprostřed ostatních hříšníků lidstva.

 

PODZIM

 

V závoji mlhy slunko chodí spát

všude se prodlužují stíny

a vůně chryzantém i hlíny

nám stále připomíná listopad

 

A prodlužují se už stíny

na větvích zachvívá se list

tou pravdou každý je si jist

že každý rok je trochu jiný

 

I srdce s podzimem se často zachvěje

že život také jednou dozraje

a poutník tiše vchází do kraje

skrytého pod tajemné závěje

Josef Veselý

+++

Profesionál v nejvyšších službách (7) Já a Moje oběť na kříži

Jako Spasitel a vrcholný profesionál v nejvyšších službách poprvé přináším tuto vrcholnou oběť na kříži před více než dvěma tisíciletími. Tato oběť stále trvá. Jsem, který jsem. Jaký protiklad mezi mou svrchovanou mocí a tvou bezmocností! Při svém utrpení na kříži jsem obětí přinášenou a zničenou pro tvou obnovu a nekonečné zdokonalení uprostřed lidstva. Současně jsem vrcholným profesionálem s nejmocnější zásluhou a přímluvou. Svou zdánlivou bezmocností na kříži ti ukazuji, co máš konat, když jsi ve své službě Nejvyššímu docela bezmocný, když jsi přibit na kříž své naprosté slabosti. Bez toho se tvá zvláštní spolupráce s naším společným věčným Otcem na obnově a zušlechtění lidstva a světa neobejde. Přijmi toto své zdrcení! Přijmi tuto nemožnost, kterou se má potlačit tvá pýcha, jež by se tak ráda viděla jako velkolepá a důležitá v díle vykoupení, a která by tak ráda viděla vykoupení jako pouze svůj osobní úspěch. Proto tak často požaduji od tebe, svého důvěrného přítele a spoluvykupitele: Připodobni se Mi přibitému na kříž! Právě v této zdánlivé bezmocnosti hledej a najdeš svoji sílu, která je mojí silou a silou našeho svrchovaného Otce. Jsem soběstačný. Nepotřebuji, aby ses pořád jenom přičiňoval. Naopak, obětuj svou slabost! Právě s touto tvou křehkostí mám své svaté a dalekosáhlé úmysly v díle vrcholného zdokonalení tebe a celého světa.

Sleduj už ve Starém Zákoně spojení této síly a slabosti na nejkrásnějším postavách, které Mne předjímají! Znáš Izáka, který si sám nese dříví na svou obětní hranici? Dává se spoutat, aby se stal obětí. Jeho velikost spočívá v tom, že poslouchá svého otce a že se dává s takovou samozřejmostí a s takovou pokojnou odevzdaností spoutat a obětovat.

Nadlidská síla ve zdánlivé bezmocnosti a slabosti se ukazuje i u Josefa. Je prodán kvůli žárlivosti a závisti bratří. Jenže právě tím, že by je to zničen, stává se spasitelem národa svého i cizího.

Vždyť já vnukám Pavlovi, aby ti to připomínal. Tak si protři oči, ospalče! Neseď si na uších! O co jde? Říkám to úplně bez obalu a otevřeně, že "se v jeho slabosti dokonale ukazuje moje síla" (1 Kor 12,9). A on sám vyznává: "My kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, pro ně je Kristus Boží moc a Boží moudrost. To je tak: pošetilá věc Boží je moudřejší než lidé a slabá věc Boží je silnější než lidé" (1 Kor 1,23-25).

Toto moje úžasné spojení slabosti a moci tvoří věčný předmět rozjímání svatých, a je vděčným předmětem i současného profesionála zavaleného nevděkem a nasyceného potupami, a přesto velikého a nesmírného ve své moci a důstojnosti. Velikost a malost je základním kamenem profese. Tebe, ubohý, slabý človíčku, si vyvoluji za nástroj vrcholné dokonalosti a všeho svého nadání pro tebe. Vždyť všechno dokonalé a významné kvůli Mně, největší hrdinové nadlidské lásky, sebeobětování a sebezapomenutí, to všechno projde přes tvé ruce, Můj profesionáli.

Všechny divy nadpřirozených zázraků se dějí prostřednictvím tebe, mého zvláštního slavně zaslíbeného spoluvykupitele, který přitom zůstáváš ubohým človíčkem. Sám tě tolikrát nechávám ve tvých slabostech a dopouštím tvé chyby, aby tě tyto omyly učily pokoře, aby tě ona velikost tohoto povolání a povznesení nenaplňovala marným dýmem ješitnosti.

Krása spočívá právě v dokonalém sladění prvků. Proto svrchovaná Krása spočívá v tom, že je utvořena z největších protiv, z naprosté velikosti a z krajního ponížení. Tak i já se s pokojem v srdci nechávám ponížit až do prachu, ale právě v tom je moje velikost. Třebaže jsem dokonalý a veliký, dovedu z lásky k tobě i k vám všem přijmout na sebe tuto nízkost, abych vás povznesl ke své velikosti. To je důkazem pravdivosti mého tajemného Těla, že pracuje s kladem i záporem, a že se v tvé zvláštní profesi snoubí lidská slabost s mou nadlidskou silou. Naopak takové náboženství, které by chtělo pyšně zavírat oči před lidskou slabostí, nedovedlo by nic ani nikoho povznést k mé důstojnosti. Odedávna si lidstvo musí uvědomovat, že bude mít ve mých speciálních profesionálech tvory nedokonalé se všemi chybami, ale nesmiřuje se s těmito chybami a vadami. To já je pořád povzbuzuji a posiluji k jejich překonání. Stále poskytuji slavného profesionálního zaslíbení. Nezoufám si nad lidskými nedostatky ani se kvůli nim neděsím. Dobře vím, že i z těchto lidských trosek dokáži vytvořit veledílo své moci a vznešenosti.

Ostatně Moje vlastní utrpení každou chvíli někde pohoršuje nějaké bloudící jedince, takže tvrdí, že prý vůbec netrpím, ve vlastním slova smyslu, protože prý ani trpět nemohu. Tak se pořád objevují někteří lidé s pochybnostmi ohledně pravosti Mé Osoby a mého tajemného Těla, které mezi vámi, s vámi a ve vás žije kvůli tvé lidské slabosti a křehkosti Mých spoluvykupitelů. Pořád se vynořují snílkové, kteří u Mne uznávají jenom zdánlivé ponížení a utrpení. Přesto je jisté, že jsem trpěl a trpím, protože bych vás nemohl obnovit ani zdokonalit jenom nějakým zdáním, protože ani lidský hřích není klamem, nýbrž strašnou skutečností.

Tak si to už konečně uvědom, že tvá profese vyrůstá z Mých bolestí a muk! Tvá profese je draze zaplacena. Nejsi profesionálem oběti lesklé a nablýskané, nabízející se v televizní reklamě.. Třebaže přinášíš dokonalou oběť v nádheře oděvu, ve hře barev, libých tónech varhan, ve vůni spálené pryskyřice a květin, nesmíš nikdy zapomenout, že Moje oběť na Kalvárii je obětí hořkou a strašnou, a že podstupuji utrpení až do samých krajních možností lidského utrpení.

Jak strašná je Moje oběť! K čemu je ti dobrá? K tomu, aby sis už uvědomil, proč od tebe nejednou žádám ve tvé profesi takové bolesti, takové odříkání, takové ponížení. V lesku televizní obrazovky a omamnosti virtuální reality, ve slávě předních míst po boku vládce světa bys rychle zapomněl, že obětí hostiny lásky protéká potok skutečné Krve vylité za hrozných bolestí.

Před víc než dvěma tisíciletími trpím a trpím i teď. Co je u Mne minulost, to je u Mě přítomné i budoucí. Jsem vláčen a mučen, hladovím, žízním, jsem unaven až do krajnosti, vyčerpán až k smrti, korunován trním. Nejrůznější mučící nástroje Mi otevírají tisíceré rány. Konečně jsem přibíjen na tvrdý drsný kříž, v horku a žízni, bez ochrany před sluncem a dotěrným hmyzem...

Nezapomeň, že fyzické bolesti a útrapy nejsou to nejstrašnější v mé oběti, jako to není vrcholem bolestí ani tebe, dnešního profesionála. Nejhůř a nejhlouběji jsem zraňován ve svém srdci. Tolik tě miluji a celé lidstvo, že za tebe uprostřed s ostatními lidmi a spolu s nimi dávám všechno. Přicházím tě obnovit a otevřít k dokonalému rozvoji, ve kterých ti dovolím a usnadním překročit svůj vlastní stín. Jenže farizejská zaslepenost a žárlivost těch "nejpobožnějších" z vás dovede klamat zástupy a odvracet lidstvo ode Mne. Rafinovanou obratností s pomocí vládce světa mě farizejové izolují od tebe i od ostatního lidstva, aby je navždy odloučili od nejvyššího osobně blízkého základu všeho jsoucna. To se farizejům s pomocí vládce světa už nějaký ten pátek daří. Jaká bolest skličuje mou duši, když si stále jako tenkrát vzpomínám na svá slova: "Jeruzaléme, Jeruzaléme, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje děti jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a ty jsi nechtěl!"

Není to i tvá bolest dnešního mého služebníka? Když odpovídáš na mé povolání a dáváš se vyčlenit z lidstva, opouštíš své nejbližší, abys celým srdcem následoval mne, jediného naprosto dokonalého Vykupitele. Vycházíš z lidstva, abys všechno obětoval z lásky k lidstvu. Z pouhé lásky bereš na sebe všechny povinnosti zvláštního profesionála, slavně zaslíbeného pro spolupráci se Mnou v nejvyšším zájmu - na obnově lidstva a světa a na jejich otevření pro vrcholné zdokonalování a zušlechťování. Přesto sleduji, jak obratně se vládce světa snaží vyrvat lidstvo Mým profesionálům, oddaným k nejvyšší službě. Tak se lidstvo dočasně odcizuje Mým slavně zaslíbeným profesionálům v nejvyšších službách zrovna tak, jako samému svrchovanému Otci. Všechny vás chci shromáždit pod blankytným pláštěm mojí a současně tvojí Máti, abych tě uprostřed celého lidstva pod její ochranou mohl bezpečně přivést k sobě. Všichni ostatní, kdo takto neshromažďují lidstvo, tedy jej rozptylují, aby z něj učinili osamělý dav, uchvacují jej pod křídla krkavců a jestřábů. Ve znamení Vodnáře se snaží vládce světa dosáhnout světové vlády ryze přirozenými prostředky, aby každé Moje dítě bylo pouhým číslem, technicky znásilňovaným ve svém myšlení, cítění, toužení a jednání. Přísliby blahobytu pro všechny a vymýváním mozků pomocí obratných triků způsobují, že osamělý dav odmítá služby Mých zvláštních profesionálů v nejvyšších službách, že zpochybňují nezištnou lásku těchto mých slavně zaslíbených a zaslibujících se profesionálů, zesměšňuje je a vytlačuje na okraj společnosti. Nicméně právě tam se vám nabízí vrcholná působnost, když můžete zachránit pro moji věčnou vládu posledního lotra, který vedle Mne sdílí podobný kříž pro své zločiny.

Jsem obětí ve své duši. Trpím ve své duši. Dokonale vím a znám, co je hřích. Zná počet všech hříchů. Mohu vypočítat všechny hříchy, za které mám přinést dostatečnou náhradu. Vidím je před sebou jako hory a jako vzdouvající se temné vlny, a zejména vidím ty ubožáky, kteří odmítají odpuštění, a za něž marně prolévám svou Krev. Tolik vás miluji a vaše duše, jakož i našeho odvěkého Otce, který je Mi bezprostředně osobně blízký. Tolik si přeji, aby byl odstraněn hřích, který stále staví přehradu mezi Mne a tebe, a který vnáší do světa tolik sporů a válek. Nesmírně trpím kvůli hříchu. Naprosto jasně vím, kdo jsem já, a co je hřích, a jak se člověk hříchem strašně ochuzuje, ožebračuje a přivádí ostatní lidi i celé okolní prostředí do neštěstí. Také ty, Můj zvláštní spoluvykupiteli, sleduješ při svém studiu, modlitbách a jedinečné službě přece jenom zřetelněji, jakou hodnotu má duše, jak jdou lidé lhostejně kolem skutečnosti hříchu, jak je jim hřích nesmírně zábavnou a směšnou záležitostí. Jasněji vidíš, jak se jim vládce světa pomocí hromadných sdělovacích prostředků, pomocí virtuální reality, uměle trojrozměrně tvořené světlem a stínem, barvou i zvukem, pomocí různých neidentifikovaných létajících předmětů představuje jako mimozemšťan nebo spíše neexistující klam s nesmírnou úchvatností.

Tak je spojena moje oběť vrcholného profesionála na Kalvárii s obětí tvé profese. Jsi-li pravý profesionál, tak nemůžeš jít tímto světem bez účasti. Nemůžeš nemít podíl na bolestech mé oběti na kříži. Nemůžeš odmítat jako nenormální, že jsi těmito bolestmi zavalen. Jako nejpohrdanější z lidí musíš kráčet, ty, speciální profesionál v nejvyšších službách vstříc své spolupráci se Mnou. Prorok Izaiáš o Mně píše:

"Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl,

muž plný bolesti, zkoušený nemocemi,

jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář,

tak opovržený, že jsme si ho nevážili." (Iz 53,3)

Avšak právě tímto utrpením zachraňuji svět. A ty těmito bolestmi, které mají podíl na mé bolesti, také ty máš spolupracovat na obnově a nekonečném zdokonalení lidstva a světa, jejichž blaho mě jako tobě leží na srdci. Zahrnut bolestí, zničen před tváří světa, když celé veřejné mínění je opilé mocí, že mě zničili a zničili mí dílo, právě tím vítězím.

Jsem dokonalý profesionál. Jsem obětován, ale právě tato oběť má nekonečnou cenu a je vítězstvím nad peklem, které se nedovede obětovat ani se nedovede ponížit před naším společným Otcem.

Tak cílevědomě kráčím vstříc svým bolestem a vlastnímu sebezničení, aniž bych byl nějaký sebevrah. Jen zdálky naznačuji: "Blahoslavení pronásledovaní pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Já jsem dobrý pastýř. Dávám život za své ovce. Nikdo Mi jej neodnímá. Já sám jej dávám."

Cesta vede přes tvrdou spolupráci s naším věčným Otcem, napříč službou jemu samému v lidstvu a ve světě. Nikdy bys nenašel svou totožnost jako moje dítě, natož jako Můj zvláštní přítel a důvěrník v nejvyšších službách, kdyby ses neobětoval za ostatní. Zbožnost bez oběti by byl zločin. V tom se Mi musíš připodobnit a přizpůsobit, když jsi Můj přítel a důvěrník.

Samozřejmě, že mohu říci jediné slovo a zničit své odpůrce a silou svého slova donutit všechny lidi, aby přijali Moji vládu. Nehodlám to však udělat proti tvé svobodné vůli. Chci získávat láskou a obětí. "Mé království není z tohoto světa." Nehodlám k tomu používat těch prostředků, jakých užívá svět ke svému upevnění, totiž prostředků moci, síly, donucení, lsti, podbízení se a podobě. Kdekoli jste užili takových prostředků, tak po jejich odeznění byla podkopána důvěra ve Mne a v Mé tajemné Tělo, ve shromáždění mých dětí a zvětšila se propast mezi mnou a lidem, mezi mými zvláštními služebníky a ostatním lidstvem. Tvou hlavní mocí zůstává tvoje slabost a obětavá láska, která se opírá o mou sílu, o sílu mojí oběti a závratnost mého ponížení.

Trpím s naprostou pokojností a mírností. Hádavost, sudičství, soustavné odhalování nedostatků a chyb a jejich přísné pranýřování získá právě tak málo výsledků pro mou vládu, jako oslňování světlem pravdy před televizní kamerou, pohotová výmluvnost na hlavu zdrcující bloudícího člověka, vemlouvaná podbízivost, vycházení vstříc upadlému vkusu a požadavkům lidské změkčilosti. Klidně zůstávám v ponížení a vysmíván od nepřátel. Nepřecházím k vypjaté sebeobhajobě. Nezvyšuji hlas, a vůbec se neznepokojuji. Jenom se stále nabízím jako výkupné a oběť za své nepřátele.

To je i tvoje síla, kterou vítězíš nad zatvrzelými srdci. Jak často se nabízíš za oběť za své osobní nepřátele? Kdy se nabízíš za oběť za nepřátele mého tajemného Těla? Kdy prosíš na nejvyšších místech za mé odpůrce? Kdyby ses dokázal za ně tak nabídnout jako smírná oběť a vyprošoval jim zvláštní pomoc od jejich andělů strážných aspoň takovou silou, jako je podrobuješ kritice a jak proti nim vystupuješ! Zdá se ti tohle všechno příliš pasivní? Jsi příliš v zajetí doby, kdy se klade důraz na vnější činnost a měřitelnou výkonnost, až tě začne zahanbovat Mahátma Gandhí!

Nedosahuji obnovy lidstva a světa a jejich konečnému otevření pro vrcholně zdokonalující rozvoj skvělým výkonem obráceným navenek, žádným činem, žádnou vlastní průbojností, nýbrž naopak závratným výkonem obráceným dovnitř, směrem ke stlačení vlastní bytosti, pokorným strpěním utlačující síly světa, kterou dobrovolně přijímám. A tebe, speciálního profesionála v nejvyšších službách činím svým přítelem a tajemníkem právě v této své oběti. Divíš se, jak to, že celá velikost tvého účinného působení má svůj zdroj právě v této profesi, vrcholící v této oběti? Protože právě touto obětí se ti dostává největších sil k výkonu soustředěnému dovnitř, aby se právě touto koncentrovanou energií v tobě jako v majáku rozsvítilo světlo v temnotách světa, abys světlem měkce svítil pravdou všem bloudícím a laskavě ohřál všechny, kdo se chvějí zimou úzkosti. A tak jako po mém posledním vydechnutí na kříži volal setník: "Skutečně to byl Syn Boží!", určitě přijde okamžik, kdy se ze svedeného a osamělého davu ozve: "Tohle bylo vrcholné dílo! Byl to hlas Nejvyššího, který mluvil ústy tohoto našeho služebníka!" Poté, co zklamou fráze o tom, že dělník může ztratit jenom své okovy, a o úžasné spotřební společnosti blahobytu, které vás dnes okouzlují, až se bude každému zdát nad Slunce jasné, že jsem konečně vyřízen, a Moje tajemné Tělo že je oloupené a bezmocné, právě tím začíná Moje svrchovaná vláda dokonalé lásky. Vrcholem lásky je oběť. Podobně i tvoje spolupráce s naším společným věčným Otcem, který je tobě zrovna tak jako mně osobně blízký, přináší takovou oběť, jež váže se k mojí dokonalé oběti.

Moje oběť je dokonalá. Navěky vyčerpává všechny oběti. Je obětí pokojnou, obětí díků, obětí klanění, obětí za hříchy. Je-li však moje oběť naprostá a dokonalá, co ještě chybí k její úplnosti? Tvým úkolem je vzdávat díky na nejvyšších místech, přednášet tam prosby, chvály, zadostiučinění. Středem tvé zvláštní spolupráce se mnou je moje oběť - oběť vrcholného profesionála v nejvyšších službách. Dokonalá oběť, a to nezvratně dokonalá. Jedině tak je školou tvé spolupráce se mnou. Je školou tvé nové metody šíření mojí vlády lásky. Co je to za novou metodu? Metoda dokonalé lásky. Jsem, který jsem, včera jako i dnes, jako i zítra, jsem stejný na věky. Pořád stejně překonávám dnešní bídu duší a dnešní lhostejnost svou láskou a krajní obětí. Chceš Mi pomoci v tomto díle? Pak nemáš jinou cestu, než tuto oběť. Tato oběť shrnuje všechno, co se od nás na nejvyšších místech očekává, zrovna tak, jako na to dychtivě čeká celé lidstvo.

Zamysli se někdy nad úžasným tajemstvím mé oběti na kříži a oběti mše svaté. Hned poznáš, že celý život každého mého zvláštního spoluvykupitele by se měl stále víc a více přetvářet v oběť a hostinu lásky, v nevratně dokonalou oběť. Právě tvou obětí, tvým ponížením a zničením chci přivést k sobě ty, kteří jsou od mě ještě daleko. "Zemře-li zrno, vydá mnohonásobný užitek". TOP (Pokr.)

+++

BESEDNÍ ŘEČI podle Tomáše ze Štítného

 

 

Nebojte se globální totality! (5)

PŘÍSTROJ NA OVLÁDÁNÍ PSYCHIKY

V letech 1993-1994 zveřejnily americké týdeníky Defense Electronics, Newsweek a Village Voice zprávu, že Igor Smirnov z Moskevské lékařské akademie předvedl odborníkům z americké tajné služby a FBI přístroj, který dovede vkládat cizí informace do podvědomí lidí a tak ovlivňovat jejich jednání. Podle těchto zpráv se FBI zabývala možností použití tohoto přístroje proti Davidu Koreshovi, který byl v té době se svou sektou opevněn na ranči ve Waco v Texasu. V reakci na toto zveřejnění ruského státního tajemství v americkém tisku nejprve Pravda (6.3.1994) napsala, že Village Voice  přinesl “senzační zprávu” o tom, ze Rusové jsou schopni ovládat lidské jednání tím, že jim na podvědomé úrovni vnucují informace. O 14 dni později přinesl týdeník Moskovskije Novosti článek o Igoru Smirnovovi. Uvádí se, že používá k léčebným účelům přístroj, který vysílá do lidských uší šumy, které obsahují otázky. Přestože si je člověk neuvědomuje, jeho mozek je vnímá a reaguje na ně. Elektroencefalograf potom přenáší reakce mozku “dotazované” osoby do počítače, který je vyhodnocuje. Tímto způsobem provede Igor Smirnov velmi rychlou psychoanalýzu, na základě které potom znovu prostřednictvím “šumu”, tentokrát připojených k hudební nahrávce, vysílá do mozku svých pacientů rady, které pacienti uposlechnou a které je léčí. Článek cituje Igora Smirnova: "Nezapomeňte upřesnit naše cíle - léčit a učit. A nepřipisujte nám jiné nehumánní cíle". V článku v Defense Electronics je citován učastník schůzek s Igorem Smirnovem: “Výzvědné služby měly o tyto schůzky velký zájem, protože Smirnova sledovaly už léta”, a “protože víme, Sovětská armáda používala tuto technologii během války v Afganistánu k přípravě vojáků na operace, které vyžadovaly krutost vůči civilnímu obyvatelstvu”.

Francouzský lékař Alfred Tomatis přehrával dětem, které měly potíže s učením nebo trpěly nadměrnou aktivitou, autismem apod. hlas jejich matky a jiné zvuky ve vysokých frekvencích a dosáhl tak u nich výrazného zlepšeni. Zvuky ve frekvencích nižších a vyšších než jsou slyšitelné pro lidský sluch používají i některé přístroje pro ovlivňování psychiky a jsou používány v mnoha zdravotních střediscích na světě k léčení depresí, citového neklidu, nespavosti, poruch řeči, autismu, atd.

V roce 1984 projednávala americká sněmovna reprezentantů technologii sítí supermarketu na východním pobřeží, které do hudby vysílané pro zákazníky zakódovaly neslyšitelné, vysokofrekvenční vzkazy typu: "Nekraďte, nakupujte hodně". Síť prodejen tak za 9 měsíců ušetřila 600.000 dolarů. Americká sněmovna reprezentantů zakázala další používání této technologie. Převedou-li se ale tyto neslyšitelné zvuky do elektromagnetických kódů, mohou v mozku fungovat stejně jako neslyšitelné zvukové "vzkazy" a do lidského mozku se tak budou ukládat různé příkazy.

 Na otázku redaktorky Moskevskie novosti, jestli by dokázal zařídit, aby lidé ve volbách hlasovali třeba pro Ruckého, Smirnov odpovídá: "V zásadě je to řešitelný úkol. A ne těžký. Ale nezajímavý." O svém působení ve Waco vypravuje: "navrhnul jsem zakódovat do šumu z motoru policejních aut hlasy dětí a rodin zvoucí sebevrahy domů. FBI chtěla vysílat do budovy prostřednictvím telefonního vedení podvědomé vzkazy členům sekty od jejich rodinných příslušníků. Pro Davida Koreshe chtěla FBI použít zvláštní hlas: hlas boží, který měl ztělesnit herec Charlton Heston." V tomto případě se jednalo o elektromagnetické vysílání, protože těžko lze předpokládat, že by v budove byly pro všechny příslušníky sekty k dispozici telefonní přístroje a pokud by D. Koresh měl věřit, že slyší hlas boží, musel by ho slyšet "ve" své hlavě. Celá akce by ovšem mohla proběhnout úspěšně jenom kdyby se FBI nějakým způsobem podařilo zaměřit individuální sluchové frekvence příjemců vysílání.

V říjnu 1994 vyšel v týdeníku Moskovskije novosti článek s dopisem ze závodu pracujícího pro ruské ministerstvo obrany. Uvádí se tam: "Během posledních 20let se tento podnik specializoval na výrobu psychotronické aparatury pro obranné systémy, na konstrukci navigačního zařízení řídících systémů pro mezikontinentální rakety a kosmické aparatury…" Novinář přináší zprávu o prohlídce "biofyzického posilovače (metatronu) "Miranda" zkonstruovaného s použitím nejnovějších objevů v psychotronice". Přístroj patří mezi psychotronické zbraně. Náměstek ředitele lékařského výzkumného centra závodu, Vladimír Nesterov, rekl, že přístroj je vyráběn v americké licence na základě dohody, podepsané 24. září 1990 mezi ruskou a americkou výzvědnou službou, o společném výzkumu v oblasti psychotroniky. Přístroj Miranda vystavuje pacienty vysílání elektromagnetických impulsů, odpovídajících zdravému organismu a v případě, že s nimi pacient nerezonuje, začne s diagnózou nemoci…

Jak se ubráníš psychotronické manipulaci, které jsi nepochybně už dávno soustavně vystavován vládcem světa? Nehledej žádný úkryt na světě. Nikde na světě není bezpečno pro Boží dítě. Ubráníš se jedině silou víry. V té míře, v jaké se svěříš Bohu, dostane se ti ochrany od Nejvyššího prostřednictvím tvého anděla strážce. Nevymýšlej žádnou důmyslnou technickou obranu. Spolehni se na to, co máš – svatý Růženec. Je to modlitba slovně-rozjímavá, která zasahuje tvé vědomí stejně jako podvědomí a soustavně je obnovuje a zušlechťuje pravdami naší svaté víry. fra Moti

+++

Růženec obepíná celý vesmír – Bolestný růženec

4. který pro nás nesl těžký kříž.

Moje utrpení se stále stupňuje. Dnes už si krutost Mého umučení nedovedeš ani představit následkem Mého uhlazení a zjemnění počínání lidí ve světě, nicméně se o to musíš snažit. Moje uhlazení a zjemnění lidských mravů je zneužíváno k změkčilosti a pohodlnosti, čehož se pak možná jako hříšník domáháš s odvoláním na své nezadatelné lidské právo, a to i proti Mně. Tvoje cesta k dokonalosti vede dál, až k odložení vlastní svobodné vůle. K dosažení dokonalé lásky ti nestačí odložit všechno vnější, nýbrž musíš opustit také sám sebe, svou lidskou totožnost.

Sv.Diviš říká, že božská láska působí vytržení. Staví tě mimo sebe sama a přitom nedopouští, abys byl svůj, nýbrž abys náležel jedině Mně. Apoštol říká: Už nežiji já, nýbrž žije ve mně Kristus, a povzbuzuje i tebe, abys toho dosáhl. Spasitelné sebeovládání a láskou okřídlené povznesení nad své tělo, nad vlastní lidské touhy, nad svou vlastní vůli.

Chceš-li se zachránit navěky, zamiluj si Mě tak, abys měl ve Mně cíl svého snažení. Nepřipouštěj si nic, co odporuje Mé lásce. Cvič se v odevzdávání své vlastní vůle do Mých rukou. Stupňuj svou duchovní odolnost vůči všemu, co tě odvádí ode Mne. Uč se vzdávat i toho, nač máš lidské právo a čeho přirozeně smíš užívat.

Chceš-li být dokonalý, prodej vše, co máš, rozdej chudým…Chce-li kdo za mnou jít, zapři se, vezmi svůj kříž a následuj mne. Přijmi kvůli Mně vlastní ponížení, útrapy a bolesti, vzdej se svých vlastních přirozených lidských práv, přijmout Mou vůli za svou.

Přirozeně ti není nic milejšího než svoboda vlastní vůle. Vůlí se stáváš pánem sebe i jiných. Když se však kvůli Mně vzdáš vlastní svobodné vůle, která je omezená, dám ti nekonečnou svobodu Božího dítěte.

Po Pilátově rozsudku jsem vydán popravčí četě. Nesu si kříž na místo popravy. Nesu celý kříž, nejen ten dřevěný. Nesu s ním i břemeno vin, nahromaděných od pádu prarodičů. Nesu břemeno hříchů těch, které páchají Moji vrstevníci, jakož i stupňující se břemeno vin, které pácháš ve světě.

Přitom Mne doprovází Moje panenská Matka. Ani krev z tváře Mi nesmí setřít, ani osvěžit, ani se rozloučit. Avšak z otisku na turínském rubáši na tebe pohlíží Moje krajně vyčerpaná a zmučená, téměř znetvořená tvář, zachovávající si rysy majestátu věčného života, dřímajícího na chvíli v náruči smrti. Pros naši panenskou Matku, a dám ti unést každý kříž.

+++

SVATÝ RŮŽENEC V ČAS NEPŘÁTELSKÉHO VPÁDU

 

Který nesl  pro nás těžký kříž

Kolik rad, hlasů kolem nás!

 A jenom jednou z cest

se může život rozvinout,

nad obzor povynést.

 

Bázlivci vzkřiknou spas se, spas,

když hrozba zatne pěst,

my půjdem přec, až na hoře

budem jíst z hroznů hvězd.

 

A radujem se ze svých ztrát.

Jeden je Bůh a jedna zem.

Struna pod novým úhozem,

řeč naše, tak smí hrát,

jak duch byl oplozen:

věrnost a lásku, kříž a čest!

1942 Jan Dokulil

+++

5. který byl pro nás ukřižován.

Na dřevo kříže v největším rozpětí jsou přibity roztažené paže tvého lidského pozůstatku ve Mně. Tak je celá tíha těla lidstva zavěšena na toto slabé svalstvo. Pak jsou jedním hřebem probity obě nohy a kříž je vztyčen do výše, aby se přitom vypjaté svalové napětí proměňovalo v krajně bolestivé křeče.

Katané umocňují Moje utrpení tím, že dovolují, aby tomu všemu příhlížela naše panenská Matka Páně přímo pod křížem. Chtějí, aby přečisté Srdce panenské Matky bylo týráno a mučeno spolu s Mým Tělem na kříži. Před Mým hrdinským snášením bolesti na kříži roztává tvrdé srdce římského důstojníka, takže s úžasem vyznává Moje Božství. Po probodení Mého Srdce je Moje bezduché tělo vydáno Mým tajným učedníkům. A přitom pojednou na chvíli spočívám v náručí naší panenské Matky, teprve pak je uloženo do hrobu.

Skláním se nejen k tobě ve světě, ale až do podsvětí. Když stvořuji ve svém vesmíru i černé díry, tedy procházím každou černou dírou. Je to hvězda, kterou nevidíš. I když ji nevidíš dovoluji ti odhalovat, její vábivou přítomnost. Bez dostatečné bdělosti na své pouti světem, tam můžeš být stržen.

Ještě větší nebezpečí však pro tebe představuje těžký hřích. Vztyčuji v oceánu tvé životní pouti výstražné majáky. První na počátku stvoření, když dopouštím vzpouru andělů, tedy v pekle, Druhý na počátku tvých dějin, v ráji. Třetí vztyčuji na rozhraní věků, na Kalvárii. Tak Mě dohání tvůj hřích až na kříž, abych si kvůli tvé spáse dal protnout své Nejsvětější Srdce.

Naše panenská Matka dobře ví, že si nejvíce škodíš hříchem. Proto volá: "Pokání, pokání!" Pros naši panenskou Matku, a dám ti milost nadpřirozené lítosti a pravého pokání. Tomáš B. (Pokr.)

+++

SVATÝ RŮŽENEC V ČAS NEPŘÁTELSKÉHO VPÁDU

Který byl pro nás  ukřižován.

Zač, Pane, smrt, a bok tvůj zotvírán

jak vyloupený chrám a rozstřílený dům?

 Mé srdce vysílené klesá v rum

tvých bolestí. Což únik nebyl přán?

 

Tys nechtěl ujít? Jak? I Matka tvá

si sama šla pro nejbřitčejší meč?

Toť k nevíře! Však v tuto božskou léč

i ptactvo našich slz se schytává.

Ó Kriste Ježíši, tys ustoupil

za mrtvou zsinalost, v hrob, ve tvrz poslední!

To zastavilo vrahů šik, ó pohlédni,

jak řítí se sup hladový jich sil!

Bych tebe spasil, národe, dí Pán,

můj ústup na kříž až být musil dokonán.

1942 Jan Dokulil

 

Hlučné pronikání ducha světa : HUDBA METAL, TECHNO

Hudba není něčím neutrálním; nejprve vnáší sympatie a potom otevírá na ducha. Jenže je otázkou, jakou sympatii a jakého ducha?! Ducha Svatého, anebo ducha protibožského? Hudba pocházející od Boha naklání srdce k lásce k ukřižovanému Ježíši a k čisté lásce k člověku, která se projeví milosrdentvím, odpuštěním a touhou po jeho největším dobru - spáse jeho nesmrtelné duše. Hudba pocházející z opačného zdroje disponuje pro drogy, alkoholismus, nečistotu, zvrácenost, poživačnost, vzpouru, nenávist, násilí, proklínání, nihilismus, vraždy, sebevraždy, okultismus a satanismus. Nejen téměř všechny, ale všechny rockové skupiny a každý druh rockové hudby k některé ze jmenovaných nepravostí disponuje.

Tato hudba, tento negativní repertoár, se stal drogou současné generace a bohužel i mnozí křesťané, kteří se pokládají za obrácené, si neuvědomují, že pokud i k této problematice nezaujmou radikální postoj, tzn. dokud se s rockovou hudbou nerozejdou, tak vlastně žádné obrácení u nich nenastalo. Byla to jen polovičatost. Není překvapením, že ti, kteří zdánlivě přijali Ježíše za svého Pána, zřekli se všeho, a nechali si „jen“ závadnou hudbu, nakonec dopadli zle. Varující je příklad skupiny z USA tzv. „Ježíšovo hnutí“.

Matka Basilea Schlinková: „Existují lékařské dokumenty, že rytmus rocku je v konfliktu s přirozenými tělesnými rytmy. V důsledku nepřetržitého rytmu rockové hudby dochází v mozku k extrémní nevyváženosti. Výsledným efektem je nadměrná produkce hormonů, která může snížit morální zábrany, anebo způsobit jejich úplnou ztrátu. Když kromě toho při rockových koncertech, anebo na diskotékách spolupůsobí i manipulace světelnými efekty, pak padají všechny morální zábrany. Člověk ztrácí úsudek a je bezmocně vydaný jakýmkoliv vlivům. A když se světlo a tma střídají ještě rychleji než 26× za sekundu (což není neobvyklé), může dojít k úplné ztrátě kontroly nad smysly. Proto není přehnané, když se říká, že rocková hudba v kombinaci se světelnými efekty má za následek skutečné znásilnění vědomí.

Pověstnou metodou na odevzdání tajných poselství (která zůstávají nepozorovaně zakódovaná ve vědomí člověka a skrytě, ale silně manipulují nejen s jeho myšlením, ale i s jednáním), majících satanský, anebo rouhavý obsah, je přehrávaní LP nahrávek odzadu (back-word masking). S těmito poselstvími je možno se setkat ve všech žánrech moderní hudby od soft-popu po death-metal. Např.: Led Zeppelin (Stairway to Heaven): ‚Můj sladký satan, nikdo jiný Mi neukázal cestu…!‘ a Queen: ‚Do pekla s Biblí! Chci jen magii!‘. Dva z Beatles songů inspirovali jistého satanistu k sedmi hrozným vraždám. Krví mrtvých psal na stěnu místnosti.

Démonické opojení, do kterého při rockových koncertech vždy upadají tisíce mladých lidí, je horší než opojení z narkotik. Ve svých účincích je mnohem dalekosáhlejší, protože narkomanie není takovou přímou cestou do závislosti na satanovi, jako rocková hudba; mezi mladými lidmi je zajisté víc fanoušků rocku než těch, kteří se zúčastňují satanských mší a zaobírají se okulními věcmi. Proto je pro svůj démonický účinek neobyčejně rafinovaným sváděním mas.

A co tzv. křesťanský rock? Křesťanští rockoví hudebníci si mohou přát vydávat jednoznačné svědectví o Ježíši Kristu, ale hudba, kterou k tomu používají je určována jiným duchem. Neboť rocková hudba zůstane rockovou hudbou bez ohledu na to, jaká slova se do ní vloží; podstata rocku je v hudbě, je nezávislá od textu.

Potvrzují to i misionáři, kteří působili mezi pohanskými národy: ‚Rock je hudbou démonů. Když je vyvolávají, děje se to často v tomto druhu hudby.‘ Domorodci v Kilimantano reagovali na ‚křesťanskou‘ rockovou hudbu takto: ‚Proč vyvoláváte démony tou vaší hudbou?‘

Jistý mladý muž, který se před deseti lety obrátil a zázrakem se vysvobodil z těžké narkomanie, se zúčastnil každoročního křesťanského festivalu v Anglii. Kromě biblických hodin a seminářů tam hrála i „křesťanská“ rocková hudba - a po prvé od doby, kdy se stal křesťanem, měl znovu halucinace.“ (podle Rocková hudba: Odkud? Kam?, 1998)

Mezi tzv. moderní hudbu s negativním duchovním pozadím nepatří jen rock, techno, house…, ale i hudba New Age, tzv. hudba sfér (J.M. Jarre, Vangelis, Kitaro, Enya, M. Oldfield a pod.).

Pro toho, kdo chce žít pravdivé křesťanství, je potřebné udělat si pořádek ve svých CD, MC, LP… a závadné hudby se zbavit.

Jaká hudba je tedy přístupná pro křesťana, který chce jít za Ježíšem v pravdě? Na to odpověděl David Wilkerson (autor známé knihy Dýka a kříž): „Je to taková duchovní hudba, při které mohu přijímat Ježíše Krista!“ V Písmu svatém se hovoří, že máme Boha oslavovat duchovními písněmi, žalmy a chvalozpěvy (sr Ef 5,18; Kol 3,16). Tedy hudbu nemáme vyškrtnout z křesťanského života. Král David zpíval Pánovi s harfou a citerou. V knize Zjevení 14,3 se hovoří o nádherném zpěvu nové písně, kterou se nemohl naučit nikdo, kromě vyvolených.

Fra Metoděj, etc.

 

Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely

Jak mám konat s užitkem modlitbu citů, když trpím roztržitostí ducha?

Tato modlitba je velmi užitečná, zvláště když se ti dost nedaří upoutat ducha. Zkušenost učí, že ho můžeš snáze upoutat pohledem na plamen svíce nebo nějaký zbožný obraz než nějakým usměrňováním myšlenek. Nejvíc nesnází ti v modlitbě působí těkavost obrazotvornosti, kterou nemůžeš nikdy docela ovládnout. Stává se, že se Mně oddáš tak bezvýhradně, že zapomeneš na všechny tvory (STh II-II, 83, a. 13). Tehdy ovládáš obrazotvornost tak, že nebrání činnosti tvého ducha. Tak vypjatou pozornost však dlouho neudržíš, protože tvůj duch nemůže zůstat dlouho ani v napětí sil, ani v nečinnosti nad nějakou pravdou. Slabost tvé přirozenosti ho záhy odvádí k jiným předmětům. (STh II-II, 83, a. 13, ad 2) Také svatí trpěli roztržitostmi při modlitbě. Třebaže bez Mé zvláštní milosti nemůžeš být bez roztržitosti, přesto jsi vydán roztržitosti víc v modlitbě rozumu, protože obrazotvornost snadno přidává nepatřičné pojmy k pojmům, jež musí dodávat rozumu, aby mohl poznat věci.

Dále nemůžeš dost pevně připoutat rozum k nepřetržitému a dlouhému pokračování v jedné myšlence při modlitbě. Třebaže se do toho budeš násilně nutit, přesto se nevyvaruješ tomu, aby se ti tvůj duch nevymykal, když má přejít od jedné dokončené myšlenky k jiné, zvláště pokud nemáš dost vzdělání a bohatství myšlenek. Konečně někdy se octneš v nesmírné chladnosti, tvůj duch je tak rozptýlený, tvoje obraznost tak nezřízená, že se nemůžeš usebrat. Tehdy o tom přestaň přemýšlet, postav svého ducha do Mé přítomnosti a vůli uveď do činnosti odpovídající tvému stavu. Čas od času učiň úkon přiměřený předmětu modlitby. Uctivě naslouchej v hloubi srdce Mému hlasu a bezvýhradně se podrobuj všemu, co od tebe žádám. Tak se Mnou budeš dlouho a tiše ve spojení. V radosti budeš požívat onu důvěrnost, kterou ti ve své dobrotivosti dopřeji při patření na Mne.

Modlitba citů nebo oddanost Mé vůli je pro tebe užitečná právě uprostřed roztržitostí tvého ducha. Často se stává, že se ti ztratím ze zřetele následkem tvých obtížných a nutných záležitostí, nebo tvé roztěkané obrazotvornosti, nebo ďábelského pokoušení. Proto se o tebe dostatečně a bohatě starám svou Moudrostí a Dobrotou. V nich tě nikdy neopustím, hlavně když jde o tvé posvěcení a spásu. Dávám ti srdce a vůli. Jimi se můžeš udržet ve vroucím sjednocení citů se Mnou uprostřed vyrušování a roztržitostí ducha. Modlitba srdce a citů se liší od modlitby rozumu. Není to jen vroucí sjednocení se Mnou, čili vzlet citů srdce a vůle k Mně. Tato modlitba spočívá v pevné vůli strávit celou dobu modlitby ve stavu zamilování se do Mne, tvého Bratra a Spasitele, a to víc než do sebe. Spočívá v rozhodné a pevné vůli být tam kvůli prosbám v duchu lásky, v pevné vůli vytrvat v oddanosti Mé božské vůli. Uč se nejen znát, nýbrž neustále, okamžik za okamžikem si důvěrně osvojovat výhodu lásky před úkony většiny ctností a před jinými druhy sjednocení. Když chceš milovat, tak už miluješ, máš-li opravdovou vůli vroucně se sjednotit s vůlí toho, koho miluješ nebo chceš milovat. Už tímto rozhodným úkonem své vůle, posilovaným tvou touhou vytrvat a tvými vzdechy ke Mně, abych ti to dopřál, dosahuješ cíle. Opravdová láska je úkon tvé vůle, doprovázené citovou odezvou. Je tedy jasné, že tvoje duše má lásku ke Mně, svému Pánu, je se Mnou spojena láskou a city. Tímto sjednocením prožíváš modlitbu srdce a vůle, dokud máš tuto vůli chtít být zde, v Mé přítomnosti, aby Mě tvá duše milovala, chtít se modlit prostřednictvím lásky a chtít zde vytrvat v oddanosti Mé božské vůli.

Co si však mám počít s tou roztržitostí ducha, když chci a nejde mi to?

Tak pozorně poslouchej! Následující pokyny, jak se má konat dobrá modlitba citů, přinesou nové světlo jako vůdce v bloudění obrazotvornosti a roztržitosti ducha a v každém čase prospěje tvé duši, kterou vedu touto cestou.

Modlitbu srdce lze konat trojím různým způsobem.

Předně začni snahou upevnit se ve vysloveném rozhodnutí tvé vůle, upřímné a pevné vůle, přes všechno vybočování ducha, setrvat celou dobu modlitby ve vůli milovat Mne z celého srdce, ve vůli klanět se Mně, ve vůli těšit se ze Mne. Přitom pečlivě udržuj své vědomí, že sám od sebe nejsi nic, jen slabost a nemohoucnost, abych jako tvůj Spasitel platil za toho, kdo je všechno. Protože láska je úkonem vůle, proto může být láskou pouze vyslovená vůle a chtění, avšak chtění horoucí. Duše chce milovat a toto chtění má jen vůči lásce. Tvoje duše setrvává v lásce a v horoucím sjednocení citů se Mnou, dokud má tuto výslovnou vůli milovat Mne a dokud si zachovává přesvědčení, že jsem, který jsem, takže jsem byl, v současnosti jsem a vždy a nezměnitelně budu tím, kým jsem. Musíš však setrvávat v této vůli milovat Mne a chtít milovat jen Mne, svého Bratra a Spasitele, přes všechna bloudění a přes všechny odbočky své rozbujelé obrazotvornosti a roztržitosti svého ducha při modlitbě.

Při druhém způsobu tvoje duše po celou dobu modlitby jenom zůstává oddána Mé vůli, abych s ní nakládal podle svého zalíbení, aby ji vedl, jak se Mi zalíbí, radostí nebo bolestí. Je vroucně sjednocena se Mnou nejužším sjednocením a nejčistší láskou. Na začátku modlitby se Mi tvá duše odevzdá, takže srdcem a vůlí zůstává odevzdána Mé svaté vůli tak, že chce, abych v té modlitbě s ní jednal jen podle své svaté vůle pro svou svatou službu. Po celý ten čas Mi pak zůstává tvá duše tak vroucně oddána, aby na Mou otázku, jestli si přeje ještě něco dalšího, aby mohla upřímně a dle pravdy odpovědět, že chce jedině a pouze Mne a Mou svatou vůli. V důsledku tohoto vroucího odevzdání lze říci, že duše je a zůstává vroucně sjednocena se Mnou nejužším spojením a láskou, která účinně sjednocuje. Na tomto světě nemůže být tvoje duše sjednocena se Mnou jasným patřením a poznáváním Mne, jak jsem sám v sobě, protože to je vyhrazeno nebi. Má-li být tvoje sjednocení se Mnou dokonalé, v té míře, v jaké toho lze na světě dosáhnout, musí být sjednocením vůle, tvé vůle s vůlí Mou. Je to dokonalý způsob modlitby, protože toto sjednocení čili připodobnění je nejtěsnější a nejdokonalejší, když tvá duše dospívá k vůli oddat se a zůstat oddanou Mé vůli, ať se Mi zalíbí dělat s ní cokoliv, ať ji podle svého zalíbení vedu jakkoli, v modlitbě i mimo ni.

Je ještě třetí způsob modlitby srdce, na který se dost zapomíná, ale který také vroucně a úzce sjednocuje tvou duši se Mnou. Při tomto způsobu modlitby se tvá duše, která je v stavu utrpení a kříže, kterému neodporuje a nesnaží se před ním unikat, nýbrž jej ochotně a nadšeně přijímá, rozpomíná, že má prostředek milovat svého Mne nejčistší a nejupřímnější láskou a prostě se Mi jako Spasiteli nabízí jako oběť, ale oběť lásky. Vroucně souhlasí se zničením všeho, co chci zničit, a se vším, co chci s ní nebo v ní učinit, skrze všechny kříže, které se Mé božské vůli zalíbí na ni seslat. Tímto souhlasem zůstává ve všech křížích sjednocena se Mnou oním sjednocením lásky, jímž se vyznačuje modlitba srdce. Často se ti sice zdá, že tento způsob modlitby srdce nemá takový výsledek. Tvoje duše nejenže nezakouší, ani se nedomnívá, že ji takové sjednocení udržuje v modlitbě. Naopak, podle toho, co cítí, se domnívá, že nic v ní není méně než sjednocení a srovnání s Mou vůlí, protože tento kříž, jenž má být uzlem jejího sjednocení se Mnou, působí odpor, vzdor, nelibost, nechuť. Pokud duše v celém tomto odboji něco chce, tedy je to proti tomu, co by sama chtěla. Jenže právě to ji může přinést pokoj. Nechtěla by nést kříž, ale přece jej chce nést. Cítí odpor proti kříži, ale současně má opravdovou vůli přijmout jej a v něm chtít Mou vůli. Tento třetí způsob modlitby se dnes většinou připomíná teprve u lůžka těžce nemocného, zraněného nebo umírajícího, kdy duše často bere takovou nabídku modlitby jako zlehčování jejího utrpení od někoho, kdo tím sám netrpí, takže to nezná, a jeho útěchy bere jako neupřímné. Toto opožděné připomínání toho způsobu modlitby způsobuje, že se mnozí lidé vyhýbají utrpení pomocí léků a jiných prostředků, a tak mají větší důvěru v přirozené lékařství než ve Mne, svého Bratra a Spasitele.

Tím trojím způsobem můžeš konat modlitbu srdce a dosáhnout velmi čistého, dokonalého a posvěcujícího sjednocení se Mnou v lásce. První je vzhledem ke Mně stále milovanému, protože duše Mne chce stále milovat a těšit se Mými nekonečnými dokonalostmi. Druhý je vzhledem k Mé velebné vůli, s níž se duše sjednocuje, a jak jen může, zůstává sjednocena touto vroucí odevzdaností, kterou Mi odevzdává všechny své zájmy i sebe samu a tak to zachovává po celou dobu své modlitby. Třetí je vzhledem ke kříži a životu v utrpení, ne jako protivnému a bolestnému, který by odmítala, nýbrž jako božskému prostředku k milování Mne, svého Bratra a Spasitele, aby když přijímá kříž, zůstávala sjednocena se Mnou a s Mou božskou vůlí sjednocením, jež je cílem této modlitby srdce a jež je tím užší a tím vroucnější, protože chceš přijímat Mou vůli i v tom, co bys nechtěl.

Je modlitba citů vždycky možná uprostřed roztržitostí ducha?

Ke zvláštním výhodám modlitby citů náleží, že tě může udržovat ve vroucím sjednocení se Mnou právě uprostřed roztržitostí ducha. Dá se dokonce tvrdit, že žádné temnoty ti nemohou nikdy překážet v této modlitbě.

Třeba se zpočátku budeš zdráhat uznat tento názor, ale Moje milosrdenství ti jej dokáže, když budeš chtít pozorně uvážit, co ti o tom řeknu. Modlitba srdce je pouze horoucí sjednocení duše se Mnou výslovnou vůlí tvé duše, tvým chtěním po celý čas modlitby milovat a uctívat Mne jako svého Bratra a Spasitele, milovat Mne víc než sebe naprostou odevzdaností sebe a všech svých zájmů Mé božské vůli. Je jasné, že chceš-li milovat, nikdo ti v tom nemůže zabránit, a že toto první a jaksi jediné duchovní dobro není pozemské, které by ti mohlo být proti tvé vůli vzato. Dále je jasné, že kdyby protivné, a tedy nedobrovolné roztržitosti ducha překážely tvé modlitbě srdce, tak by ti proti tvé vůli bránily v samotné lásce a braly by ti toto duchovní dobro, třebaže by s tím tvá vůle nejenom nesouhlasila, nýbrž tím trpěla. Modlitba srdce je vlastně jen pěstování lásky prostřednictvím oné úpravy duše v této modlitbě, aby zde byla jenom pro milování, pro klanění a pro vůli vytrvat v oddanosti božské vůli Mne, tvého Miláčka. Proto ani sebevětší roztržitosti nemohou být překážkou tvé modlitby srdce, ani ti nemohou bránit v jejím dokonalém vykonání. (Pokr.)