DUBEN 2006

 

Ročník XII.,číslo 4.                                                                                                                         duben 2006

Obsah: L.Lopraisová, Ježíš, O jednotě, E.Lopourová, Kdy, Nová evangelizace=obnova řádu v Církvi  (4), E.Lopourová, Quasimodo, TOP Profesionál v nejvyšších službách (1), L.Lopraisová, Zelený čtvrtek, Nebojte se psychoelektrického ohrožení, L.Lopraisová, Velký pátek, Růženec obepíná celý vesmír, E.Lopourová, Sliny, Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely___________________________________________________________

Ježíš

Vítají Krista, vítají, vítají výskotem,

radostným jásotem.

Ještě nevědí,že za pár dní

budou ho proklínat

a z jeho smrti se radovat.

Hladově čekají na zázrak

a jejich nedočkavost

mění se v dětskou radost.

Poslouchají ho s nadšením

a jdou za ním,

vše opouštějí

a v radostné euforii všem odpouštějí.

Jedí chléb

a z vody víno pijí

a s ním radostně žijí,

ale až přijde bouře,

jak malé děti o pomoc volají

a Boží ochrany se dovolávají

a pak když Kristus jim sděluje

co čeká Ho a je

pomalu odcházejí a samy sebe zrazují.

Pak na soud, který výsměchem je pravdě

ho dotáhnou a odsoudí.

A přitom odsoudí sami sebe k věčnému bloudění.

Cesta jeho přes Golgotu vede k vítězství

a dnes Láskou naše srdce hostí.

Duše naše vykoupil

a radostí svou nás naplnil.

Láskou nás prozářil.

L.Lopraisová

 

+++

 

O JEDNOTĚ CÍRKVE (podle sv.Cypriána)

Den co den se potkávám s mnoha tvými odpůrci, Pane Ježíši. Vím, že dopouštíš jejich přítomnost s ohledem na lidskou svobodu. Jenže jak si já mám poradit s  obhajobou bludařů?

Ať se nikdo nevymlouvá scestným výkladem Mých slov, že kde jsou dva nebo tři ve jménu Mém, musím být nutně uprostřed nich! (Mt 18,19-20) Porušovatelé Mého evangelia, kteří falešně vykládají Moje učení, ulpívají na Mých posledních slovech, zatímco předchozí přeskakují. Sledují jednu část, kdežto jinou lstivě zatajují. Jako se sami odtrhují od Mé Církve, tak trhají i Moje myšlení. Když vybízím své bratry ke svornosti a míru, říkám: "Pravím vám, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, nebeský Otec jim to učiní. Neboť, kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem uprostřed nich" (Mt 18,19-20). Uděluji sebe sama jednotě, a ne množství. Mluvím o sjednocení aspoň dvou z vás. Napřed zdůrazňuji jednomyslnost. Předesílám pokojnou svornost kvůli tvému pevnému a věrnému sjednocení s ostatními.

Copak se může s někým sjednotit ten, kdo se nesrovnává s tělem samotné Církve a s ostatními bratry?

Tak se může ptát, jak se mohou dva nebo tři shromáždit ve jménu Mém, když je o nich známo, že se ode Mě a Mého evangelia uchylují? To nejsem já, jejich Spasitel a Bratr, kdo se od nich vzdaluje, nýbrž oni ode Mne odpadají. Po vzniku různých úchylek a rozkolů si sami ustanovují jakési sborečky, ovšem beze Mne  jako jejich hlavy a základu pravdy.

 Mluvím však o své Církvi, a to právě k tobě, kdo jsi v Církvi, a pokud jsi s ostatními v jednotě a jednomyslně, podle toho, jak ti to přikazuji a ukládám, abys mohl třeba i s jedním či dvěma dalšími dosáhnout od Mé svrchovanosti to, o co prosíš.

Opakuji ti, že kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jmén Mém, tam jsem uprostřed nich." Jsem uprostřed upřímných a pokojných, bohabojných a plnících má přikázání. Říkám, že jsem uprostřed dvou nebo třeba tří, jako jsem se třemi mládenci v ohnivé peci. Poněvadž jsou ke Mně upřímní a vzájemně jedné mysli, osvěžuji je uprostřed plamenů krůpějemi rosy. Stejně jako sám pomáhám oběma uvězněným apoštolům, kteří jsou upřímní a jednomyslní, otevírám jim brány vězení, aby slovo, které věrně hlásají, zástupům přednášeli.

 Když ti říkám, že "kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich", tak už konečně pochop, že nikoho neodsekávám od své Církve, kterou ustanovuji a zakládám. Vytýkám však rozkol zrádným, zatímco věrným zanechávám svůj pokoj. Buď si jist, že jsem raději se dvěma nebo třemi, kteří se jednomyslně modlí, než s rozděleným zástupem. Více dosáhneš vroucí modlitbou spolu s dalším či několika, než nesvornou modlitbou vedle mnohých.

Když tě učím modlitbě, dodávám, že pokud odpustíš lidem jejich přestoupení, i tobě odpustí náš nebeský Otec. Pakliže neodpustíš, ani náš Otec ti neodpustí tvoje hříchy (Mt 6,14). Toho, kdo přistupuje k oběti bez dobré vůle, vykazuji od oltáře, dokud se nesmíří s bratrem. Potom ať přijde obětovat svůj dar našemu Otci. Tak náš Otec nepřijímá ani Kainovu oběť, který odmítá přijmout Můj pokoj, protože není s bratrem zajedno.

Jakýpak mír ti mohou slibovat nepřátelé bližních, a jaképak oběti mohou přinášet odpůrci Mých kněží? Nebo se snad domnívají, že jsem s nimi v jejich sboru, když se shromažďují mimo Mé Tělo? ((O.Tomáš podle Sv.Cypriána - O jednotě Církve, De unitate ecclesiae, Migne, Patrologia latina, III., IV, 12-13) (Pokr.)

+++

KDY

Kdy se to stalo

Že stromy ode mne

odvrátily svoje listy

Kdy se to stalo

Že potůčky ztichly

Ve svém zurčení přes kameny

Když slyšely mé kroky

Kdy se to stalo

Že struny větví popraskaly

Když vítr na ně hrál

Divoce celým tělem naléhal

 

Strom i polámaný

Má ještě kořeny

A s jarem své větve obnoví

Jen já nevím

Zda dlaně tvé

Zahřejí ještě někdy

Mé zplihlé naděje

http://eva.lopourova.sweb.cz

+++

Nová evangelizace=obnova řádu v Církvi (4)

Jak je to s vzájemnou láskou ve třetím řádu? Neskřípe to tam, Otče Dominiku? Ostatně jaké výhody mi jako terciáři poskytuje moje vstřícná láska v řádu? Nezůstává v Kazatelském řádu chápavé srdce pro svéráznosti mých učených bratří nebo sester jaksi stranou? Co mám ze svého trpělivého snášení bratří nebo sester v řádu, kteří jsou mi často svou zvláštní osobitou vyhraněností tak protivní?

Hledej lásku především u Boha ve svém srdci. Ti, kdo hledají Boží lásku v nějakém řádu vedle sebe či prostě někde jinde než ve svém srdci, zakoušejí zklamání nejen v řádu, nýbrž i kdekoli jinde. Potom lžou světu i sobě, že v řádu není lásky. A zatím sami postrádají lásku. Když nevstupují do řádu s láskou a ochotou k oběti, tam ji tam nenajdou, jako ji takto nenajdou ani nikde jinde, než u Boha ve svém srdci.

Zmíním se jen o trojím ovoci tvé vstřícné lásky a tvého trpělivě chápavého a snášenlivého srdce pro těžkosti ostatních v řádu. Je to předně útěcha, dále poučení, a konečně zvláštní Boží požehnání.

 

V čem spočívá moje terciářská útěcha ze vzájemné lásky?

Jako si lidé města jezdí odpočinout na venkov, aby se občerstvili na čistém vzduchu ve svěží přírodě, zapomněli na hřmot a hluk městského života, a nabrali nových sil, tak i ty jako terciář můžeš nalézt ve třetím řádu, hlavně při shromážděních, zvláštní tajemnou zahradu, kde mezi členy své duchovní rodiny vdechuješ posilující vůni ctností svých spolubratří a spolusester. Tam se v lásce přenášíš přes malichernosti všedního života plného starostí a obnovuješ své síly, takže potom ochotně, s radostí a důstojně přetrpíš to, co ti Bůh snad ještě uloží.

A co to slíbené poučení z řádové lásky?

Při shromáždění se ti jako každému terciáři dostává poučení, ve kterém si osvojuješ sledování všech věcí ve světle víry. Toto poučeni odpovídá tvému stavu, protože je pořádáno právě kvůli tobě a pro tebe. Ovšemže zase přítomnost ostatních věřících, kteří v řádu nejsou, nijak nezavazuje k tomu, aby se toto poučení nějak měnilo nebo snad zeslabovalo. Poučení, jehož se ti jako terciáři dostává, je ucelené a jednotné. To proto, že každý, kdo tě jako terciáře vede po dráze ctností, je povinen čerpat svá slova, své svědectví a své hlásání z jednotného učení tvého řádu a od jeho svatých. Nevzniká žádný zmatek, možný jen tehdy, kdyby jeden duchovní učitel zavrhoval to, co druhý doporučuje. K jednotnosti a stejnému výsledku ti napomáhá též ta okolnost, že všichni. Kdo poslouchají a přijímají toto poučení, jsou členy jediné a téže řeholní rodiny, všichni v ní nalézají stejné úžasné vlastnosti, jež je k sobě vábí. Tak se stává, že to, co v poučení slyší, stejným způsobem si přizpůsobují a uvádějí ve skutek. Proto zase není jeden terciář takový a druhý jinaký, třebaže každý dominikán je vyhraněná a originální osobnost, protože všichni jsou stejně pokorní, stejně uctiví, stejně laskaví, stejně tiší a mírní.

 K jednotě podávaného učení se také váže jeho rozmanitost. Někdy se ti jako terciáři dostává poučení o hlavních zásadách tvého duchovního života, jindy zase o tom, jak máš tyto zásady uvádět do života. Jednou naslouchají o svátcích, jež se slaví v celé církvi svaté, jindy zase jen o svátcích svatých tvého řádu, takže příjemné je vždy spojeno s užitečným. A to je veliká výhoda.

Co rozumíš, Otče Dominiku, tím zvláštním požehnáním, které mi Bůh dopřává ve shromáždění terciářů?

    Kdekoliv jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu Páně, tam je Spasitel mezi nimi, a to nejen tím obyčejným způsobem, jímž je všudypřítomný Bůh blízký svým tvorům, nýbrž zvláštním způsobem. Takovým způsobem není Pán přítomen u každého křesťana obecné Církve svaté,

 

nýbrž právě u tebe, kterého obzvlášť miluje a jehož zvláště chrání, kvůli tvému zvláštnímu slavnému zaslíbení se cestě k dokonalosti, jakou ti, jako tvůj bratr Dominik, ukazuji.

Pokud jsi jako věřící ve shromáždění s ostatními ve jménu Páně, a mimo to jsi s nimi spojen ještě posvátným poutem pravdy a lásky k Bohu, pak mají tvoje modlitby v jednotě s jejich modlitbami větší dokonalost. Jsou Bohu milejší. Bůh ti v tomto posvátném shromáždění uděluje hojnější a účinnější milost. A právě to se děje při shromáždění třetího řádu. Dej si jako horlivý a opravdu zbožný terciář záležet na tom, abys byl ve shromáždění přítomen v duchu sv. řehole. Modli se uprostřed ostatních a s nimi ve jménu Páně a lačníš a usiluj o dokonalost. Potom to spolehlivě zakusíš přímo na sobě, aspoň někdy, že ti Bůh vlévá do duše cosi líbezného a oblažujícího jako balzám. Je to účinek Božího požehnání. Je zbytečné rozebírat to podrobněji. Pokud je ti o tom dána zkušenost, takže to někdy zakoušíš, tak rozumíš. Pakliže tu zkušenost nemáš, snaž se to zakusit a pros o to. Tvá duše potom vystupuje ze shromáždění s Božím požehnáním. To se může zračit ve tvém povzneseném pohledu. Může to jasně vyniknout na tvém povzneseném čele, i svaly ve tváři mohou dát najevo zvláštní uvolněnost bezelstného Božího dítěte od křečovitě sešněrovaných konvenčních způsobů tvých všedních dnů. Je to patrné ve tvé uvolněné vznešené chůzi, zbavené spěchu a shonu. Jasně to vyniká ve tvých vznešených pohybech dítěte královského rodu. Tehdy smíš já, tvůj bratr Dominik, říct jako kdysi lzák o svém Jakobovi: „Hle, vůně Mého syna jako vůně pole, jemuž žehná Hospodin. Dej ti Bůh z rosy nebes a ze žírnosti země, i hojnost obilí a moštu“ (Gn 27,27-28).

Je však mnoho terciářů, kteří do shromáždění nepřicházejí. Mají to daleko anebo jsou v celém kraji opuštěni. Přijdou snad o toto požehnání? Či to snad ani nejsou terciáři?

Nezapomínej, že ten, kdo je do řádu přijímal a věděl, za jakých okolností žijí, jistě jednal po zralé úvaze. Je třeba brát ohled na jejich důvody k takovému přijetí do řádu. I jako „osamocený“ či „poustevník“ můžeš být pravým terciářem. Sám jsem prožil při zakládání řádu dlouhé období jako poustevník. Jsi-li však jako terciář v častém styku s ostatními, pak se za tyto řádové „poustevníky“ modli, aby pokračovali v dobrém a vytrvali, ke slávě řádu a sobě ke spáse. Ostatně představený třetího řádu bývá s takovými "osamocenými" obyčejně ve styku, a on už to zařídí tak, aby o požehnání Boží nepřišli.

Co si mám počít, Otče Dominiku, když nemohu přijít do shromáždění?

Především se včas omluv u představeného a vyžádej si dovolení. A pak, místo aby ses příliš trápil nad tím, že nemůžeš přijít, snaž se být aspoň v duchu přítomen ve shromáždění. Pomodli se sám všechny modlitby, jež se obyčejně při shromáždění konají, hlavně za zesnulé; a učiň tak, pokud možno, v tu hodinu, kdy se koná shromáždění.

Když nemůžeš tentýž ten den přistoupit ke stolu Páně, vykonej ráno přijímání duchovní a večer se snaž být aspoň v duchu přítomen požehnání s Nejsvětější Svátostí, jako tomu bývá první pátek v měsíci.

Postarej se, aby ses od někoho dozvěděl, o čem se ve shromáždění jednalo. Přitom se však nezajímej pouze o to, co dráždí tvou zvědavost: zdali tam ta a ta osoba také byla či nebyla. Nestarej se taky příliš o to, o čem bratři a sestry mluvili před shromážděním nebo po něm, co se tam stalo a jak se to stalo. Znalost takových a podobných tě nečiní lepším, nýbrž naopak mnohem, mnohem horším. (Pokr.)

+++

QUASIMODO


 

Dala mi vodu

Dala mi napít svojí krásy

 

Já prorok ve službách

ohyzdnosti

Kdo uvidíme

Rozpomene se na svůj hřích

 

Nenáviděli Boha

Nechal mě žít abych jim

Připomínal stále

 

Vypadá jak můj syn

Pro množství vašich vin

Hříchem učiněný

Dala mi vodu

Dala mi napít svojí krásy

         

Poprvé jsem se bál

Jejích očí vlasů  

Milosrdných dlaní

Že ztratím co nikdy

neměl jsem

Že jsem kým nikdy

nebyl jsem

Na chvíli milován

A milující


 

http://eva.lopourova.sweb.cz

+++

Profesionál v nejvyšších službách (1) Včera a dnes

V starořeckých Thébách býval nápis "Poznej sebe sama!" Dodnes platí ta výzva zvláště tobě, ať jsi kdokoliv. Ty, kdo s Mou pomocí dorůstáš v Mého dospělého přítele a spoluvykupitele lidstva a celého světa a na jejich přivedení k nezvratné dokonalosti, převyšuješ anděly. Nediv se! Přitom jde o anděly, kteří jsou od počátku stvořeni o něco lepší než ty. Andělé jsou jen moji služebníci, ale tebe, Moje dítě a služebníka, zvu ke svému důvěrnému přátelství. To zdaleka není všechno. Nejenže k tomu všemu zvu tebe, své milé dítě, už jen proto, že jsi Moje dítě, nýbrž zvu především a zvláště tebe, své milované dítě k důvěrné spolupráci se Mnou a s naším společným dokonalým Otcem. Potřebuji mít ve světě právě tebe. Chci tě tu jako svého důvěrníka a zvláštního přítele i spoluvykupitele tebe samého uprostřed celého lidstva a světa.

Myslíš, že to není možné? Pochybuješ o Moje všemohoucnosti? Maria a zástupy svatých ti dokazují, že to možné je. Potřebuji tě tu kvůli správě a řízení lidstva a celého světa k nezvratné dokonalosti. Potřebuji tě mít ve světě jako speciálního profesionála, abys mi tak sloužit. Tím tě povznáším nad anděly, kteří jsou přirozeně dokonalejší než ty, ba i než celé lidstvo. Ne, aby ses kvůli tomu pyšnil! Nezapomeň, jak ses k tomu dostáváš! Úplně bez vlastní zásluhy. Jen z Mého vyššího nadání jsi Můj zvláštní spoluvykupitel světa i sebe s celým lidstvem na světě. A nejen ty, nýbrž každé Moje dítě vůbec je už jako Moje dítě Pánem všeho. "Komu kdy z andělů Bůh řekl: Ty jsi Můj Syn, já jsem tě dnes zplodil? Kterému z andělů kdy řekl: Usedni po Moje pravici, dokud ti nedám nepřátele za podnož tvého trůnu?" (Žd 1,5 a 13)

 

      Každé Moje dítě jako takové, ale obzvláště ty, speciální profesionál v nejvyšších službách, převyšuješ anděly nejen díky Mému tajemnému Vtělení, nýbrž i tajemstvím tvé obnovy a úžasného zušlechtění. Ne že bys měl docela vyhráno, protože ani u tebe to nepůjde bez nějaké té oběti a nějakého utrpení. Jenže když trpíš, tak trpíš z lásky a tvé utrpení má nesmírně záslužnou cenu. Kdyby tě na pozemské pouti sebevíce zadupli do země a ponížili jako poslední nicku, nakonec tě

korunuji slávou kvůli smrti, kterou trpíš. Proto, jak správně zapsal podle Mého vnuknutí apoštol národů, jsem musel být ve všem jako moji bratři, abych se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. Protože jsem sám prošel zkouškou utrpení, mohu pomoci těm, na které přicházejí zkoušky" (Žd 2,17-18).

Nezapomeň, že už jako pouhé Moje dítě, ale jako zvláštní profesionál v nejvyšších službách tím spíš převyšuješ patriarchu Mojžíše! Jsi budovatel a správce Mého domu, kdežto Mojžíš jako největší z proroků je jenom služebník. Zvláštní důvěrník našeho moudrého Otce na záchraně lidstva a obecně každé Moje dítě kráčí a strhuje své okolí do jiné zaslíbené země, neporovnatelně vznešenější, než byla ta Mojžíšova. Naslouchej spolu se Mnou jeho hlasu, protože "Boží Slovo je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje myšlenky i touhy srdce" (Žd 4,12). Zatímco Mojžíš smí lidsky vyslovovat Moje slovo, ty jako Můj zvláštní služebník jsi Moje stále znovu opakované podstatné Slovo, věčné Slovo, které do světa sestupuje pro tvou spásu a tajemství Mého Srdce ti nezůstává skryté.

Jako Moje dítě vůbec, a zvláštní profesionál v nejvyšších službách tím spíš, jsi neporovnatelně výš, než bývali všichni sebevíce povznesení služebníci ve službách Starého zákona. Máš nepomíjivou profesi, neboť "zůstává navěky". Proto můžeš přinášet dokonalou spásu těm, kdo ke Mně přistupují tvým prostřednictvím, protože "jsem stále živ a přimlouvám se za ně" (Žd 7,24).

Víš, co znamená být služebníkem Starého zákona? To bys musel den co den přinášet oběti nejprve za své hříchy, a teprve pak za hříchy své a ostatního lidu. Jako Moje milé dítě vůbec, ale tím spíš jako zvláštní profesionál v nejvyšších službách, se smíš podílet na Mé svrchované dokonalosti, nevinnosti a neposkvrněnosti. Smíš zakoušet oddělení od lidstva a vyvýšení nad nebesa. Smíš přinášet svou oběť jedním rázem za celé lidstvo, obětovat sebe sama nejen kvůli sobě, nýbrž kvůli ostatním (Žd 7,26-27).

V těch dobách bývaly oběti a obřady zvláštních zasvěcenců v nejvyšších službách mnohonásobné, jenže samy o sobě byly neúčinné, přes všechnu svou vnější okázalost, hlučnost a honosnost. Jako Moje dítě vůbec a tím spíš jako Můj zvláštní tajemník pro obnovu a vrcholného zdokonalení lidstva a světa přinášíš účinnou oběť jednou provždy, pokojně. Kdysi lidé přinášeli za oběť různé tvory živé přírody, a zvláště beránka, který se stal předobrazem Moje vrcholné oběti. Když přicházím, abych tobě a vám všem přinesl skutečné dobro, vcházím na posvátné místo bez prostřednictví krve zvířat, ale jednou provždy dávám svou vlastní Krev, a tak tobě a vám všem získávám věčné vykoupení (Žd 9,11-12).

     Každé Moje dítě, už proto, že je Mým dítětem, ale speciální profesionál v nejvyšších službách obzvlášť, vchází do příbytku, který nepostavily lidské ruce jako napodobeninu toho pravého příbytku Nejvyššího. Vstupuješ do samého nebe, aby ses za ostatní postavil před Mou tváří (Žd 9,24).

 

Oproti mnohonásobným neúčinným starověkým obětem je tato oběť jedna a dokonalá. Proto hned při svém příchodu na svět říkám: "Oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal jsi mi tělo. Proto jsem zde, abych konal tvou vůli" (Žd 10,7).

Tvoje nová profese je nejdokonalejší. Máš na ní podíl nejen ty, který ji zvláště vykonáváš, ale každý, kdo přijme její požehnání. Tvou jedinečnou povinností jako zvláštního profesionála v nejvyšších službách a obecně každého Mého dítěte je prostředkování spojení mezi Mnou a lidstvem, obětování modliteb lidstva Nejvyššímu a přinášení oběti, která je nejdokonalejším úkonem ctnosti zbožnosti a daru nábožnosti. Dále je Tvou nezastupitelnou povinností zprostředkování nejvyšších hodnot lidstvu. Konečně máš hlásáním šířit světlo pravdy a přisluhováním Mému slavnému odkazu zprostředkovávat vyšší nadání nutné k plnění nejvyššího zákona.

Rozlišuj prostřednictví vzestupné a sestupné, jaké vyžaduje vnější a obecná úcta, povinná k našemu věčnému Otci! Jako tvor, složený z duše a těla, jsi zavázán úctou uvnitř i navenek nejvyšším místům. Nejsi jen jedincem. Jsi také společenským tvorem. Proto jsi vázán i společenskými projevy úcty k Nejvyššímu. Náš společný slavný Otec je původcem zrovna tak společnosti lidské, jako duše a těla tebe jako jedince. A ty, zvláštní profesionál v nejvyšších službách a obecně každé Moje dítě spojuješ modlitby lidstva, klanění, díkůvzdání, chvály a zadostičinění. Tak svou dokonalostí doplňuješ nedokonalost těchto zbožných úkonů. Jsi zvláštním profesionálem v nejvyšších službách. Jsi zavázán k obětem, vyjadřujícím duchovní potřebu celého lidstva.

Tvou povinností jako zvláštního profesionála v nejvyšších službách a obecně každého Mého dítěte je přinášet lidstvu božské věci, světlo a vyšší nadání, bez jejich překroucení a smíchání s lidskými věcmi. Tak musíš být "sůl země a světlo světa" (Mt 5,13-14).

Toto prostředkování se naplňuje především obětí, a to prostředkování vzestupné přinášením oběti, a přinášení sestupné udělováním darů věřícím z přinášené oběti, aby také oni byli ve spojení s Nejvyšším.

Jako je tato profesionální služba posvátná činnost jako taková, tak i oběť je posvátný úkon jako takový. Není profesionála ve vyšších službách bez oběti, ani oběti bez takového zvláštního profesionála. Oběť předpokládá zvláštního profesionála, ale obecně každé moje dítě obětující a obětní dar, přinášený a obětovaný našemu společnému věčnému Otci.

Proč je tato oběť a toto obětování vnější? Kvůli okázalému a slyšitelnému vyjádření vnitřní oběti. Už úkonem, projeveným kleknutím, vyznáváš svou slabost v porovnání s Nejvyšším a padáš na tvář. Dáváš najevo, že sám od sebe nejsi zhola nic. Jestliže pouhé kleknutí je takto smysluplné, mnohem smysluplnější je oběť klanění. Tou můžeš dát najevo mnohem dokonaleji, než může sebedokonalejší tvor vyjádřit, že sám ze sebe nejsi nic, že pouze náš věčný Otec je bytí samo od sebe: Jsem, který jsem.

Po stvoření není víc bytí než před ním, protože tehdy nekonečné Bytí předchází všemu stvořenému. Po stvoření je více bytostí, ale není více bytí. Je více živočichů, ale života více není, než před stvořením. Je více rozumných tvorů, ale není více moudrosti, ani dokonalosti ani lásky. Hlubokou pravdu o nekonečné plnosti našeho spravedlivého Otce můžeš v podmínkách světa poznat leda záporně, když mluvíš o své nicotnosti tvora, a že by bytí a dokonalosti neubylo ani kdyby všichni tvorové zanikli. Nad touto tvou pomíjivostí a nicotností se uskutečňuje svrchovaná vláda Nejvyššího. Planety a hvězdy poslouchají Mou svrchovanou vůli, aniž si to uvědomují. Kdežto ty, jako inteligentní tvor posloucháš našeho věčného Otce vědomě a svobodně. Toužíš vyjádřit Mou absolutní velikost a svrchovanou moc a vládu vedle své nicotnosti a slabosti? Nabídni se Mi! Oddej se Mi! Obětuj Mi nejrůznější věci, aby se tím využily a jaksi spotřebovaly! Toto naznačované spotřebování svým způsobem svědčí o nekonečné velikosti Mne stejně jako našeho svrchovaného Otce.

 

Jsem jako ty zavázán přinášet Otci oběť klanění, třebaže jsem nikdy nezhřešil.

Ze vzpomínky na svrchovanou moc našeho nekonečného Otce vychází díkůvzdání za vše, co od něho přijímáme. Přece i svým dobrodincům dáváme to nejlepší, co máme, abychom jim vzdali díky. Obětí si vyprošuješ na nejvyšších místech nové vyšší nadání,

potřebné k sebezáchově neboli k tvému setrvání v dobrém. I bez hříchu jsi zrovna tak jako já zavázán Nejvyššímu touto trojí obětí. Vede tě k tomu přirozené právo, určující poměr tvora ke Stvořiteli.

Následkem hříchu ti už nestačí uznání, že sám nejsi nic. Zkus vyznat i svou bídu, své i Moje pohoršení hříchem, který je mnohem strašnější než sama nicota! Uznej, že odporováním základu veškerého řádu zasloužíš zavržení, trest úměrný pohoršení! Pohrdáš Mou svrchovanou láskou? Dáváš přednost své pomíjivosti před nekonečným Dobrem? Ztrácíš život Mnou obnovený a vrcholně zušlechtěný i právo na přátelství se mnou. Pamatuj, že jsi zadlužen vůči svrchované Spravedlnosti! Jen s novými dary, pomáhajícími ti účinně litovat a vyjádřit svou zkroušenost a pokoru, vybíráš mezi tvory, které jsou ti svěřeny, nejčistší a nejpokojnější, abys je obětoval našemu moudrému Otci, aby sis vyprosil odpuštění. Ubohým zvířetem bys chtěl přinést oběť usmíření a zadostiučinění. Tohle jsou pohnutky oběti - klanění, díkůvzdání, prosba a usmíření. Jako pouhý člověk bys do nekonečna stavěl tento čtverý cíl různými oběťmi. Jen díky Mně jsou už všechny tyto oběti spojeny a překonány v jediné oběti, jež tak podivuhodně uskutečňuje prostřednictví mezi naším milosrdným Otcem a tebou. Obětuješ našemu věčnému Otci klanění, díkůvzdání a zadostiučinění, a člověku přinášíš odpuštění, a pokaždé větší a větší nadání, aby vytrval a rozvíjel se.

+  + +

Zelený čtvrtek

Dnes jsi povečeřel

pln LÁSKY rozdělil ses

věděl jsi co tě čeká

políbení

v kterém se zračilo

zrazení Jidáše

že jsi se neujal vlády

Jeho představy ho omezily

na pouhý nástroj velké hry

Zatratil LÁSKU jako slabou

zatratil sebe

ač sláb - nepoznal se

Smiluj se Pane nad jeho hloupostí

vždyť každý z nás

je někdy stejně omezený hlupák

Z hloupé pýchy zrazujeme

až později světlo Pravdy

nám ukáže co jsme to učinili

Pane smiluj se

nad naší bezmeznou hloupostí!

Snad právě kvůli ní jsi skončil na kříži

Tvá cesta byla určena

svobodou nás všech

A přitom Tvé svobodné rozhodnutí

nás vykoupilo

Ladislava Lopraisová

+  +  +

Nebojte se psychoelektrického ohrožení

Signály v nervových buňkách mozku a celého těla probíhají jako slabé elektrochemické děje. Už od 30.let 20.stol. zkoumali vědci umístění jednotlivých mozkových center u zvířat i lidí zaváděním elektrod do mozku. Pouštěli do nich kmity slabého elektrického proudu a dařilo se jim tak vyvolávat reakce podobné těm, které běžně vyvolávají smyslové vjemy nebo děje probíhající v organismu.

Mikrovlny o frekvenci 100 MHz pronikají do tkáně do hloubky 6,66 cm. Vědci ověřili, že mikrovlny (47 až 450 MHz) pulsované ve frekvenci velmi dlouhých vln (6-10 resp. 16 Hz), zvýšily odplývání kalcia z nervových buněk. Člověku to může ztěžovat soustředění, vyvolat poruchu spánku a jinak měnit činnost mozku.

Mluvené slovo hypnotizéra může být také sdělováno modulovanou elektromagnetickou energií přímo do podvědomých částí lidského mozku, aniž by osoba, vystavená takovému vlivu, měla možnost vědomě kontrolovat ukládání informace."

Dobrodružství


 

To znamená poznávání vírou

Kázání co vidět smíš

Ti není mírou

Maluješ jak chceš

Tuží důvěry obrazy zjevení

Bože pojď

Plachetnice co nevidět

Z přístavu odrazí

Ty nesmíš chybět

Stejně by ses skryl

V podpalubí duše

Dobrodružství je

že nezáleží na ničem

než Boha na palubu vzít


 

http://eva.lopourova.sweb.cz

+++

V r.1932 předložil Patrick Flanagan americkému patentovému úřadu neurofon, vynález, který umožňuje neslyšícím, s nepoškozeným centrem sluchu, slyšení. Přitom píše: "Přítomný vynález využívá objev, že určité elektromagnetické vlny navozují reakce v nervovém systému savců. Každý jednotlivý nervový systém je odlišný pokud jde o frekvence, na které nejvíce reaguje." Když pak názorně přesvědčil nevěřící pracovníky patentového úřadu, že takový systém může fungovat, vylepšil patent technicky a podal ho (1938) pod číslem 3,647,970. V doprovodném textu uvádí: "Řeč, převedená do zjednodušené vlnové formy, může být vysílána přímo skrze vodu a zemi a být vnímána: Zjednodušená vlna může být snadno zakódována, aby umožnila bezpečné hlasové sdělení." Americká bezpečnostní agentura zakázala na dalších pět let o patentu mluvit nebo na něm dál pracovat.

V roce 1983 uspořádal Ross Adey vědeckou konferenci na námět "Nelineární elektrodynamika v biologických soustavách“. Tam byl pojednáván vliv radiofrekvenčního záření na lidský mozek.

V prosinci 1980 vyšel v časopise Military Review článek Johna B.Alexandera, ředitele výzkumu nesmrtící obrany americké Národní laboratoře v Los Alamos. Tam se uvádí: "Existují zbrojní systémy, které působí na schopnosti mozku... jejichž smrtící schopnost již byla předvedena. Léčba nebo navozování nemoci se dá uplatňovat na dálku a způsobit tak nemoc nebo smrt bez zjevné příčiny. Tato schopnost by mohla umožnit programovat agenty, aniž by si to uvědomovali."

Zpráva amerického vojenského letectva o biotechnologii z r.1982, uvádí, že "...zvláštní, uměle vyvíjená radiofrekvenční pole mohou znamenat vojenskou hrozbu proti jednotlivcům... Vnucená elektromagnetická pole mohou narušovat účelnost lidského jednání a mohou toto jednání řídit nebo vyslýchat. Navíc průchod přibližně 100 miliampér myokardem může vést k srdeční zástavě a smrti... Rychle skanující soustava radiofrekvenčního záření může poskytnout účinnou schopnost omračovat nebo zabíjet v rozsáhlých oblastech".

Poznání

Poznala jsem že jsem šnek

Ulitou dovnitř stočenou

Sestupuji po schodech

Dutou ozvěnou

Komůrkou o dvou zdech

Poslouchám svůj vlastní dech

Nevadí mi že sv6j domov nosím na zádech

Kdo jsi ty

A kdo jsem já

Jen v té ulitě poznávám

http://eva.lopourova.sweb.cz

+++

V r.1991, těsně po pokusu o puč proti Gorbačovovi, zveřejnil Viktor Sedleckij, hlavní badatel střediska Forma prohlášení, kde uvádí: "Jako odborník prohlašuji: v Kijevě byla zahájena sériová výroba psychotronických generátorů a jejich zkoušky. Nemohu tvrdit, že během puče byly použity právě kijevské generátory...Nicméně skutečnost, že byly použity je pro Mne  evidentní. Co to jsou psychotronické generátory? Je to elektronické zařízení, které vyvolává v lidském organismu efekt řízené kontroly. Zejména působí na levou a pravou hemisféru kůry hlavního mozku. Na tom je založen projekt USA Zombie 5. Vycházím z osobní zkušenosti a mohu říci, že jsem sám také autorem podobného generátoru." (Komsomolská pravda, 27.8.1991).

V letech 1993-94 bylo v Americe zveřejněno (Defense Electronics,17.7.1993; Newsweek,7.2.1994; Village Voice 8.3.1994), že ruský výzkumník Igor Smirnov předváděl odborníkům z FBI a CIA přístroj k dálkovému přenášení různých psychických pochodů do podvědomí lidí a ovládání jejich jednání. Později uvedl, že tento přístroj chtěla od něj koupit ruská mafie (Newsweek,22.8.1994). Proto byl v Rusku vydán zákon zakazující soukromým podnikům používání této technologie (Moscow Times,11.7.1995) V reakci na toto zveřejnění uvedl ruský tisk článek zase o amerických nesmrtících zbraních: "V r.1994 FBI zkoumala možnost použití nesmrtících technologií proti vůdci sekty fanatiků Davidu Koreshovi. FBI dokonce informovala Rusy o technice, která jim umožňuje vysílat Koreshovi podvědomé signály. Tímto způsobem chtělo FBI hrát roli hlasu božího" (Moskovskije Novosti, 9.-16.10.1994)

V roce 1992 uveřejnil Moskevský ústav zahraniční politiky v (Stolica č.43, 2.11.1992) sdělení, že v Rusku v roce 1982 probíhá budování úplně nové radarové soustavy, která umožňuje ovlivňovat lidi na kterémkoli místě na zeměkouli.

Tanec

Nemám už z tebe smrti strach

Už jsem tam byla

V dotecích Boha

V jeho polibcích

V tom tanci

Kde tančí oba

A přitom jeden

Když hudba ztichne

Jsou Bůh a člověk

Stále dva

A přitom nerozdělen

http://eva.lopourova.sweb.cz

+++

Avšak také americké vládní kruhy už v r.1976 poprvé zveřejnily ruské vynálezy v tomto výzkumu, když americká kontrarozvědka odtajnila zprávu o "rozsáhlém sovětském výzkumu mikrovln, který může vést k zmatení lidského chování, nervovým poruchám, ba i k srdečním mrtvicím" (Los Angeles Examiner, 22.11.1976)

V USA na Aljašce byl uveden do provozu systém HAARP, který je podle úředního podání určen k mírovému využití elekromagnetických vln. HAARP používá vln o velmi nízkých frekvencích k vyhledávání minerálních ložisek pod zemí, ale tyto vlny se dají zneužít k ovládání mozku. Navíc je tento americký systém, stejně jako ruský systém, způsobilý pomocí radiofrekvenčního záření odráženého zneužitou ionosférou zasáhnout lidi na kterémkoli místě na zeměkouli.

Věrnost naší citové a intelektuální minulosti dává každému z nás jistotu přesažné stálosti a nesmrtelnosti, která je nám dražší než sám život na světě. Nová neurologická technologie má však vysokou účinnost. Jednotlivec je bezbranný proti přímému ovládání mozku, protože je zbaven svého nejintimnějšího mechanismu biologické reaktivity. Samozřejmě, že tak nelze ovlivnit činnost rozumu v jeho nejvyšší činnosti, duchovní, ani změnit svobodné rozhodování lidské vůle. Je však možno rozum zatemnit vášněmi a jinými procesy, závislými na těle, stejně tak jako lze omezit svobodu vůle třeba strachem a jinými vášněmi, pocitem únavy, a jinak.

Hebké noci

Postavím koš na okenní rám

Abych si tě nachytal

A neviděl

Co očekává den

Ráno utrhnu z hebkého hávu tvého

A přikryju se záplatou

Jenže právě děrou tou

Proudí světlo temnotou

Ani mocí noci

Nejsme chráněni

Pak tedy otvírám dveře dni

Říkajíc - noc je květina

Buď tedy zahradník

A vypěstuj mi černou růži

Co přikryje má zjizvení

Hebkou růži tišení.

http://eva.lopourova.sweb.cz

+++

V roce 1994 vydal výzkumný ústav strategie při americké Vysoké škole vojenské knihu "Revoluce ve vojenských záležitostech a konflikt blížící se válce" (The Revolution in Military Affairs and Conflict Short of War, Steven Metz, James Kievit, US Army War College, 25.7.1994) Autoři vyjadřují téma knihy takto: "Konflikt, blížící se válce, je nejčastěji vyhrán nebo prohrán manipulací představ, věr, postojů a vjemů. Tyto věci... jsou hlavními vojenskými cíli... To činí psychologickou technologií mnohem důležitější než technologii vojenských úderů". Autoři rozebírají možnosti zavedení této nové psychotechnologie do života společnosti. Jedním navrhovaných politických kroků je propojení armády s justicí, které je v rozporu s americkou ústavou. (Department of Defense Directive, Draft 21 July 1994, Subject: Policy for Non Lethal Weapons)

Báseň

Je bez těla

Ale má slova

Která se ve snech

Vtělí do obrazu

Muže co plete koše

Z vrbového proutí

Je spokojen

Jen trochu se rmoutí

Schází mu žena

Která by pohladila

vrbové pruty a práci požehnala

za každý koš upletený děkovala

i za toho kdo si ten koš koupí

Když muž byl by nemocen

sama by nařezala proutí

Hledá tu která se ptá

Vrby, slunce, potoka

Komu vlastně děkovat

Za ruce muže co koš umějí plésti

Za dlaně ženy co umějí rozesmát

mužovu vrásčitou tvář

http://eva.lopourova.sweb.cz

+++

Mezi metody boje s odpůrci zahrnují autoři "počítačovou simulaci osobnosti".

V červnu 1995 vyšel v časopise Perception and Motor Skills článek profesora Persingera, který se podílel na projektu americké armády "Spící kráska", zaměřeném na vývoj elektromagnetických zbraní ovlivňujících mozek pro použití na bitevním poli. Autor rozebírá možnosti překlenutí frekvenčních rozdílů mezi mozky lidských jedinců a v závěru píše "Během posledních dvou desetiletí se objevila skutečná technická schopnost ovlivnit přímo většinu z přibližně 6 miliard mozků lidského druhu bez zprostředkování smyslovými modalitami, vyvíjením nervové informace uvnitř fyzického media, ve kterém jsou všichni lidé ponořeni. Kdykoli se v dějinách vynořily takové nové možnosti jako byl střelný prach nebo štěpení atomového jádra, vyplynuly z toho významné změny v sociálním vývoji... Omezení rizika nepřiměřeného použití těchto technologií vyžaduje otevřenou diskuzi o jejich použitelnosti a důsledcích, jak mezi vědci tak na veřejnosti".

Podobnou výzvu vydal i akademik Kazančejev z Novosibirska. Píše o psychických válečných operacích, kterých může armáda použít k tomu aby ovlivnila vůli jiných lidí ve směru jejich poslušného podřizování se. Žádá, aby byl tento výzkum podroben mezinárodní kontrole (č.43, 2.11.1992, Alexej Myasnikov: ;,MC-Ultra Program", str. 40).

+++

Marie z Magdaly

Prý byla viděna na jednom z ostrovů Tichomoří

Myslím že to zkomolili v novinách

Spíše ji viděla duše v níž tajemství hoří

A ona sestupuje k ohni po špičkách

Nejde za světlem jen věří v temnotách

Ten plamen je most do jinam

Zároveň tady i tam

Nepraská a nevydává zvuky

Když dohasíná vlož do něj slovo Rabunni

To s Marií tě spojí

Pak očima ohněm pročištěnýma

Uvidíš i Krista

A jeho slovo uslyšíš

jak v ohni praská

Kdo se mnou bude zde

S tím já budu tam

http://eva.lopourova.sweb.cz

+++

V listopadu 1993 se v Marylandu, na univerzitě Johna Hopkinse konala tajná konference. Jejím záměrem bylo "zorganizovat setkání průmyslu, vlády a akademických kruhů s cílem vytěžit potenciál nesmrtící obrany." Jak je uvedeno na pozvánce ze setkání měl těžit zvláště průmysl. Dne 17.listopadu byla na programu přednáška o "radiofrekvenčních zbraních" a o „Aplikaci elektromagnetických polí o extra nízkých frekvencích u nesmrtících zbraní“. Lze tedy předpokládat, že v USA, stejně jako v Rusku, probíhá sériová výroba těchto zbraní.

Již citované nařízení amerického ministerstva národní obrany ukládá řídícímu výboru pro nesmrtící zbraně "vydávat bezpečnostní a utajovací pokyny o programech nesmrtících zbraní".

Dokud je existence těchto zbraní předmětem státních tajemství, pak hrozí nebezpečí, že to nakonec povede k zavedení nové donucovací soustavy ve světě.

Je důležité znát tato fakta, ale to nestačí, protože vědění a znalost věci samo o sobě je k ničemu. Je třeba se opřít o toho, kdo to všechno přesahuje a řídí, anebo dopouští, a tím je Bůh.

Modleme se především modlitbu Svatého Růžence za odpovědné osoby světových mocností, aby je osvítil Duch svatý a začali podle toho jednat.

Modleme se, aby veřejně uznali vlastnictví zařízení, které umožňuje ovládat lidskou psychiku i jednání působením elektromagnetických vln na mozek.

Modleme se, aby umožnili veřejnou kontrolu nad jejich používáním, a to ve stálém spojení s Bohem a s modlitbami o Boží pomoc. fra Moti

+++


 

Mou víru napnul -

zjistil, že je pružná?

Jistotou cloumal -

selhala kdy?

 

Věrností mrštil -

však roztříštil ji tím?

Pochybou trýznil -

neznervóznil!

 

Úzkostí sklíčil -

já si však byla jím jista -

ač o vině

mi neřekl nic.

 

Ťal, když jsem prosila

za odpuštění.

Kriste, toť tvůj malý "Jan"!

Neznáš mě již? Ed.


 

 

+++

Sliny


 

Vezmi mé sliny Pane

Když nemohu víc

V dobrodružství hledání

jak překročit svůj stín

proměň je ve víno

víno v svoji krev

ať mohu život pít i tam

kde smrt sevřela mě

z pěti stran

východ je jen v důvěře

mohu si vzít tvého

medu

jak Jonatán přes

Saulův zákaz

tvá krev je pravý med

jež rozjasňuje tvář

ústa učí sladkost

chutnat

tam kde hořkost cesty

piješ


 

http://eva.lopourova.sweb.cz

+++

Růženec obepíná celý vesmír: Radostný

2. se kterým jsi Alžbětu navštívila

Po vzniku vesmíru velkým třeskem následuje krátká doba, která někomu připadá jako pravé fyzikální peklo, ale to trvá skutečně jenom jako krátké navštívení. Nicméně i v této fázi vývoje vesmíru svěřuji všechno své tvorstvo Královně nadhvězdné.

Když máš všech pět pohromadě, tak nemůžeš kolem sebe přehlédnout uspořádání podle účinkujících příčin. Kdybys neuznal mezi účinkujícími příčinami první příčinu, chyběla by ti prostřední i poslední. Proto Mě uznáváš jako první účinkující příčinu, a právem Mně zbožňuješ.

Jako svrchovaná účinkující příčina se rozhoduji působit právě v tobě, a to nesmírně blízkým způsobem. Jako se ti sděluji, tak i ty odpověz na tu sdílnost svou sdílností. Odměňuji úžasnou pokoru naší panenské Maminky, projevující se při andělském zvěstování naprostým a bezvýhradným poddáním se Mi a Mé svaté vůli, tak, že vytryskla závratným gejzírem nejčistších radostí a burácejícím plesáním, Mým velebením a díkůvzdáním jako, jedinému Zdroji těchto milostí. Díky ní se ještě v mateřském lůně setkávám v horách s Janem Křtitelem, aby mohl radostí zaplesat pod srdcem Alžběty a přijmout Můj křest ještě před svým narozením

Chceš-li se Mi v této sdílnosti přiblížit, pros o to Mou panenskou Máti. Uč se od ní stejně horoucně chválit a velebit Mne za Mé neskonalé milosrdenství s tebou! Popros svatou  Pannu, a naučím tě své úžasné sdílnosti, s jakou se ode mě přes Marii k tobě šíří Moje radost! Kéž stejně oddaně, pokorně a věrně, ať v radostech či strastech života voláš společně s Marií: Velebí má duše Pána, a můj duch plesá v Bohu mém Spasiteli, že shlédl na svou nepatrnou služebnici!

3. kterého jsi v Betlémě porodila

Po Mém stvoření světa, který si představuješ jako velký třesk, mohu nechat vesmír projít další fází svých chladnoucích dějin. Chci-li to, pak už také v této fázi svěřuji vesmír do správy a vlády své panenské Máti.

 Nabízím i tobě cestu, po níž se můžeš dostat od přirozeného života k vyššímu, aby ses mohl ještě víc těšit a radovat ze života. Ve věcech shledáváš, že se něco rodí a jiné hyne, takže to může být a nebýt.

Je vyloučené, aby všechno, co je takové, bylo vždycky, protože co může nebýt, to také někdy není. Jestliže všechno může nebýt, tedy někdy skutečně nic nebylo. Pokud je to tak, pak ani nyní by nic nebylo, poněvadž co není, začíná být jenom díky tomu, co je. Tedy ne všechno jsoucno je možné, poněvadž musí být ve věcech něco nutného.

Celé to nutné zapříčinění se ve vesmíru neděje stranou od tebe a někde v zákulisí, nýbrž v tobě a ve Mně, který se rodím jako tvůj Bratr a Spasitel z Marie Panny. Moje Slovo přijímá tvé tělo, aby přebývalo s tebou. Beru na sebe tvé obtíže, slabosti, utrpení a hříchy a svým dotykem to vše proměňuji v tvou duchovní radost a ochotnou oběť.

Chceš-li se radovat se Mnou, obrať se na Marii, kterou ustanovuji za příčinu všech radostí. Z lidí je to Moje nejdokonalejší pomocnice při Mé spáse tebe. Maria je Moje první Spoluvykupitelka, aby ses mohl stát Mým dalším  spoluvykupitelem sebe sama uprostřed ostatních a celého světa a spolu s nimi. Ustanovuji Marii jako Příčinu toho, že se každá tvoje radost mění v radost svrchovanou.

 Tak uprostřed vesmíru žehnám nenápadné planetě Zemi, kde v ubohých jesličkách betlémských, chudičkými plenkami zabalené, spočívám v náručí své panenské Maminky. Tajemným světlem prozařuji a zahřívám celou její bytost, ale i jeskyni a  okolní přírodu, a působím neskonalou radost a zpěvy andělských chórů, hlaholících o Mé slávě na výsostech a o tvém pokoji na zemi, člověče dobré vůle

Jako Děťátko, křehké a bezbranné, nevinné, jsem odkázán na tvou milost. Vyzařuji světlo Pravdy a sálám teplo lásky přes tvé horoucí srdce.

V Betlémě konám tento zázrak tělesně, skutečně. Jednou v  dějinách lidstva a celého vesmíru, a to na věky. Avšak ve tvém srdci opakuji tento zázrak Mé lásky navěky.

Stačí když zavoláš naši Panenskou Máti, aby se u Mne přimluvila a vedla tě. Hned ti dopřeji, že se znovu zrodím ve tvé ubohé duši, abych se u tebe samého znovu projevil jako tvůj Vykupitel, takže ti dopřeji mít účast na Mém Vykoupení tebe, aby ses mohl stát svým Spoluvykupitelem. TB. (Pokr.)

+++

 

Velký pátek

Temná noc se rozprostírá

a světlo modlitby

tě vyvádí na cestu Boží

Láska Tě vede do náruče své

Miláčku můj

pojď ke Mně 

ať v klidu radosti

můžeš spočinout

Ty, který slyšíš Můj hlas

otevři srdce své

ať mohu jej naplnit

Mou nekonečnou LÁSKOU

která odpouští

a nikdy se nepovyšuje

vždyť všichni rovni v lásce mojí jsme

L.Lopraisová

+++

Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely ()

V čem spočívá třetí část rozjímání?

 

V citech. Poté, co tvůj rozum už dostatečně rozjímal např. o Mé lásce, když za tebe umírám na kříži, a poté, co náležitě uvážil všechny okolnosti, které

objasňují jeho náhled velikosti a propastnosti této lásky, zastav své myšlenky. Sleduj předmět celkově. Shrň všechny úsudky a předlož je vůli, aby k němu vzplanula láskou. Tento jednoduchý a klidný pohled, který udržuje celou tvou duši v usebranosti a drží onen předmět stále před vůlí, to je nazírání. Uznej tedy, že se každý předmět rozjímání může stát předmětem nazírání. Po rozmanitých úkonech poznávání všech vlastností, všech jednotlivostí, všech okolností pravdy, je může tvůj duch všechny shrnout a soustředit do jediného úkonu velmi prostého, jednotného, jaksi povšechného, jenž vábí, přetvořuje a blaží tvou vůli. (STh II-II, 180, a. 4)

Nemám se snad obávat toho, že bych někdy v rozjímání upřílišňoval snahu po úkonech vůle a jejich počtu?

Každá přehnanost je nemístná. Výstřední snaha po citových a smyslových vznětech a jejich příliš časté vzbuzování by ti přivodila špatné následky.

Bratr Ludvík ti vzkazuje: "Zbožnosti nedosáhneš násilím, jak by ses možná domníval. Křečovité usilování, násilný pláč, přepjatý smutek při rozjímání o utrpení Spasitele, jen vysušuje tvé srdce a oddaluje jeho oblažení Duchem Svatým. Nejčastěji si tím škodíš na zdraví a pro tvou duši je tento úkon tak obtížný, že se ho bojí opakovat. Dostane-li se ti zkroušenosti a daru slz, pokorně je přijmi, ale by bylo skutečné šílenství, chtít si je vynucovat. Vykonej pouze, co je na tobě. Když se nedovedeš mírnit, nebo se ti stane modlitba nesmírně obtížnou, přestaň, pokoř se v upřímné prostotě u paty kříže a pros o pomoc. Když dojdeš vyslyšení, budeš naplněn zbožností mnohem vyšší, než je zbožnost při rozrušeném srdci, modlitba se stane dlouhou a bez únavy.“ (O modlitbě a úvaze, 1,3).

      Někdy ti povstanou v duši mocná hnutí rozohnění a citové zbožnosti. Pak můžeš jen vzdychat a lkát. Přesto se těmto hnutím neoddávej naplno. Naopak se snaž je mírnit. Spokoj se s tím, že ses octl u Mne , zdroje vyššího světla. Odvrať se od přirozeného rozrušení a okoušej pokojných radostí z Mé přítomnosti.

 

Ulpívat na takovém rozohnění by ti škodilo. Čím prudší jsou tvoje citová hnutí, tím víc pozbývá vnitřní světlo svého jasu a hřejivosti. Taková hnutí se dají omluvit u začátečníků, uchvácených a vytržených vábivostí novoty. Sotva to pomine, necítí ani citové rozohnění, ani to v nich nezanechává valný dojem. Sotva chromý uzdravený svatým Petrem (Sk 3,8) poznal, že je uzdraven, jal se běhat, vyskakovat a chválit Mne . Nestačilo mu chodit, nýbrž po dlouhé nehybnosti svých rukou a nohou divoce užíval své volnosti a docela pouštěl uzdu svým pohybům. Bylo to jistě jen nakrátko. Později svou radost umírnil. Jistě si celý život nevyskakoval.

Kolik péče mám věnovat úkonům rozumu a vůle při rozjímání?. Tvoje vnitřní modlitba, ať je jakákoli, není nečinnost ani vypnutí tvého rozumu a vůle. Právě rozjímání vyžaduje zapojenou účast tvých mohutností na daném předmětu. Přesto však toto úsilí musí být souladné a pokojné, bez rozbouření a roztěkanosti ducha.

Ústy bratra Ludvíka Granadského ti vzkazuji, že tvoje pozornost při modlitbě musí odstranit ledabylost a těkavost. Především ať plane tvé srdce roznícené a obrácené ke Mně  . Jakkoli je při modlitbě nutná usebranost a pozornost srdce, přesto se vyvaruj každé výstřednosti, aby se to neškodilo tvému zdraví ani tvé zbožnosti. Někdo velmi unavuje svou hlavu násilnou snahou o pozornost; jiný se naopak oddává zahálce, lhostejnosti, choutkám své obrazotvornosti, aby se vyhnul této nepříjemnosti. Varuj se obou výstředností a pokud možno zůstávej stejně daleko jak od rozrušení ducha, tak od nedbalosti, Dbej na to, aby tvá pozornost byla vážná, ne však přehnaná, aby tě zaujala, ale netrýznila. Kdybys však měl volit mezi těmito dvěma výstřednostmi, byl by lepší sklon k upřílišněné pozornosti než k nedbalosti, k níž se tvá porušená přirozenost sama už velice kloní.

Někdo se celá léta modlí bez jakéhokoli znatelného úspěchu, protože je buď vlažný, nebo se o to snaží příliš křečovitě. Dbej na to, abys hlavně na začátku neplýtval silami, protože by ti na konci chyběly. Stalo by se ti to jako nezkušenému poutníku, který by se po přílišném úsilí na začátku cesty musel zastavit před dosažením cíle." (Pojednání o modlitbě a úvaze, 1,30)

Co má dělat moje vůle při správném rozjímání?

Úkony tvé vůle uzavírají a dovršují každé správné rozjímání. Zbývá ti už jen předsevzetí, prosba, děkování, což jsou důležité části modlitby. Stačí ti, když dopřeješ vůli, aby se unášela láskou, a pak nikdy neopomeneš učinit si potřebné předsevzetí, ani nezapomeneš prosit a děkovat, protože pravá láska je účinná. Je ohněm, který nemůže být nečinný.

Předsevzetí

Pro případ že by řek

Miluju tě platí

Nebojovat neutíkat

Prostě stát

A jenom dýchat

http://eva.lopourova.sweb.cz

+++

Kdy si mám učinit předsevzetí?

Můžeš si udělat předsevzetí, kdykoli ti k tomu vůle poskytne příležitost během rozjímání a činnosti. Hlavně si je však přesně vytvářej a sestavuj na konci po úkonech vůle. Konej svá předsevzetí po úkonech vůle a ke konci rozjímání, před závěrem. Vždyť se týkají tvých jednotlivých a každodenních záležitostí. Jinak by tě mohly učinit roztržitým, kdybys je konal mezi úkony vůle. (Sv.František Saleský, Uvedení do zbožného života, 2,9)

Jaké vlastnosti jsou potřeba k účinnému předsevzetí?

Nesnaž se dělat si spoustu předsevzetí. Dělej si jen určitá a přesná, rozhodná a vhodná předsevzetí.

Tvoje předsevzetí bývají dost neurčitá a povšechná. To je zmarňuje. Ve chvíli nadšení slíbíš všechno. Pokud si ale neurčíš něco přesně, ani nedokonalost, jež se má překonat, ani ctnost, jíž chceš dosáhnout, je to, jako bys nesliboval nic. Když tvoje předsevzetí nepřihlíží ke zvláštním a určitým podrobnostem, tak tvá vůle neví, kam obrátit svou činnost, a stojí stále na stejném místě. Chceš-li si udělat účinné předsevzetí, snaž se napřed odhalit svou zvláštní chybu, kterou potřebuješ přednostně napravit, abys na ni bez ustání útočil v každém rozjímání a obracel k ní své myšlenky a každé své předsevzetí, až nad ní dosáhneš vítězství. I když si umiňuješ boj proti některé své zvláštní chybě, nespokojuj se s povšechným úmyslem bojovat proti ní. Všímej si podrobně hříchů a nedokonalostí, do nichž tě přivádí, a prostředků, které potřebuješ k nápravě. Když jsi odstranil jednu chybu, obrať se proti jiné stejným způsobem. Tak také jednej, když chceš nabýt ctnosti, kterou nejvíc potřebuješ.

Tvoje předsevzetí bývá také málo trvanlivé, často nepřežije dobu modlitby. A přece je jisté, že se nikdy nestane účinným, nebudeš-li je velmi pečlivě v sobě udržovat v celé jeho živosti a horlivosti. Chyba se obyčejně neodstraňuje za den. Odstranění nějaké nedokonalosti nebo získání určité ctnosti často vyžaduje dlouhá léta soustavné práce.

Tvoje předsevzetí musí být vhodné. Nespokojuj se s hrozbami chybám, nýbrž se snaž odhodlaně a důsledně potírat. Proto se často přesvědčuj o přesnosti nebo nedbalosti v provádění předsevzetí. Takové zpytování můžeš konat v čase modlitby, nebo ještě lépe ve zvláštním zpytování. Jiný velmi účinný prostředek na ochranu předsevzetí je se svolením duchovního vůdce pokaždé se přísně potrestat, kdykoli se opět dopustíš chyby, které se chceš zbavit.

Mám po rozjímání děkovat? A jak?

Bratr Ludvík Granadský uvádí, že tvé rozjímání vede k děkování. K tomu, aby tvoje zbožnost neochabla jinými myšlenkami a city, spojuj své děkování s předmětem rozjímání a s obdrženými milostmi a připomínej si všechny ostatní. Po rozjímání o Mém utrpení Mi projev city vděčnosti za toto tajemství; po rozjímání o svých hříších Mi děkuj, že tě tak dlouho snáším a přivádím tě k pokání; po rozjímání o utrpení tohoto života Mi děkuj, že tě znovu a znovu chráním; po rozjímání o smrti, o nebi Mi děkuj za dobu, kterou ti dopřávám k pokání a k získání nebe. K takovému děkování připojuj díky za stvoření, zachovávání, vykoupení, povolání a věčnou blaženost, a projev Mi vděčnost za všechna dobrodiní vcelku, všeobecná nebo zvláštní, a vyzývej tvorstvo nebes i země ke společnému vykonání této povinnosti. Můžeš se modlit chvalozpěv Dobrořečte Pánu všechna díla Hospodinova (Dan 3,57) nebo také žalm 102: Dobrořeč, duše má, Hospodinu. "(O modlitbě a úvaze, 1,28)

Jak mám upravit své prosby na konci rozjímání?

Bratr Ludvík Granadský ti připomíná, že v poslední části modlitby můžeš prosit dvojím způsobem, za bližního nebo za sebe. - Prosby za bližního navazují na děkování. Chceš totiž, aby Mi veškeré tvorstvo vzdávalo chválu a sloužilo Mně tak dobrému a tak štědrému k tvorům. Pros, ať se zjevím všem národům, aby se Mi klaněly a sloužily Mi. Pros za Církev a její představené, aby Mně věřící, které vedou, poznávali a milovali jako svého Stvořitele. Pros za všechny články Církve, za spravedlivé, aby setrvali ve spravedlnosti, za obrácení hříšníků, za uvedení zemřelých do blaženosti, za své rodiče, přátele, dobrodince, za vězně, zajaté, nemocné, za všechny trpící, aby se jim všem dostalo pomoci a útěchy. - Pros také za sebe. Přitom pros obecně o vše, co potřebuješ, zvláště, abych tě zbavil každé neřesti, abys ovládl každou vášeň, a dosáhl nejpotřebnější ctnosti.

     Taková prosba má pro tebe víc výhod. Pomáhá ti obnovit dobrá předsevzetí, živěji toužit po ctnosti, vykonat věci, po nichž jsi už často toužil, pokořit se, že jsi neměl dost odvahy uskutečnit tolikrát opakovaná předsevzetí. Jsem velmi smutný, když Mi řekneš, že nevíš, oč prosit.

     Lépe se na sebe zadívej. Všimni si neřesti

 

nebo neovládnuté vášně, které na tebe nejprudčeji a nejčastěji útočí. Vyznávej Mně jako svému nebeskému lékaři své rány jednu za druhou, abych je balzámem své milosti zahojil. Po prosbách o vhodnou pomoc proti neřestem pros o ctnosti potřebné k tvé spáse. (O modlitbě a úvaze, 1,29). (Pokr.)

+++

Poezie

Beze slov plavba je

Oceánem mlčení

Nalitým mezi břehy ticha

Tajemství slova

V nitru tiše tiká

+++

Jednou


 

Okna zoufalství dokořán

Jsem vyhlížela spásu

Šel kolem Bůh

Zdravím tě jak se máš

Ále narodit se tak

do lepších časů

A ty Bože

Pane všehomíra

Na všechno stačí tvoje míra

Jistě jen volíš mezi možnostmi

Toho tam a tuhle tady chci

Jak proměnit rudý šarlat hříchu

V bílou vlnu

Smutek ve zvonečky smíchu

Pravdou změnit pýchu

 

Jsem pouhý dělník

Dí Bůh nato

Než vaše srdce hliněná

Vykroužím do poháru

Aby z nich pila ústa žíznivá

Tak dlouho hladím pohár

Až sám zatouží být milován

V tom je má sláva

Přesvědčit hlínu aby hřála


 

+++

Nejprve

napíšu slova na tvé rty

Svými prsty

Svými doteky

Až je vyslovíš

Budou vykoupena

Ze samoty a tmy

http://eva.lopourova.sweb.cz

Zprávy: * Dne 16.3. se uskutečnila postní duchovní obnova u sv.Michala v Brně. Vedl. O.Tomáš.

* V první pondělí, 3.dubna, 17,00 hod. pokračuje cyklus „Duchovní život pro každého“ u sv.Michala v Brně.

* Od 9.4 do 30.4 se uskuteční Setkání mezi uměním v Brněnském Angeliku, Brno, Dominikánská. Setkání se zúčastní S.Lacinová, D.Marková, J.Marek, Vl.Matoušek, E.Mužiková, Cyril K. Votýpka, Veronika K.Planerová, P.Kryl, Vl.Svoboda, Lukáš Albert, E.Táborská, Fr.Hanáček, I.Kříž, Václav a Dušan Jedlička Ve všední den 17-20 hod, v neděli 9-12, 17-20 hod.

 

 

Modleme se za lepší pomoc zaostalým národům

+++

SOCHA


 

Srdce

Souboj svádí

O sochu Davida

Oblečte ji

Říká mé farizejské já

A už prohrává

Neboť paměť očí

Myslí na tvou krásu

Jako na první věc

Kterou uviděla

Syn opustil náruč otce

A všechno

S jeho láskou srovnává

Na tvou krásu

spoléhám

Že řekne mi

Kdo potřebuje objetí.


 

 

http://eva.lopourova.sweb.cz