LISTOPAD 2006

Ročník XII.,číslo 11.                                                                                                                         listopad 2006

Obsah: Já s tebou zpívám Magnificat, TOP, Profesionál v nejvyšších službách (8), Nová evangelizace=obnova řádu v Církvi (11), Brněnská akademie duchovního života ct.Patrika Kužely, mučedníka z Oswietimi ___________________

 

JÁ S TEBOU ZPÍVÁM MAGNIFICAT

Já s tebou zpívám Magnificat

Panno nejmoudřejší

ty navracíš se bez ustání

po stopách opuštěných

k Alžbětám všedních dnů

přes potoky vášní

přes vody odporu

k poselství Syna tvého

přes vlny nenávisti

narážející den co den

na břehy stálosti

tvých věrných

 

Já s tebou zpívám Magnificat

Panno slavná

za perly slz

ovlažující pouště vyprahlé

od Golgoty k La Salettě

za květy tajemství

za zahrady života tvého

osvěžující hodinky naše

utonulé v bažinách pozemskosti

za zrnka vítězství

na růženci slávy tvé

Já s tebou zpívám Magnificat

Panno mocná

za štíty víry naděje a lásky

ukuté v plamenech

samého zdroje síly a ohně

za meč nesmlouvavý

pravdy a spravedlnosti

kterou ty mírníš bez ustání

střelami proseb

ulitými v kadlubech

milosrdenství

bez konce

 

Však se zemí

chvějící se v bolestech

svého znovuzrození

raduji se i trnu

před blesky trestů

jež průchody zjednávají

v kovové klenbě

lidství

zatvrzelého

                Josef  Veselý

Nová evangelizace=obnova řádu v Církvi (11)

Jak se mám jako terciář cvičit ve ctnostech? Nestačí k posílení mých ctností, když se za to pomodlím a poprosím o tvou přímluvu, Otče Dominiku, a o přímluvu ostatních řádových svatých a světic?

Modlitba je jistě mocným prostředkem tvého duchovního růstu, ale nenahrazuje ani tvé jednání, ani tvé oběti. Růst ve ctnostech vyžaduje přemáhat jejich opak a pozitivně je budovat. Opakem pokory je pýcha, opakem lásky je nenávist, opakem víry je nevíra, opakem naděje je zoufalství. Tyto neřesti musíš s Boží pomocí vyprošovanou v modlitbě přemáhat, abys na jejich místě mohl s Boží pomocí vyprošovanou v modlitbě pozitivně budovat ctnosti.

Když chceš růst v pokoře, musíš jednak přemáhat její opak –pýchu, jednak se skutečně pokořovat a tak růst v pokoře.

Jak mám jako terciář růst v pokoře? Jak mám pokořovat a umrtvovat své tělo?

Především sledováním vzorných příkladů pokory. Čti Písmo svaté a životy svatých a najdeš mnoho jasně vyhraněných vzorů. Dále ochotně přijímej podřadnou službu pro druhé, kteří ji nejvíc potřebují, jako hledající, nemocní, opuštění, staří. Svaté Zdislava, Kateřina Sienská, Růžena z Limy nejenže pečují o nemocné a ošetřují je, nýbrž se k nim sklánějí s takovou láskou a vystupňovanou pokorou, že to působí strašně překvapivě i na zbožné duše, když třeba sv.Zdislava líbá vředy nemocných.

Dále konej pravidelné posty v pátek nebo i ve středu, ale vždy tak, aby nedošlo k poškození tvého zdraví nebo ohrožení života. To platí i pro všechny ostatní způsoby takového umrtvování pokořování těla, jak o nich čteš v životech svatých.

Jak je to s mým dobrým příkladem terciáře?

 I když tvoje levice nemá vědět, co dělá pravice, přesto ti dal Pán Bůh rozum, abys sledoval ohlasy svého počínání i počínání druhých. Mohou být okolnosti, kdy i tvoje jinak dobré skutky se míjejí účinkem. Už tvůj oděv, který ti zanechává svatý Otec Dominik, je tvým důležitým svědectvím a vyznáním pro okolí. Pak následuje tvoje chování, jednání, slova i to, co bys měl kvůli Kristu a obrácení bloudících vytrpět.

Když uvidíš hřešícího bratra, počínej si podle výzvy našeho Pána o bratrském napomenutí, totiž o jeho odstupňovaném osobním důvěrném a laskavém napomenutí nejprve mezi čtyřma očima, pak se svědkem, před přestaveným obce a konečně před celou obcí. Dbej na to, aby tvé svědectví řádovému heslu “VERITAS“, nebylo jen tvým odhalením nějaké pravdy, nýbrž svědectvím pro Krista jako vtělenou a zosobněnou Pravdu. Proto se snaž vytýkanou skutečnost zjevovat dotyčné osobě i ostatním ve světle Ježíše Krista, tedy s chápavým srdcem pro dotyčnou osobu a okolnosti jejího počínání, láskou a citlivostí.

Pokud vážně usiluješ o novou evangelizaci, tedy se osobně přičiňuj o obnovu řádu v Církvi a ve svém srdci. Přitom si vezmi k srdci tři důležité zásady:

1. Zásadně povzbuzuj každý podnět, i když není na první pohled jasný jeho směr, abys nikdy nikoho neodradil, nevzal nikomu odvahu, ani ho nestrašil případnými nebezpečnými důsledky, které ještě nenastaly. Teprve až by se někde projevily tyto neblahé důsledky, přestaň je podporovat. Pokud někomu tyto neblahé důsledky škodí, ulamuj nebezpečné hroty takových snah a usměrňuj rozbíhavé trendy, ale vždy s láskou, jemností a úctou k dílu osoby či skupiny, které se to týká.

2. Nenechávej v Církvi ležet ladem žádnou hřivnu – nejen hmotnou hřivnu, nýbrž každé nadání, umělecké, vědecké, organizační, vzdělání, znalosti, zkušenosti, nýbrž povzbuzuj a podporuj jejich využití k rozvoji osobního i společného naplnění v Církvi a k oslavě Boží.

3. Soustřeďuj všechny dostupné hřivny jednotlivců i skupin v jednom řádu, nejen řeholním, nýbrž všeobecně nadpřirozeném. Tak bude uvnitř Církve i navenek jasně znát skutečnost, že nejvíce svobody a využití lidských možností na světě je v obecné Církvi.

 

Profesionál v nejvyšších službách (8)

Oběť profesionála v nejvyšších službách

Oběť zvláštního profesionála v nejvyšších službách a obecně každého Mého dítěte je díky Mně dokonalá. Moje oběť je dokonalá, protože moje spojení s naším společným moudrým Otcem je tak bezprostřední, těsné a důvěrné. Svou dokonalostí doplňuji dosavadní nedokonalé klanění, díkůvzdání, usmíření a prosby lidstva.

Každá oběť je dokonalá, když je čistá a cenná, a je-li úplně spotřebována ke cti a slávě naším společným Otcem. Je dokonalá, když spojení mezi tebou jako mým dítětem vůbec a zejména jako zvláštním profesionálem v nejvyšších službách na jedné straně a na druhé straně obětním darem je těsné a důvěrné. Vnější oběť a zničení obětního daru je pouze znamením naprostého obětování tvého nitra zvláštního profesionála v nejvyšších službách a obecně každého mého dítěte. Oběť je dokonalá, když spojení mezi tebou jako Mým zvláštním služebníkem jako obětovatelem a ostatními Mými dětmi je naprosto těsné a důvěrné. Jako profesionál pro zvláštní oběti spojuješ všechno klanění, díkůvzdání, prosby a zadostiučinění obnoveného lidstva vjedno. Povznášíš je k našemu společnému Otci, aby tak bylo tvé okolí kultivováno zdokonalenými dušemi, vtiskujícími celému lidstvu dokonalý tvar. Samozřejmě, že okázalý projev úcty a účinky oběti jsou obecnější a zasahují svým informujícím vlivem více účastníků, čím početnější část lidstva skutečně prožívá spojení se zvláštním obětovatelem.

Jako Moje dítě a zejména jako zvláštní profesionál v nejvyšších službách jsi nejen úplně čistý, prostý hříchu a každé nedokonalosti, nýbrž jsi sama zosobněná čistota. Jako profesionál v Mých službách zůstáváš člověkem. Ať se sbližuješ se Mnou sebevíce, nejsi Mnou. Jsi prostředníkem a jako takový jsi nižší než já. Kdežto Moje člověčenství Mi přísluší jako nejvyšší Osobě Slova, které se stává tělem. Moje zvláštní profesionální úkony, jež vycházejí z tvého lidského rozumu a tvé vůle, mají zde ve světě nekonečnou záslužnou cenu, protože vycházejí přímo z našeho odvěkého Otce. Ani dnes se nepřestávám za tebe přimlouvat.

Jako hlava svého tajemného Těla, shromáždění mých dětí přijímám plnost stvořeného nadání, kterou chci přelévat na tebe a vznešenou moc ustanovit potřebnou výbavu pro tebe, dávat jí sílu, aby mohla působit a rozhojňovat Můj věčný život. Mám moc ustanovit zvláštní profesi vyvolených a obecné povolání každého mého dítěte, nepomíjející až dokonce světa, profesi které je podílem na mé vrcholné profesi.

Moje oběť a s ní také oběť tebe - zvláštního profesionála v nejvyšších službách a obecně každého mého dítěte smazává všechny hříchy světa. Nejen o Mně ale i každém profesionálovi zvlášť a o každém mém dítěti obecně platí: "Hle, Beránek Boží, ten který snímá hříchy světa!" Okolnost, že hřích přetrvává a pokračuje, neznamená, že by síla této oběti byla tak nedostatečná, jako bývala u starověkým obětí. Znamená to, že lidé často odmítají přijmout její plody. Sotva si lze představit dokonalejšího profesionála ve službě.

Kalvarská oběť je hodna tohoto profesionála v nejvyšších službách. Moje dítě svobodně přijímá vůli našeho společného věčného Otce a přináší sebe za oběť za lidstvo. "Proto Mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce" (Jan 10,17-18). Tato čistá oběť má nekonečnou hodnotu, neboť je to lidsky ztělesněné moje Slovo.

Spojení tebe jako Mé dítě a tím spíš jako Mého zvláštního služebníka s obětním darem je zcela osobní a důvěrné. Pouto mezi vnější a vnitřní stránkou tvé oběti je dokonale těsné. Jako zvláštní profesionál v mých službách, ale obecně už jako mé dítě jsi obětní dar, a to nejen ve svém těle, ale i jako osoba s lidskou duší. Tvou krutou bolestí je utrpení lásky s ohledem na nesmírnost zla, které přemáháš.

Každé Moje dítě, ale Můj zvláštní služebník tím spíše je Můj dokonalý obraz, když se jako já vydáváš za obětní dar. Jsi mučedníkem svrchované lásky a stále si necháváš probodávat své srdce kvůli hříchům ostatních. Bez utrpení by tvůj apoštolát jako Mého dítěte a tím spíš jako Mého zvláštního profesionála postrádal legitimaci, odkazující ke Mně ukřižovanému za vás.

Neexistuje těsnější spojení, než takové jaké trvá mezi tebou jako Mým dítětem vůbec a zejména jako Mým zvláštním profesionálním spoluvykupitelem na jedné straně a lidstvem na straně druhé. Při hostině lásky se naplňují slova apoštola národů: "Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů" podle mého ustanovení (1 Kor 12,27-28). "Kristus je hlavou Církve, těla, které spasil" (Ef 5,22). "Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něhož roste celé tělo (Ef 5,15-16).

Při oběti hostiny lásky je stejný dar, jako při oběti na kříži. Jsem tu pořád - stejný zvláštní služebník, neustále se přimlouvající a nepřetržitě se za vykoupené lidstvo obětující prostřednictvím tebe, svého zvláštního služebníka a obecně Mého dítěte. A všem vám, ode Mne nadaným, uděluji ovoce svých zásluh a dávám je za pokrm.

Na kříži je patrný pouze obětní dar a jeho zničení, Můj zvláštní služebník a obecně každé mé dítě a jeho úmysl obětovat se za celé lidstvo, zůstává pro mnohé tajemný a skrytý. Vím, že se na kříži se každému jevím spíše jako poražený a Moje dílo zničené, než jako vítěz nad hříchem a duchem světa. Naopak zase po Vzkříšení je každému při hostině lásky patrný Můj zvláštní profesionální spoluvykupitel obecně každé moje dítě jako služebník a spoluvykupitel Mne - vrcholného profesionála, a jasně vyniká úmysl přinášet dokonalou oběť. Tajemné je nekrvavé, mystické obětování rozdělenou proměnou chleba v mé dokonalé Tělo a vína v Mou dokonalou Krev. Sám se na oltáři představuji ve stavu poníženém k smrti, a nepřetržitě za vás vydávám až do konce světa prostřednictvím zvláštního tebe, Mého milovaného dítěte, a zejména jako zvláštního mého služebníka.

Od Mého příchodu na svět neustále trvá vnitřní úkon obětování v Mém Srdci a pokračuje slavně v místě věčného oslavování. Neustále žiji a stále se s vámi modlím a přimlouvám na nejvyšších místech. Současně dosahuji cíle své pouti, ale zprostředkuje vám zásluhy své oběti. Moje oběť je stále dokonalým klaněním a jedině tato oběť je hodna obětovaného daru.

Obětuji současně i své trpící články, za své tajemné Tělo, dosud ponořené do boje ve světě, které pracuje na dokončení, co zbývá do míry Mého utrpení. To neznamená, že by mé utrpení bylo samo o sobě nedostatečné. Je dostatečné, ale chybí mu jeho vyzařování a účinné přetváření tebe a ostatního lidstva během doby. Proto, moje dítě, sám dokončuji na svém tajemném Těle, co zbývá vytrpět, abys bylo opravdu Mým vyšším nadáním náležitě formováno k důvěrnému přátelství se mnou.

Po poslední hostině lásky na konci světa už nezbude žádná smírná ani prosebná oběť. Pak už není přinášena oběť v pravém slova smyslu. Hodina náznaků, předobrazů a zvláštních ustanovení ustupuje před patřením na nejvyšší, osobně blízký základ všeho jsoucna, tváří v tvář. Už nemusím nikde vyprošovat odpuštění hříchů ani nadání k uchránění se před hříchem, třebaže Moje profese trvá věčně.

"Ty jsi kněz navěky" (Ž 110,4). Místo oběti zůstává jen její dokonání. V dokonalém úkonu klanění a díkůvzdání pokračuji v obětování sebe sama vnitřně. S celým svým tajemným Tělem zakouším oslavení. Zůstává mi jen klanění a věčné díkůvzdání. Ve svém tajemné Těle vás družím k zástupu vyvolených, když vám dávám zpívat při slavnosti lásky: Svatý, Svatý, Svatý...

Díky Mně poznal Pavel, co napsal Židům: "Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro" (Žd 9,11). Jsem svrchovaný prostředník veškerého dobra. Jednou provždy procházím stánkem Nejvyššího, kde trvá věčná sláva, která zdobí duši blažených, ta sláva, kterou ti stejně jako ostatním zasluhuji a jež je cílem a dovršením Mé oběti. Nad městem spravedlivých "září sláva Boží a jeho světlem je Beránek" (Zj 21,23).

+++

Růženec obepíná celý vesmír – Slavný růženec

Tvůj duchovní život vyplývá z posvěcující milosti. Touto milostí ti dávám účast na Mém životě. Když tě takto uzpůsobuji, potom tvůj duchovní život zraje a přináší ovoce.

Základní plod Mého Ducha je tvoje blaženost ve Mně. Jako tvůj Bratr a Spasitel jsem láska. Proto plodím ve tvé duši lásku. Čím více se Mi blížíš láskou, tím víc roste tvoje radost. Ovocem tvého života z Mého Ducha je dobrota či dobrotivost, přívětivost, mírnost a pokojnost, věrnost či důvěra.

1. který z mrtvých vstal.

Třetího dne vítězství zla nad dobrem vstávám z mrtvých. Od té doby se tvé srdce probírá z agónie, abych jeho prostřednictvím ozářil vyhaslý vesmír a prohřál jeho chlad teplem své Lásky.

Zjevuji se právě tobě, protože to chci. Jedině ty, kdo se odpoutáváš od sebe sama, aby mě mohl následovat svým jednáním i utrpením,  Bůh ukáže sebe, komu chce, jménem Ježíše Krista, našeho Pána. Pouze tebe, kdo se odpoutáváš nad sebe sama k Mému následování povznáším k čistému pohledu duše. Děje se to prostým zřením.

 Dnes se ti zjevuji jako ryzí Pravda. Naplňuji tvůj čistý zrak prostým nazíráním Mé podstaty. Přicházím s naším Otcem nebeským do tvého srdce, abych je nahradil svým Srdcem Nejsvětějším, a odtud řídil celý vesmír.

Nemůžeš však pochopit Moje dílo. Tvoje pojmy to neobsáhnou. Všechny tvé schopnosti se svými zákony zůstávají v koncích, dokud nepodlehnou zušlechťujícímu přetváření Mou posvěcující milostí.

Jak závratnou radostí je naplněno krajně zmučené Srdce naší přečisté panenské Matky, když se připojuješ k radostnému jásotu žen a učedníků, rozbíhajících se do všech končin od Mého hrobu! Tak se potvrzuje, v co jedině Maria nikdy nepřestala věřit a doufat, že vstávám z mrtvých!

Pros naši panenskou Matku, a dám ti, po čem toužíš a po čem touží Moje Srdce Nejsvětější. Toužím vstát ke své slávě a velebnosti i z hrobu ve tvém srdci, abys měl v poslední den účast na veškeré té nádheře, radosti i jásotu na věky.

2. který na nebe vstoupil.

Jásavá radost ze vzkříšení Páně se ozývá ve tvém srdci a nese se dál. Poté, co vysvobozuji duše spravedlivých v předpeklí očekávající Moje vítězství na dřevě života, ukazuji se ti ve svém oslaveném Těle, abys ani ty, nevěřící Tomáši, nepochyboval.

Nyní povznes ducha a dobře chápej, protože se tu vzdáváš všech svých přirozených schopností a jejich výkonů. Uvádím tě do stavu odpoutání a jednoduchého způsobu nazírání a do čistoty ducha.

Tento stav uprázdnění je oproštění ode všech obrazů. Tvůj prostý způsob vzestupu spočívá ve tvé poddajnosti k nazírání věčné Pravdy. Čistota tvého ducha je sjednocením s Mým Duchem.

Živoucí sjednocenost se Mnou, kterou ti dávám zakusit, je činorodá a stále se mezi tebou a Mnou obnovuje. Když se tě dotknu jako milenec políbí milenku, prožíváš rozdílnost, která ti nedovoluje ulpívat na sobě. Ač jsi nad rozumem, nejsi bez rozumu. Zakoušíš, že působíš a jsi ovlivňován, miluješ a jsi milován. Když totiž v lásce zápasíš a bojuješ, nemůžeš tím zrušit ani odhodit svou stvořenost. Proto Můj vliv a tvé vnitřní úsilí je poslední pojítko mezi tebou a Mnou, kterým se spojujeme ve žhavém polibku Mé Lásky. Živý plamen Mého Ducha, který tě spojuje se Mnou, má mocný tok. Proud Mé milosti je tak silný a strhující, že nemůžeš proniknout do závratných hlubin Mé bezedné Lásky. Tak v tobě zůstává přemítavý rozum stát a ty bez obrazů nazíráš nepochopitelné bohatství, k němuž směřuješ. Takové jsou vlastnosti přirozenosti tvé duše, její život a její činnost. Jimi se Mi podobáš v Mé svrchované ušlechtilosti. Tak je přirozenost tvé duše prázdná a bez obrazů příbytkem našeho Otce, jeho chrámem a jeho božským prostředím. Náš Otec vylévá svého Ducha neboli svou Lásku, do nejhlubšího usilování tvého nitra, ve kterém stále zápasíš o věčnost.

V tomto sjednocení jsi se Mnou jeden Duch. Nadále však zůstáváš Mým stvořením. I když tě přetvářím ve své Lásce, přesto zakoušíš, že se ode Mne lišíš. Ačkoli přijímám tvou přirozenost a stávám se člověkem a tak posvěcuji lidskou přirozenost, nečiním tě sobě rovným.

Vzhůru srdce! Povznes svůj jasný pohled nad všechna nebesa a nade vše, co je stvořené, aby se ti mohl ukázat "probuzený život", který v tobě dříme, a v němž spočívá tvoje blaženost.

Pros naši panenskou Matku, a dám ti sílu vytrvat do konce. Dej nám slavně zvítězit, abychom s neutuchající radostí a úsměvem na tváři mohli opustit toto údolí sténání a slz, a byli přijati do tvého království a radosti a plesání až na věky věků.

3. který Ducha Svatého seslal.

Neustávám v nesmírném díle Mé Lásky ani po výstupu k našemu společnému Otci nebeskému. Zanechávám ti zde své Nejsvětější Srdce. Aby toto Srdce mohlo stále větší láskou rozněcovat tvé srdce, sesílám ti Mého Ducha.

Když se zlomeným srdcem, ochromen křečí smutku a úzkostí setrváváš za zavřenými dveřmi, tu tě naše panenská Matka, Maria vede spolu s ostatními do večeřadla. Tam si připomínáš, co máš konat na Mou památku. Přicházím jako Oheň z nebe a přetvářím z malého, ustrašeného človíčka lidičky ve velkého hrdinu. Sesílám na tebe Ducha Lásky. Propůjčuji ti křídla. Tak se povznes nad smutnou všednost! Můj Duch rozžhavuje tvé srdce, aby je zakalil. Stáváš se živým nositelem Mého Světla, Mým opravdovým nositelem, nádobou, přetékajícím Mou přesvatou Krví, která přes tebe rozlévá na další duše.

Jsi se Mnou v naprosté jednotě. Svobodně si tě vyvoluji, takže i ty jsi dítě našeho Otce, avšak pouze z milosti, a ne od přirozenosti. Moje milost je tvou nadpřirozeností a tvým věčným životem, jak nepoznáš ani nenalezneš bez Mé milosti.

Chceš nalézt věčný život? A zakoušet Mě v sobě? Tak se ve víře a lásce povznes od přemítavého postupu svého rozumu k přímému zření. Tak nalezneš Mou jasnost v sobě zrozenou, totiž Můj obraz, který přetváří tvé prosté zření, takže tam nemůže proniknout žádný jiný obraz. A přece v nestvořeném světle můžeš poznat vše, co je méně než Moje Osoba, když ti to chci odhalit.

Koho jiného bych učinil prvním a nejpovolanějším k rozdávání darů Mé milosti, než naši panenskou Matku? Pros naši panenskou Matku, a přetvořím tě svým Duchem ve svého důvěrníka. Tomáš B. (Pokr.)

+++

Plíživé pronikání ducha světa: KINEZIOLOGIE

Kineziologie – metoda jednotného mozku patří do tzv. alternativní medicíny, kterou Slovenská lékařská společnost (SLS) v prosinci 1995 odmítla jako nevědeckou.

V propagačním letáku se píše, že toto je metoda 21. století a opírá se ve velké míře o staročínskou akupunkturu. Dále citujeme: „Energie v našem těle proudí po drahách, nazývaných meridiány. Jestliže je přebytek, anebo nedostatek energie v některé meridiáně, nastává nerovnováha.“ Takovéto tvrzení nemá nic společného se solidní vědou. Musíme si uvědomit, že tyto zásady patří do náboženského systému Orientu. To, že se někteří stoupenci snaží vytvořit dojem vědeckosti akupunktury a akupresury, k čemuž využívají i masmédia, je jiná věc. Realitou je však to, že žádné meridiány nebyly nikdy vědecky zjištěny.

Tvrzení, že každý sval a orgán je spojený s některou meridiánou, je utopií, ne pravdou.

Jak pracuje tzv. facilitátor? V letáku se píše: „Facilitátor velmi jeMně zatlačí dlaní na mírně předpaženou ruku klienta, aby pomocí biologické zpětné vazby získal odpověď na otázku.“ Facilitátor klade určité otázky, které jsou osobní a vchází do nejintimnějších oblastí soukromého života. To, že tam vznikne i určitá odezva, napětí svalů, by nebylo nic zlého. Jenže tento zdánlivě indiferentní prvek je napojený na určité metody spojené s věšteckou praxí a orientálními duchovními praktikami, které jsou už nebezpečné pro duševní a duchovní život křesťana. Tak se dostáváme do oblasti věštění a působení orientálních duchovních sil, které jsou spojené s východní filosofií a náboženstvím (taoismem). fra Marian,Metoděj, Eliáš

+++

Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely