LISTOPAD 2013

 

Ročník XIX. číslo 11.                                                                                                                 listopad 2013

Obsah: Merton-Lopourová, Posel, TJ,Zrození dalšího Krista, Z.Řezníček,U kamen, TJ,Tvoje oběť nového Krista, Z.Řezníček, Javor v podzimu. TB,Cyrilometodějská úcta, TJ,Nový Kristus uprostřed světa, Z.Řezníček,Slova mlčení, Poslání nového Krista v pozem.poměrech, Atraktivnost a suverenita nového Krista, Tvůj nezastupitelný úkol při spáse lidstva, Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely, Zprávy, P.Kroupa, Sv.Alžbětě Uherské,. Kristu Králi_____________

 

POSEL

 

NA LEMU ZIMY STRÁŽ

JIŽ VÍTR KRMÍ ŘEČMI SVÝMI

MAJESTÁT ZVONICE Z DŘEVA, KTERÉ BDÍ

VĚČNÉMU SVÁRU SLZÍ ROZUMÍ

A ZPŮSOBU JAK SVĚT JE NAPJAT

TOUŽÍ SRDCE ZVONICE VAROVAT VŠE CO ŽIJE

JAZYKEM BŘEZNOVÉ POLNICE

PŘED PŘÍCHODEM BOJOVNÍKA SLUNCE

 

KDYŽ JARO PŘICHÁZÍ S ARMÁDAMI VOD

MILIÓN TRAVNATÝCH STVOLŮ ÚKRYTY OPOUŠTÍ DO ŘAD SE STAVÍ

VŽDY VÍTĚZNÉHO BRATRA SVÉHO VYHLÍŽEJÍ

SE SMÍCHEM OPRAVUJÍ ZIMNÍ RUINY

VYRÁŽEJÍ KVĚTINY K SVÝM VÁLKÁM BEZ PUSTOŠENÍ

JDĚTE DO LESŮ A BUĎTE SVĚDKY

VY, NEJLEPŠÍ Z TĚCH CHUDÝCH DĚTÍ

 

KDYŽ GABRIEL UDEŘIL NA JASNÝ BŘEH SVĚTA

TVÉ OČI VIDĚLY CIZINCE

OBUTÉHO DO SANDÁLŮ Z HVĚZD

PŘICHÁZEJÍCÍHO V ZABLÝSKNUTÍ DOLŮ

TAK ČERSTVÝM RÁNEM

MATKO BOŽÍ MILOVANÁ

Z ANDĚLOVY ZVĚSTI BÁZNĚ PLNÁ

Tomáš Merton - Jana E.Lopourová

+++

ZROZENÍ  DALŠÍHO  KRISTA

Co určuje podstatu každého mého dítěte a tím spíš slavné zaslíbení mého zvláštního služebníka, takže mu vtiskuje jedinečný charakter mého zaslíbeného a zaslibujícího se spoluvykupitele? Nadání k osobnímu spojení s mým Slovem a ochota ke spojení s mým utrpením a křížem.

Základem zvláštní součinnosti a spoluoběti se mnou, a obecně každého mého dítěte, se mnou je milost k podstatnému spojení s mým Slovem. Tato výbava tě činí slavnostně zaslíbeným a náležitě k tomu vybaveným.

 Tato výbava vzájemné propojenosti se mnou obsahuje jediné povolání k součinnosti i spolutrpnosti se mnou. Je základem stvořené výbavy, jíž jako hlava vykoupeného lidu působím přímo na každého nebo mu dávám účast na nadpřirozeném životě. Všechny tyto dary jsou potřebné k důvěrnému přátelství a k těsné propojenosti se mnou, ale první z nich je formální základ.

 Jsem obecným prostředníkem mezi mým odvěkým otcovstvím a zvláště tebou, uprostřed ostatních lidí právě výbavou podstatného spojení. Znovu spojuji v jedno moje věčné otcovství s lidstvem, doposud ode mne odcizeným. To je podstatná vlastnost spojení s mým Slovem. Ta mě všestranně naprosto zdokonaluje. Tak mi dává nezvratnou dokonalost. Ta je základem nekonečné hodnoty mých záslužných a usmiřujících lidských skutků. Mezi mými skutky jasně vyniká oběť na kříži. Nekrvavě pokračuje v slavné hostině lásky úkonem součinnosti s mým věčným otcovstvím na spáse lidstva. Na rozdíl od tebe - nového zvláštního Krista - nejsem ustanoven Kristem zvláštním charakterem, nezrušitelným znamením vtisknutým do duše. To je má podstatná výbava následkem přímého spojení s mým věčným otcovstvím. To mne činí nejdokonalejším.

 Už mým vtělením jsem důvěrníkem mého otcovství. Slovem, kterým otcovsky stanovím Vtělení, jsem pozván k důvěrné součinnosti i spolutrpnosti s mým věčným otcovstvím a k obecnému prostřednictví. Mám-li s tebou sdílet svou dokonalost, musím být hlavou lidu. Děje se to výbavou, která je základem mých záslužných skutků, přinášejících dokonalé uspokojení nejen tobě a celému lidstvu, ale především mně otcovskému.

Jsem, který jsem, a přece po sobě zanechávám následovníky. Ti ovšem mohou přinést jedině mou oběť na kříži, kterou přináším navěky mému věčnému otcovství.

 

Když se s otcovskou moudrostí starám o všechno dění ve světě, o jedno pečuji obzvláštním způsobem. Dbám o to, aby se každému dostalo mých darů. Nechávám zde zřízení k rozdělování mých darů, které by se za celé lidstvo věnovalo součinnosti a spoluobětování se mnou bratrsky spasitelným na mém díle spásy lidí a světa.

 Zatímco lidská povolání podléhají změnám, takže občas vznikají a zanikají, zvláštní slavné povolání v mých službách nezaniká. Stále roste na významu a majestátně se tyčí uprostřed proměn času. Pokaždé znovu a znovu vyrůstá z klína téhož slavného povolání tolik síly, že pokračuje vždy k nové obnově. Je to spjato s mým tajemným Tělem. Jako moje tajemné Tělo nevzniká z lidí, tak ani zvláštní slavné povolání ve vrcholných službách nevzniká lidsky. Povstává z mého přímého zásahu. Je to moje vůle, abych tu měl zvláštní spoluvykupitele a spolutrpitele z řad lidí, aby tu byli nositelé a rozdavatelé mých darů. Starám se, aby zde byli někteří naprosto a dokonale zaslíbení mně a sloužili ostatním lidem.

 Sám, bez lidské pomoci, dávám vzniknout zřízení tvého zvláštního slavného povolání v mých službách. Proto v tvém životě dalšího Krista ve vrcholných službách stále žije a působí zárodek mé lásky a vůle.

 Netvrdím, že bych něco takového poprvé zavedl. Bývalo to od nejstarších dob. Právě to je důkazem vnitřní potřeby zřízení slavného povolání vůbec. Jenže nekonečně výš než každé takové slavné povolání stojí moje obecné slavné povolání. Je pouze jedna dokonalá oběť, jedna na věky, jeden původní slavný zaslíbenec, který jednou provždy vchází do mého otcovského příbytku. Tak bratrsky usmiřuji tvorstvo se mnou otcovským a snáším vám všechny poklady milosti z nebe. Všechno, co vám chci dát, je obsaženo v tomto jediném mém povolání. Protože potřebuji dál sdělovat lidem, kteří teprve přijdou, ovoce mého vykoupení, rozšiřuji moje slavné povolání za hranice času. Dělám to rozšířením slavného povolání na vyvolené, kteří jsou přičleněni k mému povolání, aby mým jménem předávali moje dary lidem a také na to připravovali lidi. Jako tvůj svrchovaný spásonosný bratr jsem k tomu ustanoven mým osobním spojením tvé lidské přirozenosti s přirozeností mého věčného otcovství. Nadáním, které mám jako hlava nového lidstva, jsem tak bohatý, že mohu rozdávat všem, a pořád mám co rozdávat. Díky mému skutečnému osobnímu spojení lidské přirozenosti s přirozeností mého věčného otcovství má každý můj čin a každé moje slovo, ale také každé mé utrpení a mé mlčení nekonečnou hodnotu. Proto oběť, kterou přináším na kříži, je obětí, která překonává všechny dosavadní lidské oběti. Silou této oběti má vůbec každá tvoje oběť na světě sílu a moc obnovovat lidstvo a jeho svět a otevírat je pro někonečné zušlechtění a také může být obětí otcovsky přijatelnou, neboť může být opravdu milá mně otcovskému.

 Nosím tvé, skutečné lidské tělo, protože na sebe beru tvou skutečnou přirozenost. Protože jsem, který jsem, mohu přibližovat to nejvyšší k pozemským poměrům a zase jako jeden z vás lidí mohu k našemu věčnému otcovství vést celé obnovené a zušlechtěné lidstvo. Z mých rukou je lidská oběť znovu přijata.

 Dopřávám ti, abys ty, jakož i ostatní lidé, odkázaní tolik na smysly, zkrátka abys měl také viditelnou účast na mé oběti. Dopřávám ti, abys mohl dále podávat oběť, přijatelnou na mých místech, protože je to zakořeněno ve tvé lidské přirozenosti, aby se snažila spojovat se s mým věčným otcovstvím a přinášela mně otcovskému oběti, projevovala mi vděčnost, usmiřovala mne a prosila mě. Když podávám jednou provždy dokonalou oběť, která má všechny potřebné účinky, a která vyhovuje všem potřebám tvé duše, jež se chce podřídit mému věčnému otcovství, tak si přeji, abys byl co nejživěji a co nejdůvěrněji spojen s touto obětí. Celým mým Srdcem Nejsvětejším toužím, aby se tato oběť stala tvou obětí. Proto je zapotřebí zvláštního slavného povolání pro zosobnění součinnosti i spolutrpnosti se mnou, kde by se dále zpřítomňovala moje oběť, kde by se předávala dál, protože moje dokonalá a vznešená oběť potřebuje dokonalý řád.

 Proto zakládám zbrusu nový řád, řád nových zvláštních Kristů, můj řád. Jsem vyvolený podle otcovsky vyvoleného řádu. Proto také tvé slavné povolání je vyvoleným povoláním daného řádu. Moje slavné povolání i moje oběť a její ovoce nechci ponechat náhodě, ani vydat napospas lidské slabosti, hlouposti a zlobě. Proto mluvím o zvláštním povolání vedle obecného slavného povolání, kterým vybavuji všechny mé děti hned od jejich přivtělení ke mně křtem svatým. Celé shromáždění mých věrných je mým tajemným Tělem. A tvoje slavné povolání tam má své nenahraditelné místo.

 Máš zosobňovat spojení, jimiž se dostává mému tajemnému Tělu ode mne všech darů nadpřirozeného života. Slavné povolání je průtok, kterým se dostává ovoce mého utrpení všem, kdo jsou ke mně přivtěleni. Posílám tě učit. Vybavuji tě mocí nad mým Tělem. Svěřuji ti pravomoc k usmiřování s mým věčným otcovstvím. Právě proto říkám: „Jděte do celého světa a učte všechny národy!“

Budu s tebou po všechny dny. Převezmi moje povolání. Moje dokonalé slavné povolání vrcholí utrpením a smrtí. Proto stejný úděl potká i tebe, kdo jako služebník kříže máš být se mnou stále křižován. Tento odvěký kříž nenávisti vůči mým zvláštním novým Kristům, jaký se dnes projevuje, když jsou lidé zmatení hrůzami a jinými triky vládce světa plivají na moje služebníky, kdy nový zvláštní Kristus ve vrcholných službách může být snadno kdekoli na veřejnosti předmětem potup a urážek, pronásledování, bičování a křižování. A zatímco i vrahové požívají zaručených lidských práv na důstojný život, ženám se zaručuje jako lidské právo, že smějí zabíjet své počaté děti a zvrhlíci se domáhají jako lidského práva uzavírat sňatky s osobami stejného pohlaví, ty - můj další Kriste - nemáš, kde bys hlavu složil. To ukazuje, že tvoje zvláštní slavné povolání v mých službách je skutečnou součástí mého vrcholného slavného povolání. Vždyť se ti dostává stejných útrap jako mému povolání. Proto tvé poslání jako zvláštního spoluvykupitele i spolutrpitele lidstva je posláním téhož dokonalého slavného povolání.

Nezapomeň, že stav nového zvláštního Krista je sladkým ovocem mé péče o můj vykoupený lid. Vznešenost poslání dalšího zvláštního Krista je v slavně zaslíbené součinnosti i spolutrpnosti se mnou na obnově a posvěcení lidu, neboť přicházím zachránit všechny. TJ (Pokr.)

+++

U KAMEN

OBLAČNOU PĚNU MĚSÍCE

JAZYKY DRAČÍ OLIZUJÍ.

ROZECHVĚLA SE SVĚTNICE

MĚKKÝMI ŠEPOTY DĚTÍ.

STÍNOVÉ KORÁBY PLUJÍ

NA ZEŠEŘELÉ HLATI

STĚN DO RUDA ZDOBENÝCH.

BOROVÉ POLÍNKO PUKÁ

V PORYVECH RUMĚNÝCH;

TO KAMNA MILE HOVOŘÍ,

KDYŽ ČARODĚJNÁ RUKA

HODINKU ČERNOU ZVEČERA

TAJEMNĚ POUŠTÍ DO DVEŘÍ.

MYŠLENKY TEPLEM ZAVÁTY

SNY TISKNOU NA ČELA

A MĚSÍC POSTŘÍBŘUJE RTY,

V NICHŽ RŮŽE SHOŘELA.

Zdenko Řezníček 1947

+++

TVOJE OBĚŤ NOVÉHO KRISTA

Oběť každého dalšího Krista je díky mně dokonalá. Moje oběť je dokonalá, protože moje spojení s mým věčným otcovstvím je nejtěsnější a nejdůvěrnější jaké jen může být, totiž bezprostřední, protože já a otec jsme jedno. Svou dokonalostí doplňuji dosavadní nicotné klanění, díkůvzdání, usmíření a prosby lidu.

 Každá oběť je dokonalá, pokud je čistá a cenná, a je-li úplně spotřebována ke cti a slávě mého věčného otcovství. Je dokonalá, když spojení mezi tebou jako mým dítětem vůbec a zejména jako dalším zvláštním na jedné straně a na druhé straně obětním darem je těsné a důvěrné. Vnější oběť a zničení obětního daru je pouze znamením obětování tvého nitra zvláštního dalšího Krista a obecně každého mého dítěte. Oběť je dokonalá, když spojení mezi tebou jako mým zvláštním přítelem - obětovatelem a ostatními mými věrnými je těsné a důvěrné. Jako nový Kristus spojuješ všechno klanění, díkůvzdání, prosby a zadostiučinění mého vykoupeného lidu vjedno. Povznášíš ostatní k mému věčnému otcovství. Samozřejmě, že okázalý projev úcty a účinky oběti jsou obecnější. Zasahují svým pronikavým vlivem tím více účastníků, čím početnější část lidu skutečně prožívá spojení se zvláštním obětovatelem.

 Jako moje dítě a zejména jako nový zvláštní Kristus tě vybavuji k úplné čistotě, oproštěnosti od hříchu a každé nedokonalosti, nýbrž dosahuji toho, abys byl sama zosobněná čistota. Přesto zůstáváš slabým a křehkým člověkem a nejsi žádná loutka v mých rukou. Můžeš svobodně růst v dobrodružství ctnosti, ale také upadat do hříchu. Ať se sbližuješ se mnou sebevíc, nejsi mnou. Jsi prostředníkem a jako takový jsi nižší než moje maličkost. Moje člověčenství mi však přísluší jako nejvyšší Osobě mého otcovského Slova, které se stává tělem. Moje zvláštní kristovské úkony, jež vycházejí z tvého lidského rozumu a tvé vůle, mají však nekonečnou záslužnou hodnotu. Vycházejí přímo od mého odvěkého otcovství. Dodnes se nepřestávám za tebe přimlouvat jako tvůj spásonosný Bratr.

 Jako hlava mého tajemného Těla, shromáždění mých věrných přijímám plnost stvořeného nadání, které ochotně přelévám na tebe. Mám vznešenou moc ustanovit potřebnou výbavu pro tebe, dávat jí sílu, aby mohla působit a rozhojňovat můj věčný život. Mám moc ustanovit zvláštní povolání vyvolených a obecné povolání každého mého dítěte, nepomíjející až do konce světa, povolání, které je podílem na mém vrcholné službě.

 Moje oběť a s ní také oběť tebe - dalšího Krista smazává všechny hříchy světa. Nejen o mně, ale také o každém novém Kristu zvlášť a o každém mém dítěti obecně platí: „Hle, Beránek Boží, ten který snímá hříchy světa!“ Okolnost, že hřích přetrvává a pokračuje, neznamená, že by síla této oběti byla tak nedostatečná. Znamená to, že lidé často odmítají její plody.

 Kalvárská oběť je hodna právě tebe, dalšího Krista. Moje dítě svobodně přijímá vůli mého věčného otcovství a přináší sebe jako oběť za lidstvo.

 Spojení tebe jako mého dítě a tím spíš jako mého zvláštního služebníka s obětním darem je osobní a důvěrné. Jako nový zvláštní Kristus, ale obecně už jako mé dítě jsi obětní dar, a to nejen svým tělem, ale i jako osoba s lidskou duší. Tvou krutou bolestí je utrpení lásky s ohledem na nesmírnost zla, které přemáháš.

 Už jako moje dítě, ale jako můj zvláštní přítel obzvlášť jsi můj dokonalý obraz, když se vydáváš za obětní dar. Jsi mučedníkem mé svrchované lásky a stále si necháváš probodávat své srdce kvůli hříchům ostatních. Bez citelných a krvavých ran po mém bičování, bez jizev po mém přibití na kříž, zkrátka bez důsledně prožívaného utrpení se mnou by tvoje působení jako mého dítěte a tím spíš jako mého zvláštního dalšího Krista postrádalo legitimaci, odkazující ke mně ukřižovanému.

 Neexistuje těsnější spojení, než takové jaké trvá mezi tebou jako mým dítětem vůbec a zejména jako mým zvláštním kristovským spolutrpitelem na jedné straně a lidstvem na straně druhé. Při hostině lásky se naplňují slova apoštola národů: „Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů“ podle mého ustanovení. „Kristus je hlavou Církve, těla, které spasil“. Buď opravdový v lásce, ať ve všem dorůstáš ve mně, který jsem hlavou, z níž roste celé tělo.

 Při oběti hostiny lásky je stejný dar jako při oběti na kříži. Jsem tu pořád, neustále se přimlouvající a nepřetržitě se obětující za vykoupené lidstvo prostřednictvím tebe, mého zvláštního spoluvykupitele.

Na kříži je patrný pouze obětní dar a jeho zničení, totiž moje zničení. Vím, že se jevím každému jako poražený a moje dílo jako zničené. Jenže po mém Vzkříšení zůstáváš při mši každému na očích jedině ty, můj zvláštní spoluvykupitel a spolutrpitel, a jasně tu vyniká úmysl přinášet mou dokonalou oběť.

Od mého přijetí tvého lidského těla za své neustále trvá vnitřní úkon obětování v mém Srdci a slavně pokračuje v mém otcovském domě. Obětuji současně i své trpící články za mé tajemné Tělo, dosud ponořené do boje ve světě, které spolutrpí na dokončení toho, co zbývá do naplnění míry mého utrpení. To neznamená, že by mé utrpení nestačilo. Je dostatečné, ale postrádá jeho pronikání a účinné přetváření právě tebe uprostřed ostatního lidstva. Proto díky tobě dokončuji, co zbývá vytrpět, abys byl mou milostí náležitě přetvářen k důvěrnému přátelství se mnou.

 Po poslední hostině lásky na konci světa už nezbude žádná oběť. Hodina náznaků, předobrazů a zvláštních ustanovení ustupuje před patřením na mne tváří v tvář. Místo oběti zůstává její dokonání. V dokonalém úkonu klanění a díkůvzdání pokračuji v obětování sebe sama vnitřně. S celým mým tajemným tělem zakouším oslavení. Zůstává mi jen klanění a díkůvzdání. V mém tajemném Těle tě připojuji k zástupu vyvolených, když ti dávám zpívat při slavnosti lásky: Svatý, Svatý, Svatý... TJ (Pokr.)

+++

CYRILOMETODĚJSKÁ ÚCTA

Moudrý Sírachovec začíná kapitolu, ve které chce oslavit starozákonní velikány a jejich velkolepé skutky slovy:

"Nuže, chvalme slavné muže,

otce všech našich pokolení.

Vedli lid svými radami,

znalostí zákonů napsaných pro lidi...

nechali po sobě jméno,

které hlásá jejich chválu..." (SIR 44,1-8)

Plným právem můžeme tato slova vztáhnout na naše slovanské apoštoly sv.Cyrila a Metoda. Je řada důvodů naší cyrilometodějské úcty¨.

Především jak svatý Cyril, tak svatý Metoděj jsou osobnostmi, které VYNIKAJÍ MIMOŘÁDNÝMI DARY MOUDROSTI A SVATOSTI.

O sv.Cyrilu se dozvídáme z Chvalořeči sv.Klimenta Ochridského: "Cyril, který se zaskvěl zbožností a krásou na zemi jako slunce osvěcující záblesky trojosobního božství celý svět." A ve staroslovanském východním oficiu o sv. Cyrilu se vyzvedá jeho vynikající řečnická schopnost: "Přívalem svých podobenství udolals trojjazyčníky. Vpravdě ses podobal posvátné harfě podobenství... Ó, jazyku v podobenstvích sladší než med."

Sv.Metoděj nedával najevo dary moudrosti a rozumu a všestrannosti za časů sv.Konstantina. Po boku svého mladšího bratra pracoval pokorně a nenápadně, a ponechával mu ve všem prvenství. Teprve když Konstantin opustil tento svět projevil naplno nejen své úžasné vědomosti, ale i organizační schopnosti. Tehdy sám jednal jako hlava misie, jako papežský legát a posléze jako arcibiskup velkého území.

Další důvod k této úctě je, že sv.Cyril a sv.Metoděj jsou APOŠTOLY NAŠEHO NÁRODA. Jsou to naši obzvláštní dobrodinci. Jsme jim zavázáni hlubokou vděčností. Nikdy nebudeme moci zapomenout to, co z lásky ke Kristu, ve kterém milovali i náš národ, prokázali našim předkům v prenatálním či přednárodním období našeho mravního života.

Bylo tu sice křesťanství, když přišli, jenže jaké? Bylo hluché a němé! Teprve sv.Cyril a Metoděj je zvěstovali řečí srozumitelnou národu, který teprve potom mohl Krista vlastní řečí oslavit. A tak od těch dob může náš národ na Boží volání hlaholit radostně odpověď. Papež Pavel VI.. připomíná, že lidé prožívají hodnoty, které jim přináší evangelium v hlubokém spojení se svou vlastní kulturou; šíření křesťanství se nemůže obejít bez základních složek kultury. (EVANGELII NUNTIANDI, II, 18-20)

Bl. Jan Pavel II. k tomu dodává, že víra, která se nestane kulturou, není opravdová ani úplná.(CHRISTIFIDELES LAICI, III, 44)

Naopak kultura, která není prostoupena vírou v Boha, který se sklonil ke všem národům v Kristu, není naplno kulturou. A tak i ti, kdo z odkazu Soluňských bratří vyzdvihli pouze lidský přínos národní, jazykový, vzdělávací a mírový, avšak ponechali stranou Krista, pro kterého a skrze kterého se to všechno děje, dali jen příležitost nepřátelům Kristovy Církve všeobecné zneužívat odkazu Soluňských bratří. Tak se potvrzuje, že kdekoli se přijde s jakoukoli ideou lidskosti, a nestojí na prvním místě Kristus, tam se posléze všechno obrátí proti každému člověku. Tím, že sv. Cyril a Metoděj postavili naši národní kulturu na pevný základ a nechali Krista promlouvat k nám srozumitelnou řečí, učinili náš národ naplno kulturním, a umožnili mu opravdovou víru. To byly radostné a ušlechtilé počátky, které nás dodnes, a spolu s námi i mnohé jiné, povznášejí k vysoké kulturní úrovni. Třebaže dobová nepřízeň rozmetala jejich vzácnou setbu, nebyla to jejich vina. Nájezdy Maďarů rozbily naši Velkomoravskou kolébku, aby novorozenec živořil v cizím prostředí. Národ však nezanikl, a dodnes žije z tuhého kořene semene zasazeného bratry ze Soluně. Co učinili pro naše předky, učinili pro nás. Proto jsme si také vědomi návaznosti, s níž musíme pokračovat v lásce a vděčnosti k nim.

Cyrilometodějská úcta vyžaduje především úsilí hluboce POZNAT OBA SVĚTCE, A ČASTO ROZJÍMAT NAD JEJICH SVATÝM ŽIVOTEM. Rozjímáním se převádí všechna ta duchovní krása, dobro, pravda jejich života do nejvnitřnějšího jádra našeho života. Tak se naše vlastní zkušenost oplodňuje jejich vznešeným duchem. Tak se rozvíjí otcovská návaznost. Kdyby naše úcta k nim nevyvěrala ze samotného života, neměla by hodnotu. Proto jde o úctu, která vychází z každodenního života plného jejich ducha a vede k vrcholům křesťanské svatosti a apoštolské lásky.

Jedině takovou úctou naplníme svou národní povinnost vděčnosti a zasloužíme si trvalou a účinnou ochranu u svých nebeských Ochránců, svatého Cyrila a Metoděje. TB

+++

NOVÝ KRISTUS UPROSTŘED SVĚTA

Jsem vydán za všechny, aby nikdo nezahynul, ale měl život věčný. A přesto mě mnozí z lidí proklínají, odmítají se modlit, a svolávají všechno nejhorší na tebe, kdo se hlásíš ke mně a kdo mi sloužíš.

Mohlo by se ti to zdát divné, když jednou slyšíš, že tě s láskou posílám do světa, a jindy, že tě varuji před světem. Samotný svět je od mého stvoření dobrý. A ty jsi to nejvzácnější na světě. Především tebe v tomto světě miluji, když tě ve světě obnovuji a posvěcuji. Miluji moje stvoření, ale přináším světu porušenému hříchem obnovu a posvěcení. Nemohu však milovat poruchu světa, která vypadává z mého plánu stvoření.

Tento protiklad je tajemstvím vzrůstu a upadání tvého kristovského života, kristovské cti a ponížení, kristovské slávy a pokoření..

Velikost a vznešenost tvého zvláštního slavného povolání na obnově a posvěcení lidstva a světa spočívá v naplňování světa službou nadpřirozeným hodnotám a přiváděním lidstva a světa blíž k naší odvěké otčině a k projevům úcty vůči mně otcovskému i bratrskému.

Vládce světa, který se snaží zmocnit světa a lidi pomocí peněz, výpočetní techniky, důmyslného řízení výroby, nabídky a poptávky, jakož i zábavního průmyslu, bude vždy bojovat proti mně a shromáždění mých věrných..

Vládce světa se sám tváří jako můj přítel. Vtírá se i na mou hostinu slavnou lásky, aby tu ujídal mé tělo v podobě chleba. Má plná ústa lidských práv, mých vyšších základů, ale když se od něho dáš ukolébat a dáš najevo svou lidskou slabost, okamžitě toho proti tobě použije. Neútočí jen přímo a násilím. Čeká v záloze, navléká si masku zbožnosti, aby zpochybnil všechno, co konáš a co trpíš. Snaží se ti sebrat radost z výsledků tvé obětavé práce a ovoce tvého utrpení pro můj kříž, uloupit ti nadšení pro mne a pro naši panenskou Máti, pro shromáždění mých věrných. Snaží se ti jako každému zaset do srdce semeno podezíravosti.

Ve spotřební demokracii je všechno na prodej. A nejvíce žádané jsou informace, ale často indeformace o osobním životě nového zvláštního Krista, slavnostně zaslíbeného v mých službách, zkrátka o tvých slabostech a vinách. Žádný můj nový zvláštní Kristus se těmto praktikám prolhaného vládce světa sám neubrání. Jedině s mou pomocí, když proměníš celý svůj život důslednou součinností, jakož i spolutrpností se mnou, tvým ukřižovaným bratrem.

Základem ustavičného napětí mezi světem odcizeným mému řádu a mezi mnou a shromážděním mých dětí je hřích. Je to pýcha vládce světa a tvých svedených prarodičů. Dokud trvá onen dvojí zákon v lidském těle, dotud se snaží projevit onen dvojí zákon vlády, zákon mé Lásky proti zvůli vládce světa. Nadále trvají spory mezi oběma a vývoj stále dál kolísavě a vlnovitě pokračuje bez jednoznačně vyhraněného zaměření.

Nehledej žádné kompromisy mezi mnou a světem. Pokaždé dopadají smutně pro ty, kdo obhajují moji svrchovanou vládu a snaží se ji smířit s pozemskou mocí. Pokaždé na to doplácejí ztrátou vnitřního štěstí, čistoty i víry, kdykoli podniknou tyto marné pokusy. Jako moje dítě vůbec a tím spíš jako nový zvláštní Kristus se musíš rozhodnout pro mne anebo proti mně.

Umírám na kříži, abych vstal z mrtvých. Tak ani ty nemáš jinou cestu než prožívat moje umrtvení i mou agónii. Oběť je základním důvodem mého slavného povolání a zaslíbení..

Úsilí o nový život, o novou, poslední dobu lidstva nelze vést ryze přirozeně, ani kdybys podnítil k činnosti všechny nevyužité buňky mozkové tkáně člověka. Zušlechtění lidstva ve světě nelze dosáhnout žádnými organizacemi lidských práv, pokud v popředí těchto lidských práv nestojí právo mého věčného otcovství na tebe jako na mého tvora.

Jako každý, i ty musíš tento boj vybojovat sám se sebou, aby ses naučil nést svůj kříž i své přednosti spolu s mým křížem. Jako moje dítě vůbec, ale zejména nový zvláštní Kristus, máš povolání k tomuto boji ve světě. Musíš však stále spojovat úsilí obrácené navenek, totiž činnost, směřující k vnějším výkonům, s úsilím obráceným dovnitř, s ochotou k pravidelným díkům a prosbám ve shromáždění mých věrných, s ochotou brát na sebe utrpení a svůj kříž i kříže ostatních.

Vládce světa dobře ví, že jeho největší zbraní je zesvětštění mých dětí a zejména každého nového zvláštního Krista. To vyžaduje tvou těsnou součinnost i spolutrpnost se mnou ukřižovaným.

Přemožení nabídek světa v životě mých dětí a zejména každého nového zvláštního Krista přináší opravdovou svobodu, takže přestáváš na čemkoli lpět, jak si to žádá tvé povolání stát se spoluvykupitelem lidstva a světa.

+++

POSLÁNÍ NOVÉHO KRISTA

V POZEMSKÝCH POMĚRECH

Živit se chlebem touhy a umět čekat, to jsou projevy velké moudrosti. Čím se dá změřit velikost touhy? Měřítko velikosti touhy je dáno vroucností tvého srdce, které zakouší touhu. A pokud má rozpětí a vznosnost hradu tvého srdce náležité uspořádání, začlenění do řádu a spjatost s nejširším vnějším posláním, tak rosteš. Z toho pochopíš, jaké rozpětí ve světě má moje touha s ohledem na tebe.

Moje vševládnoucí vůle není žádný vnější rozkaz pro tvé milující a chápavé srdce. Vychází z hlubiny tvé bytosti.

Jsem tvůj hlavní prostředník s věčným otcovstvím. Chci však, abys i ty byl právě tak dokonalým prostředníkem. Slibuji, že dostaneš všechno, o cokoli budeš prosit věčné otcovství mým jménem. Jen si řekni a dostaneš to. A nebuď příliš skromný ve svých prosbách. Jak málo toužíš, tak nízké jsou tvé ideály. Až dosud mé Srdce Nejsvětější ochotně vyčkává, ale dnes už pospíchá. Připozdívá se. Tvé dny jsou sečteny a tvůj čas neúprosně směřuje ke konci.

Kolik času promarňuješ, když přemlouváš mé Srdce k čekání! Nezdržuj se už s pohřbíváním překonaného. Raději pospěš kupředu a vzhůru. Potřeby jsou veliké. Zástupy ponořené do světa jsou znásilňovány duchem lži k vlastní věčné zkáze. Moje tajemné Tělo strádá a trpí. Naše společná panenská Máti je hanobena a sám jsem přehlížen v mém bratrství, otcovství i přátelství. Svět se přeplňuje do nebe volajícími zvrácenostmi. Mé Srdce má naspěch, jako když někdo trne v obavách o své bližní, ohrožené zkázou. Neváhej a vyšli také k mému tajemnému Tělu nejnaléhavější prosby.

Koneckonců se to všechno sbíhá u mne, jenže si jednou provždy zamilovávám tvé prostřednictví. Samozřejmě, že především sám mohu přednést prosbu, hodnou velikosti věčného otcovství. Tvým jménem se ponižuji a zprostředkuji ti všechno na vrcholných místech. Pros hodně a pros o mnoho. Pros vytrvale a naléhavě, abys vším, co ti bude dáno, mohl ještě víc oslavit mne bratrského i otcovského.

Co odpovíš na mou výzvu k součinnosti i spolutrpnosti se mnou? Moje věčně živé Srdce tě touží oblažit a zušlechtit milosrdenstvím, ale přeji si, abys o to prosil. Toužím po tvé pohotovosti k součinnosti i spolutrpnosti se mnou. Mé Srdce jako planoucí výheň žhne touhou po sdílení se. I tvé srdce se chce sdělovat, ale mé Srdce Nejsvětější znamená pro tebe vrcholnou Lásku.

Vrcholný projev lásky je sebedarování. Dobro je svou podstatou sdílné. Přirozeně se rozlévá a šíří. Nejenže se přirozeně rozlévá, nýbrž se šíří se tím dokonaleji, hojněji a blahodárněji, čím je dokonalejší. Proto slunce šíří kolem sebe světlo a teplo. Proto rostliny a živočichové, když se rozvinou, předávají život dál. Proto velký umělec pojme a vytvoří dílo. Proto vědec předává své názory a objevy a dává žákům svého ducha. Proto apoštol v ušlechtilém nadšení sděluje duším to, co má sám nejlepšího, aby je přivedl k tomu nejlepšímu. Tak se ani moje nebeské otcovství nespokojuje s tvým stvořením jako svého jedinečného, originálního a neopakovatelného obrazu ke své podobě. Když vlastním hříchem ztrácíš můj obraz v sobě, mohu tě otcovsky povznést různým způsobem. Třeba poselstvím dalšího svého proroka, jenž by sdělil podmínky nutné k odpuštění, anebo prostým velkorysým zahlazením všech strašných důsledků hříchu. Otcovsky však činím nekonečně víc. Z lásky se k tobě skláním v mé druhé Osobě. Počítám s pokračováním mého prostřednictví, aby ses ty sám se zapojil do díla spásy.

Při dokonalé oběti, kterou přináším, nemůže být obětí nic jiného, než moje maličkost. To, co přináším za oběť, jsem sám. Moje umučené lidské tělo a prolitá krev, celé mé Srdce probodené kopím.

Dokonalá propojenost se mnou a oběť, přinášená pro dílo tvé obnovy a posvěcení je tím dokonalejší, čím těsněji jsi jako můj spoluobětovatel a spolutrpitel zapojen na obnově a posvěcení lidstva a světa, čím důvěrněji jsi jako prostředník mezi mnou a lidmi spojen se mnou a s lidmi, za něž máš přinášet oběť klanění, prosby, zadostiučinění a díkůvzdání.

Mé nejsvětější Srdce, plnící vůli mého věčného otcovství, velkomyslně prolévá mou drahocennou Krev pro tvou spásu. Vykupuji tě mou Krví a činím z tebe příbytek pro mně bratrského a zároveň otcovského.

Jako mé věčné otcovství dává celou svou podstatu v mém věčném plození a vydechování Ducha, tak se osobně nabízím v proměněném chlebu. Mé Srdce, sladěné s naším věčným a slavným otcovstvím, je Srdcem, tajemně oživujícím proměněný vezdejší pokrm, který přinášíš. Dávám se ti v podobě tvé všední potraviny a nápoje.

Tím, že ti mé proměněné Srdce dávám za oběť, přináším ti také nadání k vyšší součinnosti i spolutrpnosti se Mnou. Při Poslední večeři ti dávám moc proměňování, abys tím neustále obnovoval slavně ustanovenou hostinu lásky. Mé proměněné Tělo jako slavné ustanovení a jako oběť nemůže trvat bez tvé slavně zaslíbené součinnosti i spolutrpnosti se mnou.

Dávám se ti jako dokonalý pokrm a nápoj. Tak se dávám, ale ne abys to vstřebal, spotřeboval a proměnil v sebe, ale aby ses dal spotřebovat mnou a stával se mu mnou samým. Jednou říkám milé sestře Kateřině Sienské: „Vezmu si tvé srdce a dám ti Mé.“ Je to smyslům patrné označení toho, co duchovně dělám v tobě při dokonalém přijímání mého Těla. Přestáváš být uzavřen a soustředěn do sebe. Mou milostí objímáš všechno moje stvoření.

Pro tvůj běžný život z toho plyne, že mé Nejsvětější Srdce je víc než jen předmět tvého uctívání. Je to moje živé a důvěrně blízké sebedarování.

Tajemná výměna srdce! Dáváš mi, bratrskému, srdce, které máš stejně ode mne otcovského. Nabízím ti za to mé Nejsvětější Srdce plné neutuchající Lásky.

Kvůli tobě sestupuji do temných hlubin pekelné propasti, kde jsou moji věční nepřátelé, kteří tě sladce vábí proti mně Nechci tě však zachraňovat pro nejvyšší cíl bez ohledu na tvá lidská práva, zejména bez ohledu na tvou svobodu, kterou ti dopřávám. Sotva však proneseš svůj souhlas, dopřeji ti příbytek v hradu mého Nejsvětějšího Srdce, zajištěného hradbou z mého tajemného Těla. Ochráním tě štítem z mého Srdce, abych čelil proměnám tvého srdce. Prožehnu tvou duši dechem mého Ducha. V planoucí výhni mého Srdce tě rozpálím k žáru jasnějšímu než všechna slunce. Zakalím tě Láskou, která je silnější než smrt. Jedině moje čistá Láska je schopná dát křídla tvé přirozenosti a povznést ji ke mně. Dám žár tvému srdci a vzletnost lásky, která touží v nekonečném rozpětí, přesahujícím časoprostor vesmírného oceánu a dosahuje až k branám věčnosti.

+++

ATRAKTIVNOST A SUVERENITA NOVÉHO KRISTA

Jako tvůj Bratr jsem vlastním spasitelem, kdežto ty uprostřed ostatních lidí jsi můj spoluvykupitel. Právě v tom je celá tvá důstojnost, protože je to důstojnost mne, osobně spojujícího tvou lidskou přirozenost s přirozeností mého otcovství. S tím vším je spojeno slavné povolání a zaslíbení. Proto nikdy nikdo nemůže snížit vznešenost mého dokonalého slavného povolání.

Tak máš především důstojnost své účasti na mé dokonalé profesi, dále moc nad mým skutečným slavně proměněným Tělem, a konečně moc nad mým tajemným Tělem vůbec.

 Máš jenom jednoho původního slavně zaslíbeného Krista, pouze jednu dokonalou oběť. Máš mne, svého spasitelného Bratra. Když jsem poslán na svět, tak jsem slavně zaslíben k vrcholnému povolání v mých otcovských službách. Tehdy začíná mé spojení vrcholných míst s nejnižšími propastmi. Přijímám tvou přirozenost k jejímu povznesení. Spojuji tvou přirozenost s přirozeností mého otcovství, abys byl obnoven a ještě nekonečně zušlechtěn. Když tě zvu k tomu, aby ses stal dalším Kristem, tak tě posvěcuji na dalšího Krista plností duchovních darů. Jsi plný milosti kvůli jedinečnému spojení se mnou.

Jako je důstojnost tvé zvláštní slavně zaslíbené součinnosti se mnou na spáse lidstva a světa velkým darem, tak je také velkým posláním a závazkem k spolutrpnosti. Každý tvůj krok je obětí. Tato oběť vrcholí smrtelným utrpením, kdy podáváš to nejvzácnější, co máš, totiž svůj život. Tvé skutky jsou mými skutky. Kvůli tomuto spojení s mou Osobou věčného Slova se dostává každému tvému úkonu i tvému utrpení, tvému slovu i tvému mlčení věčné, nekonečné hodnoty. Proto můžeš jako dokonalý nový Kristus podat důstojnou, dostatečnou, ba všechno překonávající oběť.

 Přináším oběť mému věčnému otcovství, uraženému tvými hříchy. Platím nejen celý tvůj dluh, nýbrž tím také otevírám samo prostředí plnosti, otevírám poklady milosti. Tak je moje oběť dokonalou obětí klaněním díkůvzdáním i prosebnou obětí.

 Přináším nejen usmíření, nýbrž také dokonalou poctu mně otcovskému. Obsahuje pro tebe všechno, co potřebuješ. Když mi chceš poděkovat za tak velké dobrodiní, že jsi znovu přijat za mé dítě, tak nemáš žádnou jinou oběť než právě tuto oběť. Děkuješ mi za mou oběť zase jen mou obětí.

 Chci sloužit navěky. Toužím být viditelným Spasitelem, skutečným viditelným prostředníkem, s nímž se může spojovat každý, kdo se potřebuje viditelně spojit s mou obětí.

 Moje oběť trvá a zůstává jednou provždy jedna, mojí obětí navěky. Jednou podaná je stále podávaná a tak zůstává v platnosti. Všichni lidé, kteří kdy půjdou dějinami, zatouží se osobně spojit s obětí, s onou jedinou obětí, která je. Z ní jsou všechny oběti otcovsky přijaty a teprve tím se vlastně stávají dokonalými oběťmi. Proto si přeji, aby tato oběť byla stále zpřítomňována, nikoli však znovu podávána, neboť ani slovo o obnovování oběti není dost přesné a výstižné.

 Když tě povolávám za dalšího Krista nové doby, tak tě k tomu ustanovuji. Tvým účelem je podřídit se mému vrcholnému povolání a zpřítomňovat mou dokonalou oběť, aby se s ní všichni mohli spojovat, spojovat s ní svoje osobní oběti, osobně si v ní uvědomovat, že i oni jsou obnoveni, že také pro ně a za ně tato oběť dodnes platí. Obětovávám se pouze jednou. Pouze jednou vcházím do otcovského příbytku. Jenom jednou jedinkrát je moje oběť přijata a věčně stojí jako otcovsky přijatá. Tvé místo dalšího Krista je tedy v této oběti, v naprostém poddání se mému povolání. Jako nový Kristus však nejsi jen upachtěným služebníkem, nýbrž tě povznáším k tomu, abys byl spoluvykupitelem, a tak abys byl skladebným článkem mého slavného povolání. Nejsi však skladebným článkem nějaké přirozené stavby, nýbrž budovy vznešenější, opírající se o mne jako základní kámen. Tohle v tobě způsobuje nezrušitelné znamení, kterým přijímám celou tvou osobu do mých služeb, osvojuji si ji, takže tvými slovy a úkony dalšího Krista jsou vlastně moje slova a mé úkony.

 Jako nový Kristus v otcovském příbytku neprovádíš jenom nějakou osobní činnost, nýbrž je to moje činnost. Tato účast na mém dokonalém povolání je zdrojem nesmírné velikosti tvého slavného povolání, ale také útěchou a povzbuzením. Jsem už mimo trojrozměrnou omezenost světa, prostě v nebi, v místě mého otcovského i bratrského oslavení. Proto tvoje přebývání se mnou je vlastně mimo tento svět. Proto je moje slavná hostina pro tebe jako dalšího Krista zdrojem největší rozkoše, sotva si uvědomíš a začneš plněji prožívat, co vlastně konáš, kdo jsi a kdo to v tobě vlastně působí. Tak blízko seš, můj slavně zaslíbený služebníku, vrcholnou obětí nebesům. Jsi těsně blízko mému otcovství v nebi. Tak mi zde zpřítomňuješ zadostiučinění a skutečnou bohopoctu.

 Tak jsi jako nový Kristus mým spoluvykupitelem na díle vykoupení, přijatelným pro mé věčné nebeské otcovství a pro naši společnou panenskou Maminku v její slávě. Jestliže všechno nadání a každá dokonalost přicházejí mému vykoupenému lidstvu skrze mne, přicházejí mu zároveň také ke všem prostřednictvím tebe, dalšího zvláštního Krista. Právě tebou prochází všechno obnovující, posvěcující, zušlechťující, kultivující, všechno nadpřirozené. Tato tvé slavné povolání je nejdůležitějším povoláním pro lidstvo a svět. Bez tohoto povolání není možný ani křest, a nepůsobí ani žádná jiná z mých svatých svátostí. Mohu klidně říci, že tvoje slavné povolání je moje nejdůležitější zařízení, protože bez toho není ani moje slavná přítomnost v podobě chleba a vína, ani moje ustanovení k dokonalému odpuštění a usmíření, ani samotný křest.

 Kéž by sis uvědomil a hlouběji zakusil tuto skutečnost! Jakou? Tu, že jsi tak těsně, tak úžasně důvěrně spojen se mnou. Snaž se to uvědomit, prožít a zakusit na vlastní kůži. A hned se začneš přibližovat k mé slavné oběti s větší úctou a pokorou. A s jakou pokojnou radostí a proměnou bys od ní odcházel! Jak pokorně a uchváceně bys v sobě nesl posvátný dech mého slavného povolání a jejího posvěcujícího působení do celého dne, do každého slova, utrpení i skutku! Jen opravdu věř a prožívej na vlastní kůži tuto svou kristovskou velikost, a poneseš toto tajemství do celého života. Začneš všem lidem světa svítit mnou, mým Slovem, Pravdou na životní cestu jako zářivý maják, bez blýskavého oslňování. Začneš hřát mou Láskou všem, kdo se chvějí zimou úzkosti, a i to nejzatvrzelejší srdce roztaje věčným plamenem, který nespaluje.

 Také při rozdělování jiných darů a zařízení zaujímáš jako nový zvláštní Kristus v mém tajemném Těle moje místo. Mým jménem rozděluješ vše, co ustanovuji jako plody mého utrpení, vrcholícího potupnou smrtí. Už od nejstarších dob putování lidstva dějinami slyšíš ozvěnu této mé hlavní působnosti v povolání.

 Přeji si, aby všichni měli lidsky dostupný příchod k mé oběti. Proto si tě činím mým prostředníkem.

 Chci však podávat mé tělo nejen za oběť, nýbrž také za pokrm. Tak jako se dávám mým učedníkům při Poslední večeři, tak se chci rozdávat všem. Jako vítězí moje tělo nad hříchem, peklem a smrtí, tak má toto tělo vítězit v tobě dále nad těmito nepřáteli. Proto je pokrm tvého života stejný jako cena, kterou byl tento život získán.

 Proto ti svěřuji nejen moc přinášet oběť, nýbrž ti dovoluji podávat ji za pokrm. Svěřuji ti moc nad mým Tělem. Tvoje slova jako dalšího zvláštního Krista dávají novou přítomnost mému slavnému Tělu. Tak tě přestane strašit moje nekonečnost a děsit moje závratně vznešená velebnost. Tak se smíš uprostřed celého shromáždění povolaných smyslově dotýkat tohoto mého pokrmu a spojovat se se mnou tak, jak ti to pozemský život dovoluje. Spojuji se s tebou tak důvěrně jako každodenní pokrm a nápoj. Tak jsi jako můj nový zvláštní Kristus ve jménu mém živitelem celého lidstva. Tvýma rukama prochází veškerá dokonalost, veškerý dokonalý život, který se soustřeďuje ve vrcholné oběti a v mém tajemném Těle, které ti zasloužilo a opatřilo všechno vybavení pro dokonalý život.

 Jako nový Kristus se přitom stáváš prostředníkem jednoho z největších zázraků, jak zázraku lásky, tak fyzického zázraku. Co je to za zázrak? Podstata chleba mizí a nastupuje moje božská podstata. Přitom se těsně podílíš na mé všemohoucnosti. Málokdo si to uvědomuje, málokdo naplno prožívá to, co znamená proměňovat moje tělo. Bylo by zapotřebí hodně živé víry, ale to bys pak zůstal napevno přibitý k mému kříži. Kdyby ses nedal tak ohlušovat, zatěžovat a zaslepovat všedními událostmi a senzacemi, zůstal bys více věrný vnitřní velikosti povolání.

 Mým jménem přinášíš za lidstvo oběť, která činí z lidí nové bytosti, totiž moje děti. Proto dávám povolání také moc nad obnoveným a pro dokonalý rozvoj otevřeným lidstvem. Vychází to z této oběti. Svěřuji tvému povolání moc nad mým tajemným Tělem, nad obecným shromážděním mých dětí.

 Spolu s ostatními obnovenými a posvěcenými mnou ve křtu svatém, seš připojen k mému tělu. Tvoříme už jedno tajemné Tělo. Jsem jeho Hlavou. Přijímám tvou přirozenost. Současně jsem tvým bratrem, který tuto přirozenost spojuje v osobní jednotě. Proto jsem s tebou a se všemi spojen. Když obětovávám tuto tvou přirozenost a tak tobě a všem ostatním opatřuji můj nadpřirozený život, totiž účast na bezprostředním spojení se mnou otcovským, bratrským i přátelským. Kdysi ztracené je nyní nalezené a obnovené. Spojuji se s tebou uprostřed mého lidu v jednu rodinu, v jedno obnovené lidstvo, které žije z mé oběti, z mé Krve, z mé lásky.

 Milostí jsi tak, jako ostatní, spojen se mnou a potom také s ostatními ve společenství nového života, života mého dětství. Beze mne nemůžeš nic. Jsem vinný kmen a ty jsi ratolest. Ode mne vychází a ve mně stále pramení můj vyšší život pro tebe.

 Tryská ze mne a tobě se ho dostává přes viditelná znamení, abych vyhověl tvé duši, která stále chce ve všem jít k duchovnímu přes vnější formy.

 Jako se z mé oběti rozlévá nový život a jako je tato oběť svěřena tobě, dalšímu zvláštnímu spoluvykupiteli lidstva, tak ti svěřuji i předávání tohoto nového života, jakož i řízení těch, kdo jsou tímto novým životem obnoveni a posvěceni. Přijímej je mezi ty, kdo mají mít účast na ovoci mé oběti. Také je však syť mým tělem pod způsobou všedního pokrmu. Uděluj jim slavnostní obnovení a pokaždé větší posvěcení, které je už dávno zaslouženo, a ostatní mnou ustanovené nadání pro naprosté zdokonalení ve svatosti!

Toto slavné povolání není povolání jako kterékoli jiné. Jako nový Kristus zde nejsi jen soukromý podnikatel, abys svou podnikavostí pracoval jenom na vlastní spáse jako na nějakém záhumenku. Tady už nepatříš sobě. Patříš všem. To, co ti svěřuji, ti nemůže nikdo nahradit. Je to největší poklad lidu, a kdyby se tato sůl zkazila, čím by byla nahrazena? Tak se ukazuje, že se mi i zde musíš přiblížit. Neodpočnu si, dokud nepřivedu všechny k mému poznání a dokud všechny neobnovím a neposvětím, dokud všechno neobětuji. Když ti jako novému zvláštnímu Kristu svěřuji to, co teprve dává opravdové štěstí člověku, tedy je tvou povinností připodobnit se mi také v tom. Až se mi naplno poddáš a podrobíš, naplním tě mou horlivostí, mou dychtivostí obnovit všechny a všechny oblažit. Co se zdůrazňuje o tomto tvém zvláštním povolání, to platí o daném povolání vůbec, jímž se vyznačuje každý, kdo je křtem připojen k mému tělu. Každé mé dítě má účast na mém povolání. Odtud vyplývá nesmírná důstojnost a vznešenost každého mého dítěte i jeho obrovská odpovědnost za účast na spáse lidstva a světa.

 Moc a vláda mého zvláštního spoluvykupitele je především služba, a žádné povýšenecké panování. Není to správa neosobním úřadováním jako v nějakém kafkovském „zámku“, ani podbízivým lákáním důvěřivých oveček na nějaké sladkosti. Je to laskavá a radostná vláda, sledující, aby se neztratil nikdo z těch, kdo mají právo na štěstí, aby nemusel strádat nikdo z těch, jejichž srdce žízní po pravdě a spáse. TJ

+++

SLOVA MLČENÍ

VE STÍNU RUKY TVÉ

MNĚ BLAZE JE,

TAM STŘÁDÁM SÍLU V MLČENÍ.

NEŽ RET SE ZACHVĚJE,

TAJEMSTVÍ SLOVA ZVÁŽÍM

K DÍKŮČINĚNÍ,

ŽE JSI BYL MILOSTIV

A ŽIVLY NITRA UPOUTAL.

RÁJ POODHALEN ZAZÁŘÍ

A NETUŠENÝ DIV

HASNOUCÍ ZRAKY OSLNÍ.

JAT KRÁSOU, CHORÁL CHVAL

PROMĚNÍM OPĚT V MLČENÍ,

NAHOTU SLOVA SLÁVOU ODĚJI

A SKRYJI V ÚZKOST DUŠE SVÉ.

MNĚ BLAZE JE

VE STÍNU RUKY TVÉ,

KDE SAMOTINKÝ — SÁM —

MLČELIV — PROMLOUVÁM.

Zdenko Řezníček

+++

TVŮJ NEZASTUPITELNÝ ÚKOL PŘI SPÁSE LIDSTVA

Když máš jako další Kristus přijmout na sebe můj úděl tvého spásonosného bratra, tak to zní dost divně, ale není to složité. Zvláště když celá moje dokonalost, ba celé moje životní učení spočívá jedině v tom, že se mi svěříš a dáš se ode mne přetvořit. Chceš-li na sebe obléknout mne, tak ti stačí, když se mi připodobníš. Komu? Mně - tvému spásonosnému bratru. Ještě víc to platí o tobě jako o novém zvláštním Kristu. Jsi důvěrně spojen se samotným mým bytím a s mou nejvyšší důstojností dokonalého Krista čili slavně zaslíbeného vykupitele.

 Od křtu jsi ke mně připojen. Už tím ti obecně dávám podíl na mém povolání. Avšak jako zvláště povolaný, a svobodně přijímající toto vznešené povolání a odpovídající na ně slavným zaslíbením, tě povznáším na úroveň dalšího Krista. Tak se ke mně ukřižovanému přibíjíš zvláště pevným a těsným způsobem. Z tohoto spojení se samotným mým bytím vyrůstá tvé úplné spojení s mým dokonalým povoláním. Pro tebe z toho vyplývá tím větší povinnost připodobnit se mi svým životem, v strašně opuštěném pocení se krví, v bolesti, v ukřižování.

 Jako nový Kristus jsi celým posláním, celou svou bytostí těsně spojen se mnou. Jedině z mého dokonalého slavného povolání vyplývá tvoje slavné povolání , jakož každé další slavné povolání obecného shromáždění mých věrných. Bez mého slavného povolání by ti ani celé moje tajemné tělo nemělo co říct, ani co poskytnout.

 Tvoje slavné povolání nemá účel v tobě samém, v tvých osobních požitcích ani ve tvých zvláštních zkušenostech, ani ve tvém mimořádném vytržení z chodu všedních dnů, nýbrž v oběti pro ostatní a pro mé oslavení. Povolání k nejvyšší službě můžeš vyjádřit jedině jako služebnou propojenost s mým věčným otcovstvím ke spáse lidstva. Je to služba mému věčnému otcovství, protože je to součinnost s mou obětí. Současně je to služba lidem jako rozdávání plodů této jediné, ale výsostně přijaté oběti.

Od zřízení mé vlády ve světě si nekladu žádné světské nároky. Proto není větší ohrožení pro tvé zvláštní povolání, kdyby ses naplno otevřel světu, a ztrácel své síly kvůli pozemským výhodám.

 Mým vrcholným výkonem je oběť na Kalvárii - vydání se za oběť a ke zničení. I když to z lidského hlediska tak nevypadá, přesto právě tím završuji svou dokonalou působnost a svrchovanou vládu. Proto můžeš svému jedinečnému povolání správně porozumět jedině ve světle mého kříže. Jedině když pokojně uznáš a ochotně přijmeš můj kříž, pak můžeš jako můj pokračovatel dosáhnout cíle.

Jako nový Kristus jsi především hlasatelem nejvyšší Pravdy. To není jen však tvoje pravda či pravda toho nebo onoho člověka, ani pravda, zjištěná hlasováním lidu. Jsem to sám, živá Pravda a jsem ti osobně blízký. Přiveď ostatní ke mně ukřižovanému. Nikdo mě však nemůže milovat ani se mi přiblížit, pokud mne pořádně nezná. Proto je tvým předním úkolem dalšího Krista sytit každé srdce, které mne touží poznat. V současnosti se do tvého nitra snaží proniknout různí zpravodajové. Jsou zřízeny samoobslužná zařízení plná dat a údajů. Nabízejí se ti, jako by ti chtěly posloužit tím, že tě naplní všemi poznatky.

 Ptáš se, jakou novou pravdu můžeš k těmto sdělením přinést jako nový Kristus? Mou svrchovanou, živou a osobně blízkou Pravdu. Ta zůstane vždycky výsadní Pravdou tvého kristovského hlásání a tvé učitelské služby. Moji první následovníci uznávají tuto povinnost za hlavní. Kvůli ní opouštějí i službu u stolu chudým a vybírají si blízké pomocníky.

Jako nový Kristus nemáš hlásat mou Pravdu jen tak mimochodem. Hlásej ji především a výhradně.

Přes různé důmyslné formy učení a vzdělávání, uprostřed televize, počítačů a jiných elektronických vymožeností, ze kterých vane neosobní chlad, přetrvává význam tvého živého slova, živého hlásání mé Pravdy, tebou opravdově prožívaného. Snaž se povznést úroveň živého hlásání mého slova!

Jako nový Kristus jsi rozdavatelem mých tajemství a mých darů v těch svátostech, jak je k tomu slavně ustanovuji. Sám podám lék a pomoc pro všechny potřeby lidu i každého jednotlivce, a navazuji je na viditelné úkony, aby každý měl doslova hmatatelnou jistotu o mé doprovázející pomoci.

 Každé mé dítě zvu od křtu k důvěrnému přátelství a součinnosti i spolutrpnosti se mnou, ale ty jako nový zvláštní Kristus jsi v tomto směru zaslíbeným a zaslibujícím se mi. Proto se s neustále zdokonalující znalostí a pohotovostí ve svém povolání vracej k lidu s náručí plnou mých darů.

 Pohotově navazuj hříchem ztracené spojení s mým vyšším životem ve svátosti, k tomu slavně ustanovené.

Největší záludnost a nejpodlejší ironie ducha světa je to, co tvrdí moderní fráze vládce světa: Není hřích! Není odpuštění! Je pouze lidské právo pro ty, kterým to spravedlivě dopřejeme.

To všechno vyprazdňuje duši, obtěžuje vlastní bídou, cizotou a nesmyslností. Vrhá ji to stále hlouběji do propasti hříchu, aniž by jí to nabídlo smysluplné východisko k životu. Každá duše beze mne prožívá život jako neosobní, cizí, vržený do krutého a nemilosrdného světa.

Svěřuji ti mé vlastní Tělo, které jsem původně přijal od tebe za vlastní. Dnes ti ho vracím proměněné pod způsobou všední obživy. Kdykoli stojíš u mého stolu, ocitáš se v ohnisku mého působení a mého poslání. Slavností lásky začínáš svůj život naplno zaslíbený vrcholné službě a lidem, a tím tvůj život dosahuje nové jakosti.

Chceš prožít celý život v mých vrcholných službách a pro lidi? Pak se neobejdeš bez slavně zaslíbeného spojení se mnou, a to mým zaslíbeným služebníkem v mé dokonalé oběti. Takto se přimykáš k mé jediné dokonalé věci na světě. Proto se tomu snaž naprosto a bezvýhradně zaslíbit svůj život. Nesnaž se to pohodlně pod záminkou spěchu a únavy lidí svévolně zkracovat, ani odbývat jako funkcionář své funkce, ani to snižovat na prázdné formální úkony. Stále znovu při tom prožívej vrcholné tajemství, aby také ostatní byli strhováni tvou upřímně prožívanou vroucností, aby mohli být uvedeni k prožívání mého tajemství.

 Jedině v síle tohoto poslání jako rozdavatele mého slavného nadání a darů pochopíš jako nový Kristus své třetí poslání - poslání k vládě. Z tvých rukou budu jednou očekávat duše všech mých dětí svěřených do tvé péče. Od tebe budu vyžadovat tyto duše, které ti jsou svěřeny, totiž, které kdy přišly anebo měly být uvedeny do mé blízkosti. Kvůli tělu, světu a spiknutí vládce světa předpokládej jejich odchýlení se od správné cesty. Sotva zjistíš mezery v jejich řadách, vydej se neprodleně hledat zbloudilce a také je najdi a laskavě přiveď strhující láskou zpět na správnou cestu, kde najdou to nejpotřebnější, to nejživotnější.

 Rád se nazývám dobrým pastýřem. Proto se ty, nový zvláštní Kristus vyvaruj toho, že by sis počínal jako nájemce. Nájemci jde jen o zisk. Pomáhá ti v tom živá víra, že každá jednotlivá duše je obnovena a zušlechtěna mou dokonalou obětí, že mi každá jediná stojí za to, abych se za ni dal ukřižovat a zemřel na kříži jedině za ni. Tvou úlohou spoluvykupitele a spolutrpitele je nejen se modlit a trpět za ty, které ti svěřuji, ale také vycházet z domu za zbloudilcem a ztracencem a v laskavém objetí ho přivádět z bludných cest zpátky domů.

A když uvidíš, že na to nestačíš, přitiskni se na mé probodené Srdce, jako se na ně tiskne Miláček Jan, aby rozmnožilo tvou ochablou sílu. Čím těsněji, životněji a důvěrněji budeš spojen se mnou potícím se krví, bičovaným, pomlouvaným a zbaveným lidské důstojnosti, vlekoucím těžký kříž, ukřižovaným, umírajícím a položeným do hrobu, tím více bude tvé kristovské působení opravdové, tím více mých dětí společně s naší společnou Mátí zachráníme a pod jejím blankytným pláštěm přivedeme k naprosté dokonalosti, a tím více obnovíme a ještě více posvětíme celý svět. TJ

+++

JAVOR V PODZIMU

RUMĚNÝ CHOCHOL JAVORU SE SKVÍ

NA BLEDÉM ČELE TESKNIC PODZIMNÍCH,

KRAJ VONÍ PO VÍNĚ A SLÁDNE PO KRVI

A SLÁVA LÉTA HÝŘÍ VE VĚTVÍCH.

 

OHNIVÝ RYZÁK SRŠÍ BLESKY

KDYŽ ZLATÝ ŠTOLBA LEŠTÍ ČABRAKU

A NACHEM JISKRNÝM ZKRÁŠLUJE STEZKY

JESENĚ, ZASNĚNÉ POUSTKY TULÁKŮ.

JEDINÝ RUBÍN Z PLAVÝCH KADEŘÍ

NECHŤ SEPNE TOUHY NAŠICH DNÍ,

DŘÍV NEŽ SE V ŠEDÉ MLHY PONOŘÍ,

Ó MILENÁ, Ó MILENÝ, Ó MILENÍ.

Zdenko Řezníček

+++

BRNĚNSKÁ AKADEMIE DUCHOVNÍHO ŽIVOTA CT.PATRIKA KUŽELY, OSVĚTIMSKÉHO MUČEDNÍKA

Láska k Mému Srdci je snadná

Z tvého lidského pohledu je těžké milovat někoho, koho jsi nikdy neviděl, a také koho nikdy nikdo neviděl. Stačí ti však prosit o Mou lásku, a hned ti spěchám udělit Mou lásku, takže už nebudeš milovat po lidsku, nýbrž Mým Nejsvětějším Srdcem, planoucí výhní lásky.

Moje slova jsou velmi pravdivá, když pravím, že „mé jho netlačí a břemeno netíží"(Mt 11,30.). To znamená, že opravdově Mě milovat je sladké a lehké, takže už nemáš a nemůžeš mít příčinu nebo nějakou výmluvu pro svou lhostejnosti či vlažnost vůči Nejsvětějšímu Srdci. Proto řekne-li se někomu, aby se postil, může namítnout: mám slabé tělo. Řekne-li se jinému, aby dával almužnu, může říci: jsem chudý. Řekne-li se dalšímu, aby se modlil a navštěvoval svatá místa, může odpovědět: jsem nemocen. Pokud se ti však ukládá, abys si Mne zamiloval a miloval svého bližního, pak nemáš žádnou výmluvu.

Tak vidíš, jak snadné je Mne milovat. Tělo se nezeslabuje, noha neunavuje, hlava nebolí, žaludek není zatížen, jazyk není týrán ani kapsa není vyprazdňována, protože láska především spočívá ve tvé duši. Proto, když miluješ, tak netrpíš.

Láska nepřesahuje tvoje schopnosti tak, že by její dokonalé dosažení nebylo v tvých silách. Láska není ani od tebe daleko, takže by přesahovala tvoje chápání jako něco vymykající se rozumu. Naopak je u tebe, totiž v tvém srdci, na tvých rtech. Tak se ji snaž naplňovat a milovat Nejsvětější Srdce, svého Bratra a Spasitele, svrchovaně slavného, svrchovaně příjemného a svrchovaně vzácného.

Přátelství může být udržováno kvůli vznešenému dobru, oblažujícímu a užitečnému, a to všechno je právě v Nejsvětějším Srdci. Z lásky žiješ životem milosti a rozhojňuješ své dobré skutky tak, že jimi ovládáš zemí živých. Láska je snadná, takže se z ní přede Mnou, nejvíce láskyhodným nemůže nikdo vymluvit ať je jakéhokoliv stavu, stupně nebo podmínek.

Ubohý a bídný hříšníku, co by sis počal bez Nejsvětějšího Srdce, tvého Bratra a Spasitele! Tvoje jasná víra to vidí a poznává, že bys měl konat, co nekonáš, a snášet a trpět, co nesneseš a nestrpíš. Pamatuj, že se Mi zalíbit nemůžeš nijak jinak než láskou. Zatím svou duši neobracíš k lásce, protože ji podceňuješ. Málo se snažíš o její dosažení. Naopak upínáš své náklonnosti k neřestem a hříchům. V nich setrváváš, v nich se kocháš, v nich se často bídně rozvaluješ.

Zavolej a už spěchám na tebe shlédnout dobrotivým a milosrdným okem. Popros Nejsvětější Srdce, a hledím tě očistit od veškeré nepravosti a napřímit tvé srdce k opravdové lásce. Jen se nevzdaluj Mému Nejsvětějšímu Srdci a neuchyluj od Mé dobrotivé vůle. Raději konej, co poroučím. S veškerými silami se vyhýbej všemu, co zakazuji, v myšlenkách, slovech i skutcích, abych tě mohl obdarovat věčnou láskou.

+++

Zprávy: + 1.října 2013 byla zahájena poprázdninová činnost přátel bl.Hyacinta M.Cormiera. Na setkání u sestry Veroniky uvedl br.Gabriel Miroslav Částek představení Monsignor Quijote od Grahama Greena. Celý program lze sledovat v mp3 na http://cs.gloria.tv/  nebo http://www.uloz.to/

+ Každé pondělí Chvilka mystického života, PŘIROZENÉ a NADPŘIROZENÉ ZÁKLADY DUCHOVNÍHO ŽIVOTA, Brno, sv.Michal. Mše svatá v 18,30 hod.

+ Sleduj v mp3 na http://cs.gloria.tv/  nebo http://www.uloz.to/ Tomáš Bahounek OP, Chvilka mystického života, Mystika lásky 01-35, Mystika krásy 01-46, Loretánské meditace 01-56, Programování lidského srdce 1-30 zip, Přátelé kříže, spojte se! (podle Výzvy sv.Ludvíka Maria Grigniona)

+  26.11. v 16 hod. u sestry Veroniky (Brno,Březinova41. uvede br.Gabriel M.Částek představení RADY ZKUŠENÉHO ĎÁBLA.

+++

SVATÉ ALŽBĚTĚ UHERSKÉ

 

SNAD VZPOMENEŠ NA TU CESTU Z UHER PŘES BRNO

A DÁL K ŠTĚSTÍ ŽALU SEBEZAPOMNĚNÍ

VSTŘÍC OBĚTI DO NÍŽ SE UŽ LIDÉ NEHRNOU

ALE JENOM V NÍ SE NAJDE PRAVÉ JMĚNÍ

 

ZAKUSÍŠ ÚSTRKY POD NIMIŽ DUŠE STÉNÁ

POMLUVÁM ODOLÁŠ I KDYŽ HLAVA TŘEŠTÍ

PO BOUŘI VYZNÁVÁŠ ŽES OPĚT NAPŘÍMENÁ

SVĚŽÍ JAKO TRÁVA PO VYDATNÉM DEŠTI

 

LOVÍŠ RYBY PRO HLADOVÉ BRÁNÍŠ BEZBRANNÉ

PRINCEZNA KTERÁ CHUDÝM ŠIJE VÝBAVU

VCHÁZÍŠ BRANOU POSTAVENOU Z LÁSKY ROZDANÉ

JAK TĚSNÁ JE TA BRÁNA VÍŠ JEN TY A BŮH

 

KRISTU KRÁLI

 

NEDOVOL, PANE, MÍJET PAPRSKY TVÉ MILOSTI,

NEDOVOL, PANE, NEUZNAT TVOU VLÁDU,

TVÁ ŠTĚDROST TVOJE CHUDÉ POHOSTÍ

U STOLŮ KRÁLOVSKÉHO HRADU,

TVÉ CHUDÉ BEZ ZLATA A ZNÁMOSTÍ,

KDO V ŽITÍ MUSELI STÁT VZADU.

 

PRO NĚ JSOU SPUŠTĚNY UŽ MOSTY PADACÍ,

VE TVÝCH NÁDVOŘÍCH SI SMUTEK VYLÉČÍ,

TEN SMUTEK, JAKÝ ZNAJÍ TULÁCI,

A SVOU VÍRU, JIŽ NIC NEPŘEDČÍ,

TU NEOCHVĚJNOU VÍRU NEZTRÁCÍ

VE TVÉ KOMNATY, V NICHŽ ČÍHÁ BEZPEČÍ.

Pavel Kroupa

+++

Vydává: První sdružení přátel blah.Hyacinta Maria Cormiera O.P. v Brně, IČ: 70824118,  Tel.: 00420 737857272, TISK:OLPRINT, Brno, www.cormierop.cz, info@cormierop.cz__________________________________________________________________________________