Cestou svaté Zdislavy

 

CESTOU SVATÉ ZDISLAVY

 

Novéna ke sv.Zdislavě
Olomouc 1997 Vydala Matice cyrilometodějská s.r.o.

Uspořádal: Tomáš J.Bahounek O.P.


Úvod
Co je to novena? Novena neboli devítidenní pobožnost se koná devět dní. Původ takové pobožnosti nalézáme v Písmě sv. Dříve než Ježíš Kristus vystoupil na nebesa, uložil svým učedníkům: "Hle - já vám pošlu toho, koho slíbil můj Otec. Vy tedy zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti." (Lk 24,49) Po Nanebevstoupení Páně "se apoštolové vrátili do Jezuraléma z hory, která se nazývá Olivová. A když přišli zase do města, vystoupili do hořejší místnosti, kde bydleli. Všichni jednomyslně setrvávali na modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými." (Sk 2,1-4) Apoštolové, učedníci a věřící se tedy modlili společně s P.Marií a velmi horlivě se tak připravovali po devět dní na slavných příchod Ducha sv., který na ně skutečně sestoupil podle přislíbení Božského Spasitele.
Novena, jako přípravná pobožnost před význačným svátkem, je v Božím lidu velmi oblíbena, hojně rozšiřována a obdařeny odpustky. Má připravit Boží lid na nějaký svátek, aby množství milostí, které se nám dostává, přineslo hojné ovoce pro naši vnitřní dobrou uzpůsobenost. Tak se věřící připravují zvláštní novenou na svátek Narození Páně a na jiné význačné svátky Páně, P.Marie a svatých. Novenu se však můžeme modlit kdykoli v roce na zvláštní osobní úmysl podle okolností a potřeb. Konáme ji, abychom si soustavnými modlitbami vyprosili Boží pomoc záležitostech duchovních i světských. Ale vždy musíme sledovat především duchovní prospěch. Novenu se modlíme poctivě, v duchu živé víry a všech božských ctností a v duchu pokání, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
V devítidenní pobožnosti ke svaté Zdislavě se přičiňujeme o to, co nejvíce poznat sv.Zdislavu, více ji milovat a vkládat v její přímluvu více důvěry. Milosrdný Bůh udělí pro tuto svou služebnici mnoho milostí našim rodinám, ale i mnohým jednotlivcům v celém našem národě, ba v celém světě, ale jedině když se budou k nebi vznášet naše modlitby jako dým kadidla (Ž 140,2).
Svatá Zdislava nás povzbuzuje svým ctnostným životem k následování na cestě k dokonalosti, kterou Ježíš Kristus vyžaduje od každého. Její ctnosti jsou nejlepším důkazem její svatosti. Vyzdvižením svaté Zdislavy na oltář Církev slavnostně potvrzuje a zdůrazňuje, že měla všechny ctnosti božské a mravní, a to v hrdinském stupni. Svatí jsou totiž hrdinové ctností. Ovšem nedosáhli by svatosti jen díky svým lidským ctnostem. Muselo působit ještě něco dalšího. Lidské ctnosti totiž zdokonalují člověka v tom smyslu, že člověku je vrozeno být veden rozumem. Aby však člověk mohl ochotně a pohotově sledovat Boží vnuknutí, a snadno se nechal vést Bohem, musí mít ještě vyšší dokonalosti, které ho k tomu uzpůsobují. Taková zdokonalení zušlechťující lidskou přirozenost jsou dary Ducha svatého. Zatímco vodítkem ctností je lidský rozum, u darů je vodítkem samotný Bůh. Tak ctnosti zdokonalovaly svatou Zdislavu k lidským úkonům, avšak dary Ducha svatého ji zdokonalovaly k nadlidským úkonům.
Chceme rozjímat o ctnostech svaté Zdislavy a k nim se připojujících darech Ducha svatého a jejich důsledcích v celém Zdislavině životě osobním a společenském. Chceme si připomínat, že také my si musíme osvojit ctnosti a vyprosit dary Ducha sv., jestli chceme být opravdovými křesťany a Božími dětmi. Nic nad není pro nás potřebnějšího! Modlíme se proto, aby nám je Bůh dal se svou milostí a prosíme svatou Zdislavu, aby nám pomáhala denně se v nich cvičit, zdokonalovat a setrvat v nich až do smrti.
Svatá Zdislava si získala vytrvalým pěstováním všech ctností s pomocí darů Ducha svatého velké zásluhy u Boha. Pro její zásluhy nám pak Bůh uděluje různé milosti a dary a koná zázraky, jestliže se v modlitbě odvoláváme na její zásluhy a na její přímluvu. Zázraky pak jsou božským potvrzením hrdinských ctností svaté Zdislavy, ale i její mocné přímluvy u Boha.
Právě tato devítidenní pobožnost ke svaté Zdislavě má být soustavnou cestou k našim modlitbám. Máme kolem sebe tolik vážných případů rozvrácených manželství, tolik případů rozpadajících se rodin, tolik zanedbaných a opuštěných dětí, tolik případů dětí počatých a nenarozených, tolik případů nevyléčitelných onemocnění, a na to všem se může ukázat zázračná pomoc svaté Zdislavy!
Všichni se radujeme ze slavného Zdislavina povýšení na oltář, když byla svatořečena a zařazena k všeobecné úctě do církevního kalendáře. Ale k tomu, aby to bylo opravdovým požehnáním pro naše rodiny a náš národ, musí růst Zdislavina úcta v našich srdcích. S tím pak roste posvěcování jednotlivců, rodin a celého národa.
Dennodenně se na přímluvu svaté Zdislavy dějí zázraky a jako takové jsou ověřovány komisí odborníků z řad katolíků, věřících, ale i nevěřících, a nakonec církevním soudem. Zázraky si můžeme vyprosit u Boha vytrvalou modlitbou, v níž se odvoláváme na zásluhy a přímluvu sv.Zdislavy. Kolik je beznadějných případů, kde lidský rozum zůstal stát, tolik může být zázraků zřejmých, mocných a mimořádných zásahů všemohoucího Boha. Kdo z nás je zabezpečen proti nemoci, kdo je ušetřen životních zkoušek a těžkostí, kdo z nás se vymyká dusivé atmosféře hříchu, kdo unikne otravujícímu vlivu okolního životního prostředí, pokažené lidským hříchem? Na některé doléhá smrtelná nemoc. Jiný ztratí své drahé. Neméně bolestné jsou případy tolika rozvrácených manželství, kterým trpí nejen manžel a manželka, ale ještě více jejich děti. Sociologové ten stav zjišťují a krčí nad ním rameny. Nám však nestačí tyto věci znát, nýbrž se je snažíme ve spojení s Boží milostí a pomocí změnit k lepšímu.
Modlitbami a devítidenní pobožností ke sv.Zdislavě si můžeme vyprosit její pomoc a přímluvu, a tím i šťastný a radostný obrat, náhlé zlepšení stavu nemocných lidí i celých rodin, ba úplné uzdravení - zázrak. Taková zázračná napravení stavu se uvádějí v církevních procesech, protože jsou očividným zásahem nebe. Když přehlížíme záznamy minulých staletí o všech uzdraveních na přímluvu sv.Zdislavy, zvláště u jejího hrobu, u její studánky, ale také vzýváním jejího jména na různých místech naší vlasti ale i v cizině, pak dojdeme k přesvědčení, že je to opravdu "pomocnice sklíčených, uzdravení nemocných, světa div", jak je psáno u její postavy na jednom obraze z roku 1695, a potom se k ní obrátíme s plnou důvěrou, že nám vyprosí zázraky také dnes.
Kromě tělesných a psychických nemocí a bolestí tíží mnohé lidi také pohromy rázu duchovního a mravního, a ty bývají ještě citelnější. A Bůh nám dává útěchu v pomoci a v přímluvě sv.Zdislavy. Matka hořekuje nad synem, který ji opouští a utíká do světa a žije tam v hříchu a pohoršujícím způsobem. Jinde rodiče pláčí nad dcerou, která upadla do zajetí drog. Rodičům puká srdce nad krutostí vlastních dětí. Nesváry v rodině pro nevěrnost, kvůli bezdětnosti, kvůli starým rodičům a jiným domácím těžkostem. Rodinné rozvraty, neúplné rodiny, opakované manželské svazky, neposvěcené sňatky, nepokřtěné děti. Děti s klíčkem na krku, děti v zajetí špatných part, dětská prostituce. Ztráta víry, zastávání a šíření zvrhlých životních názorů, zhýralost a surovost muže, nepořádnost a hádavost ženy... a skoro do nekonečna jdou výčty morových ran nejrůznějšího druhu, které podlamují mravní život jedince, rozvracejí rodiny, ničí národ a podkopávají stát v samotných mravních základech, a to vše nesmírně sužuje srdce těch, kdo vyrůstají v takových rozvrácených poměrech. Pokud ti trpící mají víru, tak nikoho nezatracují, ale naopak dovedou prosit a vytrvale - snad i dlouhá léta - modlit se za odstranění a vyhojení tak bolestných rad. Obraťme se v takových případech na našeho Pána, aby pomohl pro zásluhy sv.Zdislavy a všechno napřímil k dobrému! Novena ke sv.Zdislavě je pro naše rodiny a celý národ životně nutná a je prospěšnější, než kterákoli jiná, třeba i vzdělávací a osvětová činnost. Vždyť sv.Zdislava žila v manželství, v rodině, a dovede se tím více a účinněji přimlouvat za příznivé vyřešení rodinných obtíží. A takové nadpřirozené zásahy a zázraky potřebuje dnes a denně. Každý den noveny ke sv.Zdislavě zahrnuje svým zaměřením jistý okruh působnosti sv.Zdislavy:

1.den: Zdislavino svátostné manželství

2.den: Křesťanská radost sv.Zdislavy
3.den: Sv.Zdislava v rodině
4.den: Výchova v duchu sv.Zdislavy
5.den: Práce sv.Zdislavy
6.den: Pomoc sv.Zdislavy trpícím
7.den: Vlastenectví sv.Zdislavy
8.den: Zdislavina oddanost Církvi sv.
9.den: Touha sv.Zdislavy po věčném životě

Podle různosti zaměření každého dne noveny je možné a žádoucí zaměřit se každý den na odpovídající vzdělávací, osvětovou a uměleckou činnost, pomáhající k lepšímu poznání, oslavení a zkrášlení života sv.Zdislavy a jejího neustávajícího přínosu pro dnešek.
Bůh nám pomáhá, pokud Ho prosíme o pomoc. Zasahuje také mimořádným způsobem, neočekávaně pomáhá a zázračně uzdravuje, když vidí naši víru a bezvýhradnou důvěru v Jeho božskou všemohoucnost a v přímluvy a zásluhy sv.Zdislavy. Dovoláváme se hrdinského života a ctností této naší duchovní sestry, protože víme, že pro své hříchy si vyslyšení nezasloužíme. Modlíme se k Bohu a svatou Zdislavu prosíme o přímluvu u Boha. A jestliže vytrváme v modlitbě a zas a znovu se dovoláváme její mocné přímluvy, Bůh skrze ni vyslyší naše prosby. Připomeňme si, jak nás božský Spasitel nejednou vybízí k modlitbám a pevné víře ve vyslyšení.
Bůh nás vyslyší vždycky, ale vyslyší nás jedině tehdy, když se modlíme dobře a nežádáme nic, co by neprospívalo věčné spáse. A kdyby se nám zdálo, že nás Bůh hned nevyslyšel podle našeho přání ani po vykonání noveny ke sv.Zdislavě, nesmíme malomyslnět ani pochybovat a ztrácet důvěru v Boží dobrotu a ve Zdislavinu svatost. Naše modlitba nebyla marná a zbytečná, protože Bůh odměňuje každý dobrý úkon a modlitba patří mezi ty nejzáslužnější. Bůh nám ve své dobrotě dá ještě lepší dary, než o jaké prosíme, a jež by nám či jiným třeba i škodily. On to ví nejlépe, zatímco my jsme ti neprozíraví. Proto je třeba vždy ke každé prosebné modlitbě přidat aspoň v duchu: Buď vůle Tvá! A podle příkladu božského Spasitele, modlícího se ve smrtelné úzkosti v zahradě Getsemanské: "Otče můj, jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš." (Mt 26,39), modleme se odevzdaně také my.
Připomínáme ještě několik doporučení, jak s úspěšně a přínosně vykonat devítidenní pobožnost ke sv.Zdislavě.
Před novenou vykonej svátostné smíření s Bohem, abys byl v posvěcující milosti! Podle možnosti se zúčastni v každém dni noveny mše svaté, obětuj ji ke cti sv.Zdislavy a přistupuj ke sv.přijímání. Pomodli se před obrazem sv.Zdislavy. Nech sloužit aspoň jednu mši sv. k její cti a za vyslyšení.
Po zkroušené sv.zpovědi a po sv.přijímání se pomodli:
Pane Ježíši, Ty jsi pravil: "Ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích." Dej, prosíme, ať poznáme v této pobožnosti, jak se Tvá slova uskutečnila v životě Tvé služebnice svaté Zdislavy.
Ty jsi ji svou milostí učinil hořící svící a vyvýšil ji, aby jako překrásný vzor ctností svítila ve své rodině, v sousedství, v národě, i nám, kteří ji dnes ctíme. Je opravdu světlem, jasnou hvězdou, k níž hledíme s radostí a důvěrou.
Toužíme vidět její dobré skutky, jako jsi na ně hleděl Ty, a jak je sledovali její současníci. Září jako démanty, zdobí ji po celou věčnost a mají úžasnou cenu před Tebou a pro nás, kteří očekáváme Tvou milostivou pomoc a vyslyšení v naší záležitosti:
Až lépe poznáme v modlitbě a rozjímáním její bohatý duchovní život - dílo Tvé milosti - budeme naplněni obdivem, radostí a vděčností, a budeme pak v ní velebit nebeského Otce, Tebe i ducha svatého. Její svatý život nám ukazuje, osvětluje a usnadňuje cestu k nebi. Tam Tě pak chceme chválit spolu se sv.Zdislavou na věky věků.
K tomu připoj na úmysl sv.Otce: modlitbu Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci, abys mohl získat plnomocné odpustky byl duchovně lépe připraven pro vyslyšení. Tyto odpustky můžeš získávat každého dne po sv.přijímání.
Novenu začni večer před prvním dnem úvodní modlitbou a dokonči ji desátého dne ráno závěrečnými modlitbami. Vhodné datum je před svátkem světice 30.května; začne se úvodní modlitbou 20.května večer. Pokud je svátek přenesený nebo koná-li se novena před zdislavskou poutí v neděli, tedy se zvolí jiné datum zahájení noveny. Mezi rokem si uprav dni tak, aby závěr připadl na neděli nebo větší svátek.
Popros známé, aby konali novenu s tebou, aby vás bylo více. Nemocný nebo ten, za koho konáš novenu, ať ji podle možností koná spolu. Spasitel slíbil: "Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." (Mt 18, 19-20)
Všechny práce a modlitby každého dne noveny soustřeď a obětuj na úmysl noveny. Kněz, konající novenu, má mít na paměti její úmysl při modlitbě liturgie hodin a hlavně při mši svaté. Novenou se máš naučit soustředit se na ranní úmysl, rozjímat jej a přes den si jej připomínat. Novena tě vede k připomínání si Boží přítomnosti, soustřeďovat se na společné zájmy Církve svaté, a přitom sledovat i osobní dobro, o něž v noveně prosíš po devět dní. Modlitby každého dne si rozděl úměrně na ráno, poledne a večer, nebo na volnější chvíle a vykonej je s upřímnou zbožností a pevnou vírou.
Když konáš novenu ke sv.Zdislavě za uzdravení nebo na jiný úmysl, pak měj v modlitbě na mysli ze svatých právě jen sv.Zdislavu, kdežto jiné svaté si nepřipomínej, aby v případě vyslyšení, uzdravení či záchrany bylo zcela jasné, že se tak děje na přímluvu svaté Zdislavy.
Novena se může konat soukromě v rodině nebo hromadně v kostele či v kapli se všemi věřícími za vedení kněze nebo zbožného laika, pokud není oděn v oficiální kněžská roucha - v rochetu a štolu, protože novena má ráz soukromé pobožnosti.
Opatři si obrázek sv.Zdislavy s kouskem látky dotýkané na jejím hrobě a dej ho nemocnému, za něhož se modlíš, nebo si opatři vodu ze studánky sv.Zdislavy, aby jí nemocný užíval. Je vhodné konat pobožnost před obrazem nebo soškou sv.Zdislavy ve svém příbytku nebo v kostele, aby byl člověk více povzbuzován ke zbožnosti.
Pokud se chceš zavázat slibem sv.Zdislavě, jako to činili její ctitelé v minulosti (např. želivský opat Daniel Schindler), s tím, že něco zvláštního vykonáš, opatříš nebo věnuješ na její oslavu, když budeš vyslyšen, smíš tak vykonat po poradě s knězem, zpovědníkem nebo zbožným laikem, protože se jedná o slib neboli závažnou věc. Předsevzetí, uvedená na každý den noveny, nejsou pro tebe závazná; uskutečni je, pokud můžeš podle svého postavení, povolání a okolností.
Nejsi-li hned vyslyšen, tedy vykonej pobožnost noveny po druhé, po třetí nebo vícekrát na stejný úmysl. Víme, že mnozí bývají vyslyšeni ještě před dokončením noveny, kdežto jiní až při opakování další noveny nebo později náhle a neočekávaně.
Pamatuj, že tato novena ke sv.Zdislavě byla poprvé konána a obětována za všechny, kdo ji budou kdy konat, aby se jim stala velkým požehnáním. Byla vykonána i za tebe!

 

1. den   Tajemství svaté Zdislavy
Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami a obětmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.
Víra svaté Zdislavy
Svatá Zdislava z Lemberka žila necelých 32 let, ale žila dokonale. Její životní cesta byla ozářena vírou, kterou zdědila po svých zbožných rodičích. Jako denně vycházející slunce jí dávalo možnost žít a působit na tomto světě, tak nehasnoucí světlo svaté víry ji uschopňovalo přičiňovat se o život věčný. Nekráčela ve tmách, nýbrž ve Světle, v Bohu, v Jeho přítomnosti a směřovala ustavičně k Němu - k Pánu a Králi času a věčnosti. Jedinečnost postupu svaté Zdislavy ke svatosti spočívá v jejím manželství. Svatá Zdislava vstoupila do manželství se svým snoubencem, rytířem Havlem z Lemberka. Vstupem do manželství přijala jeho řád jako bezpečnou a jistou životní řeholi.
Modlitby za mladé lidi
Dobrý úmysl na začátku dne: Věčný Bože, chci dnes přebývat v duchu před oltářem a obrazem svaté Zdislavy a toužím se spojit se všemi bohoslužbami, které jsou dnes kdekoli slouženy k poctě sv.Zdislavy, a obětovat Ti je k její oslavě, za posvěcení mladých lidí a za vyslyšení mé prosby:............
Střelná modlitba mezi dnem: Svatá Zdislavo, svěřuji ti všechny mladé lidi, abys jim vyprosila šťastnou volbu životního stavu: kněžského, řeholního či manželského. Všechny snoubence doprovázej k náležitému přijetí svátostí. Vypros jim dobré duchovní vůdce a zpovědníky. Vyslyš také moji prosbu:...........
Předsevzetí: Budu často děkovat Pánu Bohu za to, že jsem se narodil z řádného a posvěceného manželství svých rodičů. - Vzpomínka na krásné dětství a mládí svaté Zdislavy bude mne povzbuzovat k apoštolátu mezi dětmi a mládeží: předně modlitbou, laskavým slovem a hlavně strhujícím příkladem. Budu se snažit vyvarovat se špatného příkladu v slovech i skutcích, a přičinit se, abychom měli mládež věřící, vzdělanou, uvědomělou, zbožnou a čistou. Jedině pak budeme mít spolehlivě šťastná manželství a četná kněžská a řeholní povolání. - Snoubencům doporučím správnou knížku, poskytující poučení o lásce podle křesťanské morálky, a navrhnu jim "Přípravu ke svátosti smíření, svatého přijímání a svátosti manželství". - Doporučím jim, aby si před svatbou nebo po ní vykonali pouť ke hrobu a studánce svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. - U příležitosti jejich svatby jim daruji obraz nebo sošku sv.Zdislavy a knížku o jejím životě. - Doporučím jim účast na mši svaté, sloužené k poctě sv.Zdislavy na požehnání za šťastnou pouť životem, a za to vše se budu modlit.


Ranní chvály

  V. Bože, shlédni a pomoc!
R. Pane, pospěš mi pomáhat!
Sláva Otci i Synu + i Duchu Svatému,
jakož byla na počátku i nyní i vždycky +
až na věky věků. Amen. (Aleluja)


Hymnus:
Zdravíme tě, paní jasná
Zdislavo, ty růže krásná,
již vydala česká zem.
Sibyla tě s Přibyslavem
vypěstila, že je právem
každý tebou okouzlen.

Matko chudých, strádajících,
těšitelko smutných srdcí,
obrať nám zrak do nebe.
Vyslyš naše vroucí přání,
aby smuten člověk žádný
neodešel od tebe.

O rodiny našich zemí
s láskou dbej, jíž rovno není,
a nenech je rozvrátit.
Zmirňuj našich srdcí strasti,
vzdal co nejdál od své vlasti,
co podrývá její klid.

Věrná služebnice Boží,
šťasten, kdo svou naděj složí
ve tvou ruku šlechetnou.
Dopřej nám, jež viny souží,
ať se náš duch s tebou hrouží
v lásku Boží bezednou.

Ježíši nás, Boží Synu,
na přímluvu Zdislavinu
dej nám odpuštění své.
Údolím slz ať nás vede
tvoje světlo v jasné nebe,
do otčiny zářivé. Amen.
 

1.ant.: A nyní se za nás přimlouvej, poněvadž jsi svatá žena (aleluja). (Judit 8,31)

  Žalm 62
Duše žízní po Bohu
Pane, můj Bože, tebe jen hledám, +
po Tobě žízní celá má duše.

Po Tobě umdlévá touhou mé tělo, +
tak jako vyprahlá žíznivá země.

Tolik Tě toužím ve svatyni spatřit, +
abych moh vidět Tvou moc a Tvou slávu.

Vždyť Tvá milost je lepší než život, +
proto mé rty Ti zpívají chválu.

Tak Tě chci velebit, co živ budu, +
ve jménu Tvém jenom ruce spínat.

Duše má bude jak morkem se sytit, +
jásavě budou Tě chválit má ústa.

Když v lůžku za noci na Tebe myslím, +
rozjímám o Tobě za nočních bdění,

neboť Ty stal ses mi pomocníkem, +
v stínu Tvých křídel radostně plesám.

Přilnul jsem k Tobě celou svou duší, +
Ty mě svou pravicí podpíráš mocně.

Sláva Otci i Synu + i Duchu Svatému,

jakož byla na počátku i nyní i vždycky, +
až na věky věků. Amen. (Aleluja)
 

1.ant.: A nyní se za nás přimlouvej, poněvadž jsi svatá žena (aleluja). (Judit 8,31)

2.ant.: Nadmíru hodna obdivu a slavné památky matka povzbuzovala své syny rodnou řečí (aleluja). (2 Mak 7,20-21)

  Píseň (Dan 3,57-88.56)
Všechno tvorstvo chválí Pána

Velebte Pána, vy díla Páně, +
věčně Ho chvalte a oslavujte!

Velebte Pána, andělé Páně, +
nebesa nebes, velebte Pána!

Velebte Pána, nebeské vody, +
mocnosti všechny, velebte Pána!

Velebte Pána, měsíci, slunce, +
vy hvězdy na nebi, velebte Pána!

Velebte Pána, vy deště a rosy, +
bouře a vichry, velebte Pána!

Velebte Pána, ohni a žáre, +
mrazy a vedra, velebte Pána!

Velebte Pána, lijáky, sněhy, +
ledy a zimy, velebte Pána!

Velebte Pána, sněhy a jíní, +
vy dny a noci, velebte Pána!

Velebte Pána, světlo i temno, +
blesky a mraky, velebte Pána!

Okrsku zemský, zvelebuj Pána, +
věčně jej chval a oslavuj jej!

Velebte Pána, vy hory a vrchy, +
všechno, co na zemi pučí, chval Pána!

Velebte Pána, prameny vody, +
moře a řeky, velebte Pána!

Velebte Pána, zvířata moří, :
jakož i vše, co se ve vodách hýbe, +
nebeští ptáci, velebte Pána!

Pána chval, zvěři divá i krotká, +
rody všech lidí, velebte Pána!

Izrael ať vždy jen velebí Pána: +
věčně ho chvalte a oslavujte!

Velebte Pána, vy kněží Páně, +
sluhové Boží, velebte Pána!

Chvalte jej, věrní duší i duchem, +
zbožní a pokorní srdcem Ho chvalte!

Velebte Pána, Ananiáši, :
Azariáši a Misaeli, +
věčně Ho chvalte a oslavujte!

Otce i Syna i Svatého Ducha +
velebme věčně a oslavujme.

Pane, Tys veleben na klenbě nebes, +
na věky chválen a oslavován.
(Sláva Otci se neříká)
 

2.ant.: Nadmíru hodna obdivu a slavné památky matka povzbuzovala své syny rodnou řečí (aleluja). (2 Mak 7,20-21)
3.ant.: Její synové jí vzdávají úctu, její muž ji chválí (aleluja). (Př. 31,28)

  Žalm 149
Jásot svatých
Zazpívejte Pánu novou píseň, +
ať zní Jeho chvála v obci zbožných!

Izrael ať raduje se z Tvůrce, +
děti Siónu ať Krále chválí!

Slaví jeho jméno v chorovodech, +
na bubny a citery mu hrají!

Pán ve svém lidu našel zalíbení, +
vítězstvím on věnčí ponížené.

Ať se věrní mocně zaradují, +
ať i na svých ložích zaplesají!

V hrdle svém ať Boží chválu mají, +
v ruce jílec dvousečného meče,

aby mohli pohanům se pomstít, +
aby vyřkli tresty nad národy,

uvázali v pouta jejich krále, +
do okovů jejich přední muže,

naplnili na nich psané právo. +
To je oslavou všech jeho zbožných.

Sláva Otci i Synu + i Duchu Svatému,

jakož byla na počátku i nyní i vždycky, +
až na věky věků. Amen. (Aleluja)
 

 

3.ant.: její synové jí vzdávají úctu, její muž ji chválí (aleluja). (Př. 31,28)

Krátké čtení: Tob 10, 10-12
Raguel povstal, dal Tobiášovi Sáru za manželku a polovinu svého majetku. Propustil je, a požehnal mu: "Buď zdráv, synu, odejdi ve zdraví! Nebeský Otec ať řídí vaše cesty! Kéž uvidím vaše děti, dřív než zemřu!" A políbil svou dceru Sáru a řekl jí: "Měj v úctě rodiče svého muže. jsou teď tvými rodiči stejně jako ti, kteří tě zplodili. Jdi v pokoji, dcero! Ať o tobě slyším v životě jen dobré věci!" Políbil ji a propustil je.
Edna pravila k Tobiášovi: "Milý synu a bratře, kéž tě nebeský Pán přivede zpět a kéž uvidím děti tvé a mé dcery Sáry, dříve než zemřu, abych se mohla radovat před Pánem! svěřuji ti svou dceru jako poklad. Nezarmucuj ji po všechny dny svého života. jdi v pokoji, synu. Já jsem teď tvá matka a Sára je tvá sestra. Nechme se všichni vést Pánem po všechny dny svého života." Políbila je oba a ve zdraví je propustila.


Krátké responsorium:
V době velikonoční
R. Buď pochválen, Bože našich otců: stvořil jsi Adama a na pomoc a oporu jsi mu dal Evu. Řekli, že není dobré, aby byl člověk samotný: "Udělejme mu pomocnici, která by se mu podobala." + Aleluja, aleluja.
Buď pochválen, Bože našich otců...

V. Buď pochválen, že jsi mi dal radost, a že jsi s námi naložil podle svého velikého milosrdenství. + Aleluja, aleluja.
Sláva Otci i Synu + i Duchu Svatému.
Buď pochválen, Bože našich otců..
.

Mimo dobu velikonoční
R. Buď pochválen, Bože našich otců: stvořil jsi Adama a na pomoc a oporu jsi mu dal Evu. + Řekli jsi, že není dobré, aby byl člověk samotný: "Udělejme mu pomocnici, která by se mu podobala."
Buď pochválen, Bože našich otců...
V. Buď pochválen, že jsi mi dal radost a že jsi s námi naložil podle svého velikého milosrdenství. + Řekl jsi, že...
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Buď pochválen, Bože našich otců.

Antifona k BENEDICTUS: Světlo sv.Zdislavy tak svítilo před lidmi, že viděli její dobré skutky a chválili za ně Otce, který je v nebesích, a usměrnili své kroky na cestu pokoje (aleluja).
(Srv Mt 5,16)

  Evangelní chvalozpěv:
Požehnaný buď Hospodin, Bůh Izraele, +
protože navštívil a vykoupil svůj lid.

A vzbudil nám mocného Spasitele +
z rodu Davida, svého služebníka,

jak slíbil od pradávna +
ústy svých svatých proroků,

že nás zachrání od našich nepřátel +
a z rukou všech, kteří nás nenávidí.

Slitoval se nad našimi otci +
a rozpomenul se na svou svatou smlouvu,

na přísahu, kterou se zavázal :
našemu otci Abrahámovi, + že nám dá,

abychom mu beze strachu +
a vysvobozeni z rukou nepřátel

zbožně a spravedlivě sloužili +
po všechny dny svého života.

A ty, synu, budeš prorokem Nejvyššího, +
neboť půjdeš před Pánem, abys Mu připravil cestu

a dal jeho lidu poznat spásu +
v odpuštění hříchů,

pro slitování a milosrdenství našeho Boha +
kterým nás navštívil vycházející z výsosti,

aby se zjevil těm :
kdo jsou ve tmě a v stínu smrti, +
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

Sláva Otci i Synu + i Duchu Svatému,

jakož byla na počátku i nyní i vždycky, +
až na věky věků. Amen. (Aleluja)
 
 


Antifona k BENEDICTUS: Světlo sv.Zdislavy tak svítilo před lidmi, že viděli její dobré skutky a chválili za ně Otce, který je v nebesích, a usměrnili své kroky na cestu pokoje (alelula).

Přímluvy:
Chvalme se sv.Zdislavou našeho Spasitele a vzývejme Ho:
BUĎ S NÁMI, PANE JEŽÍŠI !

Pane Ježíši, svatá Zdislava Ti sloužila v chudých a nemocných,
- dej, ať i my v trpících poznáváme tebe.

Pane Ježíši, Tvá služebnice se nevzdalovala od Tebe při svých každodenních pracech,
- nauč nás spojovat práci s modlitbou.

Pane Ježíši, Tys nazval bratrem, sestrou i matkou všechny, kdo plní Tvou vůli,
- učiň, ať se Ti ustavičně líbíme slovy i skutky.

Pane Ježíši, tys chtěl, aby naše svatá Zdislava stála u kolébky české dominikánské provincie jako terciářka a její duchovní matka,
- dej, ať pod její ochranou vzkvétá dominikánský život v naší vlasti.

Otče náš...

Modlitba: Modleme se! Bože, Ty jsi naučil sv.Zdislavu jít po cestě svatosti prožíváním manželské věrnosti a činorodé lásky. Dopřej nám, aby se na její přímluvu všechny rodiny ustavičně obnovovaly a rozkvétaly svědectvím křesťanských ctností. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Duchovní program

1) Duchu svatý, jasné světlo duší, pokorně prosíme, dej nám poznat Zdislaviny dobré skutky ve stavu manželském. Udělils jí stavovské milosti, když se svým snoubencem Havlem přijali svátost stavu manželského. Pro zásluhy, které si svatá Zdislava získala bohulibým jednáním v mládí, jako snoubenka a v manželství, uděl nám na její přímluvu dar rozumu, aby Duch svatý osvěcoval naši mysl, takže bychom správně poznávali nadpřirozenou Pravdu, k níž má vůle správně směřovat. Dej nám dar rozumu, aby v nás přivodil svou činností blahoslavenství čistého srdce, neboť budeme vidět Boha, a zplodí to v nás jako ovoce: lásku. Uděl dar rozumu zejména mladým lidem, chlapcům a dívkám, kteří se mají rozhodovat pro budoucí povolání, zda mají vydat cestou života zasvěceného celým srdcem Bohu, anebo vykročit životní cestou ve stavu manželském, aby především správně poznali a pak i zvolili jak stav, tak i osobu.

2) Svaté Zdislavě přibývalo let a s nimi se dostavila myšlenka na budoucnost. Jaké si zvolí povolání, čím bude? Zamýšleli se nad tím její moudří rodiče, pan Přibyslav a paní Sibyla, ale hlavně o tom přemýšlela sama sv.Zdislava. Dar rozumu jí přitom ukázal pravdivě jak stav života zasvěceného celým srdcem Bohu tak stav života manželského. Úkonem daru rozumu bylo u svaté Zdislavy blahoslavenství čistého srdce, takže směla vidět Boha. Jaký byl ideál jejího mládí? Prospívat lidské společnosti, být její užitečnou členkou, šířit kolem sebe dobro - to byl její mladistvý ideál. Ten ji hřál a těšil u srdce. Jak jej uskutečnit? Jakou životní cestu si k němu zvolí? Zdislava se modlila a radila se svým zpovědníkem, bl.Česlavem, protože chtěla poznat Boží vůli, kterou cestou se má vydat, aby si vyvolila to, co pro ni určil Bůh. Může se provdat, ale může také zůstat svobodnou a vstoupit do kláštera. Ať si zvolí jakoukoli cestu, všude chce hledat a nalézat Boha a Jemu na prvém místě sloužit jako hluboce věřící a zbožná mladá žena. A Bůh jí ukázal v modlitbách, prostřednictvím rodičů a souhrou okolností, že její místo je v manželství. O její ruku požádal Zdislaviny rodiče udatný mladý rytíř z hradu Lemberka ze severních Čech, velmož Havel Jablonský, pocházející rovněž z dobré věřící rodiny. Svatá Zdislava jako čistá a krásná snoubenka přijala spolu se svým vyvoleným svátost manželství v brněnském kostele sv.Michala.

3) Otče náš..., Zdrávas Maria...,
Pod otcovskou střechou bělá lilie se přenádherná,
panna čistých, cudných vděků, Ježíšova družka věrná.
(10 krát)
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...

4) Božský Spasiteli, Vzdáváme Ti díky se svatou Zdislavou, že jsi povýšil manželský stav na svátost, a tak jsi otevřel živý pramen milostí těm, kdo zakládají rodinu. Ty ses hned na začátku své požehnané činnosti zúčastnil svatebního veselí v Káni Galilejské se svou přesvatou Matkou a svými učedníky. Štastní oni novomanželé, kteří měli na svatbě tak vznešeného hosta. Byli Ti, náš Pane, zajisté milí, poněvadž jsi s ohledu na prosbu P.Marie učinil u nich první zázrak - proměnil vodu ve víno. tys byl svou božskou tajemnou přítomností a milostí i na svatbě Zdislavině zde v kostele sv.Michala v Brně. Prosíme Tě, zaklepej na srdce mladých lidí a přiměj je, aby tě vždycky pozvali k přípravě a k uzavření sňatku, abys byl u nich všude přítomen, v srdcích, v myslích, ve slovech, příslibech, věrnosti - po celý jejich život!
Pane, Tvá moc zůstává stále neztenčena, protože činíš divy a zázraky i dnes. Hle, Tvá služebnice a naše nebeská ochránkyně, svatá Zdislava, prosí za mě u Tebe. Shlédni na s vlídnou a jasnou tváří, má závoj svatební, je Ti milá a sešli své slitování a sílu pro její zásluhy na mne v mé potřebě.......
Svatá Zdislavo, Kristova snoubenko, do tvé péče svěřujeme naše mladé lidi - snoubence a snoubenky, které Bůh volá do manželství. vypros jim živou víru a opravdovou zbožnost. Vypros jim milost Ducha svatého, aby volili a vybrali rozvážně. Vypros jim dar rozumu, sílu k sebeovládání, ochotu k oběti a čistotu srdce, aby přistoupili k oltáři s čistotou a s radostným vědomím, že se na svátost manželství připravili podle Tvého příkladu, a stali se tak hodnými hojného Božího požehnání.

5) Svědectví a doporučení: František hrabě Clam-Gallas, pán na Frýdlantu, napsal v žádosti Sv.Otci o blahořečení paní Zdislavy dne 30.listopadu 1902: "Uctívám Zdislavu jako blaženou. Pokoje, které kdysi obývala na hradě Lemberku u Jablonného, který mi nyní náleží, chovám v úctě a přímluvě této blahoslavené musí co nejvděčněji připsat uzdravení svého dítěte." Paní hraběnka Clam Gallasová věnovala s vděčnosti 50 zlatých na výlohy spojené s blahořečením.

6) Svatá Zdislavo, která jsi z Božího úradku opustila otce a matku, a byla před Bohem spojena svatou úmluvou se svým vyvoleným Havlem z Lemberka až do smrti, slyš naše prosby, které k Tobě vysíláme za všechny snoubenky a snoubence, a voláme:
Ať si nade vše váží Božích zákonů Vypros jim k tomu
a zákonů Církve svaté, světlo a sílu, aby
týkajících se uzavírání sňatků, jednali podle tvého
Ať dobře uváží a prožijí Kristův příkaz: svatého vzoru!
"Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!
Ať je varuje před neposvěceným sňatkem
jejich svědomí, příslušnost k Církvi sv.,
a jejich rodiče a dobří přátelé,
Ať se na přijetí svátosti manželství
připraví duchovními cvičeními,
Ať se neberou jen pro krásu, ani jen pro
bohatství nebo jiné nízké úmysly, nýbrž
z lásky a upřímnosti,
Ať si před svatbou vykonají upřímnou
životní zpověď a přistoupí ke stolu Páně,
Ať se důkladně poučí o všech právech a
povinnostech, vyplývajících z manželství,
Ať si uvědomí, že si sami - skrze Krista -
udělí svátost manželství slibem věrnosti
před knězem a svědky z Božího lidu,
Ať na ně sestoupí před oltářem mnohonásobné
požehnání Boží, Církve svaté a rodičů,
aby se stali spolupracovníky na díle
stvořitelském,
Ať se zasvětí Nejsv.Srdci Páně, Panně Marii
a Tobě, aby je po celý život doprovázela
zvláštní Boží milost.

7) Svatá Zdislavo, ty ses jako mladá dívka mnoho modlila, myslela na Boha a jeho úmysly s tebou. Výsledkem činnosti daru rozumu u tebe bylo čisté srdce požehnané viděním Boha. Když darem rozumu správně poznala Boží vůli, ochotně jsi uposlechla Božího hlasu a podala jsi ruku člověku, kterého ti poslal Pán, abys s ním žila. Ovocem činnosti daru Ducha svatého byla pak láska. Měla jsi ho ráda a ve svých modlitbách jsi ho neustále posvěcovala, abyste spolu žili v duchu všech zákonů Božích a církevních. Každé tvé slovo bylo uvážené před Bohem, v ničem ses neukvapila, jednala jako jako moudrá panna z evangelia, která bdí a má v lampě dostatek oleje dobrých skutků. Pro tento úsek života, kdy jsi se zalíbila svými mravy Bohu, nenech mne odejít od tebe bez vyslyšení mé prosby:........ Pomoz mi, rychle a mocně mi pomoz! Amen! Staň se!

8) Svatý růženec za čistotu a duchovní vítězství mladých lidí.
Modleme se: Bože, který jsi posvětil manželský svazek tak vznešeným tajemstvím, že jsi předznačil v manželské smlouvě svatý vztah svého Jednorozeného Syna Ježíše Krista a Církve svaté: uchraň pro zásluhy a na prosby svaté Zdislavy naši mládež od předmanželského nečistého soužití, uchraň naši mládež od pokušení "manželství na zkoušku". Vždyť člověk je od přirozenosti bytost nadaná vlastní důstojností a osobitostí, takže je proti řádu stvoření i proti Božímu řádu podnikat s člověkem jakékoli pokusy a zkoušky. Odporuje to přece i duchu opravdové lásky, která je bezvýhradná a bezpodmínečná, anebo to není láska. Pro zásluhy a na prosby sv.Zdislavy dej, aby nikdo nepřijímal svátost manželství nehodně a svatokrádežně.

9) Pane Ježíši, abychom se Ti líbili, musíme věřit. Rozmnož v nás dar svaté víry na přímluvu naší svaté Zdislavy, aby živá a pevná víra řídila naše myšlení i naše jednání. OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, vyznáváme celým srdcem i ústy radostnou pravdu o společenství svatých, mezi nimiž záříš ve slávě také ty, naše mocná přímluvkyně. Zapřísaháme tě ve své víře v tvoji nebeskou pomoc, abys nám zázračně pomohla v našich potřebách..............
Kolikrát asi tobě řekl božský Spasitel s velkým zalíbením, když jsi jej o něco prosila: Ženo, veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ! Přimluv se, ať totéž řekne nám,kteří tě ctíme.
ZDRÁVAS MARIA...
Velebíme Tě, Nejsvětější Trojice, jeden Bože, že jsi sídlil v duši svaté Zdislavy, a v pokorné víře Ti nabízíme i svá srdce k Tvému přebývání. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitba za ochranu ke svatému Michaeli:
Svatý Michaeli, archanděli,
ochraňuj nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým
buď nám záštitou!
A ty, kníže vojska nebeského,
svrhni satana a jiné duchy zlé
božskou mocí do propasti pekelné!

10) Nešpory

  V. Bože, shlédni a pomoz!
R. Pane, pospěš mi pomáhat!
Sláva Otci i Synu + i Duchu Svatému,
jakož byla na počátku i nyní i vždycky +
až na věky věků. Amen.
(Aleluja)

Hymnus
Chvalozpěv svaté Zdislavě
ať z naší vděčné duše zní,
vždyť její mocné ochraně
se těší naše území.

Moravy dcera v sever Čech
odejde za svým manželem
a tam se stane matkou všech
a chudých strážným andělem.

Pak plna zásluh nesčetných,
už blízká létům Kristovým,
za zpěvu hymnů velebných
se druží k sborům nebeským.

Zdislavo, matko věrných svých,
chraň naše krby rodinné,
z nich odstraň vady v nich
šlechetné mravy, prosíme.

Dej, ať milosti svěží dech
zahřeje srdce chladnoucí
a v pohraničních oblastech
zhoj rány dosud živoucí.

Nauč nás lásce Kristově,
- jen On svět může zachránit, -
o to tě prosí pokorně
tobě vždy věrný český lid.

Ježíši, Vládce vznešený,
Buď Tobě slává s Otcem Tvým,
i Duchu, lásky Plameni,
ať vděčně zní zpěv světem vším. Amen.
 

1.ant.: Chvalme slavnou ženu, naši matku, které Pán uštědřil mnoho slávy. Uvažme, jak ona skončila svůj život, a napodobujme její víru (aleluja). (Srv. Sír 44,1-2, Žid 13,7)
 

  Žalm 109
Mesiáš - král a kněz

Pán řekl mému Pánovi: +
"Seď po mé pravici,

tvé nepřátele za podnož +
ti k nohám položím."

Žezlo tvé moci podá ti sám ze Siónu Pán: +
"Ty panuj vprostřed nepřátel!

Králem jsi ode dne zrození +
na svatých pohorcích,

z matčina klína když se jas +
rozlil tvých mladých dnů."

Pán bez výhrady přísahal:
Jsi knězem na věky, +
tak, jak jím Melchisedech byl."

Pán stojí po tvé pravici +
v den hněvu krále zdrtí.

Z potoka pije u cesty +
a znova vztyčí hlavu.

Sláva Otci i Synu + i Duchu svatému,

jakož byla na počátku i nyní i vždycky, +
až na věky věků. Amen.
 

1.ant.: Chvalme slavnou ženu, naši matku, které Pán uštědřil mnoho slávy. Uvažme, jak ona skončila svůj život, a napodobujme její víru (aleluja). (Srv. Sír 44,1-2, Žid 13,7)

2.ant.: Zdislavo, velebila jsi Matku Páně a v růženci ji zdravila
s anděly a pokornými srdcem (aleluja)
. (Srv. Lk 11,27, Dan 3,59.87)

  Žalm 113
Osvobození Izraele z Egypta

Když vyšel Izrael z egyptské země, +
Jakobův rod z lidu cizího,

stal se jeho svatyní Juda, +
Izrael jeho královstvím.

Moře to vidělo a prchlo, +
Jordán obrátil zpátky svůj tok.

Hory jak berani poskakovaly, +
pahorky jako jehňata.

Co je ti, moře, že tak prcháš? +
proč se, Jordáne, obracíš zpět?

Proč vy jak berani skáčete, hory, +
pohorky, proč vy jak jehňata?

Zachvěj se země, před tváří Páně, +
před tváří Boha Jakobova!

V jezerní bažinu promění skálu, +
křemen ve vodní pramínek.

Sláva Otci i synu + i Duchu svatému,

jakož byla na počátku i nyní i vždycky, +
až na věky věků. Amen.
 

2.ant.: Zdislavo, velebila jsi Matku Páně a v růženci ji zdravila s anděly a pokornými srdcem (aleluja). (Srv. Lk 11,27, Dan 3, 59.87)

3.ant.: Radujte se se mnou, vždyť jsem našla peníz, a mé jméno je zapsáno v nebesích (aleluja). (Srv. Lk 15,9; 10,20)

  Píseň
O Beránkově svatbě

Aleluja.
Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, +
nebo jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé.
Aleluja.

Aleluja.
Chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte, +
a kdo se ho bojíte, malí i velcí.
Aleluja.

Aleluja.
Pán, náš Bůh vševládný se ujal království, +
radujme se, jásejme a vzdejme mu čest!
Aleluja.

Aleluja.
Neboť přišel čas Beránkovy svatby, +
a jeho nevěsta se připravila.
Aleluja.

Sláva Otci i Synu + i Duchu Svatému,

jakož byla na počátku i nyní i vždycky, +
až na věky věků. Amen.
 

3.ant.: Radujte se se mnou, vždyť jsem našla peníz, a mé jméno je zapsáno v nebesích (aleluja). (Srv. Lk 15,9; 10,20)

Krátké čtení: Sk 16, 13-15
V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, kde jsme mysleli, že je modlitebna. Posadili jsme se a mluvili jsme k ženám, které se tam sešly. Poslouchala nás také jedna žena, jmenovala se Lýdie. Byla to obchodnice s nachovými látkami z města Thyatiry, ctitelka Boha. Pán jí otevřel srdce, takže pozorně naslouchala Pavlovým řečem. Když přijala křest ona i její rodina, prosila: "Jestliže mě považujete za věřící v Pána, pojďte bydlet do mého domu!" A přinutila nás k tomu.

Krátké responsorium: (Srv. Ž 25,8, Lk 7,5)

V době velikonoční:
R. Miluji, Pane, dům, kde býváš, místo, kde sídlí sláva tvá. +
Aleluja, aleluja. - Miluji, Pane...
V. Měla ráda náš řád a vystavěla nám chrám. + Aleluja, aleluja.
Sláva Otci i Synu + i Duchu Svatému.
Miluji, Pane...


Mimo dobu velikonoční:
R. Miluji, Pane, dům, kde býváš, + místo, kde sídlí sláva tvá. -
Miluji, Pane, dům,...
V. Sláva Otci i Synu + i Duchu Svatému. - Miluji, Pane, dům,...


Antifona k MAGNIFICAT:
Tys velká sláva Božího lidu, Zdislavo, tys velká čest našeho národa. Bůh má zalíbení ve všem, co jsi vykonala svou dovedností. Tvá duše velebí Pána, který povyšuje ponížené a ve svém milosrdenství se nás ujímá, jak slíbil našim otcům (aleluja). (Srv. Judit 15,9.10; Lk 1,46.52.54.55)

  Evangelní chvalozpěv:
Velebí má duše Pána +
a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,

že shlédl na svou nepatrnou služebnici: +
Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,

že mi učinil veliké věci ten,
který je mocný; +
jeho jméno je svaté

a jeho milosrdenství od pokolení
do pokolení +
k těm, kdo se ho bojí.

Prokázal sílu svým ramenem, +
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

mocné svrhl s trůnu +
a ponížené povýšil,

hladové nasytil dobrými věcmi +
a bohaté propustil s prázdnou.

Ujal se svého služebníka Izraele, +
pamatoval na své milosrdenství,

jak slíbil našim otcům, +
Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu + i Duchu Svatému,

jakož byla na počátku i nyní i vždycky +
až na věky věků. Amen.
 

Antifona k MAGNIFICAT:
Tys velká sláva Božího lidu, Zdislavo, tys velká čest našeho národa. Bůh má zalíbení ve všem, co jsi vykonala svou dovedností. Tvá duše velebí Pána, který povyšuje ponížené a ve svém milosrdenství se nás ujímá, jak slíbil našim otcům (aleluja).
(Srv. Judit 15,9.10; Lk 1,46.52.54.55)

Přímluvy:
Bratři a sestry, svatá Zdislava čerpala sílu k důslednému křesťanskému životu z Boha, nevyčerpatelného zdroje lásky. Proto Ho také my s důvěrou prosme:

PANE, UKAŽ NA NÁS DIVY SVÉ LÁSKY!

Zachraň, Bože, rodiny celého světa,
- ukaž jim krásu ctností a moc divů na sv.Zdislavě, věrné dceři Církve svaté.

Tys Otec a ochránce všech,
- dej, ať všichni, kdo se obracejí k této Tvé služebnici,
pociťují její mocnou ochranu a pomoc.

Tato svatá žena následovala Pannu Marii,
- učiň, ať k ní a k jejímu Synu Ježíši Kristu vede celou dominikánskou rodinu v naší vlasti.

S naší sestrou hledíme v plné důvěře na Ukřižovaného,
- uzdrav nás na její přímluvu od jedu hříchu.

Tvá služebnice se do krajnosti obětovala pro všechny trpící,
- dej našim našim sestrám a bratřím načerpat z Nejsvětější Svátosti podobně účinnou lásku k bližním a ke všem trpícím tvorům.

Odměň věčnou slávou všechny šiřitele svatozdislavské úcty,
- dej, ať se s ním shledají u Tebe, v nebi.
Otče náš...

Modlitba: Modleme se! Bože, Ty jsi naučil sv.Zdislavu jít po cestě svatosti prožíváním manželské věrnosti a činorodé lásky. Dopřej nám, aby se na její přímluvu všechny rodiny ustavičně obnovovaly a rozkvétaly svědectvím křesťanských ctností. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.


11) Salve Regina; Litanie ke svaté Zdislavě; O Lumen.

SALVE REGINA, Mater misericórdiae, vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus éxules fílii Hevae. Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde. Ó clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

V. Dignáre me laudáre te, Virgo sacráta.
R. Da mihi virtútem contra hostes tuos.

Orémus: Concéde nos fámulos tuos, quáesumus, Dómine Deus, perpétua mentis et córporis salúte gaudére: et gloriósa beátae Maríae semper Vírginis intercesione a praesénti liberári tristítia, et aetérna perfrui laetítia. Per Christum Dóminum nostrum.
R. Amen.


SALVE REGINA - český překlad:
Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, bud zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči - a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, - ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!
V. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko.
R. Dej nám sílu proti tvým nepřátelům
Modleme se: Všemohoucí věčný Bože, dej, abychom se těšili ze stálého zdraví duše i těla a na přímluvu blahoslavené Marie, vždy Panny, byli vysvobozeni od zármutku nynějšího života, a zakoušeli radost věčnou. Skrze Krista, našeho Pána.
R. Amen.


Litanie ke svaté Zdislavě

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože, Duchu svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás.
Svatá Panno panen, oroduj za nás.
Svatá Matko matek, oroduj za nás.
Svatý Josefe, oroduj za nás.
Zdislavo, matko svatého života, oroduj za nás.
Svatá Zdislavo, plná Ducha svatého,
Svatá Zdislavo, příklade dětské poslušnosti,
Svatá Zdislavo, vzore mladých lidí,
Svatá Zdislavo, přímluvkyně snoubenců,
Svatá Zdislavo, věrná a milující manželko,
Svatá Zdislavo, obětavá a laskavá matko,
Svatá Zdislavo, moudrá vychovatelko svých dětí,
Svatá Zdislavo, denně posvěcující svou rodinu,
Svatá Zdislavo, pomocnice chudých a opuštěných,
Svatá Zdislavo, obětavá ošetřovatelko nemocných,
Svatá Zdislavo, zastánkyně utlačovaných
a ponižovaných,
Svatá Zdislavo, starostlivá osvoboditelko vězňů,
Svatá Zdislavo, pomocnice pronásledovaných,
Svatá Zdislavo, láskyplná hostitelko cizinců,
Svatá Zdislavo, horlivá spolupracovnice kněží,
Svatá Zdislavo, budovatelko chrámu Božího,
Svatá Zdislavo, budovatelko útulků pro nemocné,
Svatá Zdislavo, pokorného smýšlení
a radostné sebekázně,
Svatá Zdislavo, proniknutá láskou ke Kristu,
Svatá Zdislavo, s láskou rozjímající utrpení Páně,
Svatá Zdislavo, šiřitelko pravého pokoje,
Svatá Zdislavo, vždy pohotová k sebezáporu a oběti,
Svatá Zdislavo, věrná dcero Církve,
Svatá Zdislavo, duchovní dcero svatého Dominika,
Svatá Zdislavo, chloubo rodné Moravy,
Svatá Zdislavo, ochránkyně severních Čech,
Svatá Zdislavo, perlo české šlechty,
Svatá Zdislavo, slávo a ozdobo řádu kazatelského,
Svatá Zdislavo, slávo a záštito města Jablonného,
Svatá Zdislavo, nebeská přímluvkyně národa českého,
Svatá Zdislavo, ochránkyně rodin, jejíž hrob je
vyznamenáván milostmi a zázraky,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Oroduj za nás, svatá Zdislavo, a za naše rodiny.

Modleme se:
Bože, dal jsi své služebnici svaté Zdislavě milost, že se myslí stále povznášela k Tobě a ustavičně o Tobě rozjímala a svědomitě pečovala o bližní. na její přímluvu učiň, ať se i my horlivě snažíme o nadpřirozené hodnoty a projevujeme lásku dobrými skutky. Skrze Krista, našeho Pána. AMEN.

Bože, Tvá služebnice svatá Zdislava osvědčovala lásku k Tobě v každodenních starostech a v péči o svou rodinu i o trpící bližní. Veď nás tak, abychom podle jejího příkladu i my využívali čas věrným plněním Tvé vůle. Skrze Krista, našeho Pána. AMEN.

Bože, Tys naučil svatou Zdislavu kráčet cestou dokonalosti plněním svých povinností a konáním skutků lásky. Pomoz nám, aby se na její přímluvu naše rodiny stále obnovovaly a rozkvétaly svědectvím dokonalejších mravů. Skrze Krista, našeho Pána. AMEN.

O LUMEN ECCLÉSIAE, doctor veritátis, rosa patientiae, ebur castitátis, aquam sapiéntiae propinásti gratis, praedicátor grátiae, nos iunge beátis.

V. Ora pro nobis, beáte Pater Dominice.
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi

Orémus: Concéde, quáesumus, omnipotens Deus: ut, qui peccatórum nostrórum póndere prémimur, beáti Dominici Confessóris tui, Patris nostri, patrocínio sublevérum. Per Christum Dóminum nostrum.
R.Amen


O LUMEN - český překlad:
Světlo Církve zářivé, učiteli ctností, růže trpělivosti, perlo počestnosti, moudrost zdarma rozdávals, kázals o milosti. I nás uveď do sídel věčné blaženosti.
V. Oroduj za nás, svatý otče Dominiku.
R. Abychom byli hodni zaslíbení Kristových.
Modleme se: Všemohoucí Bože, uděl milostivě, ať nám, které tlačí břemena hříchů, pomáhá přímluva svatého Dominika, Tvého vyznavače a našeho Otce. Skrze Krista, našeho Pána.
R. Amen.

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna svého nám smIlování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

 

2. den Radost svaté Zdislavy
Dobrý úmysl na začátku dne: Všemohoucí Bože, Králi králů, vím, že Ti nemohu nabídnout a obětovat nic dražšího, než je oběť Tvého Syna Ježíše Krista na kříži, znovu nekrvavě přinášená na oltáři. Proto se chci duchovně účastnit každé mše svaté na světě, a zvláště prožít její nejposvátnější chvíli - tajemné proměňování a pozdvihování. Obětuji je na přímluvu svaté Zdislavy za vlití Tvé radosti do lidských srdcí a za vyslyšení mé prosby: ........
Střelná modlitba mezi dnem: Svatá Zdislavo, vypros lidem poznání, že hříšné potěšení v televize, videa nebo u hracích automatů rychle pomíjí a ubíjí duši, kdežto čisté a ušlechtilé zábavy povznášejí duši a trvale ji těší, a dále vypros lidem pevnou vůli jednat podle poznané pravdy. A vyslyš moji prosbu:...........
Předsevzetí: Nikdy neporuším posvátnou dobu adventní a postní nevázanou zábavou a odčiním hříchy spáchané takovými zábavami. Budu se modlit za ostatní, aby plnili církevní zákony. - Budu se varovat neslušných pořadů televize, kin, divadel, zábav a četby, ale naopak budu podporovat takové pořady a zábavy, při kterých se lidé čistým způsobem potěší a vzdělají. - Budu se snažit krásným křesťanským způsobem a s čistou radostí prožívat den Páně - neděli a zasvěcené svátky. - Zařídím podle možnosti, aby se v mém okolí - rodinném a pracovním šířily pravdivé knihy o svaté Zdislavě. - Na svátek sv.Zdislavy nebo na nejbližší neděli dám sloužit k její cti mši sv. v našem kostele a přičiním se, aby se zpívala zdislavská píseň. - Opatřím pro svůj byt a podle možnosti i pro příbuzné a známé umělecky hodnotný obraz, zpodobující sv.Zdislavu a její rodinu.
Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami
a obětmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.

Ranní chvály (Viz 1.den)

Láska v srdci svaté Zdislavy
Bůh zahrnul svatou Zdislavu milostí a proto světice nic neodepřela Bohu, dokonale plnila Jeho vůli a tak nejlépe dokazovala svou lásku. Vedena darem moudrosti, kterým ji obdařil Tvůj Duch, měla srdce naplněno pokojem, který působil mír v ní samé a z ní vyzařoval do okolí. Milovala Boha celým srdcem, naplnila největší přikázání a stala se svatou. Srdce této české světice hořelo uprostřed světa čistou, ryzí láskou, kterou v ní zapaloval a udržoval Duch svatý. Ovocem, který přinášelo spojení božské ctnosti láska s darem moudrosti byla úžasná radost, povznesenost srdce.
Pane Ježíši, obdivujeme Zdislavinu lásku, radujeme se z ní a chceme ji následovat. Sešli nám Ducha svatého, aby změnil naše srdce i smýšlení. OTČE NÁŠ...
Světice naše, chceme své srdce zasvětit Bohu, aby milovalo jen Jeho. Kéž se vyvarujeme každého hříchu, který lásku ubíjí a ničí. Pomoz nám milovat Boha, abychom denně rostli v lásce. Pak bude náš život opravdu šťastný a bohatý. Budeme vyslyšeni v naší záležitosti, když ty nás budeš láskyplně podporovat svou přímluvou u Boha, s nímž jsi spojena v nejsladší lásce na celou věčnost. ZDRÁVAS MARIA...
Nejsvětější Bože, chceme Ti dokazovat velkou lásku radostným zachováváním Tvých přikázání. Tvá milost a příklad svaté Zdislavy, ať nás stále posiluje ve snaze po dokonalé lásce.
SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...

Modlitby za křesťanskou radost
1) Duchu svatý, sladký příteli duší, který jsi naplnil duši svaté Zdislavy při jejím prvním svatém přijímání nevýslovnou radostí z Tvé přítomnosti, uděl nám dar moudrosti, abychom podle jejího zamilovali především Tebe a nacházeli pravou radost a potěšení jen u Tebe. Dej nám dar moudrosti, který by v nás svou činností způsobil blahoslavenství pokojných, totiž těch, kdo působí pokoj v sobě a v druhých, a přinesl pravou radost jako plody. Pro Zdislaviny zásluhy chraň nás otrávených pramenů radosti, které zkažený svět nabízí k hříšnému potěšení, jež působí v duši hořkost, smutek a smrt.

2) Svatá Zdislava poznávala okolní svět, svými smysly přijímala různé zážitky, které se tak dostávaly do jejího rozumu a srdce. Jak by se netěšila ze všeho radostného kolem, jak by necítila radost a potěšení z milé přítomnosti drahých osob, radost z rozmluvy, ze zábavy a ze součinnosti s nimi. Byla mladá a my si ji v jejím mladistvém rozmachu nedovedeme představit bez dětských her a vůbec bez jiskřivé a zářivé radosti. Musela se radovat, smát se, rozptylovat, pobavit. Její rodiče byli známi a ctěni na královském dvoře, ale i mezi prostým lidem. Chtěli tedy, aby také mládí Zdislavy a ostatních jejich dětí bylo co nejradostnější. Jaký to byl asi pro sv.Zdislavu svátek, když poprvé přistoupila ke svatému přijímání. Její srdce překypovalo nebeským štěstím a blahem. Při svaté eucharistické hostině po prvé uchutnala nebeské radosti, od které se pak už nechtěla dát ničím odloučit.

3) Otče náš..., Zdrávas, Maria...,
Jako slunce oživuje z rána vzduch a les a kvítí,
Zdislavo, tak Boží milost prohřála tvé mladé žití. /10 krát/
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...

4) Pane Ježíši, Ty jsi přinesl na svět pravou radost a štěstí pro lidské srdce. Sám jsi se radoval a k radosti vedl lidstvo. Každý od Tebe odešel potěšen a naplněn radostí. Když Tě Panna Maria, Tvá Matka, nosila pod srdcem, zpívala radostné MAGNIFICAT. Z Tvé přítomnosti se radovali všichni, kdo Ti věrně sloužili a žili bez hříchu. Tvoje oddaná služebnice, svatá Zdislava, o níž zaznamenal kronikář, že "žila bez poskvrny", zakoušela vnitřní štěstí a blaho, kdykoli vyslovovala Tvé přesvaté jméno, když setrvávala na usebraných modlitbách, a hlavně, když Ti děkovala po svatém přijímání. Dej Pane, ať ji následujeme a ať se nám omrzí každá radost bez Tebe a znásobí každá radost z Tebe a v Tobě!
Pane Ježíši, jenž jsi řekl: "Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já." (Jan 14,28) Prosíme Tě, rozhojni v mém srdci lásku - miluji Tě a chci Tě ještě více milovat, a vyslyš mě v záležitosti, kterou Ti předkládám, na přímluvu sv.Zdislavy, abych se mohl radovat z tajemství Tvého života i z vyslyšení mé prosby.
Svatá Zdislavo, jsi navěky blažená a šťastná, poněvadž kraluješ v nebi s Bohem všemohoucím. Ale i na zemi ses radovala, poněvadž tvoje duše byla čistá, tvoje vášně ukázněny a smysly ovládnuty a mysl a srdce nespoutány ničím nízkým. Naplněna Duchem svatým, zpívala jsi ve svém srdci Pánu a velebila Ho a stále děkovala za všechno Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista (Ef 5,18-20). Tak harmonicky ukázněni chceme být i my uprostřed tolika svůdných radostí světa. Vzpomínka na tebe, že se věčně raduješ v Pánu, povzbuzuje nás, abychom hledali jen takové potěšení a radost, které jsou předehrou věčných radostí.

5) Svědectví a doporučení: Litoměřický biskup, kardinál Štěpán Trochta v promluvě ke zdislavským poutníkům r.1949 řekl v jablonském kostele: "Děkuji vám, že jste přišli k hrobu naší milé bl.Zdislavy z daleka a s různými obětmi. Chtěl bych vám nyní vřele doporučit šíření její úcty a vzývání její pomoci v přemnohých vašich bolestech, abychom si společnými modlitbami vyprosili zázraky na Pánu Bohu k její oslavě. Byl jsem v Itálii a viděl jsem, jak tamní věřící plni víry dovedou neodbytně vzývat svaté o vyslyšení. Vzývejte a volejte i vy tak vytrvale b.Zdislavu. K tomu vám dávám své požehnání."

6) Raduješ se, svatá Zdislavo, že je tvoje jméno zapsáno na nebesích (Lk 10,20). My k tobě vzhlížíme k nebi a s vírou je čteme a s láskou rozjímáme. slyš nás, když je nyní vzýváme s velkou důvěrou a voláme:
Svatá Zdislavo, vypros
nám, oč tě prosíme!
Kéž naši umělci, vedeni Duchem svatým,
tvoří a dávají ostatním jen díla
nejkrásnější,
Kéž křesťanský duch a smýšlení proniknou
do televize, rozhlasu, divadel, kin
a všech zábav,
Kéž nás Bůh uchrání zábavy, při níž je
urážen Bůh a Církev sv., a trpí
duše i mravy,
Kéž v našem sportu vítězí duše nad tělem,
a čistota a mravní síla se stane
cílem všech,
Kéž andělé strážní uchrání naši mládež
před každou špatnou společností a
hazardními hrami,
Kéž andělé strážní uchrání naši mládež
před umělým štěstím z alkoholu a drog,
Kéž jeden druhému přejeme štěstí a
vyvarujeme závisti,
Kéž se dovedeme modlit, kdykoli na nás
doléhá malomyslnost a smutek,
Kéž naše farnosti a kláštery mají dost
horlivých kněží a řeholníků, aby
nám stále otvírali prameny duchovní
radosti ve svatých svátostech,
Kéž ustavičně toužíme po svatém přijímání,
nebeském chlebě, majícím v sobě
všechno potěšení.

7) Svatá Zdislavo, sledujeme tě v duchu, jak jsi trávila na hradě Lemberku se svým manželem, dětmi, přáteli a hradní společností chvíle pobavení a veselí. Rytířské turnaje a dvorní zábavy jsi vždy dovedla posvětit myšlenkou na Boha. Svým dětem, které byly radostí tvého mateřského srdce, připravila jsi dětské pobavení a hrála jsi si s nimi jako přešťastná matka. jak radostně jsi prožívala ve své rodině a spolu s bílými bratry sv.Dominika svátky církevního roku. S jakou sváteční náladou jsi se vracívala se svými drahými z bohoslužeb v jablonském kostele. To vše bylo tvou samozřejmou povinností uprostřed tvé rodiny a tvého okolí: šířit radost a probouzet jas ve tvářích a pokoj v srdcích. Tolik mne tíží starosti v této mé záležitosti, kterou ti předkládám.... Potěš mě svou pomocí a přímluvou u Boha, aby se i mé srdce mohlo naplno zaradovat a budu ti ještě více vzdávat díky. Amen!Staň se!

8) Modlitby: Svatý růženec za křesťanskou radost.
Modleme se: Bože, věčná blaženosti nebešťanů, bez něhož je každá radost hořká a s nímž je každá radost sladká, nauč nás pro radosti i pro bolesti svaté Zdislavy vyhledávat jen takové radosti srdce, jimiž Ty nejsi urážen a naše duše není jimi od Tebe odváděna. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

9) Pane Ježíši, abychom se Ti líbili, musíme věřit. Rozmnož v nás dar svaté víry na přímluvu naší svaté Zdislavy, aby živá a pevná víra řídila naše myšlení i naše jednání. OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, vyznáváme celým srdcem i ústy radostnou pravdu o společenství svatých, mezi nimiž záříš ve slávě také ty, naše mocná přímluvkyně. Zapřísaháme tě ve své víře v tvoji nebeskou pomoc, abys nám zázračně pomohla v našich potřebách..............
Kolikrát asi tobě řekl božský Spasitel s velkým zalíbením, když jsi jej o něco prosila: Ženo, veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ! Přimluv se, ať totéž řekne nám,kteří tě ctíme.
ZDRÁVAS MARIA...
Velebíme Tě, Nejsvětější Trojice, jeden Bože, že jsi sídlil v duši svaté Zdislavy, a v pokorné víře Ti nabízíme i svá srdce k Tvému přebývání. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitba za ochranu ke svatému Michaeli:
Svatý Michaeli, archanděli,
ochraňuj nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým
buď nám záštitou!
A ty, kníže vojska nebeského,
svrhni satana a jiné duchy zlé
božskou mocí do propasti pekelné!
10) Nešpory (Viz 1.den)
11) Salve Regina; Litanie ke svaté Zdislavě; O Lumen (Viz 1.den)

 

3. den Svatá Zdislava v rodině
Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami a obětmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.

Dobrý úmysl na začátku dne: Bože, obětuji Ti dnes ke cti a oslavě svaté Zdislavy za posvěcení rodinného života a vyslyšení mé prosby:.......... všechny mše sv., obětované na celém světě, všechny modlitby Církve sv. a všechny dobré skutky věřících, kteří jsou v posvěcující milosti a své nepatrné skutky.
Střelná modlitba mezi dnem: Svatá Zdislavo, posiluj všechny matky v jejich těžkém, ale vznešeném poslání, a vyslyš moji prosbu!
Předsevzetí, které budu snažit podle možností uskutečnit: napravím všechny hříchy a chyby, kterých jsem se dopustil rodičům, sourozencům, dětem, příbuzným a známým. - Budu se vždy hodně modlit za požehnaný a bohumilý život v rodinách. - Navštívím nešťastné členy rodin, povzbudím je a případně připravím k přijetí svatých svátostí, pokud je jejich manželství pouze občanské. - Budu šířit v rodinách úctu sv.Zdislavy tak, aby rodiny měly její obraz, znaly její život a blahodárné působení, aby znaly modlitby ke svaté Zdislavě a modlily se je. - Budu podněcovat uspořádání společných poutí rodin z mého kraje do rodiště sv.Zdislavy v Křižanově nebo do místa svatby sv.Zdislavy v kostele sv.Michala v Brně nebo k hrobu sv.Zdislavy v Jablonném v Podještědí.

Ranní chvály (Viz 1.den)

Láska svaté Zdislavy k bližním
Církev svatá uvádí v modlitbě ke sv.Zdislavě, že se pečlivě starala o bližní, lásku k Bohu osvědčovala láskou k lidem, a to láskyplnými skutky duchovního a tělesného milosrdenství. Láskou zahrnovala své rodiče, manžela, děti, domácí i každého, kdo se s ní setkal a potřeboval její pomoci. Blíženská láska jí vnukala bezpočet způsobů, jak se za lidi modlit, obětovat a všemožně jim pomáhat. Stala se vynikajícím příkladem lásky v bližnímu v dějinách našeho národa, příkladem lásky, která tolik chybí dnešnímu světu.
Ježíši, toužíme být milováni Tebou i lidmi. Dej nám na přímluvu sv.Zdislavy, ať také sami rozdáváme dobro a rozséváme lásku kolem sebe. OTČE NÁŠ...
Sv.Zdislavo, Bůh ti dal milost a moc činit zázraky, abys mohla mimořádným způsobem hojit rány a tišit bolesti lidských těl a duší. Naši předkové, tvoji ctitelé, nám svědčí, že jsi této zázračné moci na nich tolikrát použila podle Boží vůle. Tvoje láska k trpícím lidem tvým odchodem ze světa nezemřela. ty nás miluješ v nebi dvojnásob, protože v Bohu ještě lépe slyšíš prosby a volání o pomoc. Svatá Zdislavo, vyslyš nás, pomoz nám, ukaž nám i dnes něžnou lásku tvého srdce. ZDRÁVAS MARIA...
Nejsvětější Trojice, povzbuzeni svatou Zdislavou, chceme usilovat o obětavou vzájemnou lásku a milovat Tebe v bližním. SLÁVA OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO...

Modlitby za rodiny:
1) Duchu svatý, dárce přemnohých darů, který jsi naplnil duši sv.Zdislavy při jejím sv.křtu, a prostřednictvím duchovního vůdce bl.Česlava jsi ji vedl na cestě svatosti až do smrti, dej nám poznat krásu jejích ctností, které jsi vlil do její duše, a ona je horlivě pěstovala ve svém životě a zářila jimi zvláště ve své rodině. Uděl pravé poznání všem, kdo o ní čtou a mluví, a především těm, kdo ji vzývají a následují. Pro její zásluhy posvěť naše rodiny!

2) Když se narodila v markrabství moravském na křižanovské tvrzi roku 1220, dal jí kněz na křtu sv. na přání zbožných rodičů Přibyslava a Sibyly jméno Zdislava. Jméno Zdislava je ryze slovanského původu, jako většina jmen s koncovkou "-slav", což znamenalo obyvatele lesa. A sv.Zdislava skutečně věrná svému jménu, prožila většinu života uprostřed lesních hvozdů, kterými byla Morava porostlá, a jež obklopovaly také sílo jejího manžela na severu Čech. Pod ochranou anděla strážného a za vedení svého duchovního vůdce bl.Česlava plnila po celý život Boží vůli a zákon. Proto si po smrti zasloužila, že svatá Církev přidala k jejímu krásnému jménu ještě krásnější vyznamenání: svatá. Tak se stala všeobecně uctívanou přímluvkyní dívkám a chlapcům, kteří přijímají její jméno při křtu sv. a sv.biřmování. A všem dětem ukazuje, jak mají prožívat své dětství a mládí, a všem dospělým v manželství ukazuje, jak mají prožívat manželství a v rodinách sloužit Bohu, Církvi a národu, a tak šťastně a záslužně splnit životní úkol křesťanských rodin.

3) Otče náš..., Zdrávas, Maria...,
Díky Tobě, dobrý Bože, za vzor dcery, choti a matky,
jejím příkladem a prosbou rodinám dej pokoj sladký! /10krát/
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...

4) Božský Spasiteli, Ty jsi posvětil naše rodiny svým životem v nazaretské rodině. Příklad svaté rodiny z Nazareta září jako vzor do všech věků. Tebe následovala sv.Zdislava v poslušnosti rodičů, tvou Matku Marii následovala v obětavosti a sv.Josefa v tichosti a pracovitosti. Proto Ti byla milá již od útlého věku, sloužila Ti věrně v manželství a jako hluboce věřící matka vedla denně posvěcovala svou rodinu. Ty jsi kraloval v jejím srdci, Ty jsi panoval v její rodině, jež byla Tvým královstvím.
Pro Zdislavino vzorné následování Tebe v rodině, vyslyš mne milostivě v mojí potřebě:............. Doufám, Pane ve tvé milosrdenství, posilni mou víru!

5) Svatá Zdislavo, dostalo se ti od Boha veliké milosti, že ses narodila a vyrostla v příkladné rodině na Moravě. O tvém otci, panu Přibyslavovi svědčí žďárský kronikář, že "byl světu rytířem, ale v duchu byl mnichem", a o tvé matce Sibyle dokládá, že byla "věrná manželka a požehnaná navždycky". A tak jsi mohla spolu s váženým rytířem Havlem založit vzornou rodinu a bohabojně vychovávat děti. Šťastné bylo tvoje dětství, požehnané bylo tvoje manželství, protože jsi oboje prožívala s Bohem. Prosíme tě, svatá matko Zdislavo, za naše rodiny. Udržuj nám dobré rodiny, rozhárané rodiny uveď do pořádku, protože sama víš, jaké je to štěstí pro děti a ustarané rodiče, vyrůstat a žít v pokojném a Kristem posvěceném rodinném prostředí. Prosíme tě, svatá Zdislavo, vypros příchod Kristova království do našim rodin, aby příbytky našich rodin byly požehnané domovy!

6) Svatořečení sv.Zdislavy a její rostoucí úcta povzbuzuje především zájem o duchovní obnovu života křesťanských rodin podle zářného vzoru a na přímluvu svaté Zdislavy.
Svatá Zdislavo, oroduj za nás a za naše rodiny!

7) Mocná přímluvkyně v nebi, sv.Zdislavo, spojeni se svatým Otcem s celou modlící se svatou Matkou Církví a zvláště se všemi vzornými katolickými rodinami, vroucně tě prosíme:
(odpovídáme:)
Pros za nás a za naše rodiny!
Abychom všichni zachovávali Boží
přikázání ctít vlastní rodiče,
Aby naši muži, manželé a otcové žili
v duchu víry cyrilometodějské a
svatováclavské,
Aby naše ženy, manželky a matky kráčely
po cestě svatosti ve tvých šlépějích,
Aby si naše děti zachovaly křestní
povinnost, víru a lásku k Panu Ježíši,
Příteli dětí,
Aby se v našich rodinách zachovávala
manželská věrnost, jednota a láska,
Aby si rodiče vážili lidského života a
nebáli se zakládat početné rodiny,
Aby se děti vděčně odměňovali úctou a
láskou rodičům ustaraným a nemocným,
Aby bezdětní rodiče byli požehnáni dětmi,
když je touží vychovávat pro Boha a Církev,
Aby z našich rodin vzešla četná kněžská
a řeholní povolání,
Aby tě naše rodiny více poznaly a uctívaly,
Aby naše rodiny zasvěcené, božskému Srdci Páně,
Panně Marii a tobě, byly uchráněny všeho
zlého, hříchů, nemocí, nedostatků,

8) Svatá Zdislavo, získala sis tolik zásluh za svého pozemského života, když jsi jako dcera poslouchala své rodiče, jako manželka jsi žila svorně a věrně se svým manželem a jako matka jsi vychovávala své děti a neustále posvěcovala celou svou rodinu. Hrdinsky jsi nesla kříže rodinného života a posvěcovala je modlitbou. Tvé zásluhy jsou uloženy v nebi u Boha a ty z nich můžeš rozdávat všem, kdo tě ctí a prosí. S důvěrou se k tobě utíkám ve svých potřebách a dovolávám se tvých zásluh a tvé přímluvy u Božího trůnu. Tolikrát jsi už vyslyšela úpěnlivé prosby a splnila, oč tě lidé ve svých nesnázích a nemocech prosili. Slyš, vyslyš a splň k oslavě Boží také moje prosby, v nichž tě prosím o ..............
Amen! Staň se!

9) Modlitba svatého růžence za rodiny.

10) Závěrečné modlitby:
Pane Ježíši, abychom se Ti líbili, musíme věřit. Rozmnož v nás dar svaté víry na přímluvu naší svaté Zdislavy, aby živá a pevná víra řídila naše myšlení i naše jednání. OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, vyznáváme celým srdcem i ústy radostnou pravdu o společenství svatých, mezi nimiž záříš ve slávě také ty, naše mocná přímluvkyně. Zapřísaháme tě ve své víře v tvoji nebeskou pomoc, abys nám zázračně pomohla v našich potřebách..............
Kolikrát asi tobě řekl božský Spasitel s velkým zalíbením, když jsi jej o něco prosila: Ženo, veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ! Přimluv se, ať totéž řekne nám,kteří tě ctíme.
ZDRÁVAS MARIA...
Velebíme Tě, Nejsvětější Trojice, jeden Bože, že jsi sídlil v duši svaté Zdislavy, a v pokorné víře Ti nabízíme i svá srdce svědectvím dokonalejších mravů. Skrze Krista, našeho Pána. AMEN. k Tvému přebývání. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitba za ochranu ke svatému Michaeli:
Svatý Michaeli, archanděli,
ochraňuj nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým
buď nám záštitou!
A ty, kníže vojska nebeského,
svrhni satana a jiné duchy zlé
božskou mocí do propasti pekelné!

11) Nešpory (Viz 1.den)

12) Salve Regina; Litanie ke svaté Zdislavě; O Lumen (Viz 1.den)

 

4.den Učenlivost svaté Zdislavy
Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami a obětmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.
Dobrý úmysl na začátku každého dne: Pane Ježíši, spojuji se dnes s kněžími celého světa a s celým Božím lidem, který Tě dnes přijímá, a obětuji s nimi mše svaté za posvěcení výchovy dětí v rodině, za posvěcení škol a hromadných sdělovacích prostředků národní výchovy!
Střelná modlitba během dne: Svatá Zdislavo, vypros našemu národu rozkvět katolického školství a požehnaný rozvoj sdělovacích prostředků národní výchovy, a pospěš vyslyšet tuto prosbu!
Předsevzetí: Budu vždy vděčný svým rodičům a učitelům, zvláště těm, kteří mě učili pravdivě poznávat Boha a Církev sv. - Budu se často modlit k Duchu svatému, zvláště ráno, kdy začíná vyučování, aby osvěcoval a vedl svým světlem vychovatele, učitele, profesory, ale i žáky. - Budu se stále vzdělávat v náboženských záležitostech, číst a studovat duchovní knihy a budu šířit katolický tisk. - Budu zodpovědně přistupovat ke sledování televize a jiných sdělovacích prostředků tak, aby byly přínosem k mému duchovnímu a mravnímu rozvoji. - Poučím mládež o národních světcích, zvláště o sv.Zdislavě a budu šířit její obrázky a modlitby ke sv.Zdislavě.

Ranní chvály (Viz 1.den)

Naděje svaté Zdislavy
Jako se slunečnice každý den obrací za paprskem Slunce a přijímá od něho životní sílu, tak se obracela svatá Zdislava k Bohu, od něhož očekávala veškerou pomoc. Nedůvěřovala v sebe ani nespoléhala pouze na lidi. Jedinou nadějí jí byl Bůh. Křesťanskou nadějí doufala v pomoc od Pána: pro sebe, pro svou rodinu, pro spolubližní, pro záležitosti pozemské i pro život věčný. Poněvadž tolik doufala, proto se tolik modlila. A Bůh odpověděl na její bezvýhradné spolehnutí se na Boží milost, a obdařil ji darem vědy a umění , který způsobil, že byla navěky potěšena jako všichni blahoslavení lkající. Ovocem užívání tohoto daru Ducha svatého byla ještě větší, nepřekonatelná důvěra svaté Zdislavy v Pána.
Pane Ježíši, ty jsi řekl: Ve světě budete mít trápení, ale důvěřujte, já jsem přemohl svět (J 16,33). Posilni naši naději pro zásluhy svaté Zdislavy, abychom stále s Tebou vítězili.
OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, ty už plně požíváš v nebi všeho, v cos na zemi doufala. Nebudeme nikdy zklamáni, když se budeme ve svých nesnázích obracet k Bohu skrze Pannu Marii a tebe. Očekáváme proto najisto od tebe, že nám vyprosíš posvěcení duše a uzdravení těla a mimořádný zásah Boží v našich záležitostech, které ti důvěrně svěřujeme. ZDRÁVAS MARIA...
Nejsvětější a Trojjediný Bože, který si volíš slabé a nepatrné, abys zahanbil pyšné a silné, vkládáme se svatou Zdislavou celou svou důvěru v Tvou božskou moc a lásku.
SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitby za výchovu

1) Duchu svatý, světlo a vůdce apoštolů, evangelistů a učitelů, ty jsi vstoupil do duše sv.Zdislavy při svatém biřmování a vybavil ji svými dary do života, aby Tě veřejně a rozhodně vyznávala a byla šiřitelkou svaté víry. Tvůj dar moudrosti ji naučil poznávat a ve všem objevovat příčinu všeho - Tebe - všemohoucího Boha. Dej nám poznat, pokorně prosíme, její učenlivost v Tobě, a projasni svou božskou září naše školy a hromadné sdělovací prostředky výchovy, protože si tolik přejeme, abys Ty byl učitelem a vzdělavatelem všech - jak těch, kdo učí a šíří osvětu, tak těch, kdo se učí a vzdělávají!

2) Svatá Zdislava poznala a prožila doma milou společnost: rodiče a čtyři své sourozence. Na klíně matky Sibyly se učila prvním slovům a pak jako děvče vedla a učila své mladší sourozence, protože byla nejstarší a nejbystřejší. Bylo radostí andělů a lidí slyšet modlitby pěti dětí, s nimiž se modlili zbožní rodiče Přibyslav a Sibyla. Památným dnem pro nejstarší dceru pana Přibyslava bylo přijetí sv.biřmování, kdy stála před biskupem, který ji znamenal sv.křižmem na čele. Duše mladistvé Zdislavy byla naplněna nebeským světlem a ohněm. Kdo k ní vnitřně hovořil a poučoval ji a řídil, byl Duch svatý. Zdislavin rozum se obohacoval novými poznatky, které čerpala z poučování a rozmluv s rodiči, chůvami a bl.Česlavem. Hlavním zdrojem náboženském vzdělání a současně učebnicí, z níž se učila číst, byla pro ni Kniha knih - Písmo svaté, velmi vážené a čtené v rodině křižanovské.

3) Otče náš..., Zdrávas, Maria...,
Chvála Tobě, Duchu svatý, velebíme moc Tvou vlivnou,
Zdislavě jsi v duši stvořil krásu božsky přepodivnou./10krát/
Sláva Otci i synu i Duchu svatému...

4) Pane Ježíši, Ty jsi přišel na svět jako dítě a prožíval jsi mládí s Pannou Marií a sv.Josefem. prospíval jsi věkem, moudrostí a milostí u Boha i u lidí jako člověk, i když jako Bůh jsi nezměnitelný a všechno víš a znáš a všechno vidíš přítomné, minulé i budoucí. V jeruzalémském chrámu jsi naslouchal učitelům a dotazoval se jich a oni žasli nad Tvou rozumností a odpověďmi. Pokorně ses přizpůsobil naší lidské povaze a našemu chápání. Svatá Zdislava následovala příkladu Tvé svaté Matky, uchovávala si všechna Tvá slova ve svém srdci (Lk 2,51), aby později mohla vynášet ze své pokladnice věci nové i staré jako zkušená v učení o Tvém nebeském království (Mt 13,52).
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, od něhož se svatá Zdislava učila být tichou a pokornou srdcem, učiň mé srdce podobné Tvému a jejímu a splň jeho touhu a prosbu:..... V důvěře ve Tvé veliké milosrdenství doufám, že budu vyslyšen. Posilni moji naději!
Svatá Zdislavo, jak ráda jsi rozjímala o božském překrásném Dítku, položeném v jeslích a chované v náručí panenské Matky Marie. Dvanáctiletý Ježíšek, jdoucí s Matkou Boží a svým pěstounem sv.Josefem do jeruzalemského chrámu, Jeho Srdce stále pozdvižené a spojeném s nebeským Otcem, a Jeho rozmluvy s Pannou Marií a sv.Josefem byly pro tebe sladkým předmětem tvého rozjímání.
Svatá Zdislavo, je tolik dětí, které neznají nic z mládí Božského Spasitele, třebaže chodí do škol v křesťanských národech! Tolik hodin denně jsou vystaveny bezduchému a lživému působení televize, rozhlasu, tisku a jiné reklamy v hromadných sdělovacích prostředcích! Jsou olupovány o to nejkrásnější a nejúžasnější tajemství života! Jak smutno je křesťanskému srdci v domovech, kde nevisí svatý kříž a nečte se pravidelně Písmo svaté. Jak hořko je křesťanskému srdci ve školách, kde nevisí svatý kříž, kde chybí vyučování náboženství, nebo kde vyučování náboženství zatlačováno do pozadí náporem náročných světských oborů, nebo náboženství omezováno na ryze naukový předmět bez osvojení si vnitřní náboženské zkušenosti! Svatá Zdislavo, vypros nám změnu v našich rodinách, školách a hromadných sdělovacích prostředcích! Ať rodiče, vychovatelé, učitelé, profesoři, novináři a zpravodajové nebrání maličkým přicházet ke Spasiteli! Svatá Zdislavo, oroduj za nás.

5) Svědectví a doporučení: Otec kardinál Josef Beran, terciář dominikánského řádu jménem Tomáš, pocházející z učitelské rodiny, napsal o sv.Zdislavě četné články do vědeckých časopisů. Kázal o ní na pouti ve Lhotce u Prahy za protektorátu r.1940 před odvlečením do nacistického koncentračního tábora. Roku 1946 navštívil Zdislavin hrob v Jablonném v Podještědí, kde přednesl řadu přednášek v prázdninovém táboře katolických studentek. V červenci roku 1949 vyjádřil v dopise, přiloženém ke článku o matce sv.Zdislavy pevnou naději v pomoc sv.Zdislavy.

6) Svatá Zdislavo, vzdělanost tvé doby, 13.století, byla prozářena učením křesťanských veleduchů - učenců a světců, sv.Tomáše Akvinského, sv.Alberta Velikého a bl.Česlava, kdežto dnešní doba je ovládána k našemu zármutku duchy bezbožníků. Proto slyš naše hlasy a přání, když k tobě voláme:

Chceme, aby výchova dětí v rodinách Podporuj naše snahy
byla prostoupena duchem svatá Zdislavo,
křesťanské víry,lásky a naděje; patřící v nebi na Boha!
Chceme v našich městech a obcích
školy opravdu křesťanské, proniknuté duchem Kristovým;
Chceme pro naše děti vychovatele,
učitele a učitelky věřící
a zcela oddané Církvi svaté;
Chceme naše děti ve školách chránit
před každým bludem, lží a
pohoršením;
Chceme, aby rodiče, kněz a učitel si
svorně pomáhali při výchově a
vzdělání našeho dorostu;
Chceme chránit víru a čistotu naší
studující mládeže a vštěpovat
jí lásku ke svátostnému Kristu
a Matce Boží;
Chceme přispívat k budování a rozvoji
všech církevních a řádových škol;
Chceme, aby z našich škol vycházeli
vzdělaní a zbožní občané a svatí
kněží, řeholníci a řeholnice;
Chceme, aby nás veškerá učenost a
vzdělanost vedla k Bohu a Jeho
službě;
Chceme, aby se naše inteligence, profesoři,
spisovatelé, novináři a ostatní
hrdě hlásili k odkazu svatých
Cyrila a Metoděje a k Církvi svaté;
Chceme, aby naši televizi, rozhlas, tisk
a ostatní hromadné sdělovací
prostředky zodpovědně spravovali
lidé vyspělí duchovně a mravně;
Chceme, aby působení hromadných sdělovacích
prostředků navazovalo na výchovu dětí
v rodině;
Chceme, aby se náš lid naučil zodpovědně
užívat hromadné sdělovací prostředky
ke svému duchovnímu a mravnímu rozvoji;
Chceme zasvětit naše školy všech stupňů a
všechny hromadné sdělovací prostředky
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Matce
Boží a tobě, svatá Zdislavo;

7) Svatá Zdislavo, načerpala jsi ve svém čistém mládí mnoho poznání a moudrosti, protože jsi měla učenlivé srdce. A když jsi se stala matkou, byla jsi nejlepší vychovatelkou a učitelkou svým dětem. Předala jsi jim nejkrásnější poznatky, naučení a směrnice do života. Vychovala a vzdělávala jsi je a tak jsi splnila přední úkol křesťanské matky, a Bůh tě za to odměnil v nebi. A ty nyní z bohatství svých zásluh z nebe rozdáváš. Hle, stojím před tebou a s důvěrou ve tvé zásluhy. Mám tolik proseb k tobě a tu nejnaléhavější ty nyní předkládám, abys ji vyslyšela:...........
Amen ! Staň se !

8) Modlitba svatého růžence za studující, aby poznali vznešenost a krásu kněžského a řeholního povolání, a ti, kdo zaslechnou toto povolání, aby je ochotně následovali.

9) Závěrečné modlitby:
Modleme se: Bože, který jsi osvítil sv.Zdislavu svým světlem a pravdou, aby Tě stále dokonaleji poznávala a milovala, prosíme tě, všechny bloudící a nevědomé zbav pro Zdislaviny zásluhy duchovní zaslepenosti, abychom Tě všichni zde na zemi v pokoře poznávali a na věčnosti se radovali spolu se svatou Zdislavou z patření na Tebe. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Pane Ježíši, abychom se Ti líbili, musíme věřit. Rozmnož v nás dar svaté víry na přímluvu naší svaté Zdislavy, aby živá a pevná víra řídila naše myšlení i naše jednání. OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, vyznáváme celým srdcem i ústy radostnou pravdu o společenství svatých, mezi nimiž záříš ve slávě také ty, naše mocná přímluvkyně. Zapřísaháme tě ve své víře v tvoji nebeskou pomoc, abys nám zázračně pomohla v našich potřebách..............
Kolikrát asi tobě řekl božský Spasitel s velkým zalíbením, když jsi jej o něco prosila: Ženo, veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ! Přimluv se, ať totéž řekne nám,kteří tě ctíme.
ZDRÁVAS MARIA...
Velebíme Tě, Nejsvětější Trojice, jeden Bože, že jsi sídlil v duši svaté Zdislavy, a v pokorné víře Ti nabízíme i svá srdce k Tvému přebývání. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitba za ochranu ke svatému Michaeli:
Svatý Michaeli, archanděli,
ochraňuj nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým
buď nám záštitou!
A ty, kníže vojska nebeského,
svrhni satana a jiné duchy zlé
božskou mocí do propasti pekelné!

10) Nešpory (Viz 1.den)

11) Salve Regina; Litanie ke svaté Zdislavě; O Lumen; (Viz 1.den)

 

5. den Práce svaté Zdislavy
Dobrý úmysl na začátku dne: Všemohoucí a milosrdný Bože, chci být dnes v duchu přítomen mši svaté Svatého Otce v Římě a jeho modlitbám a chci přijmout jeho velekněžské požehnání na dálku, a všech chci obětovat za posvěcení práce všech lidí dobré vůle na světě a za vyslyšení mé prosby.
Střelná modlitba mezi dnem: Svatá Zdislavo, dělnice Boží, zavítej do všech továren, dílen, úřadů a na všechna pracoviště a připomeň všem pracujícím Boha a vyprošuj jim Boží pomoc při práci i spravedlivou odměnu pro ně a pro jejich rodiny! A vyslyš moji prosbu!
Předsevzetí, které se budu podle možností uskutečňovat: ve svých modlitbách budu často pamatovat na dělnictvo, aby zůstalo věrné svaté víře, a nevěřící, aby se navrátilo k Bohu a do Církve svaté. - Vezmu s sebou do práce, do úřadu, do úřadu, na pole růženec, a podle možností i obrázek a medajlku sv.Zdislavy, aby mi připomínaly Boží přítomnost, posvěcovali cestu do práce i pracoviště a pomáhaly při práci. - Budu svědčit o neustálé Boží přítomnosti mezi pracujícími dobrým příkladem, slovem i tiskem. - Budu se zajímat o důstojné pracovní podmínky pro pracující, muže či ženy, o jejich spravedlivou rodinnou odměnu za práci, a budu také u druhých lidí posilovat zájem o sociální otázky a jejich řešení v duchu sociálního učení Církve. - Budu šířit mezi pracujícími úctu ke svaté Zdislavě podle vnuknutí Ducha svatého, a budu usilovat o zřízení oltáře či vybudování kostela k její cti.
Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami
a obětmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.

Ranní chvály (Viz 1.den)

Spravedlnost svaté Zdislavy
Zbožná světice Zdislava projevovala celým životem hlubokou úctu k Bohu modlitbou a ostatními úkony své živé víry. Chápala život jako radostnou službu Nejvyššímu i jeho obrazu - člověku. Ve svých rodičích viděla zástupce Boží, ve svém muži autoritu Boží, ve svých dětech nebeský dar, ve svých bližních údy Církve. Tím si vysvětlíme, proč byla tak poslušná, pečlivá a starostlivá. Kráčela ve spravedlnosti před Hospodinem a světem. Stálo ji mnoho přemáhání vlastní vůle, aby dávala každému, co mu patří, ale ona - hrdinka - to dokázala. Dokázala to však jen díky daru zbožnosti, který zušlechtil její ctnost spravedlnosti tak, aby se stala ochotnou služebnicí nebeského Otce, Původce, majitele a správce nás všech i našich statků. Tak se svaté Zdislava projevila jako blahoslavená vlídná - nad zemí vládnoucí, protože tento dar uděluje nebeskou něhu a vede k útěše a pomoci bližnímu, v němž člověk vidí bratra a trpící úd Kristův, a jako ovoce nakonec plodí svatou trpělivost a pokoj.
Pane Ježíši, spravedlivý soudce všech a koruno spravedlivých, učiň pro zásluhy sv.Zdislavy, aby se svět řídil Tvou spravedlností a láskou, neboť pak v něm nebude bezpráví, křivd a utrpení. OTČE NÁŠ...
Sv.Zdislavo, která jsi vzpomínkou na Ukřižovaného odplácela zlé dobrým, zapomínala snadno na zlobu a nevděk a toužila konat jen dobro, přimluv se za nás u Boha, aby nám odpustil naše hříchy a tresty za ně. Kéž jsme ospravedlněni s tvou pomocí před Pánem a kéž jsme pak spravedliví k bližním i k sobě. ZDRÁVAS MARIA...
Panno Maria, Bohorodičko, chceme vždy horlit po vzoru svaté Zdislavy, aby byla Bohu vzdávána ode všech lidí - a zvláště v našem národě - povinná božská pocta, poslušnost a svatá bázeň.
SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...

Modlitby za pracující:
1) Duchu svatý, Ty jsi svou milostí předcházel a doprovázel skutky své služebnice sv.Zdislavy, takže všechno své úsilí začínala a končila s Tebou, uděl nám, prosíme, abychom díky Tvému daru zbožnosti ochotně vzdávali poctu Bohu jako Otci a původci veškeré tvůrčí činnosti a všech statků. Potom budeme jeden ke druhému vlídní a plní vzájemné pomoci a budeme nad zemí vládnout.
Ruce svaté Zdislavy byly velkým požehnáním, poněvadž byly pilné a pracovité. Tato česká světice 13.století se dovedla vytrvale modlit a přitom dokázala také neúnavně pracovat. Stálé rozmlouvání s Bohem nebo o Bohu podle příkladu svatého Dominika ji neustále povzbuzovalo a osvěžovalo, kdykoli ji zmáhala únava a malátnost, takže snadno přemáhala pokušení. Celý den od rána do večera byl u ní vyplněn modlitbou svatého růžence a radostnou prací nejrůznějšího druhu, a ani v noci si nedopřála tepla a pohodlí, nýbrž nosila kameny na stavbu dominikánského kláštera a kostela v Jablonném, jak ukazuje malíř barokního cyklu výjevů z jejího života. Ač byla urozeného původu, nikdy se nevyhýbala práci. Štěstí, pořádek a spokojenost v rodině - to bylo její dílo a výsledek její pečlivosti a přičinlivosti. Vzorem jí v tom byla její matka, paní Sibyla, přičinlivá žena, ale i její otec, pan Přibyslav. Na obrazech malířů ji shledáváme, jak šije, vyšívá, tká a přede pro rodinu a pro ostatní, jako šlechetná učednice jménem Tabita, tj. v překladu Srnka, o níž se mluví ve Skutcích apoštolských (Sk 9,39). Práci přijímala jako následování Krista, který se většinu života živil prací svých rukou jako tesař, a tak posvětil i tu nejhrubší práci. Každé činorodé úsilí přijímala jako povinnost, pokání i jako příležitost ukázat lásku k Stvořiteli i k tvorům.

2) Otče náš..., Zdrávas, Maria...
Tvoje ctnost je matkou ctností u domácích, dítek, chotě,
zdrojem rodinného štěstí, silou v nesnázi a psotě. /10 krát/
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...

3) Božský Spasiteli, Ty jsi Bůh a člověk zároveň. Tys nám k naší spáse ukázal, jak máme žít a jak máme pracovat. Vykonával jsi v Nazaretě nejnižší práce a pomáhal jsi své matce P.Marii a sv.Josefovi, ačkoli jsi mohl mít všechno bez pohybu ruky, bez práce, námahy a starostí. Byl jsi denní prací unaven a vyčerpán, a proti jsi odpočíval, posiloval se a zase jsi pracoval. Kriste Dělníku, jak jásá naše srdce pro vzpomínce na Tebe, na Tvé božské posvěcení práce, aby nám byla jako pro Adama zábavou a tvořivou hrou. Posvětil jsi každou práci a dal jsi jí nadpřirozenou hodnotu a záslužnost před Bohem. Proto svatí tak ochotně pracovali, protože měli při práci a při těžké lopotě na mysli Tebe. Tvá následovnice, sv.Zdislava, se radostně chápala každého díla z lásky k Tobě a tak naplnila celý svůj pozemských život dobrými skutky.
Přelaskavý Spasiteli, život Tvé služebnice sv.Zdislavy září mezi námi jako světlo v temnotách. My objevujeme její dobré skutky a velebíme za ně našeho Otce v nebesích (Mt 5,16). Dej mi dnes, ať zakusím zásluhy Zdislaviny dobročinnosti v mé záležitosti:......., abych mohl tím radostněji vděčněji velebit nebeského Otce, když budu vyslyšen.
Ó, sv.Zdislavo, tys ochotně pracovala a vedla k práci a píli svou rodinu a své bližní. Ani při sebevětší námaze u tebe nebylo ani stínu netrpělivosti, rozmrzelosti a neklidu. Dovedla sis všechno tak moudře rozdělit a uspořádat, že jsi nic nezanedbala ze svých domácích povinností a zbylo ti ještě dosti času na duchovní život. Vyprošuj nám, kteří se zde dosud lopotíme a musíme starat o vezdejší věci, dary Ducha sv. pro naši práci, aby každý náš úkon a námaha byly oslavou Boží!

4) Svědectví a doporučení: "Léta od narození Ježíše Krista milostivého tisícího dvoustého padesátého a druhého svatého života paní Zdislava se světa sešla, pro niž nešťastným veliká útěcha vzešla. Pět mrtvých vzkřísila, mnoho slepých osvítila, chromých a malomocných mnoho uzdravila, jiným nešťastným veliké pomoci učinila." Tak uvádí kronika Dalimil z roku 1314, asi 62 let po té, co sv.Zdislava opustila tento svět.

5) Sv.Zdislavo, které s nebeského Jeruzaléma shlížíš, jak mnozí lidé shromažďují svou prací a výdělkem poklady pouze na zemi (Mt 6,19) a slouží mamonu (Mt 6,24), a nehledají království Boží a Jeho spravedlnost (Mt 6,33), můžeš říci se Spasitelem: "je mi líto zástupu." (Mt 15,32) Na tento zástup pracujících a lopotících se lidí myslíme také my s lítostí a předkládáme tvé přímluvě posvěcení jeho práce a potu, a voláme:

Všichni budou pracovat ochotněji, snáze Přimlouvej se za ně
a radostněji, když budou své práce ustavičně, sv.Zdislavo,
začínat, doprovázet a končit a vypros jim tu milost!
každodenní modlitbou;
Jejich práce a námaha bude požehnána
a přinese trvalý užitek, když
zachovají nedělní klid a účastní
se bohoslužeb;
Ve všech dílnách, továrnách, úřadech
a na pracovištích bude práce
přinášet lidem potěšení, když
budou svými výkony oslavovat
Stvořitele;
Bůh Kristus Dělník bude jejich
věčnou odměnou, když se budou
k němu hrdě hlásit;
Nebudou otroky práce, když jejich
duše bude očištěna od hříchu
a okrášlena Boží milostí;
Pracovní prostředí a podmínky kéž
jsou důstojné člověka, ať je
tuž nebo žena;
Práce přinese spravedlivou odměnu
pracovníkovi a jeho rodině,
když bude dřív usilovat o lásku
než o spravedlnost;
Výtěžek a výdělek práce bude jemu
a jeho rodině podporou šťastného
života, pokud ho hříšně nepromarní;
Čím více budou pracující dávat ze svého
potřebným bližním, tím více jim bude
Bůh žehnat;
Ti, kdo přišli o své zaměstnání a ocitli
se bez prostředků k obživě sebe a své
rodiny, kéž najdou novou pracovní
příležitost a kéž mají ochotu a sílu
zapojit se do nové práce;
Kéž Bůh obměkčí srdce těch, kdo zneužívají
svého vlastnictví statků k nadměrným
ziskům, zatímco jiní lidé hladovějí;
Kéž Církev sv., která vždy usilovala o
řešení požadavků pracujících v duchu
sociální spravedlnosti a lásky, chrání
zájmy a dobro pracujících stále účinněji;
Kristus jim praví: "Pojďte ke mně všichni,
kdo se lopotíte a jste obtíženi a já
vás občerstvím" (Mt 11,28); šťastní,
kdo ho poslechnou;

6) Ó, svatá Zdislavo, tys nesnesla zahálku a pohodlný život. Vyhledávala jsi kajícnému ponížení a utrpení pro Boha a pro trpící, nevyhýbala ses námaze, usilovala jsi o sebepřemahání a pokání. Byla jsi pracovitá a přičinlivá jako včelka. každý z nás chce pracovat ve svém povolání a zaměstnání, aby uživil sebe i jiné. Není to ale všechno ani to není to hlavní. Prací si musíme získávat nejen potřebné pro vezdejší život a pro své rodiny, ale především zásluhy pro duše a pro věčnost, jako jsi to činily ty, sv.Zdislavo. Nauč všechny pracující takto chápat práci a pracovat tak, jako ty! A mne, který se rozpomínám na tvé zásluhy, které sis získala posvěcenou prací, vyslyš v mé potřebě a splň přání, které ti předkládám:........ Pevně věřím, že mě vyslyšíš, že mi pomůžeš, vždyť je to tvojí radostí, pomáhat ubohým! Amen! Staň se!

7) Svatý růženec za námezdně pracující.

8) Modlitby:
Bože, Tvůj jednorozený Syn Ježíš Kristus, nazývaný syn tesařův, posvětil práci svou námahou a potem; dej na přímluvu svaté Zdislavy, Kristovy věrné služebnice, abychom prací odčiňovali svoje hříchy, pracovali vždy s Tebou a pro Tebe a tak si získali v nebi se svatou Zdislavou odměnu věrných služebníků. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Pane Ježíši, abychom se Ti líbili, musíme věřit. Rozmnož v nás dar svaté víry na přímluvu naší svaté Zdislavy, aby živá a pevná víra řídila naše myšlení i naše jednání. OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, vyznáváme celým srdcem i ústy radostnou pravdu o společenství svatých, mezi nimiž záříš ve slávě také ty, naše mocná přímluvkyně. Zapřísaháme tě ve své víře v tvoji nebeskou pomoc, abys nám zázračně pomohla v našich potřebách..............
Kolikrát asi tobě řekl božský Spasitel s velkým zalíbením, když jsi jej o něco prosila: Ženo, veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ! Přimluv se, ať totéž řekne nám,kteří tě ctíme.
ZDRÁVAS MARIA...
Velebíme Tě, Nejsvětější Trojice, jeden Bože, že jsi sídlil v duši svaté Zdislavy, a v pokorné víře Ti nabízíme i svá srdce k Tvému přebývání. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitba za ochranu ke svatému Michaeli:
Svatý Michaeli, archanděli,
ochraňuj nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým
buď nám záštitou!
A ty, kníže vojska nebeského,
svrhni satana a jiné duchy zlé
božskou mocí do propasti pekelné!
9) Nešpory (Viz 1.den)

10) Salve Regina; Litanie ke svaté Zdislavě; O Lumen; (Viz 1.den)

 

6. den   Pomoc svaté Zdislavy trpícím
Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami
a obětmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.
Dobrý úmysl na začátku dne: Božský Lékaři duše i těla, přivádím dnes ve víře a lásce všechny nemocné, uvězněné, sklíčené, trpící a opuštěné ke svaté Zdislavě, dovolávám se modliteb Církve svaté, a prosím za jejich uzdravení tělesné a duševní a posvěcení na duchu!
Střelná modlitba během dne: Svatá Zdislavo, projev nyní s nebe zvláštní lásku ke všemu trpícímu tvorstvu naší vlasti a celého světa, a učiň, aby se na něm zjevila moc a sláva Boží. Vyslyš mou prosbu.
Předsevzetí: Budu pečovat o své zdraví, a když onemocním, trpělivě se odevzdám do Boží vůle. - Častěji si budu připomínat nemocné, zraněné, postižené a uvězněné ve své modlitbě a v duchu za doprovodu sv.Zdislavy je navštívím a potěším. - Zajdu k nemocným do nemocnice nebo do bytu, zvláště k těm, kdo nikoho nemají. - Navštívím své opuštěné staré příbuzné nebo i cizí v domově důchodů či v soukromí, zejména o svátcích a přinesu kytičku nebo drobnou pozornost a povzbudím je. - Budu pozorný k tomu, zda někde v okolí nedochází k týrání lidí, zvláště dětí, ale i všech živých tvorů, a upozorním zodpovědné činitele na porušování přirozených práv. - Vynasnažím se, aby v mé rodině, sousedství a příbuzenstvu nezemřel nikdo bez zaopatření svátostmi. - Nemocné a zraněné povzbudím ke konání devítidenní pobožnosti ke svaté Zdislavě za uzdravení.

Ranní chvály (Viz 1.den)


Pokora svaté Zdislavy
Sv.Zdislava ustavičně odstraňovala ve své duše největší překážku milosti a svatosti - sebelásku a pýchu. Věděla, že Bůh dává svou milost pokorným, kdežto pyšným se vzdaluje. Proto ve svém životě kladla Boha na první místo, jemu se podřizovala, jej uznávala za původce a dárce všeho, co měla v duši, v těle, v rodině, v apoštolátě a v životě vůbec. V pokoře Ho velebila a Jemu sloužila. Tak položila pevný základ svému duchovnímu životu, který odolal všem pokušením a přinesl bohaté ovoce všech ostatních ctností.
Pane Ježíši, tichý a pokorný srdcem, nauč nás pro zásluhy tvé služebnice sv.Zdislavy pravé pokoře. OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, vyvýšená do nebeské slávy, shlédni na nás! Chceme jít životem za tebou jako kajícní hříšníci, nehodní služebníci Boží, prach a bláto; přitom však chceme mít stále před očima Boha a klanět se jeho vznešenosti a odpovídat na jeho nekonečnou dobrotu. Dostane-li se nám ústrků a ponížení od lidí, tím víc se budeme se radovat, že nás miluje Bůh. A jestliže nás uzdravíš od našich neduhů a nemocí, pak budeme pokorně vděčně hlásat ostatní Boží všemohoucnost a Tvoji dobrotu a tím usilovněji pracovat na Tvém zvelebení a povýšení před očima světa. ZDRÁVAS MARIA...
Panno Maria, velebíme tebe a svatou Zdislavu, která se tebou v nebi věčně zpívá: Shlédl na svou pokornou služebnici. Hle, od této chvíle mne budou blahoslavit všechna pokolení...
SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...

Modlitby za trpící
1) Duchu svatý, Utěšiteli v každém soužení, dej nám poznat, velebit a následovat svatou Zdislavu, pomáhající nemocným, zraněným a trpícím, a útrpně se sklánějící ke všem potřebným. Byly to Tvé dary, Duchu svatý, totiž dar moudrosti, rozumu, rady, zbožnosti, vědy, síly a bázně Boží, které naplnily nevýslovně pokornou svatou Zdislavu, a které ji vedly na místa utrpení, zranění, nákazy a bolestných vzdechů, aby tam přinášela Boží uzdravení a úlevu. Prosíme tě, z celé duše, aby byl pro její zásluhy a na její přímluvu útěchou a posilou všem nemocným, zraněným, uvězněným, sklíčeným a opuštěným a všem trpícím.

2) Svatá Zdislava mateřsky cítila hlavně s těmi, kdo byli upoutáni na lůžka jako nemocní či zranění nebo byli postiženi nějakým neduhem, neštěstím a pohromou, která byla jejich každodenním křížem. Roku 1251 zesnul na Moravě Zdislavin otec, pan Přibyslav. Jeho vzpomínka na zbožnou dceru Zdislavu a její přítomnost u něho ve dnech utrpení byla pro něho velkým povzbuzením. Svatá Zdislava vyhledávala a navštěvovala chudé, hladové, nemocné, a jak uměla naslouchat jejich trápení, a odpovídat ně skutkem lásky a modlitbou. Dovedla je v jejich bolestném rozpoložení obsloužit k jejich spokojenosti; při jejich neklidu a úzkostech se nedala strhnou k netrpělivosti, a mnohokrát je z Boží milosti zázračně uzdravila. Kronika Dalimil to dosvědčuje. A jak velké srdce měla sv.Zdislava pro své spolubližní, které stihlo nějaké neštěstí! Mimořádnou úctu a soucit měla s vězni a zajatci, kteří byli právem či neprávem zbaveni svobody, domova a svých drahých. Mnoho za ně dovedla vyprosit u svého manžela pana Havla, a hlavně u Boha se za ně přimlouvala vroucí modlitbou. Těžce nesla, když sledovala bolest a utrpení v samotné přírodě, jež do ní vnášel požár či válka.

3) Otče náš..., Zdrávas, Maria...,
Blahoslaví žebrák, chorý, Zdislavo, tvou lásku něžnou,
andělem tě nazývají, trpících a nuzných kněžnou! /10krát/
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...

4) Božský Spasiteli, Ty jsi chodil po zemi a všude jsi dobře činil. Přinášeli k Tobě nemocné nebo Tě sami vyhledávali a Tys je uzdravoval. Tvoji nepřátelé Tě pronásledovali, zatkli, spoutali, věznili, bili a ukřižovali. Ty se sjednocuješ k naší nesmírné útěše se všemi trpícími, neboť při Posledním soudu promluvíš k nim: "Měl jsem hlad a žízeň, byl jsem na cestě a ve vězení, byl jsem nahý a nemocen... a nasytili jste mě, uajali jste se mě..." atd. (Mt 25,31-46) Svatá Zdislava pochopila v celém rozsahu příkaz lásky k bližním a k tvorům a byla plná úcty k životu, a na všech místech a v každé době tento příkaz plnila, a Ty, Pane Ježíši, jsi skrze ni činil velké divy a zázraky na nemocných a trpících.
Spasiteli, svatá Zdislava se přimlouvala za všechny trpící, kteří se k ní obraceli, a přimlouvá se za ně i dnes u Tvé Matky: Maria, ukaž, že jsi naše Matka! A Maria se obrací se Zdislavinou prosbou k Tobě a prosí: Ukaž, že jsi můj Syn! A Ty se obracíš s Mariinou prosbou k nebeskému Otci: Ukaž, že jsi můj Otec! Cožpak můžeme být odmítnuti, když máme takové přímluvce? Pevně věřím, že Bůh vyslyší mou prosbu:....... skrze sv.Zdislavu, skrze P.Marii, skrze Tvé Nejsvětější Srdce, v němž má nebeský Otec největší zalíbení.
Svatá Zdislavo, plná milosrdenství a lásky k bolestem a potřebám trpících, Tys viděla Ježíše Krista v nemocných a trpících, a proto jim tak obětavě pomáhala. Pomáhalas jim za svého pozemského života a pomáháš jim zvláště nyní, když jsi v nebi. Utrpení nebylo ze světa odstraněno - jsou zde nemocní, chudí, uvěznění a trpící nejrůznějším způsobem - dnes druzí, zítra my. Je zde i celé okolní životní prostředí, trpící často pro lidský hřích. Hle, nabízí se široké pole působnosti pro tvou lásku. Tolik nemocných, sklíčených a uvězněných tě volá a prosí o pomoc, za vysvobození a vyslyšení, které jim můžeš seslat s nebe ve jménu Páně. Učiň tak, ó mocná a dobrotivá svatá Zdislavo!

5) Svědectví a doporučení: O vyslyšeních proseb a uzdraveních svatou Zdislavou svědčí mnoho dokladů z minulosti i ze současné doby. Do roku 1609 bylo vyobrazeno 48 nejznámějších případů vyslyšení a zázraků na obrázcích Jablonského cyklu, umístěného ve Zdislavině hrobce pod chrámem sv.Vavřince v Jablonném. Zachovala se jen polovina tohoto cyklu. Listinou je doloženo uzdravení jablonského občana Valentina Ježka z roku 1674, který nemohl chodit, ale po přiložení plátna a hlíny z hrobu svaté Zdislavy se zcela uzdravil. Roku 1686 bylo před notářem v Jablonném přezkoumáno a přísahou potvrzeno třicet zázračných uzdravení na přímluvu světice, k nimž došlo v pěti až šesti předchozích letech. Roku 1725 uvádí 15 případů zázraky sv.Zdislavy v jejím životopise otec Braun z dominikánského řádu. Novější seznamy zázraků pocházejí z konce 19.století, kdy tehdejší jablonský farář začal konkrétně pracovat na zahájení procesu blahořečení lemberské světice. Děkovné dopisy a zprávy o vyslyšeních svatou Zdislavou máme i z 20. století. Mimořádnou pomoc a milosti dokládá Mons.Němec v knize "Zdislava z Lemberka - Úcta a svatořečení" vydanou roku 1988, následujícími případy: abstinence od alkoholických nápojů, šťastné narození dětí, vyřešení otázky povolání, šťastné uzavření manželství, hlavně však uzdravení z různých nemocí, jako cukrovky, chřipky, nemoc ledvin, mozkové mrtvice, nemoci očí, otravy krve, rakoviny, srdeční mrtvice, zánětu mozkových blan, atd.

6) Svatá Zdislavo, místa tvého pozemského přebývání (rodný Křižanov, svatební Brno, tvá hrobka v Jablonném) jsou nám velmi drahá. V duchu zde před tebou klekáme a chceme si u tebe vyprosit milosti a zázraky pro duši i pro tělo a pro všechny trpící. S velikou důvěrou se k tobě obracíme s prosbami a voláme

Přistup s Kristem Pánem k lůžku všech Splň naše prosby a volání,
nemocných, potěš je, posilni, sv.Zdislavo, plná lásky
vypros úlevu a uzdravení; a pokory, když v tebe
Navštiv s Kristem Pánem všechna vězení tolik důvěřujeme!
a povzbuď trpící k trpělivosti,
vytrvalosti a k živé víře ve
spravedlnost Boží;
Nauč je odpouštět nepřátelům, modlit
se za ně a vyprošovat jim obrácení
k Bohu;
Povzbuď je ke křesťanskému, tichému,
láskyplnému a hrdému snášení
utrpení a křížů ve spojení s
Kristem ukřižovaným;
Učiň, aby se místa utrpení, vězení,
nemocnice a všechny křížové cesty
a Kalvarie staly pro naši zemi
požehnanou studnicí milostí;
Veď nás a povzbuzuj nás, abychom více
udělali pro nemocné, zraněné,
postižené, uvězněné a trpící,
neboť i my budeme potřebovat
pomoc a útěchu v nemoci a
opuštěnosti;
Vypros, aby se nikdo nebát utrpení,
neproklínal je, nýbrž je posvětil
a mnoho z něho vytěžil;
Pomoz nám, aby nikde zbytečně netrpěl
žádný tvor, ani brouček nebo
nalomený květ aby neúpěl;
Vypros nám, aby každá studánka našla
milosrdného ochránce, který ji
ochrání před botou dobyvatele
a jako ty vyčistí, kde ji zakalila
dravost barbara s moderní technikou;
Sestup k umírajícím a přiveď k nim kněze,
aby nezemřeli v hříchu a zatvrzelosti;
Připomeň všem soudcům a vyšetřovatelům,
lékařům a ošetřovatelům, aby jednali
podle zásad svaté víry,
se spravedlností a láskou;
Pomoc, aby dočasné pozemské utrpení nám
získalo věčnou blaženost;

7) Svatá Zdislavo, s jakou zbožností jsi přijímala duchovní posilu, svátost svatého pomazání ve své nemoci, oslabení a vyčerpání službou Bohu a bližním! Vypros nám milost, abychom si svátostného pomazání velmi vážili, dobře se na ni připravili, nikdy ji neodmítali a zakoušeli její blahodárné účinky pro zdraví těla a posvěcení duše, jakož i pro šťastné završení života. Přijď k nám s Božským Spasitelem a s P.Marií v hodině naší smrti, svatá Zdislavo, a doprovoď nás před trůn milosrdného Soudce. A nyní pro lásku ke všem trpícím vyslyš mě a vypros mi u Pána milost....... Jistě budu vyslyšen, neboť jsi mocná u Pána. Amen! Staň se!

8) Svatý růženec za nemocné, zraněné, postižené, uvězněné a za všechno trpící tvorstvo.
Modleme se: Bože, který jsi učinil veliké divy na nemocných a sklíčených na přímluvu sv.Zdislavy, učiň je i dnes na našich nemocných a trpících pro své jméno, aby celý svět poznal, že jsi Pánem nad životem a smrtí, a všichni povzbuzení posílení, uzdravení a osvobozeni na těle, sloužili ti celou duší a celým srdcem. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

9) Pane Ježíši, abychom se Ti líbili, musíme věřit. Rozmnož v nás dar svaté víry na přímluvu naší svaté Zdislavy, aby živá a pevná víra řídila naše myšlení i naše jednání. OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, vyznáváme celým srdcem i ústy radostnou pravdu o společenství svatých, mezi nimiž záříš ve slávě také ty, naše mocná přímluvkyně. Zapřísaháme tě ve své víře v tvoji nebeskou pomoc, abys nám zázračně pomohla v našich potřebách..............
Kolikrát asi tobě řekl božský Spasitel s velkým zalíbením, když jsi jej o něco prosila: Ženo, veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ! Přimluv se, ať totéž řekne nám,kteří tě ctíme.
ZDRÁVAS MARIA...
Velebíme Tě, Nejsvětější Trojice, jeden Bože, že jsi sídlil v duši svaté Zdislavy, a v pokorné víře Ti nabízíme i svá srdce k Tvému přebývání. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitba za ochranu ke svatému Michaeli:
Svatý Michaeli, archanděli,
ochraňuj nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým
buď nám záštitou!
A ty, kníže vojska nebeského,
svrhni satana a jiné duchy zlé
božskou mocí do propasti pekelné!

10) Nešpory (Viz 1.den)

11) Salve Regina; Litanie ke svaté Zdislavě; O Lumen; (Viz 1.den)

 

7. den Vlastenectví svaté Zdislavy
Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami
a obětmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.
Dobrý úmysl na začátku dne: Ježíši Králi, ve spojení se sv.Zdislavou, zasvěcuji dnes český národ Tvému Nejsvětějšímu Srdci s vroucím přáním a touhou, aby všichni podle příkladu sv.Zdislavy uznávali ve všem a všude Tvoji přesvatou vůli a sloužili Ti radostně v duchu evangelia.
Střelná modlitba mezi dnem: Sv.Zdislavo, buď mocnou a slavnou záštitou proti útokům nevěry a přívalům všeho zlého, jež by chtěli ničit naši vlast a ohrožovat náš národ, a vyslyš moji prosbu!
Předsevzetí: Poděkuji Pánu Bohu, že jsem se narodil v české zemi či na Moravě, abych zde splnil životní úkol, který mi určil a získal zde spásu své duše. - Budu často modlit za český národ v Čechách, na Moravě i v cizině a přinášet za něj různé oběti, aby si zasloužil Boží lásku a dobrotu. - Budu se snažit důkladně poznávat dějiny svého národa, jak jej podávají věřící historikové. - Hroby českých světců a světic pro mne musí být velkým pokladem; navštívím hrob sv.Zdislavy v Jablonném, přispěji k jeho zkrášlení a opatřím si kousek látky, dotýkaný na jejím hrobě. - Přičiním se, aby po sv.Zdislavě bylo pojmenováno nějaké čestné místo - ulice, náměstí, ústav, nebo vydána poštovní známka či pamětní mince k její oslavě.

Ranní chvály (Viz 1.den)

Mírnost svaté Zdislavy
Kdo se setkal se sv.Zdislavou, byl mile překvapen jejím chováním a jímavou povahou. Znala způsoby společenského chování, ale ještě horlivěji dbala na zásady mravních ctností. V ustavičném spojení s Bohem měla dost síly, aby se vždy ovládla, dovedla si pevnou vůlí poručit a sebe poslechnout. Její krásná duše měla v moci všechny schopnosti těla, kterým určovala míru a způsob podle Boží zákonů. Od mládí se cvičila v sebeovládání pomocí pokání a kázní smyslů, až dosáhla radostného vítězství nad sebou v hrdinské ctnosti umírněnosti a ukázněnosti.
Pane Ježíši, v duchu klečíme před hrobem paní Zdislavy a prosíme pro její zásluhy, aby naše tělo bylo vždy důstojným příbytkem pro Tebe, když k nám přicházíš ve sv. přijímání.
OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, oslavená v nebi, která jsi žila na zemi jako my, v lidském těle jako my, obklopena pokušeními jako my, vypros nám sílu od Pána, abychom uměli užívat pozemských věcí s mírou a ve vztahu k Bohu jako ty; abychom krotili své tělo a jeho vášně vytrvale a radostně jako ty, a vyšli ze všech nástrah bez poskvrny jako ty. A našemu tělu, trpícími různými neduhy, vypros zdraví, aby pak oboje: duše i tělo, sloužilo jedině Bohu a bližnímu. Tys pomohla už mnoha lidem, kéž pomůžeš i nám!
ZDRÁVAS MARIA...
Panno Maria, Neposkvrněná, podobáme se dědičným hříchem člověku, který byl na cestě přepaden, oloupen a zraněn. Pošli nám Samaritánku, sv.Zdislavu, aby se nad námi slitovala a o nás pečovala. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitby za národ

1) Duchu svatý, dárce svatého nadšení, který jsi shromáždil v jednotě víry národy rozličných jazyků, a který jsi díky svatým Cyrilu a Metodějovi připojil k jedné svaté Církvi také náš národ, a dal jsi mu svatou Zdislavu, obdařenou darem bázně Boží, takže jsi ji pozval k účasti na blahoslavenství chudých duchem, neboť jejich je Boží království, dej milostivě ať tuto svou sestru našeho rodu ještě lépe poznáváme a následujeme její vzorný život k blahu a posvěcení celého národa. Dej, aby se i v nás tento dar bázně Boží projevil blahoslavenstvím chudých duchem a zplodil v nás ovoce mírnosti či zdrženlivosti.

2) Svatá Zdislava se narodila ve slovanské zemi, v markrabství moravském, kde prožila své mládí; v českém království na hradě Lemberku prožila další část svého života jako skvělá manželka českého velmože pana Havla Jablonského. Žila ve 13.století, kdy u nás vládl královský rod Přemyslovců. V královské rodině byla známa její matka Sibyla a ve službách krále byl i její otec Přibyslav, pochovaný v Brně u minoritů, jakož i její manžel Havel. Sv.Zdislava si horoucně přála, aby v českých zemích vládl mír, hojnost a blaho. Milovala zemi sv.Václava, která ji živila a do níž byla po své smrti uložena. Modlila se za všechny její obyvatele, aby je Bůh chránil od hladu, nemoci a válek. I když tolik milovala samotu a klid, přesto jí nikdy nebyly vzdálené a cizí veřejné záležitosti a události její země i zájmy sousedních národů. Když byl mladý český stát ohrožen rozvratem a bratrovražednou válkou za vzpoury mladičkého Přemysla proti zákonitému králi a otci Václavovi, tehdy sv.Zdislava denně posvěcující svého manžela, rytíře Havla, který měl ve své ženě záruku dobré domácí paní a zdatné hospodyně, umožnila, aby vlastnoručně zachránil lva české státnosti před zkázou. Když vlasti hrozilo nebezpečí vnitřního rozvratu nebo cizích nepřátel, z její duše se vždy nesla k nebi vroucí prosba svatováclavského chorálu: Nedej zahynouti ním, ni budoucím!

3) Otče náš... Zdrávas, Maria...
Za oslavu Zdislavinu volá národ srdcem vzňatý:
Chvála Tobě, Bože Otče, Ježíši a Duchu svatý ! (10 krát)
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...

4) Božský Spasiteli, když jsi žil na tomto světě, Tys měl svou vlast a svůj domov, kde jsi žil svou Matkou, kde jsi mluvil rodnou řečí a snažil se prospět ve svrchované míře svému národu - přivést ho totiž ke svaté víře v Tebe a ke spáse. Dokonale jsi plnil všechny občanské povinnosti a vedl k tomu ostatní. Když jsi viděl svým všepronikajícím zrakem budoucí smutné osudy hlavního města Jeruzaléma, plakal jsi nad ním a vyzýval k pokání. I když Tě vlastní národ ukřižoval, Tys mu odpustil a stále mu nabízíš odpuštění a milost. Od Tebe se všichni svatí a světice učili pravé lásce k vlasti a k svému národu, ale i mírnosti vůči ostatním národům. Toto vznešené vlastenectví jsi vložil do srdce svaté Zdislavy, dcery českého národa, za což Ti vzdáváme díky z celého srdce.
Spasiteli, pro Tvé svaté slzy nad nevděčným Jeruzalémem a pro nespravedlivé a bolestné nařčení a obžaloby proti Tobě před soudem Pilátovým, jakobys bouřil lid, zakazoval platit daň a činil se králem, ačkoli jsi naopak vyzýval dávat císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží, smiluj se pro zásluhy sv.Zdislavy nad naším národem a učiň, aby nezabíjel proroky a nekamenoval ty, které k němu posíláš (Mt 23,37). Dej, aby Tě český národ uznal za Krále králů a poslouchal Tvé zástupce. Vroucně Tě prosím, vyslyš milostivě mou prosbu:........!
Svatá Zdislavo, patříš mezi ty naše předky, kteří proslavili náš národ v dějinách nejskvělejším způsobem, protože jsi v naší vlasti žila horlivě podle Božích zákonů. Tvé slovanské jméno vyslovujeme proto s radostí a láskou a učíme se od tebe, jak máme žít v naší krásné zemi, která je Božím darem. Vypros všem obyvatelům této země, aby uznali nad sebou vládu Boží, aby tak zavládl Boží pokoj a požehnání v našich městech, vesnicích, domovech a srdcích, aby v zemi vládl mír a lid si spokojeně žil.

5) Svědectví a doporučení: Prof.Johnson z Ameriky prosil dopisem roku 1948 generální představenou Kongregace bl.Zdislavy o zaslání ostatků této světice. Když je obdržel, napsal v děkovném dopise mezi jiným: "Minulý týden jsem byl velmi potěšen, protože jsem obdržel Váš milý dopis a stejný den jsem zažil ještě větší radost, neboť jsem obdržel z Prahy vzácné autentické ostatky bl.Zdislavy. Tento vzácný poklad přišel v neporušeném stavu. Buďte ujištěna, že si budu vážit ostatků bl.Zdislavy, a že zde budou uctívány."

6) Svatá Zdislavo, česká země je posvěcena přítomností Ježíše Krista v Nejsvětější Svátosti v tolika svatostáncích; je také posvěcena hroby českých světců a světic, který si po svatostánku nejvíce vážíme. Děkujeme Bohu, že máme i tvůj slavný hrob, který je nám chloubou, záštitou a oporou, že mezi námi stále přebýváš jako přímluvkyně našeho národa. Dej nám pocítit svou přítomnost vyslyšením našich proseb, když k tobě vroucně voláme:

Kéž naše zákonodárce vede a osvěcuje Přímluvkyně české země,
při každém rozhodování a jednání svatá Zdislavo, vypros
Duch svatý; tu milost českému národu!
Kéž hlavní představitelé našeho národa
mají vždy na mysli svaté zákony
Boží, oslavu Boží a obecné blaho
všech obyvatel naší země;
Kéž je u nás požehnané soužití a
spolupráce Církve sv. a státu;
Kéž vládne svornost a láska uvnitř
našeho národa a ve vztazích
cizím národům a menšinám;
Kéž svatováclavský národ vzrůstá
počtem a upevňuje se křesťanským
životem;
Kéž se veškerý lid naší vlasti obrátí
k Bohu a vytrvale kráčí cestou
Božích a církevních přikázání;
Kéž je naše vlast uchráněna pohrom
a Božích trestů a vzkvétá až do
konce světa a vydává Církvi sv.
květy svatosti;
Kéž je náš národ uchráněn nebezpečí
přílišné lásky k vlastnímu národu
na úkor lásky k Bohu a k cizím
národům;
Kéž v naší vlasti není už nikdy
zhanoben žádný svatostánek,
kříž a jméno Spasitele;
Kéž se celý náš národ obrací o pomoc
ke sv.Zdislavě, kterou Sv.Otec
slavnostně před celým světem
vyzdvihl na oltář;

7) Svatá Zdislavo, dědičko ducha sv.Ludmily, současnice sv.Anežky, požehnaná Moravanko a svatá dcero českého národa a naše oslavená sestro, slyš modlitby, zpěvy a chvály, vzdechy z té země, která ti byla domovinou. Jsi Církvi svatou zapsána a zařazena do nebeského sboru českých svatých patronů, aby ses přimlouvala za český národ, a zvláště za své oddané a horlivé ctitele. Také já se k tobě hlásím a slibuji ti, že budu všemožně šířit tvou úctu mezi Božím lidem v Čechách a na Moravě. Prosím tě nyní o vyslyšení v mé záležitosti:........ Pospěš mi na pomoc a vyslyš mě, takže se budu moci ještě více radovat z tvé moci a ještě více hlásat a oslavovat tvé jméno a přivádět k tobě a s tvou pomocí vést k Bohu co nejvíce duší. Amen! Staň se!

8) Modlitba: Svatý růženec za český národ.
Modleme se: Bože, Ty chceš, aby bylo všude velebeno Tvé jméno a přinášena Ti nejsvětější oběť v každém národě celého světa, propřej, prosíme, aby si náš národ, který jsi až doposud vždy chránil, více vážil, následoval a oslavoval své světce a světice, zvláště sv.Zdislavu, dlouho opomíjenou, neboť jsi je ustanovil za naše nebeské strážce a ochránce, kteří nepřestávají velebit Tvé jméno dnem i noví a ve spojení s obětí Tvého Syna se obětovali za spásu našich duší. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen

9) Závěrečné modlitby:
Pane Ježíši, abychom se Ti líbili, musíme věřit. Rozmnož v nás dar svaté víry na přímluvu naší svaté Zdislavy, aby živá a pevná víra řídila naše myšlení i naše jednání. OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, vyznáváme celým srdcem i ústy radostnou pravdu o společenství svatých, mezi nimiž záříš ve slávě také ty, naše mocná přímluvkyně. Zapřísaháme tě ve své víře v tvoji nebeskou pomoc, abys nám zázračně pomohla v našich potřebách..............
Kolikrát asi tobě řekl božský Spasitel s velkým zalíbením, když jsi jej o něco prosila: Ženo, veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ! Přimluv se, ať totéž řekne nám,kteří tě ctíme.
ZDRÁVAS MARIA...
Velebíme Tě, Nejsvětější Trojice, jeden Bože, že jsi sídlil v duši svaté Zdislavy, a v pokorné víře Ti nabízíme i svá srdce k Tvému přebývání. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitba za ochranu ke svatému Michaeli:
Svatý Michaeli, archanděli,
ochraňuj nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým
buď nám záštitou!
A ty, kníže vojska nebeského,
svrhni satana a jiné duchy zlé
božskou mocí do propasti pekelné!

10) Nešpory (Viz 1.den)

11) Salve Ragina; Litanie ke svaté Zdislavě; O Lumen; (Viz 1.den)

 

8. den  Oddanost sv.Zdislavy Církvi svaté
Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami a obětmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.
Dobrý úmysl na začátku dne: Svatá Zdislavo, chci prožít duchovně celý den v pokorném rozjímání a modlitbě před tvým obrazem a tvými ostatky a prosit tě, abys doprovázela svou mocnou přímluvou misijní úsilí Svaté Otce, abys podporovala všechny biskupy, kněze, řeholníky a sestry, působící v misiích a šířící Boží království v zaostalých zemích. A přitom tě chci prosit, abys pamatovala na moji záležitost:.........
Střelná modlitba mezi dnem: Svatá Zdislavo, ozdobo a slávo Církve svaté, pomáhej svou modlitbou, aby se všechny slovanské národy sjednotili s Církví svatou a vyslyš mou prosbu!
Předsevzetí: Budu častěji děkovat Pánu Bohu za sv.křest, kterým jsem se stal dítkem Církve svaté a budu obnovovat svůj křestní slib v den svého křtu. - Budu číst dějiny Církve svaté a tak ještě lépe poznávat, jak je slavná a nezničitelná. Budu se vždy hrdě hlásit k Církvi římskokatolické. - Budu se modlit za Sv.Otce, za našeho biskupa, za svého duchovního pastýře; ve svém bytě budu mít znamení kříže a obraz Svatého Otce. - Chci být pod ochranou svaté Zdislavy Kristovým světlem pro své okolí. - Přičiním se, aby v mém kostele, v naší diecézi a v celé naší vlasti, ba i v cizině byla více rozšířena úcta sv.Zdislavy.

Ranní chvály (Viz 1.den)

Prozíravost svaté Zdislavy
Sv.Zdislava znala Kristova slova: Lidé tohoto světa jsou prozíravější než lidé světla (Lk 10,8). Byla dítkem milosti, dcerou světla: svaté víry, naděje a lásky; a proto musí být moudrá, opatrná a prozíravá víc, než žena oddaná světu - to bylo její rozhodnutí. Jako prozíravá panna měla vždy zásobu oleje dobrých skutků, aby jím svítila a hřála nejen ve svém srdci, ale také druhým. Jako dívka a později jako matka rodiny si nepočínala lehkovážně a překotně jako mnohé jiné ženy, nýbrž vše uvážila rozumem ve světle víry a pak uskutečňovala. Denně se cvičila v této základní mravní ctnosti a Duch svatý její ctnost doplňoval a korunoval. Proto vždy věděla, co má dělat a čeho se má vyvarovat.
Pane Ježíši, odpusť nám pro Zdislaviny hrdinské ctnosti všechny hříchy, které zatemňují náš rozum. dej, aby naše jednání bylo vždy správné a důstojné Božích dětí. OTČE NÁŠ...
Naše nebeská přímluvkyně, sv.Zdislavo, ty víš, jak je život spletitý a my si často nevíme rady. A přece bychom rádi jednali rozumně a opatrně, abychom si život nedělali těžší, než je. Obdivujeme tvoje moudré jednání křesťanské matky, manželky, vychovatelky dětí, učitelky celého kraje, matky chudých a nemocných, české šlechtičny a prosté služebnice, ochotné pomoci všem. Tys dovedla řídit svůj dům, ale především hrad svého srdce. Odepřeš nám snad přímluvu, když prosíme o tak potřebnou ctnost pro naše jednání? Vyslyš nás v naší záležitosti, prosíme. ZDRÁVAS MARIA...
Panno Maria, Matko dobré rady, chceme jednat prozíravě jako pět panen z evangelia, jako moudrý služebník, ustanovený nad rodinou, abychom jednou se sv.Zdislavou vešli na věčnou svatbu Beránkovu a obdrželi věčnou odměnu. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SV.
Modlitby za Církev svatou:

1) Duchu svatý, požehnaný Učiteli Církvi svaté, dej nám lépe poznat život svaté Zdislavy ve vztahu k Církvi sv., skrze jejíž svátosti jsi ji posvěcoval, poučoval a vedl ke svatosti. Na její přímluvu dej také nám dar rady, abychom se hrdinským, nadlidským způsobem dali vést poznanou Boží vůlí, dosáhli účasti na blahoslavenství milosrdných, kteří milosrdenství dojdou, a měli vždy církevní smýšlení a také v našem národě jednali jako opravdoví příslušníci Církve katolické neboli všeobecné, a mohli jednou požívat ovoce darů Ducha svatého, zvláště dobrotivost.

2) Sv.Zdislava se často modlila ve vyznání víry: Věřím ve svatou Církev, obecnou. Život Církve svaté zakoušela už od dětství, když přecházela s rodiči a sourozenci do chrámu Páně, kde viděla kněze, řeholníky a věřící, kde poslouchala slovo Boží, modlitby a zpěvy řeholníků a byla přítomna bohoslužbám. Doma pak viděla vzorný křesťanský život rodičů, kteří žili podle přikázání Božích i církevních. Během doby a s větším poznáním náboženským si uvědomovala, co pro ni Církev svatá znamená, a proto se snažila být její horlivou dcerou. Věděla, co od Církve svaté přijímá a jak má odpovědět na tyto dary. Především vlastním krásným příkladem horlivého duchovního života šířila světlo a teplo do svého okolí a probouzela a povzbuzovala k víře jiné. Měla velkou touhu obrátit všechny bloudící a přivést hledající k Pravdě Boží a všechny hříšníky toužila přivést k pokání a smíření s Bohem. Kněze a řeholníky, zvláště dominikány měla ve veliké úctě a nazývala je anděly. Naplno chápala, jakého úžasného duchovního vůdce jí Bůh poslal v blah.Česlavovi a pokorně se od něho dala vést ke svatosti. Zájmy a potřeby Církve svaté, ohlašované nejvyšší hlavou Církve, Svatým Otcem v Římě, a biskupy, snažila se spolu s manželem Havlem uskutečnit a všemožně podpořit duchovně i hmotně.

3) Otče náš..., Zdrávas, Maria...
Sláva Tobě, Hospodine, podivná jsou Tvoje díla,
dej, aby také srdce naše zranila Tvé Církve síla. (10 krát)
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...

4) Božský Spasiteli, Zakladateli Církve svaté, vzdáváme Ti z celého srdce díky za to, že jsi milostivě shlédl na náš národ, který se k tobě obrátil a přijal svatou víru. Poslal jsi nám apoštoly Slovanů, sv.Cyrila a Metoděje, kteří nám radostně hlásali Tebe a přijali nás do Božího lidu Tvé světové, všeobecné, katolické Církve. Neučinil jsi tak každému národu, neboť mnohý ještě vězí ve tmách pohanství. Nás národ však již tisíciletí osvěcuje Církev svým božským světlem - naukou a živí nás chlebem věčného života. Nejkrásnější květy Tvé Církve jsou světci a světice. U nás rozkvetla a vydala Kristovu líbeznou vůni svými ctnostmi a hrdinstvím svatá Zdislava, poslušná a milující dcera katolické Církve.
Spasiteli, Ty jsi pravý vinný kmen a sv.Zdislava je Tvoje ratolest, která přinesla mnoho ovoce, neboť přebývala stále v Tobě a Ty v ní. Protože bez Tebe nezmohu nic, proto chci přebývat stále v Tobě jako Tvoje ratolest a Tvůj úd, a tak dosáhnout vyslyšení mých proseb pro zásluhy sv.Zdislavy.
Svatá Zdislavo, Církev sv. potvrdila tvoje hrdinské ctnosti, vyzdvihla tě na oltář a dává tě ostatním za vzor. Dokud jsi žila na zemi, nesmírně sis vážila duchovní Matky Církve svaté a snažila ses být její horlivou a svatou dcerou. Proto ses za ni modlila, milovala ji a poslouchala. Vždyť jsi věděla, že Církev je tajemné tělo Kristovo, že se Kristus Pán s Církví ztotožňuje. Proto ti byla tak drahá a svatá. Bez Církve svaté by se nedostalo milosti, spásy a slávy v nebi. zdravíme tě jako drahocennou perlu a ozdobu Církve svaté.

5) Svědectví a doporučení: Roku 1717 trpěl novokněz otec Josef Schindler, rodák z Jablonného, hroznými bolestmi zubů. Učinil slib sv.Zdislavě, že pošle z Prahy do Jablonného ke hrobu světice svůj překrásný primiční věnec, když bolesti pominou. Záhy ucítil úlevu a svůj slib ochotně splnil.
Dne 19.září roku 1732 byla zbudovány okrasné mříže kolem otvoru nad hrobem sv.Zdislavy v Jablonném. Dal je zhotovit otec Daniel Schindler, želivský opat, rodák z Jablonného, a to podle slibu učiněného před Bohem (Viz doklady o beatifikačním procesu).

6) Svatá Zdislavo, která nyní kraluješ v nebi, v Církvi vítězné spolu se sv.Václavem a ostatními sv.patrony a s mnoha jinými oslavenými mučedníky, vyznavači a ženami našeho národa, - shlédni na nás milostivě: přicházíme k tobě s četnými prosbami v důvěře ve tvou mocnou přímluvu a voláme:

Prosíme za náš národ, aby ctil, miloval Slyš naše prosby,
a poslouchal Svatého Otce, naše sv.Zdislavo,
biskupy, kněze a řeholníky; a přednes je před
Prosíme za Církev sv., aby měla v naší trůn Nejvyššího!
zemi velký počet obětavých kněží
a apoštolů z řad věřících ve světě;
Prosíme za náš národ, aby odčinil a napravil
četné urážky a křivdy vůči Církvi sv.;
Prosíme za všechny řeholní řády mužů a žen,
aby kvetly, mohutněly a vydávaly
plody svatosti;
Prosíme za kazatelský řád bratří a sester,
jehož jsi byla terciářkou, aby
rostl počtem i zásluhami;
Prosíme za všechny neštastné kněze a věřící,
zradili svou víru a živoří ve tmách
a stínu smrti;
Prosíme za mládež, bloudící v sektách, i za
marnotratné syny, aby se brzy vrátili
do otcovského domu Božího;
Prosíme za ty, které od Kristovy Církve sv.
oddělily mylné názory a rozkol, aby
Kristus přivedl k jednotě víry
Prosíme, aby byli u nás pokořeny a znemožněny
bludy při zachování lásky k bližnímu
a důstojnosti každého člověka;
Prosíme za naše rodiny jako malé Církve, aby
v nich měla Církev sv.pevnou oporu;
Prosíme za všechny naše katolíky, aby si
vážili Církve svaté, důsledně podle ní
žili a byli ochotni za ni dát i život;
Prosíme, aby Církev sv. v naší vlasti stále
ochotněji sloužila a tak oslavovala
vítězství svaté víry;

7) Svatá Zdislavo, prozíravá a moudrá ženo velké víry, ty ses nesmírně zasloužila o Církev sv. v naší vlasti i v celém světě, protože jsi dokonale plnila její přikázání, jež ti byla přesvatá. Proto celý vykoupený Boží lid slaví tvůj svátek, doporučuje tvou úctu všem věřícím, ukazuje na tvůj skvělý vzor a vybízí je, aby tě vzývali ve svých potřebách, starostech, nemocech, a ve všech záležitostech duchovních i časných. Plním tedy přání svaté Matky Církve a obracím se na tebe a úpěnlivě prosím, abys mne milostivě vyslyšela v mé záležitosti:........, aby tvou zvláštní přímluvou a tvým nebeským zásahem byla na mně oslavena Církev sv., ke které pokorně hlásím. Amen! Staň se!

8) Modlitba: Svatý růženec za naše biskupy.
Modleme se: Bože, který jsi přijal svou služebnici sv.Zdislavu do své nebeské slávy, dej, abychom byli duchovně spojeni s Nejvyšším Pastýřem a vykoupeným Božím lidem celého světa, a tak došli do podobné slávy u Tebe. Skrze našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

9) Závěrečné modlitby:
Pane Ježíši, abychom se Ti líbili, musíme věřit. Rozmnož v nás dar svaté víry na přímluvu naší svaté Zdislavy, aby živá a pevná víra řídila naše myšlení i naše jednání. OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, vyznáváme celým srdcem i ústy radostnou pravdu o společenství svatých, mezi nimiž záříš ve slávě také ty, naše mocná přímluvkyně. Zapřísaháme tě ve své víře v tvoji nebeskou pomoc, abys nám zázračně pomohla v našich potřebách..............
Kolikrát asi tobě řekl božský Spasitel s velkým zalíbením, když jsi jej o něco prosila: Ženo, veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ! Přimluv se, ať totéž řekne nám,kteří tě ctíme.
ZDRÁVAS MARIA...
Velebíme Tě, Nejsvětější Trojice, jeden Bože, že jsi sídlil v duši svaté Zdislavy, a v pokorné víře Ti nabízíme i svá srdce k Tvému přebývání. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitba za ochranu ke svatému Michaeli:
Svatý Michaeli, archanděli,
ochraňuj nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým
buď nám záštitou!
A ty, kníže vojska nebeského,
svrhni satana a jiné duchy zlé
božskou mocí do propasti pekelné!

10) Nešpory (Viz 1.den)

11) Salve Regina; Litanie ke svaté Zdislavě; O Lumen; (Viz 1.den)

 

9. den  Touha sv.Zdislavy pro věčném životě
Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami
a obětmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.
Dobrý úmysl na začátku dne: Všemohoucí Bože, obětuji Ti dnes ve spojení se sv.Zdislavou všechny bolesti Bohorodičky Panny Marie, které pronikly a zranily její neposkrvněné srdce, zvláště při hořkém utrpení a smrti Tvého Jednorozeného Syna, a PROSÍM, abys je přijal a pro ně očistil a posvětil naše duše, a vyslyšel moji prosbu:......
Střelná modlitba mezi dnem: Svatá Zdislavo, vypros nám, kteří tě ctíme, milost horlivosti a vytrvalosti ve službě Boží! Umírajícím svým ctitelům vypros vítězství ve smrtelném boji v poslední hodině života! A duším v očistci, které tě uctívaly, vypros brzké přijetí do nebeské slávy, kde - jak doufáme - budou se pak přimlouvat za nás, Boží lid putující v tomto světě. A mně vypros, svatá Zdislavo, oč tě už po devět dní s takovou důvěrou žádám.
Předsevzetí: Budu usilovat o horlivý duchovní život pomocí modlitby, svatých svátostí, duchovní četby a duchovních cvičení a zejména pomocí úcty ke sv.Zdislavě. - Budu často zpytovat svědomí, zda jsem opravdovým ctitelem P.Marie a šiřitelem mariánské úcty v duchu svaté Zdislavy. - V nesnázích a těžkostech života budu uklidňovat vnitřní pobouření vzpomínkou na to, jak opouštěla tento svět sv.Zdislava i duchovní přípravou na poslední věci vlastního života. Ode dneška budu ke svým každodenním modlitbám přidávat aspoň kratinké vzývání sv.Zdislavy: Oroduj za nás sv.Zdislavo! atd. - Budu často zpytovat svědomí, co jsem vykonal a co jsem měl a mohu vykonat pro rozšíření úcty sv.Zdislavy.

Ranní chvály (Viz 1.den)

Statečnost svaté Zdislavy
Na tvůj svátek, svatá Zdislavo, čteme epištolu, líčící vzornou ženu v domácnosti: Ženu statečnou kdo nalezne? Tak celý Boží lid opěvuje statečnost svaté Zdislavy. Statečný byl její manžel Havel, slavný bojovník. Ona projevila statečnost a rozhodnost, když si vytkla za cíl, že jako křesťanská matka a dominikánská terciářka povede ve své rodině duchovní život v jeho plnosti a kráse. Její ctnost statečnosti doprovázela velkodušnost, trpělivost a vytrvalost. Velké záměry uskutečnila na zemi, vznešené ideály uskutečnila pro nebe. Velebíme v ní statečnou českou ženu, podnícenou duchem svatých mučedníků našeho národa.
Pane Ježíši, tahle svatá žena nás zahanbuje, ale zároveň i povzbuzuje ke statečnosti, o niž Tě prosíme pro její zásluhy.
OTČE NÁŠ...

Svatá Zdislavo, plná Ducha svatého, pohleď na nás! jsme tak často bázliví, malomyslní, úzkoprsí a nestálí. Vypros nám milost, abychom se snažili vykonat mnoho pro Církev svatou a zájmy Boží, a abychom dovedli obětovat nedostatky, neduhy a utrpení, a vše, co nás tíží a bolí - a třeba i vlastní život - za nepomíjivé hodnoty. Nauč nás milovat svatý kříž, oběť mše svaté a svaté svátosti, v nichž je síla proti našim nepřátelům. Učiň nás skálopevnými v důvěře ve tvou mateřskou přímluvu, vytrvalými a houževnatými v prosbách k tobě, až nás jednou vyslyšíš a splníš na Boží pokyn, oč tě prosíme. ZDRÁVAS MARIA...
Maria Panno, obnovujeme za přítomnosti sv.Zdislavy do tvých přečistých rukou svůj křestní slib, a prosíme o milost pro zásluhy této tvé svaté ctitelky, abychom důsledně a věrně plnili své sliby a předsevzetí. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...

Modlitba svatý život a svatou smrt:
1) Duchu svatý, pokoji a radosti spravedlivých, jehož sv.Zdislava v celém svém životě vzývala o pomoc, osvícení a vytrvání v dobrém, dej milostivě, ať poznáme plody Tvého božského působení v její duši, která nyní už požívá nebeské blaženosti. Rozněcuj a udržuj stále v našich duší žhavou touhu po svatosti, žízeň po věčném životě, a dej nám dar síly, abychom hrdinsky pohlíželi vstříc svaté smrti, abychom s pomocí svaté Zdislavy dosáhli svatosti. Vždyť tuto naši milovanou národní světici nejlépe uctíme tehdy, když ji napodobíme svatostí svého života, který na tomto světě opustila tak mladá a tak krásná. Právě tento dar síly, který se připojil ke Zdislavině statečnosti, ve svém působení přivodil její účast na blahoslavenství hladovějících žíznících po spravedlnosti, kteří budou nasyceni, takže zakoušela ovoce Ducha svatého.

2) Svatá Zdislava poznávala, že to nejkrásnější v jejím srdci a v její duši je darem Ducha svatého a dílem Božím. Proto upínala všechny své myšlenky, city, touhy a skutky k Bohu, aby se tak odvděčila, a aby se mu co nejvíce připodobnila. Za jejího života přišli do Čech a na Moravu, do Brna, do Prahy a do jiných měst bratři kazatelé sv.Dominika. Sv.Zdislava si už na rodné Moravě oblíbila bratry kazatele, šířící neúnavně úctu a lásky k Panně Marii. Stala se učenlivou žákyní otců dominikánů, zvláště blaženého Česlava, který ji duchovně vedl k Bohu. Jako dominikánská terciářka horlivě následovala příkladu sv.Dominika , slavného mariánského ctitele a kazatele, který však ještě za jejího života opustil tento svět ( roku 1231). O něm se říkávalo, že Mluvil jen s Bohem nebo o Bohu. Také v duši sv.Zdislavy zaujímal Bůh první místo: vládl v ní, řídil ji a korunoval dílo jejího života. Ve shonu všedního života neztrácela sv.Zdislava ze zřetele cíl všeho svého snažení: BOHA. Chválila Boha ve svých modlitbách. Sloužila Bohu ve svých bližních a ve všech trpících tvorech. Nalézala Boha v radostech rodinného života. K Bohu vedla své děti, manžela, chudé, nemocné a trpící. Proto ji Bůh neustále zahrnoval svými dary. A když opustila tento svět, Bůh ji přijal do svého království. Svatá Zdislava, jako hvězda na nebi Církve svaté, je naší učitelkou touhy po Bohu, žízni po věčném životě, hladu po nebeském chlebě, touhy po svatosti.

3) Otče náš... Zdrávas, Maria...
Přioděna bílou řízou otce Dominika, chystá, (10 krát)
třetího jsouc řádu sestra, Zdislava se v náruč Krista.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

4) Božský Spasiteli, Vtělený Bože náš, Tys přišel na svět jen pro nás a pro naši spásu. Tvůj život a Tvé utrpení jsou naším bohatstvím. Ty musíš být středem našeho života, jako jsi přebýval v srdci své věrné služebnice sv.Zdislavy, která Tě nade vše milovala, v Tobě se radovala a s Tebou prožívala svou pozemskou pouť. Byly to blažené chvíle pro sv.Zdislavu, když setrvávala v tiché, hluboké a usebrané modlitbě, ponořena ve Tvé božství a člověčenství, a zvláště, když se její duše sytila Tebou v přesvaté hostině svatého přijímání. Dej nám, Pane, na přímluvu svaté Zdislavy, abychom Tě více poznávali, abychom po Tobě více toužili a byli s Tebou sjednoceni na zemi i na nebi.
Dobrý Spasiteli, prosím, abys na mě milostivě shlédl a vyslyšel na přímluvu sv.Zdislavy mou prosbu, kterou Ti přednáším již po devět dní:....... A učiň, aby vyslyšení mé modlitby bylo pro mne dalším povzbuzením a utvrzení na cestě ke svatosti, neboť po vzoru sv.Zdislavy chci mít ustavičně na paměti Tvůj velký příkaz: "Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." (Mt 5,48)
Svatá Zdislavo, tvé myšlenky a touhy se nesly po Bohu Ježíši Kristu nejčastěji také k Matce Boží, přesladké Marii. V době, kdy jsi žila, celý kulturní svět zvlášť opěvoval nebeskou Královnu. A ty, sv.Zdislavo, následovala jsi v naší zemi velkého růžencového světce Dominika a připojila se tak s nadšením k dětem Mariiným. Kolik andělských pozdravů - Zdrávasů splynulo se tvých rtů a neslo se před trůn Matky Boží, a kolik milostí jsi obdržela od Boha jejím prostřednictvím! Nauč nás žít mariánsky, totiž jít pod vedením Marie Panny k jejímu božskému Synu, neboť jedině tak budeme Bohu milí a blízcí P.Marii a Tobě v životě i ve smrti!

5) Svědectví a doporučení: Podle legendy čili dle toho, co se má opakovat, se sv.Zdislava, jež následovala svého manžela na jeho hrad Lemberk v Čechách, přičinila o záchranu života dívky jménem Markéta. Podle zvykového práva germánského původu měla být veřejně ukamenována, neboť prý usmrtila vlastní počaté dítě. Sv.Zdislava, ctihodná matka, příznivě nakloněná životu, ji přesto odmítla odsuzovat, ale vyprosila jí milost. Tím ji zachránila pro život věčný, ale i pro službu v jablonském lazaretě, kde tato sestra Markéta statečně a vybavena darem síly vytrvale sloužila nemocným a umírajícím.
Věhlas jména sv.Zdislavy odedávna dosahoval za hranice českých zemí. Zmiňuje se o ní antverpský kanovník Auber Lemir a pak hlavně dominikánští spisovatelé, jako Rafael Delaminec, snad Jihoslovan (roku 1667), bývalý plzeňský převor Dominik Maria Marchese, František Ponzi a Bedřich Steill, Italové, dále Španěl Serafin Tomáš Miguel (roku 1710), a dále jistý pařížský dominikán (roku 1680). Všichni zdůrazňovali její kajícný život, zázraky na jejím hrobě v Jablonném a velkou úctu mezi lidem.
Dávno před slavnou událostí v roce 1995, kdy Svatý Otec Jan Pavel II. slavnostně vyzdvihl v Olomouci na oltář sv.Zdislavu k obecnému uctívání Božím lidem celého světa, povolal si Bůh skrze tuto svou první českou dominikánskou terciářku dvě skvělé bytosti v Brně do Třetího řádu sv.Dominika: bratra Augustina a sestru Veroniku. Vydali velké svědectví o lásce a úctě ke sv.Zdislavě. Předně svým krásným dílem: Tiskem vydané půvabné obrázky sv.Zdislavy, které vyšly z požehnaných rukou sestry Veroniky, nesoucí na svém rubu modlitbu Svatá Zdislavo, oroduj za nás a za naše rodiny, jdou celým světem a šíří slávu Zdislavinu nejen u nás, ale i daleko za oceánem. Ještě úchvatnější svědectví vydávají svým životem: sotva zaslechli Boží volání, vykročili za Božím hlasem: bratr Augustin ke studiu bohosloví a službě Bohu, sestra Veronika k vydání ještě půvabnějších plodů a líbeznější vůně Kristovy.

6) Svatá Zdislavo, jsi nyní v nebi blízko Božího trůnu a trůnu nebeské Královny, zatímco my ještě kráčíme tímto slzavým údolím, daleko od nebeské vlasti, obklopeni mnohým nebezpečím. Ale Pán nám dává tebe za pomocnici a průvodkyni na úzké a strmé cestě k nebi. Proto se k tobě s velkou důvěrou obracíme a prosíme:

Sv.Zdislavo, vyprošuj našich rodinám Vypros nám to
a celému národu příznivý názor prostřednictvím
a postoj ohledně života; Matky krásné lásky
Sv.Zdislavo, pros za nás, hříšné, aby se u Božského Srdce Páně!
nikdo u nás neuchyloval
k záměrnému ukončování života
nechtěných, nemocných, trpících
přestárlých či opuštěných;
Sv.Zdislavo, pros za nás, hříšné, aby se
nikdo u nás neuchyloval
k násilnému oddělování lásky
od sdělování života;
Sv.Zdislavo, která jsi hladověla a žíznila
po spravedlnosti, vypros nám
dar síly, abychom vytrvali
v podobném jednání a byli
jako ty nasyceni;
Sv.Zdislavo, která jsi lkala, chceme podle
tvého vzoru činit pokání,
abychom s pomocí daru vědy
byli s tebou potěšeni;
Sv.Zdislavo, která jsi byla tichá a vlídná,
chceme vzpomínkou na tebe ovládat
netrpělivosti svého srdce
a s pomocí daru zbožnosti se
s tebou účastnit vlády nad zemí;
Sv.Zdislavo, plná milosrdenství, kéž máme
dobré srdce, abychom vedení darem
rady dosáhli milosrdenství;
Sv.Zdislavo čistého srdce, vypros nám dar
rozumu, abychom poznali Boha
a uchránili své srdce od každé
poskvrny;
Sv.Zdislavo pokojná, chceme tě pod vedením
daru moudrosti následovat, abychom
byli hodni jména Boží děti
a působili mír v sobě i v druhých;
Sv.Zdislavo, chudá kvůli duchu, chceme tě pod
vedením daru bázně Boží následovat,
abychom byli hodni účasti na Božím
království;
Sv.Zdislavo, trpící mnoho zlého kvůli Spasiteli,
chceme jednat jako ty, abychom
jednou dosáhli odměny v nebesích;
Sv.Zdislavo, blahoslavena jsi Ježíšem Kristem a
svatořečena jsi Církví sv., velebíme
tě, abychom také my jednou slyšeli
z úst Spasitelových slova
blahoslavenství;
Sv.Zdislavo, prosíme tě o vyprošení těchto
milostí, abychom spolu s tebou
dosáhli ovoce Ducha svatého:
lásky, radosti, pokoje,
shovívavosti, vlídnosti.
dobroty, věrnosti, tichosti
a zdrženlivosti;

7) Sv.Zdislavo, volíme si tě navždy za nebeskou přímluvkyni a za průvodkyni tímto životem. Ukazuješ nám, jak je možnosti svatě žít podle zásad evangelia v každém stavu, a jak se blaženě umírá a odchází z tohoto světa k Bohu. Kéž nepromarníme ani okamžik svého života, abychom ve chvíli smrti radostně a vděčně skládali životní účty před naším Pánem Bohem. Zejména tehdy se za nás přimlouvej, abychom se mohli s tebou shledat a těšit nevýslovnou radostí. A než ta chvíle přijde, vypros mi šťastné vyřízení této mé záležitosti:..........., které je také jedním z mnoha životních stupňů k Bohu, k Panně Marii a k tobě. Amen! Staň se !

8) Svatý růženec za horlivost v náboženském životě, blažené umírání a šťastnou smrt.
Modleme se: Bože, jenž jsi počátek a konec všechno stvoření. Pán života a smrti, odměnitel dobrých i zlých, prosíme tě, oslavuj navěky Tvou služebnici sv.Zdislavu, abychom ustavičně zakoušeli její lásku k nám a mocnou přímluvu našich potřebách, zvláště v hodinu smrti, a mohli s ní věčně kralovat u Tebe, když se Ti nyní snažíme podle jejího vzoru horlivě sloužit. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

9) Pane Ježíši, abychom se Ti líbili, musíme věřit. Rozmnož v nás dar svaté víry na přímluvu naší svaté Zdislavy, aby živá a pevná víra řídila naše myšlení i naše jednání. OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, vyznáváme celým srdcem i ústy radostnou pravdu o společenství svatých, mezi nimiž záříš ve slávě také ty, naše mocná přímluvkyně. Zapřísaháme tě ve své víře v tvoji nebeskou pomoc, abys nám zázračně pomohla v našich potřebách..............
Kolikrát asi tobě řekl božský Spasitel s velkým zalíbením, když jsi jej o něco prosila: Ženo, veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ! Přimluv se, ať totéž řekne nám,kteří tě ctíme.
ZDRÁVAS MARIA...
Velebíme Tě, Nejsvětější Trojice, jeden Bože, že jsi sídlil v duši svaté Zdislavy, a v pokorné víře Ti nabízíme i svá srdce k Tvému přebývání. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitba za ochranu ke svatému Michaeli:
Svatý Michaeli, archanděli,
ochraňuj nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým
buď nám záštitou!
A ty, kníže vojska nebeského,
svrhni satana a jiné duchy zlé
božskou mocí do propasti pekelné!

10) Nešpory (Viz 1.den)

11) Salve Regina; Litanie ke svaté Zdislavě; O Lumen. (Viz 1.den)

Závěrečné modlitby
Všemohoucí Bože, děkujeme Ti z celé duše, že jsi nám dal nejsvětější ženu, Pannu Marii, Matku krásného milování, Bohorodičku, za naši vlastní matku. Napravila, co první žena, Eva, pro nás ztratila, a všem ženám se stala vzorem dokonalého života. V panenské Matce Boží mají všechny ženy své největší povýšení a vyznamenání, a co bude kdy na nich vznešeného, krásného a hodnotného před Tebou, bude jen zlomkem bohatství, paprskem krásy a vznešenosti Panny Marie.
Takový paprsek obdivuhodné krásy a dokonalosti oslavujeme ve svaté Zdislavě, velké ctitelce a milovnici P.Marie. Děkujeme Ti, o Pane, že jsi dal tolik nebeských darů této ženě z našeho národa. Mnoho žen žilo u nás před ní a po ní a přesto jen málokterá byla tak zjevně Tebou vyznamenána jako ona. Shlédl jsi na ni s velkým zalíbením, poněvadž se snažila ve svém uplatnit Tvou nejsvětější vůli jako Panna Maria, Tví neposkvrněná Matka. Proto sv.Zdislava může nyní věčně zpívat s Pannou Marií chvalozpěv: "Učinil mi veliké věci Ten, který je mocný a jeho jméno je svaté!" Nyní dokonale poznává u Tebe v nebi, co všechno jsi dal její duši, aby Ti byla věrná a svatá.
Během této devítidenní pobožnosti jsme rozjímali o ctnostech svaté Zdislavy, především o její víře, lásce a naději, dále o její prozíravosti, statečnosti, spravedlnosti, spravedlnosti a mírnosti, a konečně o Zdislavině pokoře a lásce k bližním, a o tom, že tyto ctnosti zdokonalovaly sv.Zdislavu k úkonům lidským způsobem. Rozjímali jsme i o tom, jak se k těmto ctnostem sv.Zdislavy družily dary Ducha svatého, totiž dar moudrosti, rozumu, vědy a umění, rady, síly, zbožnosti a bázně Boží, a jak tyto dary uschopnily sv.Zdislavu k hrdinskému jednání nadlidským způsobem. Rozjímali jsme též o tom, co způsobovaly tyto dary Ducha svatého svou činností a působností totiž účast na blahoslavenstvích: čisté srdce, pokoj, blahoslavenství plačících, milosrdenství, vlídnost, hladovění a žíznění po spravedlnosti, chudobu kvůli duchu. Rozjímali jsme také o tom, jak to vše díky sv.Zdislavě požehnaně působilo, dodnes působí v našich rodinách a celé společnosti a v životním prostředí, a vyprošovali jsme si, aby to pro zásluhy sv.Zdislavy blahodárně působilo i pro nás. Prožívali jsme účinky blahodárného působení sv.Zdislavy v radosti křesťanského mládí, v manželství a rodině, ve výchově, v životě Církve, dále mezi pracujícími, mezi trpícími a umírajícími, v celém našem národě. A radujeme se spolu se sv.Zdislavou z nejlepšího ovoce darů Ducha svatého, které v ní způsobily dary Ducha svatého, a tímto ovocem je láska, radost, trpělivost, přívětivost, dobrotivost, shovívavost, důvěra, mírnost a zdrženlivost.
Veliké věci ze Zdislavina života - Tvé dary a milosti a její překrásné ctnosti - jsme poznávali v rozjímání v této pobožnosti za Tvého vedení a osvícení, ó Duchu svatý. Děkujeme Ti za milost, že jsi nám vnukl myšlenku a dal rozhodnutí pro tuto novenu - za nápad vykonat ji, za ochotu začít i za sílu k jejímu dokončení. Věříme, že jsi nás slyšel a vyslyšel, neboť se za nás po devět dní přimlouvala po devět dní prostřednictvím Panny Marie svatá Zdislava, k níž jsme se v důvěře obraceli ve svých potřebách. Přenecháváme Pane na Tvé Nejsvětější vůli, kdy nám dáš, co nám dáš a jak nám dáš to, oč jsme Tě prosili pro Zdislaviny zásluhy. Ty chceš pouze naše dobro a blaho a nejlépe víš, co nám prospívá a co nám škodí. Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi.
Promiň a odpusť nám všechny nedostatky při této pobožnosti - naši slabou víru a důvěru, naši roztržitost a ledabylost - a vše doplň z bohatství svého milosrdenství a z pokladu zásluh sv.Zdislavy. Chceme sv.Zdislavu uctívat a následovat nejen po devět dní, nýbrž po celý život, dokud se s ní neshledáme u Tebe ve věčném království. Dnes, při zakončení noveny, Ti zpíváme ústy i srdcem s celým nebem: Tebe, Boha chválíme. A zakončujeme tuto pobožnost s pocity vnitřní radosti a naprostého přesvědčení: V Tebe, Hospodine, jsem doufal, nebudu zahanben na věky. Amen.
Sv.Zdislavo, naše obhájkyně a přímluvkyně u Boha, dospěli jsme na konec pobožnosti, v níž jsme po devět dní mysleli z nebeských oslavenců především na tebe, tolikrát jsme tě vzývali a vyslovovali tvoje jméno, a neustále se dovolávali tvých zásluh a tvé přímluvy, připomínali jsme si mnohé z tvých dobrých skutků a tvoje ctnosti a tak velebili v tobě dobrotivého Boha. Denně jsi nás viděla přicházet k tobě a slyšela jsi a přijímala naše prosby, které jsi obětovala Panně Marii a Pánu nebe a země. Můžeme odejít od tebe bez vyslyšení u tvého a našeho Pána? Jestliže jsme neprosili pokorně a vytrvale, prosila jsi za nás ty dokonale u Majestátu Božího. Jestliže jsme nebyli hodni Božího zalíbení a vyslyšení pro naše hříchy, byla jsi toho hodna ty pro své hrdinské ctnosti. Zakrývala jsi naši slabost a ubohost a představila jsi nás Pánu, který se nad námi pro tebe smilovává, odpouští nám naše viny a vyslyší naše prosby.
Sv.Zdislavo, jak se ti odvděčíme za všechna dobrodiní, která jsi nám prokázala? Co od nás žádáš?
Odpovídáš nám slovy svatého archanděla Rafaela (Tob 12), která pronesl vděčné rodině Tobiášově: Jsem jedna z přemnohých, kteří stojíme před Hospodinem. Dobrořečte Bohu a vzdávejte mu chválu přede všemi živými za dobro, které vám prokázal, dobrořečte a pějte chválu jeho jménu. Modlitba s postem a almužnou je lepší, než shromažďovat zlato. Almužna osvobozuje od smrti, očisťuje od každého hříchu a působí, že docházíme milosrdenství a věčného života. Celou pravdu vám oznámím a nic před vámi nezatajím.Když jste se modlili, přinášeli oběti a prokazovali skutky blíženské lásky, já jsem přednášela vaše modlitby Bohu. A poněvadž jste byli Bohu milí, bylo třeba abyste byli zkoušeni. Pokoj vám! Nebojte se! Když jsem byla s vámi, byla jsme s vámi z Boží vůle. Jemu dobrořečte a Jemu zpívejte chvály a vypravujte jeho podivuhodné skutky.
Svatá Zdislavo, naše milovaná nebeská přímluvkyně, přijmi za všechno naše pokorné díky. Slibujeme ti, že bude velebit v tobě dobrotivého Boha a všude hlásat Jeho moc a tvoje jméno a tvou milosrdnou lásku, která nám vyprosila nesčetná dobrodiní. Učiň, aby také ostatní poznali tebe a zakusili tvou mocnou přímluvu a pomoc ve svých potřebách u milosrdného Pána, který žije a kraluje se všemi svými svatými na věky věků. Amen.

Dobrořečme Pánu !
Bohu díky!


Příloha: Písně ke sv.Zdislavě
 

  V.Renč P.Eben
Lid český z víry staleté, jenž k Tobě, Kriste, vzhlíží,
s důvěrou, s myslí dítěte tvář zvedá k tvému kříži.
A před oltářem tvým vždy věrně kleká s ním Zdislava,
dívka Páně.

Přes věky až po dnešní den nám její příklad září.
Moudrost i krásu českých žen má v oslavené tváři.
Svých pozemských pár let rozvila v rajský květ Zdislava,
dívka Páně.

S matkou i celou rodinou čítala v Boží zvěsti.
Mír plnil duši nevinnou, dech domova a štěstí.
Dnem, nocí, v každý čas, vším promlouval ten hlas
k Zdislavě, dívce Páně.

Ten Boží hlas jí pověděl o vlastní cestě kříže.
Dům opustila, jak Pán chtěl, dál do hor, k nebi blíže.
Bídu a kamení v chléb lásky promění Zdislava,
dívka Páně.

Muž si jen útlou dívku bral, nad ženou nyní žasne:
hlas tichý, jenž v ní zpívá dál, sepjaté ruce krásné,
vše jsou teď nástroje pro službu pokoje Zdislavě,
dívce Páně.

Matka svých dětí matkou všech, všech potřebných se stává.
Ne křik a pláč, už pouhý vzdech v ní soucit požehnává.
Prosícím staví dům od země k nebesům Zdislava,
dívka Páně.

Zdislavo, ženo z našich žen, růžičko požehnaná:
když kdokoliv z nás obtížen, když v srdci pálí rána,
skloň se k nám ze slávy, ty hvězdo Moravy, Zdislavo,
dívko Páně!

O.Šíma
P.V.Schlössinger OP
Dnes pějme vroucí píseň na počest Zdislavy
a chválu vzdej jí každý, ať z Čech či z Moravy:
: Zněj Zdislaviny chvála teď všude po vlasti,
je chloubou svého lidu, jenž věrně Boha ctí! :

Vždy mívalas pro bídu srdce tak soucitné
a lék na každou ránu, pomoc pro sklíčené.
: Zněj Zdislavina chvála ... :

Hle s důvěrností jdeme, ó Paní, k tobě sem,
své slitování ukaž na srdci bolestném.
: Zněj Zdislavina chvála... :

Tvůj úsměv dosud může osladit každý žal,
v tvých očích moře štěstí, kdo se v ně zadíval.
: Zněj Zdislavina chvála... :

Ó Zdislavo blažená, buď v žití hvězdou nám,
jež ozařuje cestu za Pánem k výšinám.
: Zněj Zdislavina chvála... :

Až jednou v smrti mdlobě se zakalí zrak tmou,
otevři nám, Zdislavo, svou náruč laskavou.
: Zněj Zdislavina chvála...:

U trůnu Boží slávy nám vypros milosti,
ať smíme Boha chválit s tebou na věčnosti.
: Zněj Zdislavina chvála... :


O.Šíma
Michna

Zněj vroucí Bohu píseň chval a díků slova,
že v Zdislavě nám svatou dal, tu z Křižanova.
Když ctnosti se již v kráse skví,
Bůh dá jí úkol v manželství,
ji pošle v českou zem, by matkou byla všem.

Zde po korouhví Kristovou se v boje dává,
však láskou jen a výchovou zla překonává.
Je matkou nejen dětí svých,
i trpících a bloudících,
chce k Bohu všechny vést, je hvězdou lidských cest.

I po staletích záříš nám, ty dobrá paní,
a v srdcích roste díků chrám z tvých přimlouvání.
Žeš matkou byla rodině, všem trpícím a chudině,
Bůh tobě úkol dal: buď s nebe matkou dál!

Tvé tělo v českém Jablonném vždy zdobí růže,
však lásky všude závodem lid ctít tě může.
Ty v časných strastech, zápasech,
dnes ještě plníš přání všech,
však víc tvůj učí duch: žít věrně, jak chce Bůh!


J.Deml
Kdo bude hoden z nás, Zdislavo, opěvovat
život tvůj skrytý v paprscích Boží krásy,
oheň, jenž hoří a neshoří, rozněcovat
jiný kdo může než rozsévač věčné spásy?

Strážný jen Anděl tvůj druhem byl tvého dětství,
lesy tvou modlitbou dýchaly šumějíce,
rybníky chytaly sličnost tvou na svědectví,
jaké je milostí rozkvetlé, čisté líce.

V rodičích svatosti příklad jsi, šťastná, měla,
při všem svém chování k Bohu jen přihlíželi,
rájem i chrámem jim zdála se země celá,
Sibyla, Přibyslav krásné ti věno dali.

Vnuknutím Svatého Ducha ti bylo dáno
radostně plniti každičké jejich přání,
jako by Ježíšem bylo ti odesláno,
který sám poslouchal Otce až do skonání.

A když jak ptáčátko vylétlas z hnízda svého,
na nebi severním veliká hvězda vzplála,
stálice Zdislava, zornice Jablonného,
znamení betlémské, národa čest a chvála.

Šťastný tvůj manžel, neb jistotu našel v tobě,
pro celý život svůj, pro všechno podnikání,
sílu a štít a odvahu proti zlobě
světa, jenž miluje temno a světlu se brání.

Před lidmi, před sebou manželu přednost dáváš,
zástupce Boha v něm vidíš a ctnostmi svými,
nevědouc o tom jej vedeš a vychováváš,
Andělu podobna, způsoby andělskými.

Šťastné vy děti, jež takovou matku máte,
na celý život vám vystačí její příklad;
kéž se jí v píli a zbožností podobáte,
abyste v ctnosti se nedaly ničím zviklat.

A vy též, čeledi, která jste u ní byla,
povězte, jak se k vám chovala vaše paní,
zdali vás týrala, zdali se škaredila,
na kom zlé spáchala; kdo z vás ji viní a haní?

Daleko buďtež nás takové výtky a řeči,
Zdislava ctila v nás jednoho Otce dětí,
sestřičkou byla nám, každý ji dobrořečí,
každý ji miluje, památku její světí.

V chudých a trpících viděla Krista Pána
jdoucího pod těžkým břemenem na Golgotu,
pod její rukou se zázračně hojí rána,
už jenom pohledem zlo mění se na dobrotu.

Zdislavo, pochodni svatého Dominika,
osviť náš Sever a rozehřej srdce chladná
celého národa, ať v něm už nezaniká
svornost a bratrská láska starodávná!

Zdislavo, krajanko, poklade skrytý v poli,
nauč nás milovat Ježíše, spásu světa,
Jediný On může zahojit, co nás bolí,
jedině pod jeho vedením všecko vzkvétá.

Maria, milostí Kristových Prostřednice,
která jsi dovedla pod křížem pevně stát,
také nám v úzkostech, v trápení síly více
vyprosit se Zdislavou pospíchej a rač dát.